Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 4501-14/2008-206 Ob-5867/08 , Stran 2400
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: oddaja v najem stvarnega premoženja. Sklene se najemna pogodba za določen čas pet let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za pet let. 3. Opis predmeta najema: oddaja v najem premičnin, in sicer 20 enot vagonov tipa »SMMP« za čas trajanja pet let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za pet let. 4. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna-vložišče, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj – MORS/NAJ/1-2008 – oddaja vagonov v najem«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo ponudbe odposlane najkasneje do 14. 7. 2008, do 12 ure. 5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – v najem se ponudi 20 vagonov tipa “SMMP” v stanju na dan 13. 6. 2008, ko je bila narejena tudi uradna ocenitev tržne vrednosti vagonov, – najemnik vagonov se mora s pogodbo zavezati, da bo na zahtevo upravljavca zagotovil ustrezne vagone za potrebe SV, ki morajo biti registrirani v Republiki Sloveniji, po predhodni najavi v roku enega meseca od obojestranskega podpisa pogodbe dalje, – najemnik krije vse stroške revizije vagonov, zavarovanja, tekoče vzdrževanje ter popravila v času uporabe, – najemnik krije stroške stojnin za vagone, ki bodo neuporabni stali na tirih železniških uprav, – najemnik je po sklenitvi najemne pogodbe dolžan vagone zavarovati za primer škode in uničenja pri komercialni zavarovalnici, ter zavarovalne police vinkulirati v korist upravljavca, – najemnik in upravljavec skleneta pogodbo za dobo pet let z možnostjo podaljšanja še za pet let s tem, da vsaka stranka lahko prekine pogodbo z odpovednim rokom dvanajst mesecev, – zaradi stroškov revizije vagonov, zavarovanja in tekočega vzdrževanja ter ostalih stroškov v zvezi z najetimi vagoni najemnik plača upravljavcu najemnino po preteku dobe dveh let od sklenitve pogodbe. Letni enkratni znesek najemnine v višini najmanj 25% od ocenjene vrednosti vagonov iz cenitve na dan 13. 6. 2008 (po vagonu je povprečna vrednost 7.500,00 EUR) kar letno znaša najmanj 37.500,00 EUR, je najemnik dolžan plačati v 8 dneh po prejemu računa, – plačilo najemnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla, – najemnik je v roku 10 dni od obojestranskega podpisa najemne pogodbe dolžan izročiti upravljavcu bančno garancijo za zavarovanje plačila najemnine v znesku 5% od vrednosti skupne letne najemnine z rokom veljavnosti najmanj 2 leti in 1 mesec od sklenitve najemne pogodbe, kar je pogoj za veljavnost pogodbe. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani kavciji v višini 10% ponujene cene na TRR Ministrstva za obrambo, št. 01100-63701911114. Ponudnikom, ki ne bodo na javnem zbiranju ponudb uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javnega zbiranja ponudb, na njihov transakcijski račun. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena za najem 20 vagonov (po pretečenem roku 24 mesecev). Po prejemu ponudb lahko upravljavec s ponudniki izvede še dodatna pogajanja. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za zbiranje ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z upravljavcem najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, mu lahko ministrstvo podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več, kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb. 6. Izbira najugodnejšega ponudnika Vse alinee iz 6. točke tega javnega zbiranja ponudb so obvezujoče pri oblikovanju ponudbe s strani ponudnika. Upravljavec bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb izbral ponudnika, ki bo ponudil najugodnejše pogoje za najem vagonov. 7. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek oddaje v najem premičnega premoženja ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 8. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost ponudbe: Rok za oddajo ponudbe je do vključno 14. 7. 2008, do 12. ure. Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe. 9. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije in morebiten ogled predmeta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti