Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko, stran 8653.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 15. seji dne 16. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01 in 16/04) rta Vojnik cona 8 in 9 so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan občine Vojnik (Uradni RS, št. 99/99, 79/04).
Na koncu 5. člena se doda novo besedilo:
»Pri izvedbi zunanje ureditve ni dovoljena gradnja zidanih ograj. Funkcionalna zemljišča so lahko omejena z živico ali v kombinaciji s transparentno žično ograjo višine 1,8 m med objekti in do 1,2 m ob cestah. Med objekti je ob soglasju mejašev dovoljena zasaditev na parcelni meji, ob cestah pa v odmiku 1,0 m.
Za izravnavo zemljišča je dovoljen sistem ureditve brežin s sidranjem mrežnih opornih sistemov brez škarpiranja. V primeru potrebe izgradnje podpornih zidov jih je treba zasuti in zazeleniti.«
Besedilo 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01 in 16/04) se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»V meja zazidalnega načrta so dopustna naslednja odstopanja:
– Tolerance za parcelacijo:
Meje funkcionalnih zemljišč so okvirne, možne so spremembe parcelnih mej pri zakoličbi na terenu.
– Sprememba števila predvidenih objektov:
Dovoljeno povečanje števila objektov v posameznem nizu do 25% pod pogojem, da se pri mikrolokaciji objektov v prostoru upoštevajo vsi veljavni predpisi in normativi.
– Spremembe tlorisnih gabaritov:
Dovoljeno je povečanje tlorisnih gabaritov za 25 % pod pogojem, da se ohrani podolgovata zasnova objektov z razmerjem stranic 1.2 : 1.0 do 2.0 : 1.0, kadar to dopuščata velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Dovoljeno je zmanjšanje tlorisnih gabaritov za 30% ob upoštevanju podolgovate zasnove objekta v navedenih razmerjih.
– Spremembe višinskih gabaritov:
Dovoljena je sprememba višinskih gabaritov kot posledica spremembe tlorisnih gabaritov in naklona strešin.
– Tolerance za arhitektonsko oblikovanje:
Strešna kritina bo dvokapnica ali izjemoma enokapnica z naklonom 30° – 40°, smer slemena pa prilagojena pogojem mikrolokacije objekta (konfiguracija terena, osončenje, vedute ...).
Strehe nadstrešnic, prizidkov in pomožnih objektov so lahko ravne.
– Sprememba zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture:
Dovoljena je sprememba zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja in pod pogojem, da s spremembami soglašajo upravljalci vodov.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalni pogoji obravnavanega območja.«
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekt v projektni dokumentaciji urbanistično obdela skladno s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2008/1 (15)
Vojnik, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti