Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 427-2/2008 Ob-5835/08 , Stran 2393
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-pošta: obcina.brezice@brezice.si, matična številka: 5880173000, ID št. za DDV: SI34944745. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 468/2 – vinograd v izmeri 4530 m2, parc. št. 483/2 – travnik v izmeri 322 m2, parc. št. 485/2 – sadovnjak v izmeri 1720 m2, parc. št. 485/3 – stanovanjska stavba v izmeri 126 m2 ter dvorišče v izmeri 319 m2 in parc. št. 486/4 – njiva v izmeri 1513 m2 ter vinograd v izmeri 1868 m2, vse vpisane pri vl. št. 617, k.o. Bizeljsko. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Izklicna cena: 15.266,40 EUR. Nepremičnine so proste vseh bremen. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 6200 – gospodarsko poslopje v izmeri 98 m2 in dvorišče v izmeri 450 m2, parc. št. 4659 – njiva v izmeri 1308 m2, parc. št. 4791 – njiva v izmeri 881 m2, vse vpisane pri vl. št. 463, k.o. Krška vas ter parc. št. 4792 – njiva v izmeri 947 m2, vpisana pri vl. št. 1439, k.o. Krška vas. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Izklicna cena: 37.066,40 EUR. Nepremičnine so proste vseh bremen. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet prodaje so stavbna zemljišča, ki na podlagi UN Poslovni center Brežice tvorijo eno gradbeno parcelo v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05), kjer je predvidena individualna stanovanjska gradnja z možnostjo opravljanja nemoteče poslovne dejavnosti (P+1+M). Naprodaj so sledeče parcele: 2.3.1 parc. št. 337/9, k.o. Zakot, travnik v izmeri 327 m2, 2.3.2 parc. št. 337/14, k.o. Zakot, travnik v izmeri 54 m2, 2.3.3 parc. št. 337/15, k.o. Zakot, travnik v izmeri 41 m2 in 2.3.4 parc. št. 337/16, k.o. Zakot, travnik v izmeri 6 m2. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Izklicna cena: 34.200,00 EUR. Vse predmetne nepremičnine so med drugimi vpisane pri vl. št. 216, k.o. Zakot. Nepremičnine so proste vseh bremen. Navedene cene so izklicne cene in ne vključujejo 20% DDV, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet prodaje je stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja komunalno neurejeno gradbeno parcelo, kjer je z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05) predvidena individualna stanovanjska gradnja z možnostjo opravljanja nemoteče poslovne dejavnosti. Identifikacijski znak nepremičnine je parc. št. 337/10, travnik v izmeri 491 m2, vpisana pri vl. št. 216, k.o. Zakot. Izklicna cena: 39.220,00 EUR. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Navedene cene so izklicne cene in ne vključujejo 20% DDV, ki ga plača kupec. 2.5. Na naslovu Zagrebška cesta 18, 8250 Brežice, je vpisana nepremičnina parc. št. 52/4, k.o. Čatež, ki predstavlja poslovno stavbo v izmeri 126 m2 in dvorišče v izmeri 493 m2. Predmet prodaje je kletni del poslovne stavbe ki obsega: sobo površine 56,55 m2, hodnik površine 11,75 m2, sanitarije površine 6,13 m2, sobo – pisarno površine 14,82 m2, sobo – pisarno površine 14,50 m2, skladišče površine 38,72 m2 v skupni izmeri 126 m2 in solastniški delež 1 dvorišča, vse vpisano pri vl. št. 1717, k.o. Čatež, na parc. št. 52/4. Izklicna cena: 46.300,00 EUR. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Nepremičnine so proste vseh bremen. Etažna lastnina ni urejena. Lastnik pritlične etaže predmetnega poslovnega objekta je na podlagi prodajne pogodbe sklenjene 6. 2. 2003 predkupni upravičenec. Davek na promet z nepremičninami plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja kupnine Najnižji znesek višanja kupnine je: – Za nepremičnine pod točko 2.1., 2.2. in 2.3.: 200,00 EUR. – Za nepremičnine pod točko 2.4. in 2.5: 400,00 EUR. 4. Udeležba na javni dražbi 4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da najkasneje 21. 7. 2008 po pošti oziroma do najkasneje do 14.30 istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila: – potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.), staro največ 30 dni, – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – kopijo osebne izkaznice, – davčno številko oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe). 4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti: – originalno potrdilo o plačilu varščine (zgolj na vpogled), – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot tudi zakoniti zastopnik pravne osebe), – morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo. Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 5. Višina varščine Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385 z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti. 6. Pravila javne dražbe: – Nepremičnine iz točke 2.1., 2.2., 2.3., in 2.5. se prodajajo skupaj. Nepremičnine se prodajajo po načelu: »videno-kupljeno«. – Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, pripravljalne stroške, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi in trpi kupec. – Javno dražbo bo izvajala Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Brežice v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. – Komisija iz prejšnje alineje te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik po poteku dražbe. 7. Sklenitev prodajne pogodbe: – Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ ipd.). – Pri nepremičninah iz točke 2.1. in 2.2. se po zaključeni dražbi prodaja objavi na oglasni deski Upravne enote. Rezultat dražbe pomeni le fiksno določitev cene prodajanih nepremičnin. V primeru, da po izteku objave prodaje nepremičnin na oglasni deski uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu vrne v roku 10 dni od izteka objave. Pogodba se v takšnem primeru sklene v roku 15 dni od izteka objave na oglasni deski. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Brežice njegovo varščino. – Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti iz prve alineje te točke v roku 10 dni od uspele dražbe, se šteje, da od ponudbe odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži Občina Brežice. – V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov, k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščina dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se obdrži. 8. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. 9. Datum, čas in kraj javne dražbe Javna dražba je razpisana na dan 22. 7. 2008 in bo potekala v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice: – za nepremičnine pod zap. št. 2.1. ob 12. uri, – za nepremičnine pod zap. št. 2.2. ob 12.15, – za nepremičnine pod zap. št. 2.3. ob 12.30, – za nepremičnine pod zap. št. 2.4. ob 12.45, – za nepremičnine pod zap. št. 2.5. ob 13. uri, – za nepremičnine pod zap. št. 2.6. ob 13.15. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1. in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 031/603-613 (kontaktna oseba: Samo Zorko), za nepremičnine pod točkami 2.3., 2.4. in 2.5. pa na tel. 07/499-15-30 (Branko Musar), faksu 07/499-00-52 ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti