Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Ob-5875/08 , Stran 2389
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. II. Predmet prodaje: – Zasedeno stanovanje št. 4/P, v izmeri 87,98 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Orehek 65, Prestranek, ki leži na parc. št. 2850/5, k.o. Orehek, vpisani v zemljiški knjigi št. zkv. 85, k.o. Orehek; izklicna cena 40.860 EUR, – Nezasedeno stanovanje št. 1/I, v izmeri 58,95 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Orehek 65, Prestranek, ki leži na parc. št. 2850/5, k.o. Orehek, vpisani v zemljiški knjigi št. zkv. 85, k.o. Orehek; izklicna cena 24.160 EUR, – Nezasedeno stanovanje št. 10/II, v izmeri 127,41 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska 30, Postojna, ki leži na parc. št. 3059, k.o. Postojna, vpisani v zemljiški knjigi št. zkv. 1183, k.o. Postojna; izklicna cena 264.760 EUR, – Zaseden poslovni prostor v pritličju poslovne stavbe Cankarjeva 6, Postojna, s površino 75,58 m2, ki leži na parc. št. 3217, k.o. Postojna, vpisani v zemljiški knjigi št. zkv. 1820; izklicna cena 69.900 EUR. III. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. 2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2% davek na promet z nepremičninami in ga plača kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 5. Etažna lastnina še ni urejena, predmetna stanovanja in poslovni prostori niso vpisani v zemljiško knjigo. 6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 8. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 9. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 10. Stanovanje št. 4/P, Orehek 65, Prestranek v izmeri 87,98 m2, v večstanovanjski stavbi na parc. št. 2850/5, k.o. Orehek, št. zkv. 85 je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. 11. Poslovni prostor Cankarjeva 6, Postojna s površino 75,58 m2, v poslovni stavbi na parc. št. 3217, k.o. Postojna, št. zkv. 1820 je zasedeno z najemnikom z najemnin razmerjem za nedoločen čas; sprememba lastnika poslovnega prostora ne vpliva na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na poslovnem prostoru vstopi v pravni položaj najemodajalca. Če kupi poslovni prostor ponudnik, ki ni sedanji najemnik, mora sedanjemu najemniku v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe s prodajalcem vrniti stroške vlaganja v prostor v višini 23.123,65 EUR. Plačilo vlaganj v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 12. Najemnika stanovanja oziroma poslovnega prostora pod točkama 8. in 9. imata pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi. 13. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, soba št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si v rubriki Prodaja in oddaja občinskega premoženja. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-90. Ogled nezasedenih stanovanj bo mogoč od 1. 7. 2008 do 4. 7. 2008 v delovnem času od 8. do 14. ure po predhodnem dogovoru z upravnikom stanovanj, podjetjem Stanovanjska d.o.o., tel. 720-07-00. V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja« oziroma pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – posl. prostor« naj ponudniki oddajo v sprejemno – informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 15. 7. 2008 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 6. Javno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti