Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2008, stran 8606.

Na podlagi 46. člena in v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 2. izredni seji dne 20. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2008
1. člen
(uvodni določbi)
(1) Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) – v nadaljevanju dolgoročni plan in Družbenega plana razvoja Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) – v nadaljevanju družbeni plan ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97, 38/99, 65/02, 131/03 in 89/04).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje Občine Turnišče, in sicer na spremembo namenske rabe zaradi postavitve rastlinjakov pri naselju Renkovci.
2. člen
Dopolni se besedilo Dolgoročnega plana v poglavju 7.4.1. Območja kmetijskih zemljišč, kjer se doda besedilo:
»Predvidena je intenzivna pridelava vrtnin na kmetijskih zemljiščih z uporabo geotermalne vode za ogrevanje. Za namakalno vodo se uporabi meteorna voda, ki se zbira na utrjenih površinah in strehi rastlinjakov ter se hrani v bazenih ob rastlinjakih. Za intenzivno pridelavo z namakanjem so primerna vsa zemljišča v južnem delu Občine Turnišče.«
3. člen
Dopolni se besedilo Dolgoročnega plana v poglavju 7.4.4.1 Območja za pridobivanje rudnin, kjer se v podpoglavju Geotermalna energija za besedico »rib« briše pika in doda besedilo: »in za ogrevanje rastlinjakov«.
4. člen
Dopolni se besedilo Družbenega plana v poglavju 11.2.3. Urejanje kmetijskih zemljišč, in sicer se za besedilom »Predvidena je ureditev ribogojnice v Renkovcih«, doda besedilo: »in postavitev rastlinjakov za gojenje vrtnin z uporabo geotermalne vode za ogrevanje in uporabo padavinske vode za namakanje«.
5. člen
Dopolni se besedilo Družbenega plana v poglavju 11.3.2. Priprava PIA za posege v prostor, kjer se na koncu doda besedilo:
»Pri pripravi projektne dokumentacije se upošteva naslednje usmeritve:
(1) Območje se nameni za postavitev rastlinjaka za hidroponsko pridelavo vrtnin, v sklopu katerega so upravni in pisarniški prostori, skladišča (ločeno za strojno in delovno opremo ter sredstva za varstvo rastlin), prostor za mešanje gnojil in namakanje, kotlovnica, prostor za pakiranje in prodajo ter hladilnica, lagune za zbiranje meteorne vode ter pripadajoči gradbeno inženirski objekti (ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi), pomožni objekti (toplarna, transformatorska postaja, ograja ob kompleksu in ob laguni, pomožnih infrastrukturni objekti, odvodni jarki, nn električno omrežje, prečrpalne naprave), začasnih objekti za sezonsko turistično ponudbo (pokrit razstavni prostor, gostinski kiosk) in za prireditve (prodajni kiosk), urbana oprema (objekt za oglaševanje, transparent, večnamenski kiosk) ter zasaditev drevja in grmičevja, ureditev prometnih in utrjenih površin za manipulacijo in parkiranje. Predvidena je tudi prestavitev obstoječega 20 kV daljnovoda.
(2) Tla v rastlinjaku je treba ohraniti in jih med gradnjo objektov in obratovanjem ustrezno zaščititi ter preprečiti degradacijo. V primeru prenehanja pridelave v rastlinjaku je treba nemudoma vzpostaviti prejšnje stanje in zemljišče postane ponovno najboljše kmetijsko zemljišče.
(3) Za ogrevanje rastlinjakov v zimskem času (avgust–maj) se uporabi geotermalna voda iz obstoječe geotermalne vrtine FI-5 Renkovci, odpadna geotermalna voda se spelje v hladilni bazen na severni stani rastlinjaka, kjer se ohladi, nato se spelje v površinske odvodnike pod pogojem, da se predhodno očisti in ohladi do predpisane stopnje. Za dodatno ogrevanje ali v primeru, da rastlinjaki ne bodo ogrevani z geotermalno vodo, se uporabijo ogrevalni kotli na plin ali na drugi medij. V ta namen se zgradi toplarno na severni strani rastlinjaka. Kurilni medij je lahko plin, elektrika, olje ali sončna energija. Za zagotovitev energije se lahko uporabijo vsi znani sistemi ogrevanja (toplotne črpalke, izmenjevalci).
(4) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko. Priključke elektrike in plina se izvede v zaščitnih ceveh. Odmiki elektrike in plina od ostalih zemeljskih vodov morajo znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi morajo znašati najmanj 50 cm.
(5) Za oskrbo rastlinjaka z električno energijo je predvidena izgradnja transformatorske postaje moči 300 kW in priključnega daljnovoda. Priključke se izvede zemeljsko od obstoječega zračnega voda, ki poteka ob cesti. Ob rastlinjakih se lahko uredi tudi zunanjo razsvetljavo. Prestavi se obstoječi 20 kV daljnovod v dolžini cca 430 m. Prestavljen vod se izvede delno zračno, delno zemeljsko.
(6) Predviden je priključek na plinovodno omrežje, ki je izgrajeno v naselju Turnišče. Plin se bo uporabljal v toplarni za potrebe dodatnega ogrevanja v primeru izpada geotermalne vode. Priključni vod se izvede v cestnem svetu v zaščitni cevi.
(7) Za sanitarne potrebe se izvede priključek na krajevno vodovodno omrežje iz naselja Renkovci. Variantno se vodo za sanitarne potrebe in dodatno namakalno vodo lahko zajame iz obstoječega vodnjaka na severni strani regionalne ceste, ob predhodni pridobitvi vodnega dovoljenja. Priključni vod se izvede v cestnem svetu z upoštevanjem odmikov od kanalizacijskega voda, ki znaša najmanj 1,0 m.
(8) Sisteme zvez se izvede zemeljsko ob regionalni cesti s priključkom od obstoječega omrežja v naselju Renkovci.
(9) Odpadne sanitarne vode se odvaja v krajevno kanalizacijo. Priključni vod se izvede v cestnem svetu na južni strani ceste. Pri dimenzioniranju kanala se upošteva potrebe v sosednjih enotah urejanja.
(10) Meteorne vode s streh se spelje v laguno (bazen meteorne vode) in se uporabi za namakanje v rastlinjaku ter hlajenje geotermalne vode. Meteorne vode z utrjenih površin (parkirišča) se spelje v peskolove ob objektih in po ločeni kanalizaciji v površinske odvodnike.
(11) Odpadna tehnološka voda je ohlajena geotermalna voda, ki se do izvedbe reinjecijske vrtine spelje v lagune na severni strani rastlinjaka, kjer se ohladi in delno ponikne, odvečna količina pa se spelje v površinske odvodnike ob pogoju, da se predhodno očisti do predpisane stopnje.
6. člen
Dopolni se besedilo Družbenega plana, in sicer s za zadnjim poglavjem doda novo poglavje 11.2.4. Ostali pogoji z besedilom:
»Dars, d.d. oziroma upravljavec avtoceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za obravnavano območje spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje avtoceste. Pri načrtovanju ureditev ob avtocesti je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08).«
7. člen
Dopolni se kartografski del Dolgoročnega in Družbenega plana, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25 000:
Zasnova primarne rabe (vris območja rastlinjakov)
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karta z oznako Turnišče 24.
Karte se dopolnijo z vrisom predvidenih ureditev.
8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana razvoja Občine Lendava za območje Občine Turnišče pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90/02-2008/IZR
Turnišče, dne 20. junija 2008
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti