Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 08-155 Ob-5870/08 , Stran 2371
1. Organ upravljanja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Svetozarevska 6, 2000 Maribor, nastopa kot organ upravljanja. Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 2. Javni razpis Javni razpis objavlja organ upravljanja in velja za upravičene prijavitelje iz Slovenije in Madžarske. Razpisna dokumentacija, ki je sestavljena iz Priročnika za izvajanje projektov (PIP), prijavnice in njenih prilog, vzorca Pogodbe o sofinanciranju ESRR, vzorca Sporazuma o partnerstvu in Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2013, je na voljo na spletnih straneh organa upravljanja http://www.euskladi.si in nacionalnega organa Republike Madžarske http://www.nfu.hu. 3. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa: Umestitev čezmejnega področja na evropski zemljevid kot kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2013. 1. Prednostna naloga: Povečanje privlačnosti območja sodelovanja – Področja dejavnosti: – Razvoj skupnih turističnih destinacij – Ohranjanje in razvoj kulture – Izboljšanje čezmejnih prometnih povezav 2. Prednostna naloga: Trajnostni razvoj – Področje dejavnosti: – Sodelovanje na področju regionalnega razvoja – Preventivno zdravstveno varstvo – Varstvo in upravljanje z okoljem – Učinkovita raba energije. Za podrobne informacije o opisu področij dejavnosti, njihovih ciljev in glavnih dejavnostih v okviru vsake prednostne naloge glejte 6. poglavje Operativnega programa. Da bi zagotovili skladnost vašega projekta s programom, obvezno preberite in upoštevajte opis pod vsako prednostno nalogo in področjem dejavnosti. Vsak projektni predlog je treba prijaviti samo na eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog, tudi v primeru projektov, kjer bi nekatere dejavnosti utegnile soditi v drugo prioriteto. Izbrana prednostna naloga mora odražati in biti v skladu z večino dejavnosti. Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa. Projektni partnerji morajo izpolnjevati vsaj dva od kriterijev čezmejnega sodelovanja: skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje. 4. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo znesek v višini 14.000.000,00 EUR. Sredstva so porazdeljena po prednostnih nalogah, kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85% javnih sredstev. Vsaj 15% se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora vsak partner zagotoviti vsaj 5% lastnega sofinanciranja. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih skupni zaprošeni znesek ESRR sredstev je višji od 50.000,00 EUR in praviloma manjši od 2.000.000,00 EUR. Projekti, ki bodo presegali 2.000.000,00 EUR morajo biti primerno utemeljeni. Končno odločitev o teh projektih bo sprejel Skupni nadzorni odbor. Organ upravljanja in Skupni nadzorni odbor si pridržujeta pravico, da ne dodelita vseh razpoložljivih sredstev v tem javnem razpisu, če ne prejmeta zadostno število kakovostnih prijav. 5. Programsko območje Programsko območje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Madžarska 2007–2013 vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3: – v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska (20%) regija; – v Republiki Madžarski: županiji Vas in Zala. 6. Upravičeni prijavitelji in partnerji Upravičenci obeh prednostih nalog morajo: 1. biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih skupin: – regionalni in lokalni javni organi; – osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije itd.; – nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije; – gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe; – pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.; – javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje; 2. biti iz Slovenije in Madžarske; 3. se nahajati znotraj upravičenega območja, razen v izjemnih upravičenih primerih; 4. biti pravno, finančno in poslovno sposobni za sodelovanje v programu. Zahteva se, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske. Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni predpisana. 7. Upravičeno obdobje sofinanciranja Najbolj zgoden začetek obdobja upravičenih izdatkov (plačilo računov) je datum odobritve projekta s strani Skupnega nadzornega odbora. Zaključek projekta je datum zadnjega plačila s strani projektnih partnerjev. V vsakem primeru se morajo vsi projekti zaključiti najkasneje do 31. marca 2015. 8. Trajanje Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja največ 36 mesecev. 9. Upravičeni stroški 1) Stroški osebja; 2) Stroški zunanjih izvajalcev; 3) Investicijski stroški; 4) Administrativni stroški. Podroben opis upravičenih stroškov je vključen v poglavje 4.1 Priročnika za izvajanje projektov. Izdatki se lahko štejejo za upravičene od datuma odločitve o odobritvi projektov s strani Skupnega nadzornega odbora. Za začetek obdobja upravičenosti izdatkov se lahko določi tudi kasnejši datum, če nacionalna ali evropska zakonodaja tako zahteva. 10. Podpora za razvoj projekta Med javnim razpisom se lahko pošiljajo vprašanja po faksu ali elektronski pošti na naslednji naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Madžarska 2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor, kontaktna oseba: mag. Jasmina Litrop, faks: +386/2/229-42-12, e-pošta: jts-si-hu.svlr@gov.si, tel. +386/2/229-42-16 (uradne ure: torek, sreda, četrtek: 9. do 12.); Info točka, Vati regionalna pisarna Zalaegerszeg, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24, kontaktna oseba: Veronika Sustik, faks: +36/92/348-653, e-pošta: vsustik@vati.hu, tel. +36/92/511-071 (uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 13. do 16.). Skupni tehnični sekretariat (STS) in informacijska točka zagotavljata podporo potencialnim prijaviteljem z zagotavljanjem informacij o programu in tehnično podporo pri pripravi vlog. Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja spremljajte spletno stran www.euskladi.si, ali pa se neposredno obrnete na STS ali Info točko. 11. Oddaja vlog Vsak vodilni partner lahko predloži več vlog. Vloga se lahko predloži kadar koli med datumom objave in datumom zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.euskladi.si in www.nfu.hu. Rok za prejem vlog v okviru tega javnega razpisa je 30. 10. 2008 do 16. ure na naslednji naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Madžarska 2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor. Vloga se lahko predloži samo na navedeni naslov. Prijavo mora predložiti vodilni partner v papirni in elektronski obliki. 12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Ovojnica je zaprta in pravilno označena na način, da vključuje vse naslednje elemente: a) naslov, kamor se oddaja vloga, b) polno ime in naslov vodilnega partnerja, c) številko javnega razpisa: 4300-32/2008, d) akronim projektnega predloga, e) besedilo: »Ne odpirajte – 1. javni razpis OP SI-HU 2007–2013«. Da bi bila vloga sprejeta, mora prispeti na navedeni naslov pravočasno, ovojnica pa mora biti označena na tak način, da je razvidno, na kateri javni razpis se nanaša. 13. Izbor projektov: postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah: 13.1 Administrativna ustreznost in preverjanje upravičenosti Po evidentiranju prejetih projektnih vlog izvede STS preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Vloga je popolna, če vsebuje: 1. en izvirnik izpolnjene prijavnice v papirni obliki (vsa poglavja dela A in dela B ter predpisane priloge). Spremna dokumentacija je lahko kopija, če ustreza izvirniku. Priložiti je treba vso spremno dokumentacijo, ki se zahteva v skladu s seznamom spremne dokumentacije; 2. eno kopijo izvirnika prijavnice, ki vključuje priloge in spremno dokumentacijo; 3. eno elektronsko različico izpolnjene prijavnice (vsa poglavja dela A in dela B ter predpisane priloge) na CD-romu ali na USB ključu. Elektronska verzija mora vsebovati vse dokumente (prijavnico in skenirane priloge). E-različica prijavnice mora biti enaka tiskani. V primeru manjkajočih dokumentov ali potrebe po dodatnih pojasnilih bo organ upravljanja obvestil vodilnega partnerja. 13.2 Zavržba/zavrnitev vloge Vloga ne bo odprta in bo avtomatsko izločena, če niso izpolnjene zahteve iz točke 11 in 12: 1. Vloga v tiskani obliki ni prispela pravočasno; 2. Ovojnica ni bila pravilno označena v skladu s točko 12. Vloga bo izločena brez poziva za dopolnitev za manjkajoče dokumente, če: 1. je bila prijavnica ročno izpolnjena namesto da bi bila natipkana, 2. vloga ni bila predložena v zahtevanih jezikih (razen Priloge II k prijavnici), 3. vloga v tiskani obliki ni prispela v zahtevani obliki (1 izvirnik, 1 kopija). Vloga bo prav tako zavržena/zavrnjena iz naslednjih razlogov: 1. vloga ne izpolnjuje pogojev za odpiranje, pogojev administrativne ustreznosti ali pogojev upravičenosti pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti, 2. odgovor na poziv za dopolnitev ali za pojasnila ni prispel v roku, navedenem v pozivu, ali če je poslano gradivo/odgovor nepopolno ali neustrezno, 3. ocena, ki jo je vloga dobila pri oceni kakovosti, ni dovolj visoka, da bi bila upravičena do razpoložljivih sredstev ESRR (glej merila za izbor v Poglavju 5.3.1. Priročnika za izvajanje projektov). Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti. V primeru manjkajočih podatkov/spremne dokumentacije ali v primeru potrebnih pojasnil, lahko organ upravljanja/STS pozove prijavitelje, da dopolnijo ali predložijo manjkajočo dokumentacijo ali pojasnila k določenim delom vloge v 5 delovnih dneh. Če odgovor ne bo prispel pravočasno, bodo vloge zavrnjene. Tako zavrnjene vloge kot vloge, predlagane za sofinanciranje, ne bodo vrnjene prijaviteljem. Prosimo, upoštevajte, da v primeru, da določen del prijavnice ni izpolnjen, vloga ne bo avtomatsko zavrnjena. Če manjkajo nekateri deli, ki niso bistvenega pomena za izvedbo projekta, bo projekt posledično lahko prejel nižjo oceno. Vloge, ki izpolnjujejo pogoje administrativne ustreznosti in pogoje upravičenosti, se uvrstijo v preverjanje kakovosti. 13.3 Ocena kakovosti Projekte, ki uspešno opravijo preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti, ocenijo ocenjevalci v skladu z merili iz poglavja 5.3 Priročnika za izvajanje projektov. Neupravičeni stroški ne vplivajo na upravičenost celotne vloge. Neupravičeni stroški ne bodo sofinancirani. V okviru 1. javnega razpisa se lahko sofinancirajo samo vloge, ki pri oceni kakovosti prejmejo najmanj 80 točk. 14. Odobritev projektov Končno odločitev o odobritvi projektov sprejme Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2013. SNO uradno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projektov in o sofinanciranju sredstev ESRR. 15. Obveščanje o izboru projektov Na podlagi odločitve Skupnega nadzornega odbora bo organ upravljanja obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge z uradnim dopisom v 30 dneh od odločitve SNO. V tem dopisu bodo za odobrene projekte navedene nadaljnje informacije o naslednjih korakih za sklepanje pogodb. 16. Spremembe javnega razpisa V primeru, da bi se javni razpis in njegova razpisna dokumentacija spremenila pred datumom zaključka javnega razpisa, bodo popravki objavljeni na naslednjih spletnih straneh: www.euskladi.si in www.nfu.hu. Spremembe javnega razpisa se objavijo samo v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavitelji so dolžni spoštovati morebitne spremembe javnega razpisa in njegove razpisne dokumentacije, objavljene na zgoraj opisan način. 17. Jezik Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru neskladnosti med slovenskim in madžarskim besedilom razpisne dokumentacije se kot pripomoček za razumevanje uporabi usklajena angleška različica. Vlogo je potrebno predložiti samo v slovenskem in madžarskem jeziku, razen Priloge II k prijavnici, ki jo je treba predložiti tudi v angleškem jeziku in spremne dokumentacije, ki se lahko predloži samo v izvirnem jeziku. 18. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani www.euskladi.si po podpisu pogodb o sofinanciranju ESRR z izbranimi vodilnimi partnerji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti