Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Ob-5909/08 , Stran 2373
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Cilj in namen javnega razpisa Cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči, v skladu s 36.a členom Zakona o socialnem varstvu. Namen vključitve je pomoč pri zaposlovanju oseb iz ciljne skupine aktivnosti za določen ali za nedoločen čas. Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. 3. Predmet javnega razpisa: predmet je subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemali denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki bodo za nedoločen čas oziroma za določen čas za obdobje najmanj enega leta zaposlile brezposelne osebe – prejemnike denarne socialne pomoči, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. Vsak vlagatelj se lahko prijavi z vlogo za subvencioniranje zaposlitve, za vsako brezposelno osebo posebej, ki jo vloži na pristojni območni službi Zavoda. Pristojna območna služba Zavoda je tista, v kateri je predlagana oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb oziroma tista območna služba, ki bo napotitev brezposelne osebe izvedla. Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – da so pravna ali fizična oseba, ki na dan prijave opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost; – da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju, niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno-pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb; – da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja; – da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji; – da na dan prijave niso v stečajnem postopku, v postopku prenehanja, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – da višina vseh prejetih javnih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe; – da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih upokojitev, prostovoljnega odhoda zaposlenih ali delodajalčeve izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 5. Merila za izbor Pri ocenjevanju prijav se upoštevajo naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 60 točkami. Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta, ki bodo izbrala višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk, se izvede žrebanje. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znaša skupaj 1.663.200,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke proračuna RS: PP 3562 »Transferji za socialno ogrožene« in PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb«. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Okvirna sredstva tega razpisa bodo predvidoma izplačana v proračunskih letih 2008 in 2009 ter v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, najpozneje do 31. 12. 2009. Razdelitev okvirne višine sredstev tega javnega razpisa se po območnih službah zavoda izvede na podlagi predvidenega števila vključenih oseb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru javnega razpisa Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev v znesku 6.700,00 EUR ob zaposlitvi brezposelne osebe za nedoločen čas oziroma 3.350,00 EUR ob zaposlitvi brezposelne osebe za določen čas najmanj enega leta. Subvencija za zaposlitev predstavlja državno pomoč po shemi »Programi zaposlovanja« št.: BE02-5022860-2007 z dne 12. 4. 2007 in po dopolnitvi te sheme, št. BE02-5022860-2007/1 z dne 13. 9. 2007. Subvencija za zaposlitev se izplačuje: – ob zaposlitvi za določen čas najmanj enega leta: v 6 mesečnih obrokih, – ob zaposlitvi za nedoločen čas: v 12 mesečnih obrokih, skladno s tristransko pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev prejemnikov denarne socialne pomoči. Mesečni obrok subvencije se izplačuje na podlagi prejetega zahtevka za plačilo delodajalca (obrazec Zahtevek za plačilo pod točko VI. Razpisne dokumentacije) za pretekli mesec in predložene kopije plačilne liste o izplačilu plače vključeni osebi za pretekli mesec, in sicer: – za prvih 6 mesecev zaposlitve osebe, zaposlene za določen čas 1 leta oziroma – za prvih 12 mesecev zaposlitve osebe, zaposlene za nedoločen čas. V primeru zaposlitve za nedoločen čas bo Zavod spremljal trajanje zaposlitve pri delodajalcu dve leti. Za vsako subvencionirano zaposlitev mora delodajalec v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe Zavodu predložiti dokazili: – kopijo obrazca M-1/M-2 in – kopijo pogodbe o zaposlitvi. Mesečni zahtevek za izplačilo subvencije mora delodajalec Zavodu posredovati najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati. Subvencija se delodajalcu izplačuje 30. dan po prejemu popolnega zahtevka za plačilo subvencije oziroma v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvrševanju proračuna RS. Po izteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo za 1 leto oziroma po izteku 24 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo za nedoločen čas, mora delodajalec v roku 45 dni, za vsako osebo posebej, posredovati Zavodu končno poročilo o izvajanju aktivnosti, z vsebinskim in finančnim delom (obrazec Končno poročilo pod točko VIII. Razpisne dokumentacije). Poročilu mora priložiti kopije še ne posredovanih plačilnih list za preostalih 6 oziroma 12 mesecev zaposlitve vključene osebe in podati izjavo, da je brezposelni osebi zagotovil plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji izplačeval tudi druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi iz področja delovnopravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami. Delodajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju aktivnosti še najmanj 10 let po poteku subvencionirane zaposlitve. 8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2008«. V primeru poziva na dopolnitev vloge morajo biti le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2008«. Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov pristojne območne službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije. Zavod za vloge, poslane po pošti, ne odgovarja. Pristojna območna služba Zavoda je tista, v kateri je predlagana oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb oziroma tista območna služba, ki bo napotitev brezposelne osebe izvedla. Za vsako subvencionirano zaposlitev mora vlagatelj vložiti svojo vlogo. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v katerem bodo razdeljena sredstva oziroma prejete po zadnjem predvidenem roku za predložitev vlog. Prvi rok predložitve vlog je 15. 7. 2008 do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2008 vsak drugi torek v mesecu do 12. ure. Zadnji rok za predložitev vlog je 21. 10. 2008 do 12. ure oziroma do porabe sredstev. Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do vključno drugega torka v mesecu, do 12. ure. Kolikor drugi torek v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo prispele po vsakokratnem roku, razen po zadnjem (21. 10. 2008) bodo odprte na naslednjem odpiranju. Zaključek javnega razpisa posamezne območne službe zaradi razdelitve sredstev pred 21. 10. 2008 se objavi na spletni strani Zavoda. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Vsako odpiranje vlog bo izvedeno na dan, določen za prispetje vlog, ob 13. uri na sedežu pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje vlog bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija pristojne območne službe Zavoda lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm. Za odpiranje vlog in izbor so zadolžene strokovne komisije območnih služb Zavoda, imenovane s strani Zavoda. Komisije so tri članske v sestavi: predsednik komisije in dva člana. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se vloge točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za izbor« javnega razpisa. 10. Izid javnega razpisa Komisija bo vlagatelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Zavoda, navedeni v 9. točki javnega razpisa. Vlagateljem izbranih delovnih mest Zavod posreduje sklepe o izboru. Na podpis tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči jih bo pozvala pristojna območna služba Zavoda. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri lahko vlagatelji podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletnih straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložiščih pristojnih območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure in v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure). Naslovi območnih služb Zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje, ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper, ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj, ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor, ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota, ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto, ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica, ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje, ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje. 12. Informacije Vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo morajo posredovati odgovorni osebi Zavoda na elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja objavljeni na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm. 13. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani upravičencev do pomoči (sredstev), lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih programov. Delodajalec se s podpisom Pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje aktivnosti, ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovil vse zahtevane podatke.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti