Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 330-0006/2008 Ob-5740/08 , Stran 2376
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov): A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, B) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša 20.384,00 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen ukrep, se le-ta na predlog Občinskega odbora za kmetijstvo, turizem in pospeševanje poseljenosti podeželja lahko prerazporedijo za druge ukrepe, določene v tem javnem razpisu. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Višina razpisanih sredstev znaša: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev 9.558,00 EUR, – urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 6.826,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet pomoči je sofinanciranje naložb v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene: – posodabljanju kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, – urejanju pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc, – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, – naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe, – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno s pripadajočo opremo, – nakup in postavitev mrež proti toči. 1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi, – naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji). Upravičenci: Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva), in sicer: – za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva, ki imajo naslov oziroma sedež v Občini Tolmin ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine Tolmin; – za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine Tolmin. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, v okviru katerega kandidira za sredstva po tem razpisu; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa; – v primeru naložb v urejanje pašnikov mora površina pašnika obsegati najmanj 5000 m2; – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije; – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin; – po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev; – investicija mora biti v skladu z novo uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (Uradni list RS, št. 21/05, 114/05 in 76/06); – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani občine in do 30. 11. 2008; – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer: – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso podjetja v težavah; in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS Tolmin); – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti za okolje in prostor o predlagani naložbi; – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin); – mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva; – dokazila o tržnih viških iz lastne primarne kmetijske proizvodnje, prodanih na trgu v letu 2007 (npr. plačilne pravice, mlečne kvote …); – kopija certifikata o ekološki kmetiji (v primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo). Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Omejitve Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali sredstva Evropske unije (EU). Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – investicije, povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup in zasaditev enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU, – nakup proizvodnih pravic in – preproste naložbe za nadomestitev. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih, – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005). Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški so naslednji: – stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, silosi …), razen obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, nakup in postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev pašnika in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, nakup opreme za ureditev napajališč za živino, strojne storitve …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena …), razen drenažnih del in materiala za drenažo; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …). Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Dodatna merila za ocenjevanje: – usmerjenost kmetijskega gospodarstva v ekološko kmetovanje, – število izvajanih ukrepov iz programov SKOP in KOP, – velikost kmetijskega gospodarstva, – tržna orientiranost kmetije, – starost nosilca kmetijskega gospodarstva. B) Pomoči »de minimis« 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR. Predmet pomoči Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: (1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); (2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; (3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; (4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); (5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); (6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; (7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; (8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; (9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi; (10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Upravičenci Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju Občine Tolmin. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05); – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; – investicija mora biti zaključena pred izplačilo sredstev; – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin; – po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2008; – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer: – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS Tolmin); – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo; – ponudbo oziroma predračun(e) za nameravano investicijo oziroma račun(e) in potrdila o plačilih računov; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe (KSS Tolmin) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – mnenje pristojne strokovne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva; – kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo). Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške; – stroške zavarovanja; – stroške za refinanciranje obresti; – investicije, ki se izvajajo izven območja občine; – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU; – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški so: – stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška dela ...); – stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme in naprav, vključno z računalniško programsko opremo, za potrebe dopolnilne dejavnosti; – stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih, sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno, svetovalne storitve, tržne raziskave ...); – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...). Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine, – usmerjenost kmetijskega gospodarstva v ekološko kmetijstvo, – zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti, – starost nosilca dopolnilne dejavnosti. IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 14. julija 2008, do 12. ure. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep, ki je predmet prijave), – obvezne priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem obrazcu, – vzorec pogodbe (podpisan, v primeru pravne osebe tudi žigosan), ki je priložen posameznemu prijavnemu obrazcu. Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa: »Ne odpiraj, Javni razpis – kmetijstvo 2008: Naložbe v kmetijska gospodarstva«, »Ne odpiraj, Javni razpis – kmetijstvo 2008: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah«, na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje do 14. julija 2008, do 12. ure. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. V. Obravnavanje vlog Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala strokovna komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo potekalo 15. julija 2008 ob 8. uri. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljenih investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upravičene vloge pa bo komisija točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ občinske uprave izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, upravičenec pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva namenjena. Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8) dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. VI. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev, dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija, namenskost in smotrnost porabe pa lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin. V primeru nenamenske porabe sredstev bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili 21. člena Pravilnika. Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov vzorčno preverila na terenu. VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih in na Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri Vereni Tuta, na tel. 05/381-95-00, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure ali elektronskem naslovu verena.tuta@tolmin.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti