Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Ob-5873/08 , Stran 2385
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Straža v višini 20.000 EUR. 2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – registrirana športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: – da imajo sedež v Občini Straža, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu, – da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva, ter da delujejo v skladu z zakonom, – da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti, – aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa. 4. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe: – interesna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v vrhunski šport, – vrhunski in kakovostni šport, – vrhunski posamezniki, – športno rekreativna dejavnost mladine in odraslih, – šolanje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in sodnikov, – šport invalidov, – športne prireditve. Prednost pri sofinanciranju pod enakimi pogoji imajo športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2008. 5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave Prijavitelji morajo prijavo oddati v 30. dneh po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Straža, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. 6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog Prispele vloge bo 7. 8. 2008 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. 7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža pri Andreji Kren tel. 07/384-85-56, v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si. Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel. 07/384-85-56 – Andreja Kren.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti