Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto, stran 8588.

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo, 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/06).
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: SDOLN) je izdelal Ravnikar Potokar, arhitekturni biro, d.o.o., pod št. 1/2008 v maju 2008.
V 1. členu v poglavju I. SPLOŠNE DOLOČBE pod naslovom Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor, se besedilo v alinejah 3.2., 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 v celoti nadomesti z novim besedilom:
»3.2 Ureditvena situacija – prva faza       M 1 : 1000
3.3 Ureditvena situacija – prva faza – klet    M 1 : 1000
3.4 Ureditvena situacija – prva faza – situacija M 1 : 1000
3.5 Ureditvena situacija – druga faza – klet   M 1 : 1000
3.6 Ureditvena situacija – druga faza –
situacija                     M 1 : 1000
3.6a Ureditvena situacija – končna faza –
situacija                     M 1 : 1000
3.6b Karta javnih in skupnih površin       M 1 : 1000
3.7 Karakteristični prerezi            M 1 : 500
Pod naslovom Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije se 3. alineja v celoti nadomesti s
sledečim besedilom:
»2.3a Načrt parcele                M 1 : 1000
2.3b Načrt parcele-klet             M 1 : 1000«.
V 1. členu pod naslovom Načrt projektnih rešitev
prometne, energetske, komunalne in ostale
infrastrukture se besedilo v predzadnji alineji
ukine, besedilo v zadnji alineji pa se v celoti
nadomesti s sledečim besedilom:
»4.12a Prikaz zasnove projektnih rešitev komunalne
infrastrukture – zbirna karta-1. faza       M 1: 1000
4.12b Prikaz zasnove projektnih rešitev komunalne
infrastrukture – zbirna karta-2. faza      M 1 : 1000«
Za 1. členom se doda
1a. člen
(Definicija pojma gradbena parcela)
»…pojem gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«
(ZGO-1B,127. člen, Uradni list RS, št. 126/07)
2. člen
(Vsebina prilog k OLN)
V 2. členu poglavja se doda alineja novim z besedilom, ki se glasi: »Strokovne podlage št. 20/2007, ki jih je izdelalo podjetje Ravnikar Potokar, arhitekturni biro, d.o.o.«
3. člen
(Prostorske ureditve)
V 3. členu v poglavju II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE se na začetku doda besedilo, ki se glasi: »V prvi fazi se izvede le študentski dom (A10) s pripadajočo infrastrukturo.«
Prav tako se besedilo v šesti alineji prvega odstavka »podzemne garaže« nadomesti z besedilom »podzemno garažo«, besedilo v sedmi alineji 1. odstavka »arhive in depoje v kletnih etažah« se nadomesti z besedilom »arhive in depoje v kletni etaži«.
4. člen
V 4. členu (ureditveno območje OLN) se zamenja beseda: »OLN« v »SDOLN«. Na koncu prvega odstavka se doda naslednje besedilo: »Območje ureditve, ki zajema bajer in zelene površine južno od Univerzitetnega kampusa, obsega skupaj okoli 53 ha.«
V drugem odstavku se iz besedila odstrani: »256/12, 256/3, 257/2,257/3« in doda sledeče: »254/4,254/17, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 256/11, 257/1, 257/4, 257/6, 278/1, 278/5, 278/6, 279/1, 281/1, 282.«
V tretjem odstavku se besedilu doda: »257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/6, 256/11«.
5. člen
(Vrste dejavnosti)
V 12. členu v poglavju IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR se pod naslovom M IZOBRAŽEVANJE stavek »Sekundarne dejavnosti so kulturne, rekreacijske in športne dejavnosti« zamenja z naslednjim stavkom: »Sekundarne dejavnosti so raziskovalno razvojne, kulturne, rekreacijske in športne dejavnosti. «, za drugim odstavkom pa se doda sledeče besedilo:
 »33      PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN
        OPTIČNIH INSTRUMENTOV TER UR
33.1      Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
        ortopedskih pripomočkov
33.2      Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
        preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
        inštrumentov in naprav, razen opreme za
        industrijsko procesno krmiljenje
33.4      Proizvodnja optičnih inštrumentov in
        fotografske opreme.«
V 12. členu se za naslovom: H GOSTINSTVO DODA sledeče besedilo:
»72      OBDELAVA PODATKOV, PODATKOVNE BAZE IN S TEM
        POVEZANE DEJAVNOSTI
72.1      Svetovanje o računalniških napravah
72.2      Svetovanje in oskrba z računalniškimi
        programi
72.21     Razvoj in založba programskih paketov
72.22     Oskrba z računalniškimi programi in
        svetovanje
72.3      Obdelava podatkov
72.4      Omrežne podatkovne storitve
72.5      Vzdrževanje in popravila pisarniških in
        računskih strojev ter računalniških naprav
72.6      Druge računalniške dejavnosti
73       RAZISKOVANJE IN RAZVOJ
73.1      Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju naravoslovja in tehnologije
73.101     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju naravoslovja
73.102     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju tehnologije
73.103     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.104     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju medicine
73.2      Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju družboslovja in humanistike
73.20     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju družboslovja in humanistike
73.201     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju družboslovja
73.202     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju humanistike
74       DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI
74.1      Pravne, računovodske, knjigovodske in
        revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
        raziskovanje trga in javnega mnenja;
        podjetniško svetovanje; dejavnost holdingov
74.11     Pravno svetovanje
74.12     Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti, davčno svetovanje
74.13     Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.14     Podjetniško in poslovno svetovanje
74.15     Dejavnost holdingov
74.2      Prostorsko načrtovanje, projektiranje in
        tehnično svetovanje
74.201     Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično
        in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202     Prostorsko, urbanistično in krajinsko
        načrtovanje
74.203     Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
        njim povezano tehnično svetovanje
74.204     Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.3      Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.4      Oglaševanje
74.8      Raznovrstne poslovne dejavnosti
74.81     Fotografska dejavnost
74.873     Druge poslovne dejavnosti, d. n.«
6. člen
(Pogoji in usmeritve za objekte)
V 14. člen u se besedilo: »A1 Vhodno servisni objekt« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A1 Vhodno servisni objekt / faza 2 oziroma možna izgradnja v kasnejših fazah«,
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Objekt ima lastno povezavo z garažami.« v »Objekt ima lastno povezavo z garažo.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost = P   pritličje 249 m2 b.e.p« se preoblikuje
               v novo, ki se glasi:
»etažnost =     1K (možno 2K)+P«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance  ±10%, pri etažnosti ni toleranc« se preoblikuje
       v novo, ki se glasi:
»tolerance  ±15% glede na maksimalni tlorisni gabarit
       2K«
V 14. člen u se besedilo: »A2 Inštitucija 1 / faza 1« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A2 Inštitucija 1 / faza 2 oziroma možna izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Objekt visokošolskih programov družboslovne in pedagoške usmeritve s pripadajočimi predavalnicami, kabineti, referati, amfiteatralnimi dvoranami, hallom, javnimi servisi v pritličju (trgovine, kopirnice ...) in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami. « v »Objekt visokošolskih programov ali raziskovalne dejavnosti s pripadajočimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažo. V kleti se nahaja servisni program. Tlorisna oblika objekta je črka U.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P+3    pritličje     2334.44 m2 b.e.p.
          celota      8413.04 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      1K(možno 2K)+P+3«
Besedilo v 6. In zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7.alineji:
»tolerance     ±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance     ±15% glede na max. tlorisni gabarit
          etažnost: min. P+2, max. P+4, 2K
V 14. členu se besedilo: »A3 Inštitucija 1 / faza 2« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A3 Inštitucija 2 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Objekt visokošolskih programov družboslovne in pedagoške usmeritve s pripadajočimi predavalnicami, kabineti in servisnimi prostori.« v
»Objekt visokošolskih programov s pripadajočimi prostori, raziskovalna dejavnost.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost
P+2, P+1      pritličje   1036.83 m2 b.e.p.
          (+203.00)
          pritličje   2984.04 m2 b.e.p.
          (+207.00)
          celota     6698.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost     P+1 (nižji del), P+1 (višji del)«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance     ±10%, etažnost – max. P+3«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance     ±15% glede na maksimalni tlorisni gabarit,
          etažnost: min. P+1, max. P+3«
V 14. členu se besedilo: »A3/1 Povezovalni trakt« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A3/1 Povezovalni trakt / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P    pritličje   255.96 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost     P«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance     ±10%, etažnost – min. P, max. P+1«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance     ±15%, glede na maksimalne tlorisne
          dimenzije
          etažnost – min.P, max. P+1«
V 14. členu se besedilo: »A4 Rektorat s knjižnico in glavno predavalnico« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A4 Inštitucija 3 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo: »Rektorat z vso administracijo, mednarodno pisarno, večnamensko reprezentančno dvorano, prostori za gostujoče profesorje, veliko amfiteatralno predavalnico, galerijo, hallom, javnimi servisi v pritličju (kopirnice, trgovine, študentski servisi ...) in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.« se v celoti zamenja s sledečim besedilom: »Visokošolski program, raziskovalne dejavnosti, prostori za potrebe Univerze, tehnološki park.«
Besedilo v 1. alineji: »zunanje tlorisne dimenzije dimenzije tlorisa: 18.6 m x 64.0 m« se preoblikuje v: »dimenzije tlorisa: 19 m x 64.0 m, 96 m x 14«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost       P+2 (nižji del), P+3 (višji del)
           pritličje2243.40 m2 b.e.p.
           celota  6430.52 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost       1K (možno 2K), P+2 (nižji del), P+3
           (višji del)«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4
           (obvezna zasnova streh v dveh
           različnih nivojih)«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           gabarite
etažnost: min. P+2, max. P+4, 2K
           (obvezna zasnova streh v dveh
           različnih nivojih)«
V 14. členu se besedilo: »A4/1 Povezovalna trakta « preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A4/1 Povezovalna trakta / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo: »Povezava faze rektorata in knjižnice z inštitucijo 1, inštitucijo 2, inštitucijo 3.«
se v celoti zamenja z: »Povezava inštitucije I in III«.
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P     pritličje  320 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      P«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P, max. P+1 «
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           dimenzije
           etažnost: min. P, max. P+1 «
V 14. členu se besedilo: »A5 Inštitucija 2 / faza 1« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A5 Inštitucija 4 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Objekt visokošolskih programov naravoslovno tehničnih usmeritev s pripadajočimi predavalnicami, kabineti, laboratoriji, referati, amfiteatralnimi dvoranami, hallom, javnimi servisi v pritličju (trgovine, kopirnice ...) in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.« v
»Prostori tehnološkega parka in mrežnega inkubatorja, inštitut, visokošolski oziroma univerzitetni program, raziskovalne dejavnosti.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P+3, P+4  pritličje   3352.00 m2 b.e.p.
           celota     13507.81 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      1K (možno 2K), P+3 (nižji del), P+4
           (višji del)«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4,
           (obvezna zasnova streh v dveh različnih
           nivojih)«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           gabarite,
           etažnost: min. P+1, max. P+4, 2K
V 14. členu se besedilo: »A6 Inštitucija 2 / faza 2« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A6 Inštitucija 5 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Objekt visokošolskih programov naravoslovno tehničnih usmeritev s pripadajočimi predavalnicami, kabineti in servisnimi prostori« v
»Objekt visokošolskih programov s pripadajočimi servisnimi prostori, raziskovalne dejavnosti, prostori za potrebe Univerze, tehnološki park.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P, P+2, P+3pritličje   2189.64 m2 b.e.p.
           celota     7008.20 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      P+1, P+2«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+1 (nižji del),
           max. P+3 (višji del),
           (obvezna zasnova streh v dveh različnih
           nivojih)«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           gabarite,
           etažnost: min. P+1, max. P+3,
           (obvezna zasnova streh v dveh različnih
           nivojih).«
V 14. členu se besedilo: »A6/1 Povezovalni trakt« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A6/1 Povezovalni trakt / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo: »Povezava faze 1 in faze 2 Inštitucije 2. Hodnik in dodatne predavalnice.«
se v celoti zamenja z: »Povezava IV in V inštitucije.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P     pritličje   255.96 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      P«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P, max. P+1«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalni tlorisni
           gabarit,
           etažnost: min. P, max. P+1«
V 14. členu se besedilo: »A7 Inštitucija 3 / faza 2« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A7 Inštitucija 6 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Objekt visokošolskih programov ostalih usmeritev s pripadajočimi predavalnicami, kabineti, referati, amfiteatralnimi dvoranami, hallom in servisnimi prostori.« v stavek
»Objekt visokošolskih programov s pripadajočimi servisnimi prostori, raziskovalne dejavnosti, prostori za potebe Univerze, tehnološki park«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P+2    pritličje   1164.78 m2 b.e.p.
           celota     3494.34 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      P+2«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+2, max. P+3«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           gabarite,
           etažnost: min. P+1, max. P+3«
V 14. členu se besedilo: »A8 Javni zavod 1« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A8 Inštitucija 7 / faza 2«
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Javni zavod 1, Inštitut s pisarnami, vodstvom, raziskovalnimi delavnicami in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.« v
»Inštitut s pripadajočimi servisnimi prostori, prostori za raziskovalno dejavnost. Objekt ima lastno povezavo z garažo.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost K, P    pritličje   1341.58 m2 b.e.p.
           celota     3300.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      1K (možno 2K), P«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P, max. P+1«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           gabarite,
           etažnost: min. P, max. P+1, 2K«
V 14. členu se besedilo: »A9 Športna dvorana« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A9 Športna dvorana / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Športni objekt s športno dvorano, z manjšimi vadbenimi dvoranami, fitnes prostorom in servisnimi prostori. Športna dvorana ima lastno povezavo z garažami.« v
»Športni objekt s športno dvorano, z manjšimi vadbenimi dvoranami, fitnes prostorom, prostorom za masažo, gostinskim lokalom in servisnimi prostori. Športna dvorana ima lastno povezavo z garažo.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost = 2.K, 1.K,pritličje     1061.30 m2 b.e.p.
           celota      4703.00 m2 b.e.p.«
se zamenja z novim, ki se glasi:
»etažnost      2K, 1K, P, 1N«
Besedilo v 3. alineji:
»višinski gabariti          max. 8 m nad koto
                   pritličja (+191.00 m),
                   oziroma 13 m nad koto
                   druge kleti«
se v celoti zamenja s sledečim besedilom:
»višinski gabariti          max. 10 m nad koto
                   pritličja«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – max. P+1«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±20% glede na maksimalni tlorisni
           gabarit,
           etažnost: max. 2K, 1K, P, 1N, min. 1K,
           P«
V 14. členu se za naslovom: »A9 Športna dvorana« doda novo besedilo z naslovom:
»A9a Bazen / izgradnja v kasnejših fazah«
Program in vrsta posega:
Notranji bazen
Gabariti:
– zunanje tlorisne  dimenzije    65 m x 35 m
dimenzije      tlorisa:
– etažnost      2K, 1K
– višinski      kota pritličja (+191.00 m)=0,00
gabariti
– oblikovanje strehe ravna streha
– kota urejenega   +186.00 m (na jugu – izhod proti
terena        stadionu)
– tolerance     ±15% glede na maksimalne tlorisne
           dimenzije,
           etažnost: max./min. 2K (streha bazena
           je enaka strehi ploščadi)«
V 14. členu se besedilo: »A10 Študentski domovi z upravo / faza 1« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A10 Študentski dom / faza 1«.
Prav tako se preoblikuje besedilo:
»Študentski domovi z enoposteljnimi in dvoposteljnimi sobami, ločenim mladinskih hotelom, upravo, recepcijo, družabnimi prostori, učilnicami, večnamenskimi avlami, študentsko restavracijo, kuhinjo, pralnico in ostalimi servisi. Študentski domovi imajo lastno povezavo z garažami.«
v
»Študentski dom z gostinskim, trgovskim in pripadajočim servisnim programom. Študentski dom ima lastno povezavo z garažo.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost = 2.K, 1.K,pritličje   1260.00 m2 b.e.p.
P+2, P+4
           celota     8540.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      1K (možno 2K), P+2, P+4«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4 «
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           dimenzije,
           etažnost: min. P+1, max. P+4, 2K
           opomba: V prvi fazi je možno izgraditi
           le del predvidenega študentskega doma,
           ki lahko deluje kot samostojna enota.«
V 14. členu se besedilo: »A11 Študentski domovi / faza 1« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A11 Prenočitvene kapacitete / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Študentski domovi z dvoposteljnimi sobami z ložami, sobami za študentske družine, družabnimi prostori, učilnicami in ostalimi servisi.« v
»Objekt s programom za prenočevanje«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P+2    pritličje    654.80 m2 b.e.p.
           celota     1964.50 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      1K (možno 2K), P+2«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+2, max. P+3«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           dimenzije,
           etažnost: min. P+1, max. P+3, 2K«
V 14. členu se besedilo: »A12 Študentski domovi / faza 2« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A12 Prenočitvene kapacitete / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Študentski domovi z enoposteljnimi sobami, dvoposteljnimi sobami, dupleks sobami za podiplomske študente, receptorjem, kolesarnico, skupnimi prostori, učilnicami in ostalimi servisi.« v
»Objekt s programom za prenočevanje«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P+1    pritličje
           celota
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      P+1, P+3«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+1, max. P+3,
           max.
           kota strehe +17.50 m, spreminja se kota
           pritličja«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           dimenzije,
           etažnost: min. P+1, max. P+3,
           max. kota strehe +17.50 m, spreminja se
           kota pritličja«
V 14. členu se besedilo: »A13 Študentski domovi / faza 3« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A13 Prenočitvene kapacitete / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Študentski domovi z dvoposteljnimi sobami z ložami, sobami za študentske družine, družabnimi prostori, učilnicami in ostalimi servisi.« v
»Objekt s programom za prenočevanje«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost P+2    pritličje    1471.00 m2 b.e.p.
           celota     4413.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      P+2«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, etažnost – min. P+1, max. P+2«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           dimenzije,
           etažnost: min. P+1, max. P+2«
V 14. členu se besedilo: »A14 Javni zavod 2« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A14 Inštitucija 8 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek: »Javni zavod 2, pisarne in restavratorske delavnice in ostali servisi.« v »Javni zavod, pisarne in restavratorske delavnice in ostali servisi, inštitut, raziskovalna dejavnost.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost 1.K      1950.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost        1K (možno 2K)«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance       ±10%, pri etažnosti ni toleranc«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance       ±15%, 2K«
V 14. členu se besedilo: »A15 Javni zavod 3« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A15 Inštitucija 9 / izgradnja v kasnejših fazah«.
Prav tako se preoblikuje stavek: »Arhiv in depoji, pisarne in ostali servisi.« v
»Arhiv in depoji, pisarne in ostali servisi, inštitut, raziskovalna dejavnost.«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost 2.K, 1.K  1. klet     1360.00 m2 b.e.p.
           celota      5227.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      1K (možno 2K)«
Besedilo v 6. in zadnji alineji se ukine.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance      ±10%, pri etažnosti ni toleranc«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15%, 2K«
V 14. členu se besedilo: »A16 Garaže« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A16 Garaže / faza 1 (pod študentskim domom), faza 2 oziroma izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo v 1. alineji:
»zunanje tlorisne  dimenzije    88.00 m x 13.7 m,
dimenzije      tlorisa:
           24.20 m x 18.30 m, 96.20 m x 8.20 m«
Se v celoti zamenja s sledečim besedilom:
»dimenzije tlorisa: 59 m x 32 m (pod študentskim domom A10),
           106 m x 25 m, 213 m x 33 m,
           okvirne tlorisne dimenzije v končni
           fazi: 296 m x 80 m«
Besedilo v 2. alineji:
»etažnost 2.K, 1.K  1. klet     1360.00 m2 b.e.p.
           celota      5227.00 m2 b.e.p.«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»etažnost      »1.K (možnost 2K)«
Besedilo v 3.
alineji:
»višinski gabariti  max. –8.00 m pod koto pritličja (+191.00
           m)«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»višinski gabariti  max. –5.00 m pod koto pritličja (+191.00
           m)«
Besedilo v 7.
alineji:
»tolerance      ±10%, pri etažnosti ni toleranc«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance      ±15% glede na maksimalne tlorisne
           gabarite,
           2K«
Besedilo zadnje alineje se ukine.
V 14. členu se besedilo: »A17 Izhodi iz garaž« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»A17 Izhodi iz garaž / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo v 7. alineji:
»tolerance        ±10%, pri etažnosti ni toleranc«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance        ±15%, pri etažnosti ni toleranc«.
7. člen
(Pogoji za druge gradbeno-inženirske objekte)
V 15. členu se besedilo: »C1 Atletski stadion« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»C1 Atletski stadion / izgradnja v kasnejših fazah«
Besedilo v 5. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                         ±15%«
V 15. členu se besedilo: »C4 Zunanji amfiteater« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»C4 Zunanji amfiteater / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo v 5. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
8. člen
(Pogoji za zunanjo ureditev)
V 17. členu se besedilo: »B1 Vhod v potniški terminal« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»B1 Vhod v potniški terminal / izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo v 5. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »B2 Centralna tlakovana ploščad« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»B2 Centralna tlakovana ploščad / faza 2 oziroma izgradnja v kasnejših fazah «.
Prav tako se preoblikuje stavek:
»Pod ploščadjo se nahajajo garaže in arhivski prostori.« v
»Pod ploščadjo se nahaja garaža in arhivski prostori.«
V celoti se zamenja sledeče besedilo: »zunanje tlorisne dimenzije dimenzije tlorisa: okoli 265.0 m x 80.2 m« s sledečim besedilom:
»Okvirne zunanje tlorisne dimenzije: 296 m x 80 m.«
Besedilo v 5. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »B3 Urejene zunanje površine ob inštitucijah« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
» B3 Urejene zunanje površine ob inštitucijah / faza 2 oziroma izgradnja v kasnejših fazah«.
Besedilo v 2. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »B4 Zunanja čitalniška mesta« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»B4 Zunanja čitalniška mesta / faza 2 oziroma izgradnja v kasnejših fazah «
Besedilo v 2. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »B5 Atrij študentskega naselja« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»B5 Atrij študentskega naselja / faza 1 oziroma izgradnja v kasnejših fazah«
Besedilo v 2. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »B6 Urejene zunanje površine ob študentskih naseljih« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»B6 Urejene zunanje površine ob prenočitvenih kapacitetah / izgradnja v kasnejših fazah«
Besedilo v 2. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »C2 Zunanje športne površine ob študentskem naselju« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»C2 Zunanje športne površine ob prenočitvenih kapacitetah / izgradnja v kasnejših fazah«
Besedilo v 5. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi: »tolerance      ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »C3 Košarkarsko igrišče« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»C3 Športno igrišče / izgradnja v kasnejših fazah«
Besedilo v 5. alineji:
»tolerance                         ±10%«
se preoblikuje v novo, ki se glasi:
»tolerance                        ±15%«.
V 17. členu se besedilo: »C5 Parkovna ureditev v gozdu s posebnim namenom« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»C5 Parkovna ureditev v gozdu s posebnim namenom / izgradnja v kasnejših fazah«.
V 17. členu se besedilo: »C6 Travnik« preoblikuje tako, da se na novo glasi:
»C6 Travnik / izgradnja v kasnejših fazah«.
V 17. členu se na koncu doda novo besedilo, ki se glasi:
»C7 bajer in zelene površine južno od Univerzitetnega kampusa«
Program in vrsta posega:
Bajer, kolesarske, tekaške, peš utrjene poti, s prostori za sedenje in ostalo opremo.
– površina zelene površine  okoli 83 800 m2 b.p.
– površina bajerja      okoli 1400 m2 – 4000 m2 b.p.
               (nihanje gladine)
– poseg            nove poti, nova zasaditev,
               izvedba bajerja, redna
               vzdrževalna dela, začasni
               objekti rekreativnega značaja
               Opomba: prostor ostaja
               nepozidan.
9. člen
(Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditve križišč)
V 19. členu v poglavju V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi: »V 1. fazi (v primeru, da se v tej fazi gradi študentski dom) se območje urejanja (dostop do študentskih domov) navezuje na regionalno cesto R2-419/1204 (Šentjernejska cesta) preko začasnega gradbiščnega priključka, in sicer tako, da se rekonstruira obstoječe križišče na R2-419/1204 Šentjernejska cesta z ureditvijo levo zavijalnega pasu kot trikrako križišče z elementi za prevoz merodajnega tipskega vozila. Gradnja objektov se predvidi samo preko rekonstruiranega križišča.
V km 0+622 regionalne ceste R2-419/1204 (Šentjernejska cesta) se nahaja obstoječi priključek, ki omogoča priključevanje iz območja Drgančevje. Na tem mestu se formira nov priključek, ki ima funkcijo začasnega gradbiščnega priključka, nato se zagotovi začasni dostop direktno z Levičnikove ceste po občinskih zemljiščih z delno prilagoditvijo trase interventne poti in infrastrukturnega omrežja po občinskih zemljiščih. Končna prometna ureditev pa bo krožno križišče na Šentjernejski cesti, kakor je to opredeljeno v kasnejših fazah.
Preko priključka s Šentjernejske ceste je omogočen dostop do garažnega vhoda. Ob vozišču se uredijo vzdolžna parkirna mesta in dvostranski hodnik za pešce ter dvostranska kolesarska steza, ki potekata od garažnega vhoda do križanja z intervencijsko potjo, od tu naprej do Šentjernejske ceste pa se uredi le vozišče.«
10. člen
(Prečni prerezi)
V 20. členu se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi:
»Normalni profil začasnega dela dostopne ceste (v dolžini 23 m), ki poteka od regionalne ceste (Šentjernejske ceste) do garažnega vhoda, znaša:
----------------------------------------------------------
vozna pasova               2 x 3,00 = 6,00 m
varnostni pas pri kolesarski stezi    2 x 0,75 = 1,50 m
dvostranska kolesarska steza       2 x 1,00 = 2,00 m
dvostranski hodnik za pešce       2 x 1,50 = 3,00 m
bankina                 2 x 0,50 = 1,00 m
----------------------------------------------------------
skupaj                      13,50 m«
11. člen
(Parkirne površine)
V 23. členu se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi:
»V prvi fazi se izvede garaža le pod delom študentskega doma s parkirnimi mesti v minimalno enem kletnem nivoju.V drugi fazi se izvede garaža pod tlakovano ploščadjo in deloma pod objekti. Garaža med fakultetnim objektom (A2) in inštitutom (A8) je povezana z garažo pri objektu A5 in garažo pod študentskim domom (A10) s povezovalno potjo, ki je speljana začasno po terenu. Vsak od objektov ima lastno povezavo z garažo. Dopušča se možnost izgradnje druge kletne etaže oziroma dela druge kletne etaže, če bodo za to izražene potrebe pri posameznemu objektu. Promet v garaži je organiziran enosmerno, prezračevanje je naravno. Okvirno število vseh parkirnih mest v zadnji fazi je v prvi kletni etaži okvirno 340, v drugi kletni etaži pa je število parkirnih mest odvisno od obsega izgradnje druge kletne etaže. Parkirna mesta na terenu so tako v prvi kot v drugi fazi predvidena vzdolž dostopne ceste (30 PM), ki poteka od Šentjernejske ceste do vhoda v garažni objekt, in sicer od križišča z intervencijsko potjo do garaže pod študentskimi domovi ter na parkirišču ob zahodnem delu objekta študentskega doma (57 PM).«
12. člen
(Električno omrežje)
Na začetku 25. člena se besedilo: »Na območju OLN se obstoječi elektrovodi in TP odstranijo.« v celoti zamenja z besedilom, ki se glasi: »V 1. fazi izgradnje se bo napajanje z električno energijo vršilo iz obstoječe TP, v nadaljnih fazah pa se obstoječi elektrovodi in TP odstranijo «.
13. člen
(Javna razsvetljava)
V 26. členu se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi: »Napajanje v 1. fazi je predvideno iz obstoječe TP.«
14. člen
(Distribucijsko plinovodno omrežje)
V 27. členu se na začetku doda nov odstavek, ki se glasi: »Za potrebe oskrbe predmetnega območja prve faze bo potrebno dograditi distribucijsko plinovodno omrežje z navezavo na obstoječi plinovod v križišču Šentjernejske ceste in Lobetove ulice. Novopredvideni plinovod poteka ob Šentjernejski cesti in jo na mestu novega začasnega cestnega priključka prečka, nato pa sledi poteku ostalih komunalnih vodov na ustreznem odmiku do garažnega vhoda.«
15. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
V 29. členu se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi: »Za potrebe predvidenega območja Univerzitetnega kampusa Novo mesto I. faza je potrebna izgradnja kabelske kanalizacije od točke navezave – jašek št. 39/22, ki se nahaja v bližini stan. hiše Šentjernejska cesta 20 do garažnega vhoda.«
16. člen
(Kabelsko komunikacijsko omrežje-KKS)
V 30. členu se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi: »Kabelsko komunikacijsko omrežje se v prvi fazi priključi na obstoječe omrežje, ki poteka pod Šentjernejsko cesto oziroma pod Lobetovo ulico. Priključna mesta so na Lobetovi ulici oziroma na križišču Lobetove in Šentjernejske ceste in v križišču v Žabji vasi.«
17. člen
(Vodovodno omrežje)
V 31. členu se na koncu doda novo besedilo, ki se glasi: »Predmetno območje prve faze se bo s pitno, sanitarno in požarno vodo oskrbovalo iz obstoječega vodovodnega sistema ob Šentjernejski cesti. Cevovod je predviden ob Šentjernejski cesti in jo na mestu novega začasnega priključka prečka, nato pa sledi robu dostopne ceste do garažnega vhoda.«
18. člen
(Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda)
Na začetku 32. člena se doda sledeče besedilo:
»Odvajanje komunalnih in meteornih odpadnih voda v prvi fazi:
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Komunalne odpadne vode se bodo preko dodatnega črpališča po novopredvidenem tlačnem vodu odvajale do obstoječe kanalizacije na Šentjernejski cesti.
Odpadne padavinske vode z dostopne ceste se bodo zbirale v vtočnih jaških in kanalizaciji za odvod meteornih vod ter nato odvajale do ponikovalnice.«
V prvem odstavku se zadnji stavek zamenja s sledečim besedilom: »V primeru gravitacijskega odvajanja komunalnih odpadnih voda z območja kampusa je treba pri dimenzioniranju nove kanalizacije upoštevati tudi prevezavo komunalnih odpadnih voda s črpališča Cikava.«
Drugi odstavek se v celoti črta.
Drugi in tretji stavek tretjega odstavka se preoblikuje v sledeče besedilo: »Odvečno padavinsko vodo ter preliv odvečne vode iz kapnic je možno odvajati na sledeče načine:
– Med univerzitetnim območjem in reko Krko se izvede tunel, preko katerega se vrši gravitacijsko odvajanje odvečne padavinske vode.
– S prečrpavanjem po tlačnem in gravitacijskem vodu v reko Krko.
– Na območju zelene površine južno od predvidenega Univerzitetnega kampusa se izvede bajer, kamor se usmeri odvečno padavinsko vodo.
– Območje zelene površine južno od predvidenega Univerzitetnega kampusa se uporabi kot prostor ponikanja, kamor se po gravitacijskem kanalu vodi odvečna padavinska voda.«
Celotno besedilo četrtega odstavka se ukine in nadomesti s sledečim besedilom: »Odpadne padavinske vode s Šentjernejske ceste se bodo zbirale v vtočnih jaških in kanalizaciji za odvod odpadnih padavinskih voda ter nato odvajale preko lovilcev olj in bencina bodisi v bajer oziroma ponikovalnico v depresiji zelenih površin ali v kanalizacijski sistem za padavinske vode in nato gravitacijsko preko tunela oziroma s prečrpavanjem v reko Krko.
Del odpadne padavinske vode z Levičnikove ceste se bo preko lovilcev olj odvodnjaval v projektirano kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih voda iz območja Univerzitetnega kampusa Novo mesto, del pa v zadrževalne bazene in naprej na predhodno opisane možne načine kot odpadne padavinske vode s Šentjernejske ceste.«
Na koncu se doda sledeče besedilo: » V primeru izvedbe bajerja se naredi nepropustno dno iz ustreznih materialov ter zagotovi stalno pretočnost sveže vode, če pa se depresija uporabi kot območje ponikanja, pa je na tem mestu potrebno zagotoviti dodatna ponikovalna polja.«
19. člen
(Ogrevanje)
V 33. členu se na začetku doda novo besedilo, ki se glasi: »Za ogrevanje študentskega doma (A10), ki se gradi v 1. fazi, se izvede plinska kotlovnica v objektu. Izvede se priključek na obstoječe plinovodno omrežje, ki poteka po Šentjernejski cesti.«
20. člen
(Odpadki)
V 34. členu se v drugem odstavku doda besedilo, ki se glasi: »Za potrebe objekta, predvidenega v 1. fazi, se ob garaži izvede ekološki otok.«
21. člen
(Varstvo pred požarom)
V 42. člen u v poglavju VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se na začetku doda besedilo, ki se glasi: »V 1. fazi je za objekt študentski dom (A10) potrebno izdelati študijo požarne varnosti, ki opredeli požarnovarnostne zahteve.«
22. člen
(Prikaz parcelacije)
V 45. členu v poglavju VII. NAČRT PARCELACIJE se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Načrt parcelacije je razviden iz lista 2.3 Načrt parcele ter 2.3a. Vsak objekt ima svojo lastno parcelo, dopustna so tudi odstopanja ter naknadna parcelacija. Podrobnejša določitev gradbenih parcel bo določena s projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
23. člen
(Etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
Besedilo 47. člena, v poglavju IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Splošne določbe
Izgradnja Univerzitetnega kampusa je zasnovana v več fazah. Vsaka posamezna faza mora biti samostojna funkcionalna enota z neodvisno komunalno in energetsko in prometno infrastrukturo. Za izgradnjo študentskega doma v prvi fazi je predvidena izgradnja osnovne komunalne infrastrukture. V vseh kasnejših fazah je potrebno izvesti komunalno infrastrukturo v celoti.
Natančno sta opredeljeni le 2 glavni fazi izgradnje celotnega kompleksa; vse faze in etape se glede na pogoje investiranja in dejanske potrebe lahko prekrivajo ali prilagajajo ali pa izvajajo v drugem vrstnem redu.
Etapnost izvedbe
Besedilo 47. člena, v poglavju IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Faza 1 je prilagojena izgradnji sledečih objektov:
– študentski dom (A10) oziroma del študentskega doma (A10),
– pripadajoča podzemna garaža (del A16 – 69 parkirnih mest),
– potrebna prometna in komunalna infrastruktura, ki se prilagodi izgradnji objekta in
– parkirišča na terenu.
V fazi 2 je predvidena izgradnja naslednjih objektov Univerzitetnega kampusa Novo mesto:
– vhodno servisni objekt – objekt A1,
– objekt A2,
– objekt A8,
– objekt A5 (delno ali v celoti),
– podzemna garaža A16 (razen dela pod študentskim domom, ki je zajet v 1. fazi),
– parkirišča na terenu ter
– pripadajoča prometna in komunalna infrastruktura.
V naslednjih fazah je predvidena izgradnja sledečih objektov in zunanjih ureditev:
A3      Inštitucija 2
A3/1     Povezovalni trakt
A4      Inštitucija 3
A4/1     Povezovalna trakta
A6      Inštitucija 5
A6/1     Povezovalni trakt
A7      Inštitucija 6
A9      Športna dvorana
A9a     Bazen
A11     Prenočitvene kapacitete
A12     Prenočitvene kapacitete
A13     Prenočitvene kapacitete
A14     Inštitucija 8
A15     Inštitucija 9
A17     Izhodi iz garaž
C1      Atletski stadion
C4      Zunanji amfiteater
B1      Vhod v potniški terminal
B2      Centralna tlakovana pločad
B3      Urejene zunanje površine ob inštitucijah
B4      Zunanja čitalniška mesta
B5      Atrij študentskega naselja
B6      Urejene zunanje površine ob prenočitvenih
       kapacitetah
C2      Zunanje športne površine ob prenočitvenih
       kapacitetah
C3      Športno igrišče
C5      Parkovna ureditev v gozdu s posebnim namenom
C6      Travnik
C7      Bajer in zelene površine južno od
       Univerzitetnega kampusa«.
24. člen
(Pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev ter tolerance)
V 48. členu se celotno besedilo prvega odstavka, ki se glasi: »Za objekte velja toleranca ±10% v horizontalnem in vertikalnem gabaritu. Pri vertikalnih gabaritih je možno odstopanje za eno etažo navzgor ali navzdol. Minimalni in maksimalni vertikalni gabariti so opredeljeni za vsak objekt posebej v 14. členu tega OLN.« nadomesti s sledečim besedilom: »Za objekte velja toleranca ±15% v horizontalnem gabaritu oziroma za športno dvorano ±20%. Minimalni in maksimalni vertikalni gabariti so opredeljeni za vsak objekt posebej v 6. členu tega odloka.«
V prvem stavku drugega odstavka 48. člena se besedi »manjšimi spremembami« nadomesti z besedo: »spremembami«.
Na območju kmetijskih zemljišč (južno od zazidanega območja kampusa) se do spremembe namenske rabe ohranja prvotna namenska raba.
25. člen
(Roki za izvedbo prostorskih ureditev)
Besedilo v 50. členu v poglavju XI. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH UREDITEV IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ: »Gradnjo prve faze, kot je le-ta opredeljena v 39. členu tega odloka, mora investitor zaključiti v dvanajstih do petnajstih letih po uveljavitvi odloka. Gradnjo objektov in infrastrukture druge faze mora investitor pričeti najkasneje po osmih do desetih letih po uveljavitvi odloka in zaključiti do leta 2023. Gradnjo objektov in infrastrukture tretje faze mora investitor začeti najkasneje leta 2023 in zaključiti do leta 2030.«se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnjo objekta prvi fazi (Študentski dom – A10) kot je opredeljena v 23. členu tega odloka v poglavju IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN mora investitor pričeti v petih letih po uveljavitvi odloka. Gradnjo objektov in infrastrukture v drugi fazi mora investitor pričeti najkasneje po dvanajstih do petnajstih letih po uveljavitvi odloka. Gradnjo objektov in infrastrukture v kasnejših fazah naj investitor začne glede na trenutno izražene potrebe.«
26. člen
(Nadzor nad izvajanjem prostorskih ureditev)
V 54. členu v poglavju XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE pod naslovom Nadzor nad izvajanjem prostorskih ureditev besedo »OLN« nadomesti beseda »SDOLN.«
27. člen
V 55. členu besedo: »OLN« nadomesti beseda »SDOLN«.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2008
Novo mesto, dne 29. maja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti