Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3370. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3371. Ukaz o podelitvi oblikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3372. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Meža za dodatno zasneževanje smučišča Črna na Koroškem, vodotoka Črnovški potok za dodatno zasneževanje smučišča Stari vrh in iz vodnjakov podzemne vode v Čezsoči za dodatno zasneževanje smučišča v Čezsoči
3452. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

Odloki

3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

Drugi akti

3454. Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil

MINISTRSTVA

3373. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualni sistem)
3374. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe
3375. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe
3376. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje)
3377. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (poklicno-tehniško izobraževanje)
3378. Odredba o spremembi odredbe o začasni razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno znamenitost
3379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja
3455. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3380. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
3381. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
3382. Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Koper
3383. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1998

OBČINE

Bled

3385. Sklep o spremembi sestava občinske volilne komisije
3386. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled

Brežice

3387. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1998
3388. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice

Cankova

3389. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova-Tišina

Celje

3390. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje
3391. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
3392. Odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih
3393. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje
3394. Sklep o objavi sklepov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje o določitvi volilnih enot in številu članov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti na območju Mestne občine Celje

Cerkno

3395. Odlok o spremembah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
3396. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno
3397. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerkno

Črnomelj

3398. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
3399. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
3400. Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
3401. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
3402. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj

Dobrepolje

3403. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja na Vidmu
3404. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrepolje

Gornja Radgona

3405. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona"

Gornji Grad

3406. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad

Jesenice

3407. Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice

Kamnik

3408. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1997
3409. Odlok o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik
3410. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
3411. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije Kamnik

Kidričevo

3412. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
3413. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo

Kočevje

3414. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1998
3415. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij

Kozje

3416. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Kozje

Litija

3417. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Ljubljana

3384. Odredba o določitvi postajališč za avto-taksi vozila

Ljutomer

3418. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru

Medvode

3419. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje
3420. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode

Metlika

3421. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Metlika
3422. Odlok o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika
3423. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Metlika

Mozirje

3424. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje

Novo mesto

3425. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec

Puconci

3426. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci

Ribnica

3427. Odlok o odcepitvi naselja Travna gora od naselja Ravni dol v Občini Ribnica
3428. Odlok o odcepitvi naselja Male Vinice od naselja Vinice v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

3429. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1998
3430. Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
3431. Odlok o spremembah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina
3432. Sklep o ukinitvi splošne rabe zemljišč
3433. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Rogatec

3434. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Semič

3435. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Semič

Slovenske Konjice

3436. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice
3437. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije

Šentjernej

3438. Sklep o podaljšanju mandata občinski volilni komisiji
3439. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šentjernej

Škofja Loka

3440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1997
3441. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje
3442. Statutarni sklep
3443. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Škofja Loka
3444. Sklep o prenehanju javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

3445. Sklep o določitvi cene programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
3446. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tržič

3447. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Videm

3448. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi enot in števila članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm
3449. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Videm
3450. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm

Zreče

3451. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

36. Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (MPUKZP)
37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov (BMEOV)
38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov (BLAOV)
39. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO)
40. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (BDKMCP-A)
41. Uredba o ratifikaciji amandmajev k 24. in 25. členu Ustanovne listine Svetovne zdravstvene organizacije

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o prenehanju veljavnosti v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Tunizijo Sporazuma med Vlado SFR Jugoslavije in Vlado Republike Tunizije o ukinitvi vizumov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti