Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3390. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, stran 5259.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) in 104. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje
1. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Skrajšano ime zavoda je: ZPI Celje.“
Dosedanja drugi in tretji odstavek pa postaneta nova tretji oziroma četrti odstavek.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena, tako, da glasi:
“Zavod opravlja na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo;
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev;
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč;
– daje v najem nepremičnine na območju Mestne občine Celje v okviru svojih pristojnosti;
– vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč;
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov v skladu z zakonom,
s tem, da se zaradi vpisa dejavnosti v sodni register v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost zavoda določi naslednje dejavnosti:
– K/ 70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/ 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/ 70.31 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K/ 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.“
V celoti se črta drugi odstavek, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
3. člen
V 7. členu se za četrto alineo dodajo nove peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alinea, ki glasijo:
– “pripravlja gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor, ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor;
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti in prostorskimi plani;
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov, in prostorskih planov, ter daje pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta in prostorskega plana na javnih obravnavah;
– daje občanom informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor, ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora.“
4. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351A-3/94
Celje, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost