Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3393. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje, stran 5261.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območja naselja Teharje, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28. 9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list Rs št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98) se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje (Uradni list RS, št. 14/92) tako, da se iz njega izvzame območje obdelave ureditvenega načrta Ledine na Teharjih (proj. RC – Planiranje d.o.o. Celje št. 049/97).
2. člen
Meja ureditvenega načrta poteka na severnem delu po južnem robu parcele 498, prečka glavno cesto G 2-107, poteka dalje po severnem robu poti parc. št. 571, zavije proti jugu po zahodnem robu iste poti, prečka lokalno cesto 03-635, zavije po južnem robu ceste 03-635 in ob stavbiščih 551/2 ter pri parceli 541/1 zavije proti severu, prečka glavno cesto G 2-107 in poteka ob vzhodnem robu poti parc. št. 569/4 do izhodiščne točke pri stanovanjski hiši parcela 498, k. o. Teharje (vse parcele so v katastrski občini Teharje).
Površina obravnavanega območja je 13.466 m2.
Znotraj območja ureditvenega načrta preneha veljavnost odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje (odlok v Uradnem listu RS, št. 14/92 in projekt Razvojni center Celje – Planiranje št. 676/90).
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje naselja Teharje je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi za urbanizem Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352A-81/97
Celje, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost