Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3441. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, stran 5300.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 31. seji dne 24. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in volitve županov v Občini Škofja Loka.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam kandidatov so pripadli mandati za člane Občinskega sveta občine Škofja Loka, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana Občine Škofja Loka, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po sprejemu poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo na občinskem svetu.
V primeru, da računsko sodišče na podlagi opravljene revizije ugotovi nepravilnosti pri financiranju volilne kampanje, mora organizator volilne kampanje vrniti neopravičeno pridobljena sredstva tistemu, ki mu je ta sredstva nakazal, in sicer v roku 30 dni po objavi dokončnega poročila računskega sodišča.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-14/98
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost