Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3392. Odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih, stran 5260.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih
Objavljam odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28. 9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98) se sprejme odlok o ureditvenem načrtu Ledine na Teharjih v skladu s projektom “Ureditveni načrt Ledine na Teharjih“, ki ga je pod št. 049/97 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje in pomeni hkrati tudi spremembo odloka o PUP-u Teharje (Uradni list RS, št. 14/92).
2. člen
Meja ureditvenega načrta poteka na severnem delu po južnem robu parcele 498, prečka glavno cesto G 2-107, poteka dalje po severnem robu poti parc. št. 571, zavije proti jugu po zahodnem robu iste poti, prečka lokalno cesto 03-635, zavije po južnem robu ceste 03-635 in ob stavbiščih 551/2 ter pri parceli 541/1 zavije proti severu, prečka glavno cesto G 2-107 in poteka ob vzhodnem robu poti parc. št. 569/4 do izhodiščne točke pri stanovanjski hiši parcela 498, k. o. Teharje (vse parcele so v katastrski občini Teharje).
Površina obravnavanega območja je 13.466 m2.
3. člen
Zasnova ureditve Ledine
Predlog ureditvenega načrta je ureditev krožnega križišča, ureditev parkovnih površin, sanacija obstoječe zelenice, kjer je predvidena postavitev štirih parkovnih paviljonov za namene začasne in stalne razstave lokalnih obrtnikov ali za potrebe Krajevne skupnosti Teharje in dve manjši parkirišči za osebna vozila.
Na jugovzhodnem delu zelenice je predvidena postavitev obeliska kot simbola naselja Teharje.
Na vzhodni strani so predvidena parkirišča za osebna vozila. V perspektivi je ob upoštevanju pogojev prometne ureditve mogoča tudi oblikovno primerna in sprejemljiva manjša garažna hiša.
V osrednjem delu je predvideno krožno križišče. Ob realizaciji le-tega sta predvideni za rušitev stanovanjski hiši na parceli 551/2, k. o. Teharje. Po potrebi in prometni proučitvi je mogoča tudi izvedba podhodov za pešce. Meje posameznih funkcionalnih zemljišč se določijo v posameznih lokacijskih postopkih, mogoče pa so tudi manjše smiselne spremembe ureditve pešpoti.
Pogoji oblikovanja
Ureditev reliefa zelenice se mora višinsko prilagoditi nivoju hodnika za pešce.
Parkovni paviljoni in paviljoni za potrebe občasnih razstav za potrebe podjetnikov so lahko krožne, osmerokotne ali šesterokotne oblike dimenzij ca. 5 m po krajši diagonali ali premeru. Eden od paviljonov bi bil lahko stalno namenjen kot prostor za informacije o Teharju.
Paviljoni morajo imeti streho v stilu paviljonov, obod pa mora biti v stilu kovinskih ali lesenih nosilcev, dodatno so lahko zastekljeni. Za paviljone je potrebno izdelati načrt.
Ob dovozni cesti do nekdanje šole je potrebno zasaditi drevored, parkirna mesta za osebne avtomobile pa je potrebno urediti v izvedbi travnih plošč. Število parkirnih mest je mogoče tudi smiselno spremeniti, vendar tako, da ne bo porušen osnovni koncept ureditve Ledine.
Na vzhodni strani kompleksa ureditvenega načrta je predvideno parkirišče za osebne avtomobile za potrebe obstoječih lokalov. Na tem mestu je mogoča tudi gradnja manjše garažne hiše ob pogoju upoštevanja prometnih in oblikovnih pogojev.
Prometna ureditev
V centralnem delu je na obstoječem križišču predvidena ureditev krožišča z minimalnim notranjim radijem 12,5 m, v centralnem delu pa postavitev obeliska. Predlagana rešitev krožišča je z dvema voznima pasovoma.
Promet pešcev in kolesarjev poteka po obodu krožišča. V perspektivi je mogoča ob prometno ustrezni rešitvi tudi izgradnja podhodov za pešce.
Zelenica v krožišču bo travnata, v središču je predviden obelisk – vertikalen steber.
Obrobne zelenice med cestiščem in kolesarsko stezo ter hodnikom za pešce so zasajene s pokrovnimi rastlinami.
4. člen
Kot tolerance so pri detajlnejšem načrtovanju ureditve tako krožišča kot zelenice, parkirnih prostorov in pešpoti mogoče smiselne in utemeljene manjše spremembe, ki pa ne smejo porušiti osnovnega koncepta ureditvenega načrta. Zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev funkcionalnega zemljišča, je mogoče oddati brez javnega natečaja v smislu 48. člena zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Ureditveni načrt Ledina na Teharjih je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi za urbanizem Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352A-81/97
Celje, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost