Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3436. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice, stran 5298.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 61/97) in 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa zakon, na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa zakon, na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev oziroma za znesek, ki ga določa zakon, na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev oziroma zneska, ki ga določa zakon, za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev oziroma znesek, ki ga določa zakon, za vsak dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev oziroma zneska, ki ga določa zakon, za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Slovenske Konjice v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00801-2/98-9001
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost