Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3425. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec, stran 5289.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbe US RS (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom KS Otočec je Svet KS Otočec dne 11. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec
1. člen
Za območje KS Otočec se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih programov posodobitve krajevnih cest in izvajanje sprejetih komunalnih programov.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. novembra 1998 na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Otočec izrekli o uvedbi 2% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo krajevnih in lokalnih cest v KS Otočec,
– za razširitve javne razsvetljave v KS,
– razširitev vodnega omrežja,
– izgradnja kanalizacij v KS,
– adaptacijo in izgradnjo igrišč.
Skupna vrednost programov znaša ca. 200 mio SIT po cenah iz leta 1998. S samoprispevkom bo zbranih ca. 90 mio SIT.
Preostala sredstva bodo zagotovljena z udeležbo na razpisih za demografijo, iz sredstev na razpisih za demografijo, iz sredstev občinskega proračuna, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Otočec, in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava Novo mesto.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Otočec, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS ter Davčna uprava RS, izpostava Novo mesto, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Otočec, le-ta ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
Glasovanja na posameznem glasovalnem mestu vodi odbor, ki ga imenuje volilna komisija KS Otočec.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilni imenik, s stalnim bivališčem v KS Otočec in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC
                             GLASOVNICA
Na referendumu, dne 22. novembra 1998, glasujem za uvedbo krajevnega samoprispevka:
– za ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo krajevnih in lokalnih cest v KS Otočec,
– za razširitev javne razsvetljave v KS,
– razširitev vodnega omrežja,
– izgradnja kanalizacij v KS,
– adaptacija in izgradnja igrišč.
glasujem
                     ZA         PROTI
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Otočec.
14. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95 – odločba US, 2/95 – odločba US, 7/95 14/96 – odločba US, 18/96, 44/96, 68/96 – odločba US, 82/97 – odločba US, 87/97 in 13/98).
15. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Otočec, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Otočec
Andrej Blažič l. r.

AAA Zlata odličnost