Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov (BMEOV), stran 261.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE NAVADNIH POTNIH LISTOV (BMEOV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sprazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov (BMEOV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 001-22-84/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE NAVADNIH POTNIH LISTOV (BMEOV)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov, podpisan na Dunaju dne 18. marca 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE
NAVADNIH POTNIH LISTOV
1. člen
1. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne liste, lahko kot turisti vstopijo na ozemlje druge pogodbenice in tam bivajo brez vizuma največ tri mesece.
2. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne liste, lahko z namenom tranzita ali poslovno vstopijo na ozemlje druge pogodbenice in tam bivajo brez vizuma največ en mesec.
2. člen
Državljani vsake pogodbenice, ki vstopijo na ozemlje druge pogodbenice kot turisti ali pa z namenom tranzita, obiska in poslovno, ne smejo tam opravljati pridobitne dejavnosti ali imeti statusa rednega študenta.
3. člen
Državljani vsake pogodbenice, ki želijo bivati na ozemlju druge pogodbenice več kot tri mesece ali tam opravljati pridobitno dejavnost ali redno študirati, si morajo predhodno pridobiti ustrezna dovoljenja in vizume pristojnih organov druge pogodbenice.
4. člen
Pristojni organi vsake pogodbenice si pridržujejo pravico, da nezaželenim osebam ne dovolijo vstopa ali bivanja v državi.
5. člen
Ta sporazum ne oprošča državljanov vsake pogodbenice obveznosti, da spoštujejo zakone in predpise, ki veljajo v drugi pogodbenici.
6. člen
Organi vsake pogodbenice brez formalnosti sprejmejo svoje državljane nazaj na svoje ozemlje.
7. člen
Pogodbenici si bosta izmenjali vzorce svojih veljavnih potnih listov po diplomatski poti najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.
8. člen
Če ena od pogodbenic spremeni potne liste ali vpelje novo potno listino po začetku veljavnosti tega sporazuma, pošlje drugi pogodbenici po diplomatski poti vzorce teh listin najmanj 30 dni pred njihovo vpeljavo.
9. člen
Vsaka pogodbenica lahko zaradi javnega reda ali varnosti začasno preneha izvajati predhodna določila v celoti ali delno. Tako prenehanje izvajanja kot tudi njegov preklic se mora nemudoma sporočiti drugi pogodbenici po diplomatski poti.
10. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadarkoli odpove, tako da drugi pogodbenici 30 dni prej pošlje pisno sporočilo po diplomatski poti.
11. člen
Ta sporazum morajo odobriti pristojni organi vsake pogodbenice v skladu z njuno zakonodajo in začne veljati z dnem prejema zadnje od izmenjanih not, s katerima sta si pogodbenici medsebojno sporočili, da so notranji pogoji za njegovo uveljavitev izpolnjeni.
Sestavljeno na Dunaju dne 18. marca 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, španskem in angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Katja Boh l. r.
Veleposlanica
Za Vlado
Združenih mehiških držav
Roberta Lajous l. r.
Veleposlanica
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON THE ABOLITION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF ORDINARY PASSPORTS
Article 1
1. The citizens of either Contracting Party holding valid passports may enter the territory of the other Contracting Party as tourists and stay there without a visa for a period not exceeding three months.
2. The citizens of either Contracting Party holding valid passports may enter the territory of the other Contracting Party for transit or business purposes and stay there without a visa for a period not exceeding one month.
Article 2
The citizens of either Contracting Party entering the territory of the other Contracting Party as tourists, in transit, for visit or business purposes shall not engage in activities of a lucrative nature or have the status of full-time students.
Article 3
The citizens of either Contracting Party who wish to stay in the territory of the other Contracting Party for a period exceeding three months, or engage in activities of a lucrative nature or in full-time study, shall obtain in advance adequate permits and visas from the competent authorities of the other Contracting Party.
Article 4
The competent authorities of either Contracting Party reserve the right to refuse entry or stay in the country to any person considered undesirable.
Article 5
The present Agreement shall not exempt the citizens of either Contracting Party from the obligation to comply with the laws and regulations in force in the other Contracting Party.
Article 6
The authorities of either Contracting Party shall readmit its nationals into its territory without any formalities.
Article 7
The Contracting Parties shall exchange specimens of their valid passports through diplomatic channels at least 30 days prior to the entry into force of the present Agreement.
Article 8
Should either Contracting Party modify its passports or introduce new ones subsequently to the entry into force of the present Agreement, it shall forward specimens of these passports to the other Contracting Party through diplomatic channels at least 30 days prior to the introduction thereof.
Article 9
For reasons of public order or security, either Contracting Party may temporarily suspend the implementation of the foregoing provisions in whole or in part. Either Contracting Party shall immediately notify through diplomatic channels the other Contracting Party of such suspension of implementation, as well as of any revocation thereof.
Article 10
The present Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Contracting Party in writing 30 days in advance through diplomatic channels.
Article 11
The present Agreement shall be approved by the competent authorities of either Contracting Party in accordance with their respective legislation and shall enter into force on the day of receipt of the last of the exchanged notes by which the Contracting Parties have notified each other that their respective internal requirements for its entry into force have been fulfilled.
Done at Vienna on March 18th 1998 in two originals in the Slovenian, Spanish and English languages.
For the Government of
the Republic of Slovenia:
Dr Katja Boh (s)
Ambassador
For the Government of
the United Mexican States
Roberta Lajous (s)
Ambassador
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 213-03/98-27/1
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost