Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3455. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste, stran 5308.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
N A V O D I L O
o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
To navodilo ureja postopek pripravljanja in izdajanja tehničnih specifikacij za javne ceste (v nadaljnjem besedilu: TSC) in določa pravila za:
– imenovanje in delo tehničnih odborov za pripravo TSC (v nadaljnjem besedilu: tehnični odbori);
– pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSC;
– razvrstitev tehničnih specifikacij v tematska poglavja in način njihovega označevanja;
– način dela tehničnih odborov, to je pripravljanje, sklicevanje in potekanje sej tehničnih odborov, naloge, pristojnosti in odgovornosti predsednika tehničnega odbora, članov tehničnega odbora in tehničnega sekretarja tehničnega odbora v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSC ter nagrajevanje opravljanja teh nalog;
– poslovanje z dokumentacijo pri pripravi TSC;
– strokovno usklajevanje osnutkov in določitev predlogov TSC.
To navodilo se smiselno uporablja tudi za delovanje stalnih in občasnih delovnih skupin, ki jih imenuje tehnični odbor.
II. IMENOVANJE TEHNIČNIH ODBOROV
2. člen
Za pripravo besedil osnutkov in predlogov TSC se v okviru Direkcije Republike Slovenije za ceste organizirajo tehnični odbori za posamezna strokovna področja, v katera so TSC tematsko razvrščene.
Tehnične odbore imenuje minister za promet in zveze na predlog direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste.
V posamezen tehnični odbor minister za promet in zveze imenuje njegovega predsednika ter najmanj štiri in največ deset članov tehničnega odbora, tako da je skupno število članov tehničnega odbora liho. Hkrati določi tehničnega sekretarja kot strokovnega delavca tehničnega odbora.
Mandat predsednika in članov tehničnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za tehničnega sekretarja tehničnega odbora se imenuje strokovni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste. V primeru, da Direkcija Republike Slovenije za ceste ne more zagotoviti strokovnega delavca za delovno področje tehničnega odbora, se lahko na njen predlog za tehničnega sekretarja izjemoma imenuje drugega strokovnega delavca, ki s takšnim imenovanjem soglaša.
Tehnični sekretar ni član tehničnega odbora in nima pravice glasovanja na področju delovanja tehničnega odbora.
Sklep o imenovanju tehničnih odborov in določitvi njihovih tehničnih sekretarjev se dostavi vsem imenovanim in Direkciji Republike Slovenije za ceste.
3. člen
Tehnični odbor lahko v soglasju z ministrom za promet in zveze imenuje eno ali več stalnih ali občasnih delovnih skupin za delo na ožjem področju delovanja tehničnega odbora. Z imenovanjem se določi njenega predsednika, ki mora biti član tehničnega odbora, ter najmanj dva in največ šest članov, tako da je skupno število članov delovne skupine liho.
Člane delovnih skupin določijo tehnični odbori na podlagi neposrednega dogovora s strokovno usposobljenimi kandidati oziroma na podlagi prijav zainteresiranih posameznikov za članstvo v delovnih skupinah po posameznih strokovnih področjih, v katera so TSC tematsko razvrščene. Prijave zainteresiranih posameznikov zbirajo tehnični sekretarji tehničnih odborov.
4. člen
Spremembe v sestavi tehničnega odbora in stalne ali občasne delovne skupine se opravijo po enakem postopku, kot je določen za imenovanje tehničnega odbora oziroma delovne skupine. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
Zamenjavo predsednika tehničnega odbora lahko predlaga direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Zamenjavo predsednika delovne skupine lahko predlagata predsednik tehničnega odbora ali direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Zamenjavo člana tehničnega odbora ali delovne skupine lahko predlaga predsednik tehničnega odbora ali delovne skupine.
V primeru, da se član tehničnega odbora zaporedoma ni udeležil treh sej tehničnega odbora ali da se jih iz utemeljenih razlogov ne bo mogel udeleževati v nekem daljšem časovnem obdobju, mora predsednik tehničnega odbora predlagati njegovo zamenjavo z imenovanjem novega člana. Ta določba se smiselno uporablja tudi za člane delovne skupine.
Zamenjavo tehničnega sekretarja lahko predlaga tehnični odbor ali direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Tehnični odbor preneha z delom, ko prenehajo razlogi njegovega imenovanja ali če tako odloči minister za promet in zveze.
Stalna ali občasna delovna skupina preneha z delom, ko prenehajo razlogi njenega imenovanja ali če tako na predlog njenega predsednika odloči tehnični odbor, ki jo je imenoval, ali minister za promet in zveze, ki je dal soglasje k njenemu imenovanju.
III. PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
5. člen
Predloge večletnih in letnih programov priprave TSC izdelajo tehnični odbori vsak za svoje strokovno področje, uskladijo pa njihovi predsedniki.
Usklajene programe skupaj s svojim strokovnim mnenjem Direkcija Republike Slovenije za ceste predloži v soglasje ministru za promet in zveze.
Program za naslednje leto mora biti ministru za promet in zveze predložen v soglasje najkasneje do 15. septembra v tekočem letu.
Letni program priprave TSC mora vsebovati najmanj naslove posameznih TSC po njihovem prednostnem redu priprave, utemeljitev njihove priprave, kratko vsebino po predvidenih sklopih rešitev, nosilca priprave (tehnični odbor, stalna ali začasna delovna skupina), predlog način oddaje izdelave delovnega osnutka TSC, naravo uporabe posamezne TSC (neobvezna ali obvezna s predlaganim načinom določitve obvezne uporabe) ter predvidene stroške njihove izdelave. Letni program priprave TSC se po posameznih TSC utemelji na obrazcu, ki je priložen temu navodilu in ki je sestavni del tega navodila.
Letnemu programu priprave TSC morajo biti priložene:
– izjave predsednikov tehničnih odborov, da bodo predlagane TSC urejale zgolj tiste tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih cest, ki v Republiki Sloveniji niso urejene s tehničnimi in drugimi predpisi ali standardi;
– izjave predsednikov tehničnih odborov, da so bili predlogi za pripravo TSC, ki se bodo nanašale na graditev cest (projektiranje cest, gradnja novih cest, rekonstrukcija cest), v skladu z določbo tretjega odstavka 7. člena zakona o javnih cestah predhodno usklajeni s pristojnim ministrstvom;
– izjava direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste, da so programi vrednostno usklajeni s predvidenimi finančnimi sredstvi za kritje stroškov priprave TSC iz sredstev, določenih v skladu z drugim odstavkom 21. člena zakona o javnih cestah v predlogu njenega proračuna.
6. člen
Pobudo za pripravo posamezne TSC lahko da katerakoli pravna ali fizična oseba. Pobuda mora biti dana na priloženem obrazcu k temu navodilu, naslovi pa se na Direkcijo Republike Slovenije za ceste. Tehnični sekretar tehničnega odbora, na delovno področje katerega se pobuda nanaša, lahko od njenega predlagatelja zahteva dopolnitev pobude, če ta ne obsega utemeljitve njene priprave, kratke vsebine po predvidenih sklopih rešitev in narave njene uporabe. Pobudi se lahko priloži delovni osnutek TSC.
Ustrezno utemeljene pobude mora na predlog tehničnega sekretarja obravnavati tehnični odbor na svoji prvi seji po njenem prejemu in najkasneje v roku 30 dni po seji obvestiti predlagatelja o sprejetih sklepih k pobudi.
Sprejete pobude iz prejšnjega odstavka uvrsti tehnični odbor v predlog sprememb in dopolnitev večletnega programa priprave TSC, h katerim mora pridobiti soglasje ministra za promet in zveze po postopku iz prejšnjega člena tega navodila.
Zavrnitev pobude mora tehnični odbor obrazložiti in jo predlagati v presojo Direkciji Republike Slovenije za ceste. Ta jo skupaj s svojim strokovnim stališčem predloži v mnenje ministru za promet in zveze, ki o njej dokončno odloči. O končni odločitvi ministra za promet in zveze obvesti predlagatelja pobude tehnični sekretar tehničnega odbora, ki je pobudo obravnaval.
V primerih, ko se pobuda nanaša na delovno področje večih tehničnih odborov, skrbi za usklajeno izvedbo nalog iz prejšnjih odstavkov tega člena tehnični sekretar tehničnega odbora, na delovno področje katerega se pobuda pretežno nanaša.
7. člen
Predsednik tehničnega odbora lahko predlaga, da se zaradi nujnosti priprave posameznih TSC spremeni ali dopolni letni program njihove priprave. K predlogu sprememb in dopolnitev letnega programa se mora pridobiti soglasje ministra za promet in zveze po postopku iz 5. člena tega navodila.
8. člen
Izdelava delovnih osnutkov TSC, katerih priprava je določena z letnim programom iz 5. člena tega navodila, se lahko odda po pogodbi v skladu s predpisi o javnih naročilih. Postopek oddaje izdelave delovnih osnutkov TSC vodi in pogodbe za njihovo izdelavo sklepa Direkcija Republike Slovenije za ceste.
9. člen
Besedilo delovnega osnutka TSC obravnava tehnični odbor in ga, če je izdelan v skladu z zasnovo vsebine TSC iz programa njene priprave, in če s tem soglaša večina članov tehničnega odbora, določi kot osnutek TSC. Hkrati tehnični odbor sprejme sklep o začetku in času trajanja postopka njegove strokovne obravnave. Rok za zbiranje pismenih pripomb ne sme biti krajši od 30 dni od dne sprejema tega sklepa.
O sklepu iz prejšnjega odstavka tehnični sekretar tehničnega odbora najkasneje v roku 15 dni po njegovem sprejetju obvesti ministra za promet in zveze ter ministra, pristojnega za graditev, če je izdaja TSC vezana na njegovo soglasje. Obvestilu priloži en izvod osnutka TSC.
Če tehnični odbor sklene, da besedilo delovnega osnutka TSC ni izdelano v skladu z zasnovo vsebine iz programa njene priprave in da ga zato ne more določiti kot besedilo osnutka TSC, tehnični sekretar tehničnega odbora o tem v roku 5 dni po sprejetju takega sklepa obvesti direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste. V sklepu tehničnega odbora morajo biti obrazloženi razlogi za zavrnitev delovnega osnutka TSC in predlog zahtev izdelovalcu delovnega osnutka TSC za njegovo dopolnitev.
10. člen
Enotno evidenco sklepov tehničnih odborov o določitvi osnutkov TSC, rokih njihove strokovne obravnave in imenih ter naslovih tehničnih sekretarjev tehničnih odborov, ki zbirajo pismene pripombe k osnutkom TSC, vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste. Podatke iz te evidence in posamezne osnutke TSC posreduje Direkcija Republike Slovenije za ceste pravnim in fizičnim osebam, ki želijo sodelovati v postopku njihove strokovne obravnave, brezplačno.
Direkcija Republike Slovenije za ceste lahko pošlje osnutek TSC v strokovno mnenje pravni ali fizični osebi, ki ni sodelovala pri izdelavi njenega delovnega osnutka ali ni član tehničnega odbora. V primeru zahtevnih tehničnih rešitev lahko Direkcija Republike Slovenije za ceste naroči tudi izdelavo strokovnega mnenja k osnutku TSC.
11. člen
Prejete pripombe na osnutek TSC obravnava tehnični odbor tako, da vsako od njih sprejme ali zavrne. Sklep o zavrnitvi pripombe mora biti obrazložen.
Po sprejetju odločitev k pripombam na osnutek TSC tehnični odbor oblikuje njen predlog in ga po opravljenem lektoriranju potrdi z večino glasov. Čistopis predloga TSC podpiše predsednik tehničnega odbora.
Tehnični sekretar tehničnega odbor predloži Direkciji Republike Slovenije za ceste dva izvoda podpisanega predloga TSC, ki ju skupaj s svojim strokovnim mnenjem pošlje v soglasje ministru za promet in zveze. Z izdanim soglasjem ministra za promet in zveze k predlogu TSC se šteje, da je ta izdana.
En izvod podpisane TSC in soglasja ministra za promet in zveze se takoj shrani v arhivu Direkcije Republike Slovenije za ceste, drugi pa v dokumentaciji tehničnega odbora, ki je TSC pripravil.
Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za predloge TSC, h katerim je potrebno pridobiti tudi soglasje ministra, pristojnega za graditev.
12. člen
Spremembe in dopolnitve TSC se opravijo po enakem postopku, kot je določen za njihovo izdajo. Enak postopek velja tudi v primeru, da se s TSC prevzema tehnične rešitve iz tujih predpisov za področje javnih cest ali da gre za obravnavo delovnega osnutka TSC, ki je bil priložen k pobudi iz prvega odstavka 6. člena tega navodila.
IV. IZDAJANJE IN OBJAVLJANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
13. člen
Izdaja TSC se objavi v uradnem glasilu Urada za standardizacijo in meroslovje. Objava o izdaji TSC obsega naziv tehničnega odbora, ki jo je pripravil, naslov TSC in njeno oznako, datum podpisa soglasja ministra za promet in zveze k TSC in naslov, na katerem jo zainteresirani lahko kupijo.
Stroške objav v uradnem glasilu USM krije Direkcija Republike Slovenije za ceste.
14. člen
Za tiskanje ali ponatis izdanih TSC ter njihovo prodajo skrbi Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Direkcija Republike Slovenije za ceste je dolžna tri izvode izdane TSC brezplačno poslati Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje za potrebe njegove datoteke.
TSC se tiskajo po sistemu registra tako, da se ob spremembah in dopolnitvah TSC njeno osnovno besedilo nadomesti ali dopolni s posameznimi stranmi tako, kot je to določeno v 17. členu tega navodila.
Naklado in ceno posameznega izvoda TSC določi minister za promet in zveze na predlog Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Cena posameznega izvoda TSC se določi kot neprofitna in obsega sorazmeren del strošov njenega tiskanja in dostave. Prihodki od prodaje TSC so prihodki proračuna Republike Slovenije.
15. člen
Vsa dokumentacija v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSC, ki obsega programe in pobude za njihovo pripravo in soglasja ministra za promet in zveze k njim, strokovne podlage za pripravo TSC in delovne osnutke TSC, osnutke TSC in pripombe iz njihove strokovne obravnave, zapisnike sej tehničnih odborov in delovnih skupin, predloge in podpisana končna besedila TSC, mnenja Direkcije Republike Slovenije za ceste in druga dokumentacija, mora biti zbrana in arhivirana v Direkciji Republike Slovenije za ceste in je njena last. Ureja in hrani jo tehnični sekretar tehničnega odbora, če z navodilom ni drugače določeno.
Strokovno literaturo in drugo dokumentacijo, potrebno za delovanje tehničnih odborov, zagotavlja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Dokumentacija se sestoji predvsem iz domačih in tujih standardov in drugih tehničnih dokumentov, tehničnih in drugih predpisov Evropske unije, strokovne literature ipd.
V. OZNAČEVANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
16. člen
Tehnične specifikacije za javne ceste se označujejo s TSC XX.YYY, kjer pomeni:
TSC:    tehnična specifikacija za javne ceste;
XX:    številka tematskega poglavja TSC;
YYY:    številka tematskega podpoglavja TSC.
V primeru prevzema tehničnih rešitev iz tujih predpisov za področje javnih cest se za označevanje uporablja slovenska oznaka TSC in izvirna oznaka tujega predpisa, ne glede na število mest, npr.
TSC XX.YYY – RVS 8.123
Referenčna številka TSC je sestavljena iz oznake in pripadajoče številke ter letnice njene izdaje. Oba pojma sta ločena z dvopičjem, npr,:
TSC 03.210 : 1998
ali pri prevzemu
TSC 03.210 : 1998 – RVS 8.123 : 1997.
17. člen
Spremembe oziroma dopolnitve TSC se označijo tako, da se pred referenčno številko TSC dodajo besede “sprememba”, “dopolnitev” ali “sprememba in dopolnitev” ter za njo tekoča letnica izdaje spremembe oziroma dopolnitve in zaporedna številka strani TSC, na katero se le-ta nanaša in zaradi katere se ta stran v TSC zamenjuje ali pa se z njo dopolnjuje, npr.
Sprememba TSC 03.210 : 1998 (nadomestitev strani 9)
                             ali
Dopolnitev TSC 03.210 : 1998 (nova stran 9a)
ali pri prevzemu
Sprememba TSC 03.210 : 1998 – RVS 8.123 : 1998 
                          (nadomestitev strani 9)
                                ali
                    Dopolnitev TSC 03.210 : 1998 – RVS 8.123 : 1998 
                             (nova stran 9a).
18. člen
Pri objavljanju delovnih osnutkov, osnutkov ali predlogov TSC, h katerim še ni pridobljeno soglasje ministra za promet in zveze, je treba pri oznaki dodati v oklepaju fazo nastajajočega dokumenta in datum njegove izdelave, npr.
TSC 03.210 (delovni osnutek, 20. 9. 1998);
                        TSC 03.210 (osnutek, 10. 10. 1998);
                        TSC 03.210 (predlog, 15. 12. 1998).
19. člen
Vse tehnične specifikacije morajo biti izdane v slovenskem jeziku.
H grafičnemu oblikovanju TSC, katerega predlog pripravi Direkcija Republike Slovenije za ceste, mora dati soglasje minister za promet in zveze.
20. člen
Katalog TSC, razdeljen po tematskih poglavjih in podpoglavjih, mora vsebovati referenčno številko TSC, naslov, število listov in ceno ali cenovno kodo.
Katalog TSC vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste in ga objavlja enkrat letno ali po potrebi.
VI. RAZVRSTITEV TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
21. člen
TSC se tematsko razvrstijo na naslednja poglavja:
----------------------------------------------------------------
Oznaka               Naziv tematskih poglavij
----------------------------------------------------------------
01                 Osnove
02                 Cestni promet in oprema cest
03                 Projektiranje cest
04                 Gradbeni materiali
05                 Zemeljska dela
06                 Voziščne konstrukcije
07                 Objekti na cestah
08                 Vzdrževanje cest
09                 Popisi in obračun
----------------------------------------------------------------
Tematska podpoglavja TSC se določijo z večletnim programom njihove priprave iz prvega odstavka 6. člena tega navodila. Pri spreminjanju in dopolnjevanju teh programov se lahko dopolnjujejo tudi tematska podpoglavja TSC, skladno s potrebami in razvojem cestne stroke.
VII. NAČIN DELA TEHNIČNEGA ODBORA
22. člen
Tehnični odbor dela in odloča na sejah.
Seje tehničnega odbora se praviloma sklicujejo izven rednega delovnega časa in se odvijajo na sedežu Direkcije Republike Slovenije za ceste.
23. člen
Za sejo tehničnega odbora njegov predsednik in tehnični sekretar skupaj pripravita vabilo, v katerem morajo biti navedeni kraj in čas seje, predlog dnevnega reda seje ter seznam priloženega gradiva k vabilu.
Sklic seje tehničnega odbora lahko v soglasju s predsednikom prevzame član tehničnega odbora. V tem primeru mora skupaj s tehničnim sekretarjem tehničnega odbora poskrbeti za pripravo vabila in gradiva za sejo.
Tehnični sekretar tehničnega odbora razpošlje vabilo s prilogami najmanj 14 dni pred sejo. V dogovoru s predsednikom tehničnega odbora ali sklicateljem seje iz prejšnjega odstavka se ta rok lahko tudi skrajša, vendar ne na manj kot 5 dni.
Če tehnični sekretar tehničnega odbora ni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste, potem na njegov predlog poskrbi za razpošiljanje gradiva iz prejšnjega odstavka ta direkcija.
Vabilo za sejo tehničnega odbora podpiše njegov predsednik ali sklicatelj seje iz drugega odstavka tega člena. Za podpis vabila lahko pooblastita tehničnega sekretarja tehničnega odbora.
24. člen
Sejo tehničnega odbora, za katero so bila razposlana vabila, lahko sklicatelj iz utemeljenih razlogov odpove ali preloži, vendar najkasneje dva dni pred njenim rokom. Nov rok določi sklicatelj s ponovnim vabilom za sejo.
V primeru, da se član tehničnega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika ali tehničnega sekretarja tehničnega odbora.
Pred začetkom seje tehničnega odbora tehnični sekretar ugotovi prisotnost njegovih članov, kar je sestavni del zapisnika o seji. Tehnični odbor lahko začne z delom, če je prisotnih več kot polovica članov, vključno s predsednikom, in tehnični sekretar.
V primeru opravičene odsotnosti tehničnega sekretarja ga lahko v dogovoru s predsednikom tehničnega odbora nadomesti strokovni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste. Če odsotnost tehničnega sekretarja ni bila znana vsaj tri dni pred rokom seje, ga lahko nadomesti član tehničnega odbora, ki ga določi predsednik tehničnega odbora.
25. člen
Sejo tehničnega odbora vodi njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa član tehničnega odbora, ki ga je predhodno določil predsednik.
Predsedujoči seje tehničnega odbora predlaga dnevni red seje. Vsak član tehničnega odbora lahko predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda, o kateri se glasuje. Sprejet je dnevni red, ki ga je tehnični odbor izglasoval z večino glasov.
Predsedujoči seje tehničnega odbora:
– ugotavlja sklepčnost odbora za veljavno odločanje;
– skrbi, da se seja odvija po sprejetem dnevnem redu;
– vodi razpravo z dajanjem besede posameznim udeležencem in v skladu s sprejetim dnevnim redom;
– skrbi za pravilno oblikovanje sklepov in drugih odločitev, ki jih sprejema tehnični odbor;
– ugotavlja in objavlja rezultate glasovanja;
– skrbi za nemoteno potekanje seje tehničnega odbora.
26. člen
Pismene pripombe ali spreminjevalni in dopolnilni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda seje, ki jih je član tehničnega odbora, ki se seje ni mogel udeležiti, predložil v roku za njihovo pripravo, se morajo obravnavati na seji tehničnega odbora.
Tehnični odbor lahko odloči, da na svoje seje povabi strokovnjake s področja delovanja tehničnega odbora, ki niso njegovi člani ali člani njegovih delovnih skupin. Vabljeni strokovnjaki nimajo pravice glasovanja.
27. člen
Tehnični odbor sprejema sklepe z večino glasov skupnega števila svojih članov. Vsak član ima en glas.
Glasovanje je javno. Člani tehničnega odbora glasujejo tako, da so “za” ali “proti” predlaganemu sklepu.
V primerih iz prvega odstavka 26. člena tega navodila se lahko pri glasovanju k posamezni točki dnevnega reda upošteva tudi pisno sporočeno stališče člana tehničnega odbora, vendar samo pod pogojem, da je njegov glas izrecno naveden in da se sklep oziroma gradivo, o katerem se sklepa, ni spremenilo ali dopolnilo.
Vsak član tehničnega odbora ima pravico, da pri glasovanju obrazloži svoje stališče in da zahteva, da se v zapisnik seje vnese njegovo ločeno mnenje.
Rezultat glasovanja ugotovi predsednik in se vnese v zapisnik seje tehničnega odbora.
Tehnični odbor lahko spreminja in dopolnjuje sprejete sklepe samo na sejah in po postopku, po katerem so bili sprejeti. Obrazloženo pobudo za spremembo ali dopolnitev sprejetega sklepa lahko da vsak član tehničnega odbora, o njej pa odloči tehnični odbor.
28. člen
Zapisnik o seji tehničnega odbora vodi tehnični sekretar, v primeru njegove opravičene odsotnosti pa delavec iz zadnjega odstavka 24. člena tega navodila, ki ga nadomešča. Zapisnik mora vsebovati:
– naziv tehničnega odbora;
– zaporedno številko seje, kraj in čas seje z njenim začetkom in zaključkom;
– sprejet dnevni red seje;
– seznam prisotnih in odsotnih članov, vključno s predsednikom in tehničnim sekretarjem;
– usklajene predloge, obrazložitve, utemeljitve in sklepe k posameznim točkam dnevnega reda seje;
– rezultate glasovanja s posebno navedbo pisno sporočenih glasov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, če so bili pri glasovanju upoštevani;
– ločene pripombe in predloge posameznih članov, če ti člani to zahtevajo.
Najkasneje v 10 dneh po seji tehničnega odbora mora tehnični sekretar poslati osnutek zapisnika v pregled vsem članom tehničnega odbora.
Rok za pripombe na zapisnik je 10 dni. Na podlagi prejetih pripomb tehnični sekretar pripravi predlog zapisnika, ki ga tehnični odbor obravnava na svoji prvi naslednji seji. Če je prva naslednja seja tehničnega odbora sklicana pred potekom roka za pripombe na zapisnik, se te obravnavajo na sami seji. Po uskladitvi pripomb na zapisnik in potrditvi zapisnika o seji tehničnega odbora ga podpišeta tehnični sekretar in predsednik tehničnega odbora.
Sprejet in podpisan zapisnik o seji tehničnega odbora pošlje tehnični sekretar vsem članom tehničnega odbora, vključno s predsednikom, in v vednost ministru za promet in zveze.
29. člen
V primerih, ko iz utemeljenih razlogov ni mogoče sklicati seje tehničnega odbora, lahko tehnični odbor na predlog njegovega predsednika odloči o posameznem gradivu, ne da bi se sestal (korespondenčna seja).
Gradivo za korespondenčno sejo se pošlje vsem članom tehničnega odbora. V spremnem dopisu, ki ga podpiše predsednik tehničnega odbora ali z njegovim pooblastilom tehnični sekretar, mora biti navedeno, komu in do kdaj je treba sporočiti soglasje ali pripombe k poslanemu gradivu. Rok za odgovor ne sme biti krajši od štirih dni od izročitve gradiva.
Gradivo je sprejeto, če dve tretjini skupnega števila članov tehničnega odbora v določenem roku da nanj soglasje brez pripomb ali spreminjevalnih predlogov.
Če gradivo na korespondenčni seji ni bilo sprejeto, lahko predsednik odloči, da se gradivo obravnava na naslednji seji tehničnega odbora.
VIII. POSLOVANJE Z DOKUMENTACIJO TEHNIČNEGA ODBORA
30. člen
Vrste dokumentacije so:
– poslovna dokumentacija (vabila za seje, prisotnostna lista, korespondenca v zvezi z organizacijo sej ipd.);
– strokovna dokumentacija (pobude, programi, zapisniki, poročila, pripombe, sklepi, strokovne podlage za pripravo TSC ipd.);
– dokumentacija v zvezi z izdajanjem TSC (delovni osnutki, osnutki, predlogi, končna besedila, soglasja, objave izdaj ipd.);
– katalog TSC;
– formularji za zagotavljanje informacijskih sistemov o TSC;
– druga dokumentacija.
Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka evidentira in hrani tehnični sekretar tehničnega odbora kot sestavni del arhive Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Predsednik in člani tehničnega odbora so dolžni skrbno ravnati z vso dokumentacijo, ki jim je bila ob delovanju v tehničnem odboru dana na razpolago.
V primeru prenehanja članstva v tehničnem odboru mora predsednik ali član vso dokumentacijo izročiti novemu predsedniku ali članu ob prisotnosti tehničnega sekretarja ali jo izročiti tehničnemu sekretarju.
V primeru zamenjave tehničnega sekretarja se opravi zapisniška primopredaja dokumentacije tehničnega odbora. Zapisnik o primopredaji podpišeta stari in novi tehnični sekretar ter predsednik tehničnega odbora.
IX. STROKOVNO USKLAJEVANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA JAVNE CESTE
31. člen
Tehnični odbor lahko v postopku priprave TSC strokovno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s področja, na katero se TSC nanaša, kadar ti niso kot člani tehničnega odbora vključeni v njeno pripravo.
Skladno z določbo prejšnjega odstavka lahko tehnični odbor pred oblikovanjem besedila osnutka TSC in pred začetkom postopka določitve končnega besedila predloga TSC pošlje delovni osnutek oziroma predlog TSC v mnenje posameznim strokovnjakom s področja, na katero se TSC nanaša, ki niso člani tehničnega odbora.
Strokovnjake, katerim se delovni osnutek oziroma predlog TSC pošlje v mnenje, določi tehnični odbor, za razpošiljanje gradiva pa poskrbi tehnični sekretar.
X. NALOGE TEHNIČNEGA ODBORA, NJEGOVIH ČLANOV IN PREDSEDNIKA TER TEHNIČNEGA SEKRETARJA TEHNIČNEGA ODBORA
32. člen
Naloge tehničnega odbora so:
– pripravljanje predlogov večletnih in letnih programov dela s svojega delovnega področja priprave TSC in programov dela za svoje stalne ali občasne delovne skupine;
– predlaganje imenovanja stalnih in občasnih delovnih skupin za pripravo TSC na svojem področju delovanja;
– obravnavanje in sprejemanje stališč in sklepov k pobudam, pripombam in predlogom v zvezi s pripravo TSC;
– priprava vsebinskih zasnov TSC, oblikovanje osnutkov TSC ter določitev besedil predlogov in končnih besedil TSC;
– predstavljanje in utemeljevanje rešitev iz TSC v strokovni in drugi zainteresirani javnosti;
– sodelovanje z drugimi tehničnimi odbori za pripravo TSC;
– spremljanje domačih predpisov in predpisov, ki jih izdajajo mednarodni in evropski tehnični komiteji, podkomiteji in delovne skupine, katerih delo je vezano na sistem tehnične regulative za javne ceste;
– izvajanje drugih nalog po programu dela tehničnega odbora.
33. člen
Naloge članov tehničnega odbora so poleg nalog iz prejšnjega člena še naslednje:
– določanje vsebine in oblikovanje rešitve za posamezne TSC;
– proučevanje pobud, mnenj in pripombe k TSC in strokovno opredeljevanje do njih;
– predlaganje članov delovnih skupin in sodelovanje v delovnih skupinah;
– sodelovanje v postopku obravnavanja in usklajevanja TSC v posameznih fazah njihove priprave in v strokovnih predstavitvah TSC;
– opravljanje drugih nalog v zvezi s pripravo TSC.
Za svoje delo so člani tehničnega odbora odgovorni predsedniku.
34. člen
Naloge predsednika tehničnega odbora so poleg nalog, določenih v 32. in 33. členu tega navodila in nalog, ki se nanašajo nanj po drugih določbah tega navodila, še naslednje:
– da spremlja uresničevanje programov priprave TSC in da po zaključku leta pisno poroča ministru za promet in zveze o njegovi uresničitvi;
– da podpisuje vso dokumentacijo v zvezi z delom tehničnega odbora;
– da za podpisovanje določene dokumentacije pooblasti tehničnega sekretarja ali člana tehničnega odbora;
– da zastopa tehnični odbor in da za zastopanje tehničnega odbora v posameznih primerih pooblasti člana ali tehničnega sekretarja.
Predsednik tehničnega odbora je za svoje delo odgovoren direktorju Direkcije Republike Slovenije za ceste.
35. člen
Naloge tehničnega sekretarja tehničnega odbora so:
– opravljanje organizacijsko tehničnih del, ki so potrebna za delovanje tehničnega odbora;
– evidentiranje, razporejanje, razpošiljanje in hramba vse dokumentacije z zvezi z delom tehničnega odbora;
– vodenje zapisnikov o sejah tehničnega odbora;
– vodenje korespondence v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSC;
– pripravljanje informacij za tehnični odbor o pripravljanju in sprejemanju domačih in tujih tehničnih predpisov, standardov in drugih predpisov, vezanih za področje delovanja tehničnega odbora;
– opravljanje drugih organizacijsko tehničnih opravil po sklepih tehničnega odbora.
Tehnični sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku tehničnega odbora.
XI. SEJNINA TER POVRAČILA MATERIALNIH IN DRUGIH STROŠKOV
36. člen
Predsedniku in članom tehničnega odbora pripada za udeležbo na sejah tehničnega odbora kot nadomestilo za pripravo predlogov programov priprave TSC, za pripravo vsebinskih zasnov TSC, za pregled ter oblikovanje stališč in pripomb k delovnim osnutkom TSC, za oblikovanje osnutkov in predlogov TSC ter za sodelovanje v strokovni obravnavi in usklajevanju TSC naslednja sejnina:
– predsedniku tehničnega odbora v višini 12.000 SIT za vsako polno uro trajanja seje;
– članu tehničnega odbora v višini 9.000 SIT za vsako polno uro trajanja seje.
Sejnina za posamezno sejo se izplača za največ tri ure, ne glede na to, če je bil dejanski čas trajanja seje tehničnega odbora daljši.
Sejnina iz prvega odstavka tega člena velja za leto 1998 in se tekom leta ne spreminja. Za naslednje leto se določi tako, da se zneski sejnine revalorizirajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in ostanejo v naslednjem letu stalni vse leto.
Potne in druge stroške za delo tehničnih odborov se krije v skladu s predpisi o povračilu potnih stroškov delavcem državne uprave.
Sredstva za delo tehničnih odborov zagotavlja državni proračun v okviru postavk Ministrstva za promet in zveze, Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Morebitne avtorske pravice v zvezi s prispevki članov tehničnih odborov pri delovanju v teh odborih preidejo v last Republike Slovenije.
37. člen
Tehničnemu sekretarju tehničnega odbora, ki ni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste, pripada plačilo sejnine v enaki višini kot predsedniku tehničnega odbora.
38. člen
Sejnina ter potni in drugi stroški iz 36. in 37. člena tega navodila se izplačajo sproti za vsako udeležbo na seji tehničnega odbora. Izplača jih Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi liste prisotnosti, na katero se izplačilo sejnine nanaša, z navedbo časa prisotnosti posameznih članov tehničnega odbora ter s specifikacijo njihovih potnih in drugih stroškov. Listo prisotnosti podpiše predsednik tehničnega odbora.
Obvezne dajatve in akontacijo dohodnine na sejnino obračuna in pokrije Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Sejnina se nakaže na žiro račun upravičenca. Upravičenec do sejnine je imenovan in na seji tehničnega odbora prisoten predsednik tehničnega odbora, član tehničnega odbora in tehnični sekretar tehničnega odbora, ki ni delavec Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Za korespondenčne seje tehničnega odbora se sejnina ne izplačuje.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Prvo sejo tehničnega odbora skliče njegov predsednik.
Na prvi seji tehnični odbor oblikuje osnutka večletnega in letnega programa priprave TSC iz svojega delovnega področja in določi zadolžitve članov ter roke za izdelavo predlogov obeh programov. Predlogi priprave TSC za oblikovanje predloga letnega programa dela tehničnega odbora se pripravijo na obrazcu, ki je sestavni del tega navodila.
40. člen
Delovni osnutki TSC, ki so bili pripravljeni do uveljavitve tega navodila in imenovanja tehničnih odborov, se ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena tega navodila predložijo v obravnavo pristojnemu tehničnemu odboru v obliki predloga za njihovo izdajo, ki mora obsegati zgolj kratko utemeljitev njene izdaje in naravo njene uporabe.
41. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-3/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost