Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3296. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev satelitskih osebnih telekomunikacij

MINISTRSTVA

3297. Odredba o uvajanju in spremljanju maturitetnega tečaja
3298. Odredba o uvajanju in spremljanju številčnega ocenjevanja pri športni vzgoji v srednjih šolah
3299. Odredba o uvajanju in spremljanju učnega načrta za pouk slovenščine v splošnih in strokovnih gimnazijah
3300. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
3301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju

USTAVNO SODIŠČE

3302. Odločba o razveljavitvi četrte alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi v obsegu, kolikor je veljala pred njeno uveljavitvijo
3303. Odločba o razveljavitvi dela tretjega odstavka 2. člena zakona o popravi krivic

BANKA SLOVENIJE

3304. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 1998

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 1998

OBČINE

Bohinj

3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1998
3310. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990, za območje nove Občine Bohinj

Dobrepolje

3311. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998
3312. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za novo obrtno cono Predstruge

Gorenja vas-Poljane

3313. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane
3314. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Gorenja vas-Poljane
3315. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorenja vas-Poljane
3316. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti

Gorišnica

3317. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorišnica
3318. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorišnica

Gornja Radgona

3319. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona"
3320. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci

Gornji Grad

3321. Razpis prvih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Grad

Gornji Petrovci

3322. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
3323. Statutarni sklep Občine Gornji Petrovci
3324. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci

Grosuplje

3325. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998
3326. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
3327. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Pri Bambiču
3328. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center TOC II

Idrija

3329. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija
3330. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1998
3331. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Idrija
3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990
3333. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija
3334. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija
3335. Pravilnik o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev

Lendava

3336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Ljubljana

3306. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine
3307. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič
3308. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Lukovica

3337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče

Mislinja

3338. Sklep o vrednosti točke za taksne predmete
3339. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje

Novo mesto

3340. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Bršljin
3341. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Center
3342. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Drska
3343. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Gotna vas
3344. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Kandija-Grm
3345. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Ločna-Mačkovec
3346. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Majde Šilc
3347. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Mestne njive
3348. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Regrča vas
3349. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Šmihel
3350. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Žabja vas
3351. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Bela Cerkev
3352. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Birčna vas
3353. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Bučna vas
3354. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Dolž
3355. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Gabrje
3356. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Mali Slatnik
3357. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Otočec
3358. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Prečna
3359. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Stopiče
3360. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Straža
3361. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Šmarjeta
3362. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Uršna sela
3363. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Brusnice
3364. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Podgrad

Slovenj Gradec

3365. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Slovenj Gradec

Škofja Loka

3366. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji občine Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

3367. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kristan vrh

Šoštanj

3368. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šoštanj

Štore

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču

POPRAVKI

1. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Gornji Petrovci
2. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 3
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti