Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3296. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev satelitskih osebnih telekomunikacij, stran 5161.

Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US in 13/98 odl. US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev satelitskih osebnih telekomunikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: koncedent) določa pogoje in postopek za podelitev koncesije za uporabo dela radiofrekvenčnih pasov 1610–1626,5 MHz, 2483,5–2500 MHz, 1980–2010 MHz in 2170–2200 MHz za opravljanje storitev satelitskih osebnih telekomunikacij na območju Republike Slovenije.
2. člen
(pojmi)
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Storitve satelitskih osebnih komunikacij (v nadaljevanju: storitve S-PCS) so eno- ali dvosmerne meduporabniške komunikacije prek zemeljskih nizko- (LEO) ali srednje-orbitalnih (MEO) ali geostacionarnih (GEO) satelitov na celotnem ali večjem delu zemeljskega površja.
CEPT (‘Conférence européenne des postes et télécommunications’) je Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije, ki izdaja dokumente ECTRA/DEC in ERC/DEC.
MRC (‘Milestone Review Committee’) je poseben odbor, ki so ga za usmerjanje dejavnosti na področju S-PCS ustanovili organi CEPT.
GMPCS – MoU (‘Global Mobile Personal Communications Services – Memorandum of Understanding’) je memorandum o strinjanju o storitvah globalnih mobilnih osebnih komunikacij v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU).
ETS (‘European Telecommunications Standard’) so standardi, ki jih izdaja Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI).
Operater sistema S-PCS je pravna oseba, ki upravlja vesoljski segment sistema, ali je pooblaščena za dostop do njega, kar omogoča opravljanje storitev S-PCS.
Operater storitev S-PCS je gospodarska družba, ki jo ustanovi ali pooblasti operater sistema S-PCS za opravljanje storitev S-PCS na ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
(operater sistema S-PCS)
Operater sistema S-PCS na podlagi koncesije pridobi pravico uporabljati del radiofrekvenčnih pasov iz 1. člena na način in pod pogoji, določenimi s to uredbo, koncesijsko pogodbo in priporočili MRC, na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
4. člen
(terminalska oprema)
Uporaba in kroženje radijske terminalske opreme, ki se uporablja za storitve S-PCS, je prosto, če ustreza standardom ETS oziroma standardom, ki jih določi GMPCS – MoU, in ima ustrezne listine in oznake.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
5. člen
(pogoji podeljevanja)
Koncesija se podeli v skladu s pogoji v tej uredbi, z upoštevanjem ustreznih mednarodnih sporazumov in dokumentov ECTRA/DEC(97)02, ERC/DEC(97)03, ERC/DEC(97)04 in ERC/DEC(97)05 ter priporočil MRC.
Koncesija se podeli lahko le operaterju sistema S-PCS, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe in ga je izbral MRC. Postopek izbire MRC se šteje kot izbira koncesionarja iz 3. člena.
Operater storitev S-PCS mora biti v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti in izpolnjevati pogoje za opravljanje te dejavnosti.
6. člen
(podelitev koncesije)
Koncesijo podeli koncedent z upravno odločbo na predlog Ministrstva za promet in zveze ter na podlagi vloge operaterja sistema S-PCS iz prejšnjega člena.
Ministrstvo za promet in zveze mora v 30 dneh po prejemu vloge pripraviti predlog za podelitev koncesije ali za zavrnitev vloge, če ta ne ustreza pogojem iz te uredbe.
Koncesija se podeli vsem operaterjem sistema S-PCS, ki z vlogo izrazijo zainteresiranost za pridobitev koncesije in ustrezajo pogojem iz te uredbe.
7. člen
(vloga)
Vloga iz prejšnjega člena mora vsebovati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te uredbe in opis potreb po radiofrekvenčnem spektru.
V vlogi je treba navesti dinamiko uvajanja storitev, načine uvajanja in opis storitev skupaj z navedbo uporabljenih standardov.
Operater sistema S-PCS lahko predlaga in jasno označi podatke v vlogi, ki so poslovna skrivnost.
Tehnična dokumentacija, ki je priložena k vlogi, je lahko v angleškem jeziku.
8. člen
(koncesijska pogodba)
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja, zlasti glede dodeljenih frekvenc, obveznosti koncesionarja, medomrežnega povezovanja, sledenja, terminalske opreme, nadzora nad izvajanjem koncesije in načina plačevanja pristojbine.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar s pridobitvijo koncesije za uporabo dela radiofrekvenčnih pasov iz 1. člena pridobi tudi pravico do medomrežnega povezovanja v skladu z določbami uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98).
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
10. člen
(pogodba o sledenju)
Koncesionar mora na zahtevo operaterja digitalne mobilne telefonije v Republiki Sloveniji z njim skleniti pogodbo o sledenju.
11. člen
(dostava podatkov)
Koncesionar mora vsako leto predložiti poročilo Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije o vrstah, kakovosti in obsegu storitev, ki jih opravlja na ozemlju Republike Slovenije.
Na zahtevo mora koncesionar Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije v razumnem roku zagotoviti tudi druge podatke, s katerimi razpolaga, v zvezi z delovanjem sistema in opravljanjem storitev.
12. člen
(splošni pogoji)
Koncesionar mora pred začetkom opravljanja storitev izdati splošne pogoje poslovanja z naročniki.
Splošni pogoji morajo biti v skladu s koncesijsko pogodbo, to uredbo in drugimi predpisi.
Splošni pogoji morajo zagotavljati enako obravnavanje vseh naročnikov na območju Republike Slovenije in ne smejo vsebovati določb, ki bi pomenile zlorabo prevladujočega položaja na trgu.
Splošni pogoji morajo biti objavljeni na primeren način.
13. člen
(tajnost)
Koncesionar mora zagotoviti varstvo osebnih podatkov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo ter varstvo zasebnosti.
Koncesionar mora v primerih, določenih s predpisi, ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje, uporabiti primerno opremo, ki omogoči pooblaščenim osebam nadzor z ozemlja Republike Slovenije nad vsemi komunikacijami v sistemu S-PCS, ki potekajo na ozemlju Republike Slovenije.
14. člen
(izredne razmere)
V primeru vojne, izrednih razmer ali drugih izrednih okoliščin mora koncesionar zagotoviti prednostni vrstni red telekomunikacijskih storitev oziroma spoštovanje prepovedi v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje.
15. člen
(nujne storitve in storitve za invalide)
Koncesionar mora poskrbeti za uporabo primernih tehničnih rešitev, da se zagotovijo nujne storitve in storitve za invalide v skladu s predpisi.
Koncesionar mora zagotoviti brezplačne klice na številki 112 in 113 oziroma klice na policijo, prvo pomoč, gasilce in center za obveščanje.
Dostop do številke 112 mora biti možen tudi brez sredstva za aktiviranje radijske terminalske opreme in tudi v primeru, da je terminal blokiran za komercialne pogovore.
16. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, podeljeno na podlagi te uredbe.
17. člen
(plačilo za koncesijo in uporabo frekvenc)
Koncesionar plačuje na podlagi koncesijske pogodbe naslednje dajatve:
– enkratno plačilo 5,000.000 SIT, v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe;
– dajatev v višini enega odstotka od celotnega prihodka od storitev, ki jih zajema koncesija, v štirih četrtletnih obrokih, izračunano na podlagi prihodka prejšnjega četrtletja v 30 dneh po preteku tekočega četrtletja.
Dajatve iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi pristojbino za uporabo radiofrekvenčnih pasov, ki jih uporablja radijska terminalska oprema v sistemu S-PCS.
18. člen
(izpolnjevanje obveznosti koncesionarja)
Šteje se, da koncesionar izpolnjuje obveznosti iz te uredbe tudi, če jih izpolnjuje od njega pooblaščeni operater storitev S-PCS.
IV. NASTANEK IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
19. člen
(nastanek koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje nastane z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se podeli za dobo 15 let.
20. člen
(prenosljivost koncesije)
Koncesija je neprenosljiva.
21. člen
(podaljšanje koncesije)
Koncesija se lahko podaljša dvakrat po pet let brez plačila dajatve iz prve alinee prvega odstavka 18. člena, če koncesionar 8 mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe s primerno utemeljitvijo. Koncedent mora pisno v 90 dneh po prejemu vloge sporočiti, če namerava sprožiti postopek za podaljšanje koncesijske pogodbe.
22. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe ali z odvzemom koncesije.
Koncesijska pogodba preneha veljati z iztekom roka, določenega v koncesijski pogodbi, ali s sporazumnim razdrtjem.
23. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ni dal predpisanih informacij Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije,
– koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpisov, pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev koncesije,
– so bile pri delovanju koncesionarja odkrite dejavnosti ali opustitve, ki so negativno vplivale na konkurenčnost ali omejevale konkurenčnost,
– koncesionar ne pristane na spremembo koncesijske pogodbe, kot zahteva koncedent.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v skladu s peto alineo prvega odstavka v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na določbe koncesijske pogodbe in koncesionar na to ne pristane;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe.
Po odvzemu koncesije je koncesionar odškodninsko odgovoren koncedentu in uporabnikom storitev, s katerimi je sklenil pogodbo, v skladu s splošnimi predpisi o odškodninski odgovornosti.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM
24. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad zakonitostjo dejavnosti koncesionarja izvajajo pristojni inšpekcijski organi.
Nadzor nad izkoriščanjem koncesije izvaja Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije.
VI. KONČNA DOLOČBA
26. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 347-97/98-1
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti