Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3314. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Gorenja vas-Poljane, stran 5177.

Na podlagi zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82, 22/84), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97) in 17. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 35. seji dne 17. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Gorenja vas-Poljane
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja način oblikovanja, postavljanja, vzdrževanja in odstranjevanja neprometnih znakov ter plakatiranja v Občini Gorenja vas-Poljane.
2. člen
Med neprometne znake v občini sodijo:
– usmerjevalni in označevalni znaki k turističnim, kulturnim, gospodarskim, športnim in drugim objektom ter podjetjem in ustanovam,
– usmerjevalni znaki k pohodnim potem,
– usmerjevalni znaki za naravno in kulturno dediščino v skladu s smernicami Zavoda za naravno in kulturno dediščino,
– znaki ob vstopih v občino,
– plakatna mesta,
– znaki z zemljevidi območja,
– reklamni znaki,
– začasni neprometni znaki.
II. OBLIKA IN VSEBINA ZNAKOV
3. člen
Na območju občine se znaki postavljajo in oblikujejo v skladu s tem odlokom. Sestavni del odloka je osnovni grafični prikaz znakov, pri katerem se upošteva razlika pri oblikovanju neprometnih znakov v urbanih in ruralnih naseljih. Pri postavitvi se upošteva njihov pomen, značilnosti prostora in naravnega okolja ter varnost cestnega prometa. V hribovitejših predelih se postavijo vremenskim razmeram posebej prilagojeni znaki (bakrena streha).
4. člen
Oblika neprometnih znakov se mora v osnovnih značilnostih jasno ločiti od prometnih znakov.
Neprometni znaki imajo lahko samo najnujnejšo obvestilno in usmerjevalno vsebino, ki jo udeleženci v prometu lahko v trenutku razpoznajo. Po potrebi se navede tudi oddaljenost označevanega objekta.
Pri načrtovanju in izvedbi neprometnih znakov se za dodatno pojasnitev lahko uporabljajo simboli, ki so lahko razumljivi in so v splošni mednarodni uporabi, skladno s pravilnikom o neprometnih znakih v SRS (Uradni list SRS, št. 22/84).
5. člen
Znaki iz prve, druge, tretje in šeste alinee 2. člena tega odloka so v primeru, ko jih je več na isti lokaciji, skupinski. Nameščeni so v višini največ 8 in praviloma najmanj dve sporočilni mesti.
Usmerjevalne table so v štirih barvah:
– bela za osnovne informacije o ustanovah in storitvah v kraju,
– rjava za kulturne, zaščitene kulturne in sakralne objekte ter druge objekte kulturne dediščine,
– modra za turistične, gostinske in športne objekte in pohodne poti,
– zelena za naravne znamenitosti in turistične kmetije.
Napisi so beli, razen na beli podlagi, kjer so v črni barvi. Napisi so v slovenskem jeziku. Pri tistih, ki so namenjeni tujcem, je lahko enakopravno udeležen tudi tuj jezik.
6. člen
Usmerjevalni znaki, ki označujejo smer k posameznemu objektu, so posebne oblike in se lahko nameščajo posamično oziroma z enim samim sporočilnim mestom na kraju pred odcepom k označevanemu objektu.
7. člen
Znaki ob mejah vstopa v občino imajo napisne dele ter grb občine. Odgovarjati morajo skupnemu občinskemu konceptu označevanja. Postavljajo se na desno stran cestišča gede na smer vožnje.
Na območju občine je možno postavljati znake s posebno poslikavo z umetniškim značajem. Slike in mesta postavitve predlaga pooblaščena komisija. Postopek zamenjave in odstranitve je enak kot pri drugih označbah.
III. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ZNAKOV
8. člen
Neprometni znaki morajo biti postavljeni na desni strani ceste v smeri vožnje vozil in ne smejo oteževati zaznavanja in razpoznavanja neprometnih znakov ali zmanjševati preglednosti v križišču ali preglednosti ceste in prometnih znakov oziroma kako drugače zmanjševati varnosti cestnega prometa.
Neprometni znaki se postavljajo v tolikšni oddaljenosti pred odcepom ali objektom, da lahko udeleženci v prometu še pravočasno razpoznajo znak in se odločijo glede nadaljnje vožnje, ne da bi pri tem ovirali ali ogrožali promet na cesti.
9. člen
Znake z zemljevidom območja je dovoljeno postavljati le na takšnih mestih, kjer je možen umik s cestišča. Mesta postavitve se določi v sodelovanju s KS v občini.
10. člen
Za postavitev neprometnih znakov izdaja dovoljenje služba upravnega organa občine na podlagi predhodnega urbanističnega mnenja strokovne službe, pristojne za urejanje prostora in varstvo okolja.
Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas z možnostjo preklica. Dovoljenje, izdano za nedoločen čas, se prekliče iz varnostnih razlogov, kadar znak ni več potreben, primeren ali vzdrževan, ali kadar niso izpolnjeni v dovoljenju navedeni pogoji. Strokovna služba občinske uprave, pristojna za izdajanje dovoljenj, vodi evidenco neprometnih znakov v občini.
11. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega zanka, ki jo stranka vloži pri občinski upravi, je potrebno priložiti:
– soglasje upravljalca, če je znak nameščen v varovalnem pasu ob regionalni cesti,
– soglasje lastnika zemljišča ali zgradbe, na kateri bo nameščen znak,
– z morebitnimi posebej veljavnimi predpisi zahtevano dokumentacijo,
– varianta: mapno kopijo in posestni list.
Vlogo je skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno obravnavati in v zvezi z njo odločiti v enem mesecu od oddaje vloge.
12. člen
Pri izdaji soglasja in določitvi lokacije znaka je potrebno upoštevati zlasti naslednje kriterije:
– cestnoprometne in varnostne predpise ter druge veljavne predpise v zvezi z urejanjem naselij in posegov v prostor,
– potrebo po varovanju arhitekturno-krajinske podobe kraja in namembnosti prostora ter preprečevanju zasičenosti občine s tovrstnimi znaki,
– možnost dostopa do znaka zaradi vzdrževanja.
13. člen
Za postavitev in odstranitev neprometnih znakov v varovalnem pasu regionalne ceste skrbi upravljalec ceste ali od njega pooblaščena oseba.
Razen v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena za postavitev ali odstranitev neprometnih znakov (ob občinskih cestah) skrbi pooblaščeni izvajalec občine, s katerim se sklene pogodbo, v kateri se izvajalec obveže, da bo postavitev, namestitev in odstranitev opravljena v skladu s tem odlokom, v njej pa se določi tudi način vzdrževanja. Če občina nima pooblaščenega izvajalca, znake postavi zavezanec sam, prav tako pa skrbi za njihovo vzdrževanje.
Odstranitev neprometnega znaka se opravi ob preklicu dovoljenja iz 10. člena tega odloka ali kadar je znak postavljen brez tega dovoljenja.
14. člen
Lastniki zemljišč ali zgradb so izjemoma pooblaščeni na lastnih nepremičninah v lastni režiji (vendar po izdanem dovoljenju) postaviti neprometni znak, vendar le za lastne (reklamne ali druge) namene.
V lastni režiji postavljene znake so lastniki dolžni redno vzdrževati in obnavljati, sicer se odstranijo na njihove stroške.
IV. OGLAŠEVANJE
15. člen
Reklamni panoji in transparenti se postavljajo ob upoštevanju kriterijev iz 5. člena tega odloka ter na investitorjeve stroške. Soglasje v skladu z določbami tega odloka izda pristojen občinski organ, pri čemer je vlogi potrebno priložiti izris znaka. Postavitvena mesta se določijo v sodelovanju z odborom za okolje in prostor.
Velikost reklamne table pri reklamnih znakih ne sme presegati površine 3 m2.
Na območju občine ni dovoljeno postavljati reklamnih jumbo panojev, razen v soglasju z občinskim svetom.
Reklamiranje proizvodov in storitev se lahko izvaja na plakatnih mestih.
16. člen
Nameščanje plakatov, reklamnih oglasov in drugih podobnih reklamnih in obveščevalnih sporočil v zvezi s prireditvami in drugimi dogodki (v nadaljnjem besedilu: plakatov) je dovoljeno samo na plakatnih in drugih posebej določenih mestih.
Plakatna mesta so stalna (samostoječe postavitve v skladu z grafičnimi prilogami odloka in na stene pritrjene vitrine in table) in začasna (montažni panoji in transparenti) in morajo biti postavljena v skladu z 12. členom tega odloka.
17. člen
Mesta za plakatiranje se uredijo in določijo v sodelovanju s KS v občini.
Register plakatnih mest se dopolnjuje ali spreminja v soglasju s KS v občini, občina pa je dolžna skrbeti za njihovo zadostno število.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je lepljenje plakatov dovoljeno samo z dovoljenjem upravljalca prostorov.
Na pročeljih zgradb, prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah, drevju in drugih objektih, ki niso urejeni v ta namen, je nameščanje plakatov prepovedano.
18. člen
V roku 4 dni po končani prireditvi je potrebno odstraniti vse plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. Na novo lepljeni plakati ne smejo prekrivati že nalepljenih plakatov.
19. člen
Dejavnost plakatiranja in drugih oblik oglaševanja je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja samo s pooblastilom upravnega organa občine, pri čemer pooblaščenec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Plakatiranje praviloma izvaja pooblaščeni izvajalec občine, ki v roku iz prejšnjega člena plakate tudi odstrani. Prav tako je dolžan odstraniti plakate, ki so poškodovani ali drugače neprimerni ali so nameščeni v neskladju z določili tega odloka, ne glede na to, ali se je dogodek, ki ga oglašujejo, že zgodil.
Zaradi evidence taksnih obveznosti morajo biti vsi plakati in druga oglaševalska sporočila pred namestitvijo označena s strani upravnega organa občine ali pooblaščene osebe plakatiranja.
Za nameščanje plakatov lahko pristojen občinski organ pooblasti tudi organizatorja posamezne prireditve.
20. člen
Za potrebe oglaševanja političnih strank, zvez in gibanj se izjemoma lahko določijo posebna plakatna mesta, ki morajo biti v skladu s tem odlokom.
V času državnih in občinskih volitev se lahko postavijo dodatna plakatna mesta in določi način njihove uporabe, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji in potrdi občinski svet.
Organizator je panoje in plakate v zvezi z volitvami dolžan odstraniti v 10 dneh od izida glasovanja, sicer jih odstrani pooblaščena oseba na stroške organizatorja.
21. člen
Začasne neprometne znake v zvezi s prireditvami in dogodki je dovoljeno postaviti samo za čas prireditve in v skladu z določili tega odloka. Po končani prireditvi ali dogodku je potrebno znake odstraniti v 24 urah.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 360.000 tolarjev se za prekrške kaznuje pravna oseba ali samostojen podjetnik, ki:
– postavi neprometni znak v nasprotju z določbami tega odloka,
– postavi neprometni ali reklamni znak, pa predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa,
– postavi neprometni znak v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– ne zahteva izdaje dovoljenja za že postavljeni znak v roku, kot ga določa ta odlok (25. člen),
– ne odstrani ali če ovira odstranitev neprometnega znaka (13. člen),
– poškoduje ali uniči z dovoljenjem postavljeni neprometni znak,
– na lastni nepremičnini postavi oziroma namesti znak za interes druge pravne ali fizične osebe (14. člen),
– če znaka iz 21. člena odloka ne odstrani v 24 urah,
– kot lastnik znaka ne poskrbi za njegovo vzdrževanje.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe.
23. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 200.000 tolarjev se za prekrške kaznuje pravna oseba ali samostojen podjetnik, ki lepi in namešča plakate izven plakatnih mest ali brez predhodne potrditve občine ali kako drugače plakatira v nasprotju s tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Višina in način plačila takse za postavitev neprometnih znakov in oglaševanje se ureja z odlokom o komunalnih taksah.
Do sprejetja odloka iz prejšnjega odstavka se za postavitev neprometnih zankov in oglaševanje na urejenih plakatnih mestih plačuje pristojbina, ki se plačuje v celoti vnaprej in je po odbitku stroškov prihodek občine. Višina in način pristojbine se določi s sklepom občinskega sveta.
25. člen
Organizacije RK in Karitasa ter društva v občini so lahko oproščena stroškov plakatiranja oglasov in obvestil v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba občine, na podlagi tako ugotovljenih nepravilnosti pa se odredi plačilo kazni in odprava nepravilnosti.
Uvedbo postopka o prekrških iz 22. in 23. člena tega odloka lahko predlaga tudi vsak prizadeti občan.
27. člen
Za plakatne objekte in neprometne znake, ki so do uveljavitve odloka že postavljeni na območju občine, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka vložiti vlogo za izdajo dovoljenja v skladu z določili tega odloka.
Za na novo postavljen neprometni znak pred uveljavitvijo tega odloka se lahko izjemoma izda pozitivno soglasje, tudi če ni izdelan po grafičnih prilogah odloka, a izpolnjuje ostala določila odloka. Po iztrošenosti takšnega znaka ga je potrebno nadomestiti z znakom v skladu z grafičnimi prilogami odloka.
28. člen
Kolikor s tem odlokom karkoli v zvezi z neprometnimi znaki ni urejeno, se smiselno uprabljajo določbe republiškega predpisa, ki ureja to področje.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Št. 5-28/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti