Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3368. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šoštanj, stran 5218.

Na podlagi 125. člena statuta Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Šoštanj na 32. redni seji dne 16. 4. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Šoštanj
1. člen
V statutu Občine Šoštanj se v preambuli v oklepaju doda besedilo: 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97 in 70/97.
2. člen
V 5. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki glasita:
O imenu in sedežu občine, oziroma njuni spremembi se ugotovi volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z referendumom.
O določitvi imena in sedeža občine se uporabljajo določila zakona o lokalni samoupravi.
3. člen
Spremeni se 8. člen statuta, tako da glasi:
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb, ki se nanašajo na interese prebivalcev ožjih delov občine so v občini ustanovljene naslednje krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: KS): Bele Vode, Družmirje–Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno–Florjan, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje in Šentvid.
Krajevne skupnosti obsegajo naslednja območja:
KS Bele vode obsega območje naselja Bele vode; KS Družmirje–Gaberke obsega območje naselja Družmirje in naselja Gaberke; KS Lokovica obsega odmočje naselja Lokovica, KS Ravne obsega območje naselja Ravne; KS Skorno–Florjan obsega območje naselja Florjan in naselja Skorno; KS Šoštanj obsega območje naselja Šoštanj; KS Topolšica obsega območje naselja Topolšica; KS Zavodnje obsega območje naselja Zavodnje; KS Šentvid obsega območje naselja Šentvid.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine KS ali spremeni njeno območje. Sprememba statuta, s katero se ukine KS, oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta KS.
Pobudo za ustanovitev novih KS ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali najmanj 1/3 prebivalcev KS. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo novih KS ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bile ustanovljene KS. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje KS.
4. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki glasi:
8.a člen
Organ KS je svet KS, ki ga izvolijo po določilih zakona o lokalni samoupravi volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS.
Število članov sveta KS določi občinski svet z odlokom. Delo sveta KS vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta KS.
Svet KS lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na KS.
Občinski svet mora pred sprejetjem določenih odločitev, ki se nanašajo na KS, pridobiti mnenje sveta KS.
Župan občine ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta KS brez pravice glasovanja.
Posamezne odločitve sveta KS so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet. Občinski svet z odlokom določi, za katere vrste odločitev je potrebno to soglasje.
5. člen
Spremeni se 9. člen, tako da glasi:
Svet KS opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanja s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje KS določijo z občinskim odlokom.
6. člen
Za 9. členom se dodata 9.a in 9.b člen, ki glasita:
9.a člen
KS so pravne osebe javnega prava in nastopajo v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom občine, oziroma z občinskim odlokom iz drugega odstavka 9. člena in s statutom KS.
KS zastopa predsednik sveta KS.
KS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti KS subsidiarno odgovarja občina. Če KS preneha obstajati, ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino, oziroma na KS z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z družitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih KS.
9.b člen
Delovanje KS se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja KS.
KS se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki KS morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
7. člen
V 19. členu se črta triindvajseta alinea.
Petnajsta alinea se spremeni, in glasi:
Odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno.
8. člen
V 23. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
Članu sveta občine preneha mandat iz razlogov, navedenih v zakonu o lokalni samoupravi.
9. člen
V 29. členu se v četrtem odstavku črtajo besede: najmanj pa pol ure.
10. člen
V 35. členu se črta šesta alinea.
Dodata pa se dve novi alinei, ki glasita:
– komisija za kmetijstvo in gozdarstvo,
– komisija za razvoj drobnega gospodarstva.
11. člen
V 36. členu se druga alinea dopolni z besedami: in javnih zavodih.
V tretji alinei se na koncu stavka črtajo besede: in organov krajevnih skupnosti.
12. člen
Za 40. členom se dodata 40.a in 40.b člen, ki glasita:
40.a člen
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo zlasti:
– spremlja problematiko kmetijstva in gozdarstva v občini ter predlaga rešitev in ukrep na tem področju,
– pripravlja program intervencij v kmetijstvu občine,
– spremlja izvajanje sprejetih ukrepov in intervencij v kmetijstvu.
40.b člen
Komisija za razvoj drobnega gospodarstva opravlja predvsem naslednje naloge:
– spremlja in obravnava problematiko dela drobnega gospodarstva,
– pripravlja stategijo za razvoj drobnega gospodarstva,
– skrbi za skladen razvoj drobnega gospodarstva,
– oblikuje stališča in predloge za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike.
13. člen
41. člen se spremeni, tako da glasi:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor šteje pet članov.
V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
O načelih za organizacijo dela in načinu dela nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor v skladu s statutom svoj poslovnik.
14. člen
42. člen se spremeni, tako da glasi:
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov Občine Šoštanj.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno. Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov vseh članov sveta. Listo kandidatov predloži predsednik sveta občine na podlagi predlogov KS, članov sveta občine, zainteresiranih organizacij, občanov in političnih strank.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani sveta KS, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95). Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve.
15. člen
V 44. členu se na koncu drugega odstavka doda alinea, ki glasi:
– daje koncesije.
16. člen
V 46. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
– v skladu s pooblastili.
17. člen
49., 50. in 51. členi se črtajo.
18. člen
Spremeni se 62. člen, tako da glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan.
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine. Tajnika občine imenuje in razrešuje župan.
Za tajnika občine lahko župan imenuje osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo pravne ali upravne smeri;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri samostojnem vodenju notranjih organizacijskih enot s področja pravno upravnih, oziroma organizacijskih zadev;
– da je državljan Republike Slovenije.
Tajnika občine župan imenuje za en mandat, ki traja štiri leta.
19. člen
Spremeni se 64. člen, tako da glasi:
Upravne naloge občine opravlja občinska uprava. Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine in zaposleni v občinski upravi.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
20. člen
Spremeni se 72. člen, tako da glasi:
O izločitvi zaposlenih v občinski upravi odloča tajnik občine.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
21. člen
V 80. členu se na koncu tretjega odstavka doda vejica in besedilo: če ni z zakonom drugače določeno.
Doda se četrti odstavek, ki glasi:
Občinski svet lahko z odlokom pooblasti župana za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, ter za pridobitev nepremičnega premoženja.
22. člen
Za 131. členom se doda 131.a člen, ki glasi:
131.a člen
Določbe 131. člena se ne nanašajo na prostorske akte kot so dolgoročne in srednjeročne prostorske sestavine družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986–2000, 1986–1990, ter vse zazidalne in urbanistične načrte, prostorske ureditvene pogoje in urbanistični red, ki se na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju, uporabljajo do sprejema novih predpisov o urejanju prostora.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/98
Šoštanj, dne 16. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šoštanj
Anton Skornšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti