Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3318. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorišnica, stran 5186.

Na podlagi 3., in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) ter 12. in 13. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 30. aprila 1998 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin,ravnanje z opuščenimi vozili ter način plakatiranja v Občini Gorišnica.
2. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo.
Starši, skrbniki ali rejniki so odgovorni za mladoletne osebe za prekrške, ki jih le ti storijo.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
3. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Odgovorna oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve, oziroma zapreti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu;
5. takoj po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje.
4. člen
Otroci do 15. leta starosti naj se brez spremstva odrasle osebe ne zadržujejo na javnih prireditvah, v gostinskih lokalih ali na drugih javnih mestih po 21. uri v zimskem času in po 22. uri v letnem času.
5. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izjemoma trajajo tudi med 22. in 7. uro naslednjega dne na podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem soglasju pristojnega občinskega organa.
6. člen
Prepovedano je:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom in osebam, ki kažejo znake vinjenosti;
4. prenočevati po parkih, avtobusnih postajah in v drugih za to neprimernih prostorih;
5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
6. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih naseljih;
7. v strnjenem naselju v času od 22. do 7. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup;
8. parkirati in postavljati motorna in druga vozila na hišnih in garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim in drugim vozilom;
9. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah, invalidskih dovozih in drugih javnih površinah;
10. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja ali druge javne prireditve;
11. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene;
12. imeti v bivalnem okolju živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico;
13. dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo javne površine in druge površine, ki so v tuji zasebni lasti;
14. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z močnimi poki, z vpitjem, kričanjem ter drugimi hrupi motiti okolico, zlasti še v času od 22. do 7. ure;
15. uporabljati zvočno signalizacijo intervencijskih in drugih vozil v nočnem času v nasprotju z uredbo o hrupu;
16. povzročati hrup na prireditvenem prostoru po končani prireditvi;
17. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
18. izzivati pretepe, nerede in prepire.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Prepovedano je:
1. namerno odstraniti, poškodovati ali uničiti napisne table, druge javne obvestilne ali opozorilne stvari, objekte in površine, ki so javnega značaja;
2. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;
3. sežigati odpadke ali kuriti v bližini stavb in drugih objektov ter s tem motiti okolico s smradom ali dimom in s tem tudi povzročati navarnost požarov. Kresove je dovoljeno kuriti na mestih in tako, da ni ogrožena varnost ljudi in premoženja;
4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;
5. uporabljati javne prometne površine za namene, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost kot je npr. sankanje, smučanje, drsanje, kotalkanje, rolkanje in drugo;
6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z nevarnimi predmeti;
7. imeti ob javnih cestah ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete tako da se ovira in ogroža prometna varnost občanov;
8. streljati z orožjem, lokom in drugimi nevarnimi predmeti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
9. odmetavati cigaretne in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;
10. puščati predšolske otroke brez nadzora na prometnih površinah, bazenih ali drugih nevarnih mestih;
11. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;
12. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih;
13. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane in vode in zaščite pred slabim vremenom;
14. opuščati opozorilo “HUD PES”, če je pri hiši pes in puščati pse brez nadzora;
15. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
16. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih, gozdnih in drugih cestah ter kakorkoli poškodovati lokalne, krajevne, gozdne in druge občinske ceste ter obcestni svet;
17. zapirati oziroma spreminjati obstoječe poti meteornih voda v obcestnem svetu;
18. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih;
19. rediti kopitarje, parkljarje, kunce, kokoši ali druge male živali tako, da ogrožajo varstvo in zdravje ljudi ter brez predhodnega soglasja za novogradnje, skladno s postopkom o graditvi objektov oziroma njihovo namembnostjo;
20. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vsako rejo iz 19. in 20. točke prvega odstavka tega člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziroma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.
8. člen
Lastnik ali upravljalec je dolžan:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi;
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Prepovedano je:
1. metati in odlagati predmete, snovi in odplake na zelenice, parke, pločnike, ceste in druge javne površine;
2. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni; za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim ter pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opuščati pravočasno praznenje;
4. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi;
5. na avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sredstvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;
7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh;
9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javnih površin;
10. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake ali klopi;
11. škropiti sadno drevje, trto in druge poljščine tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
12.puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na javno cesto.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Prepovedano je:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetijskih zemljiščih;
3. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje ter hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti.
11. člen
Lastniki, uporabniki stanovanjskih hiš ali poslovnih lokalov ter najemniki stanovanj in upravniki so dolžni:
1. skrbeti da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave;
2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga dožni odstranjevati sproti;
3. sproti odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešce na javnih krajih;
12. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskih gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
13. člen
Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s spomeniškovarstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tabla, ki mora biti estetskega videza ter okolju primerno urejena.
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
14. člen
Občinski svet občine Gorišnica določi, ob katerih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v Občini Gorišnica.
Na stavbi kjer je sedež Občine Gorišnica, je vedno izobešena občinska zastava.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
15. člen
Zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba.
16. člen
Odstranitev zapuščenega vozila z odločbo odredi pristojni občinski organ (v nadaljevanju: odredbodajalec). Odločba o odstranitvi vozila se vroči lastniku vozila ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.
17. člen
Odstranjevanje, hrambo in varovanje zapuščenih vozil ter prodajo ali uničenje zapuščenih vozil opravlja izvajalec.
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami.
Izvajalec mora voditi evidenco prevzetih zapuščenih vozil, ki mora obsegati morebitno registrsko številko, tip, barvo, datum in uro prevzema vozila.
18. člen
Če odredbodajalec ugotovi, da je vozilo zapuščeno, o tej ugotovitvi sestavi uradni zapisnik in z nalepko, ki jo prilepi na vozilo opozori lastnika vozila, da mora vozilo odstraniti. Ta nalepka na zapuščenem vozilu pomeni, da je lastnik zapuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani zapuščenega vozila, izda odredbodajalec odločbo o odstranitvi in odložitvi zapuščenega vozila za rok 14 dni na določen varovan prostor in obvestiti upravo za notranje zadeve.
V tem 14-dnevnem času obvesti lastnika zapuščenega vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe.
Izvajalec izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in potrdila o plačilu vseh stroškov.
Ko mine 14-dnevni rok, ko je vozilo varovano na točno določenem mestu, se meni, da je voznik vozilo zapustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na zapuščenem vozilu Občina Gorišnica.
Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik zapuščenega vozila, odredi odredbodajalec odstranitev vozila na stroške proračuna Občine Gorišnica, vozilo pa postane last Občine Gorišnica.
19. člen
Odredbodajalec v zvezi z odstranitvijo zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo zapuščenega vozila.
20. člen
Kadar lastnik vozila izvajalcu pismeno izjavi, da vozila ne želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo zapustil. Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika vozila.
S podpisom pismene izjave pridobi Občina Gorišnica lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.
21. člen
Kadar lastnik vozila ni znan, mora izvajalec najkasneje v roku 14 dni od prevzema vozila, objaviti v dnevnem tisku natančen opis vozila, kraj, iz katerega je bilo vozilo odpeljano v hrambo in določiti 14-dnevni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti.
Če lastnik ne prevzame vozila v 14-dnevnem roku od dneva objave v dnevnem tisku, se šteje, da je vozilo zapustil.
S potekom tega roka pridobi Občina Gorišnica lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.
22. člen
Zapuščeno vozilo, na katerem je Občina Gorišnica pridobila lastninsko pravico, izvajalec proda ali uniči.
Izvajalec mora pred prodajo ali uničenjem vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi.
Zapuščeno vozilo, ki ni vredno več kot bi znašali stroški prodaje, se uniči.
VII. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE TRANSPARENTOV
23. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na mestih in objektih, ki so za to posebej določena (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Organizacije, društva, fizične ali pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem pristojnega organa Občine Gorišnica.
Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta in
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma s stavbo.
Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno vzdrževanje.
V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate.
Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene posebej za namen volitev, odstraniti v 15 dneh po končanih volitvah.
Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in onesnažene plakate takoj odstraniti.
Lastniki oziroma najemniki lokalov lahko nameščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.
Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti najpozneje v roku 8 dni po končani prireditvi.
Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati pred potekom njihove aktualnosti.
Plakati, ki so nameščeni na mestih, ki za to niso predvidena, se odstranijo na stroške prireditelja.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši naslednje določbe tega odloka:
– 3., 5. in 6. člen – varstvo javnega reda in miru;
– 7. in 8. člen – varstvo ljudi in premoženja;
– 9. člen - varstvo zdravja in čistoče;
– 10., 11., 12., 13. in 14. člen – varstvo zunanjega videza naselij in zelenih površin;
– 23. člen – plakatiranje in postavljanje transparentov.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši omenjene člene tega odloka v zvezi z drugim odstavkom 2. člena tega odloka.
25. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti krši določbe omenjenih členov, ki so navedeni v prvem odstavku 24. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se za prekršek kaznuje politična stranka, ki v času pred volitvami namešča plakate v nasprotju z petim odstavkom 23. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT.
27. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši omenjene člene, ki so navedeni v prvem odstavku 24. člena tega odloka.
Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju samem inšpektor oziroma komunalni nadzornik, ki izda potrdilo o plačilu.
IX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Zoper kršitelje se po 2. členu tega odloka za naštete osebe uvede postopek o prekršku.
29. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlagajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik.
30. člen
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru v občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/86).
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-11/98
Gorišnica, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti