Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3181. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-A)
3182. Zakon o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97-A)
3183. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP)

Odloki

3184. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3185. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3186. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3187. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3188. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3189. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3190. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3191. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3192. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3193. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3194. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3195. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3196. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3197. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3198. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3199. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3200. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3201. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3202. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3203. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3204. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3205. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3206. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3207. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3208. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3209. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3210. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3211. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3212. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3213. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3214. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3215. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3216. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3217. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3218. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3219. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3220. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3221. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3222. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3223. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3224. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3225. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3226. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3227. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3228. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3229. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3230. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3231. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3232. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3233. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3234. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3235. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3236. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3237. Odlok o slovenskem delu Pridružitvenega parlamentarnega odbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3238. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3239. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3240. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3241. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3242. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998
3243. Pravilnik o nomenklaturi poklicev
3244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa JRO
3245. Soglasje k aktu o ustanovitvi Skavtske fundacije, ustanove Zveze tabornikov Slovenije
3246. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Blaža Arniča, glasbene ustanove

USTAVNO SODIŠČE

3247. Odločba o razveljavitvi 130. točke 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ter o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 146. točka 2. člena istega zakona
3248. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 2. točke 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
3249. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti
3250. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
3251. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti in o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega odstavka 3. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe

BANKA SLOVENIJE

3252. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3253. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3254. Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3255. Sprememba tarife za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije

OBČINE

Borovnica

3257. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Borovnica
3258. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Borovnica
3259. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brežice

3260. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode center v Brežicah

Cerknica

3261. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Cerknica
3262. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica
3263. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerknica

Cerkno

3264. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove za naselje Cerkno

Črenšovci

3265. Sklep o sedežu Občinske volilne komisije občine Črenšovci
3266. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Velika Polana

Jesenice

3267. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Jesenice
3268. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žirovnica
3269. Sklep o številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Jesenice
3270. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Žirovnica
3271. Sklep o spremembah v Občinski volilni komisiji občine Jesenice

Kidričevo

3272. Plakatna mesta za redne lokalne volitve članov občinskega sveta in župana

Krško

3273. Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjsko-poslovnega območja Komočar
3274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Krško
3275. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Krško
3276. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu "prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M/10) z regionalno cesto R1/220 (prej R/362) kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško" – I. faza – most

Ljubljana

3256. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1998

Logatec

3277. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Logatec
3278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec
3279. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti Občine Logatec

Nazarje

3280. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Nazarje

Puconci

3281. Odlok o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci
3282. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Puconci

Radeče

3283. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radeče
3284. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče

Radlje ob Dravi

3285. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Radlje ob Dravi
3286. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radlje ob Dravi
3287. Sklep Občinske volilne komisije občine Radlje ob Dravi

Slovenj Gradec

3288. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta

Sveti Jurij ob Ščavnici

3289. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Tržič

3290. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič
3291. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
3292. Odlok o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič

Vojnik

3293. Odlok o zazidalnem načrtu za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna
3294. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Vojnik

Žiri

3295. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri

POPRAVKI

1. Popravek odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
2. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Lendava
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Majšperk
4. Popravek odloka o taksi na onesnaževanje vode
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti