Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3273. Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjsko-poslovnega območja Komočar, stran 5136.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 37. seji dne 10. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Stanovanjsko-poslovnega območja Komočar
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko-poslovnega območja Komočar, ki ga je izdelal Elite, d.o.o., Krško pod št. 70034/U, ki obravnava del območja ob Ulici 11. novembra in Ulici MDB v Leskovcu.
2. člen
Določbe tega načrta so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo
4. Odlok
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990                         1:5000
2. Geodetska podloga                    1:500
3. Katastrski načrt                    1:2880
4. Obstoječe stanje                    1:500
5. Arhitektonsko zazidalna situacija            1:500
6. Situacija infrastrukture                1:500
7. Načrt gradbenih parcel                 1:500
8. Situacija zakoličbe                   1:500
9. Ukrepi za obrambo in zaščito              1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 797/1, 797/2, 797/3 in 110. k.o. Leskovec.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ureditve:
– stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih, pomožnih objektov,
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij,
– zelenih površin,
– odprtih prostorov za razstave, zabavišča, rekreacijo, otroška igrišča ipd.
5. člen
Na obravnavanem območju so poleg stanovanjske pozidave dovoljene naslednje dejavnosti, ki ne narekujejo dodatnih pomožnih objektov oziroma zunanjih površin za manipulacijo:
– nemoteča proizvodnja,
– storitvene,
– servisne,
– nemoteče obrti,
– rekreativno-zabaviščne.
6. člen
Pomožni objekti so sestavni del funkcionalnega zemljišča in so dopustni v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95).
7. člen
2/3 parcele je funkcionalno zemljišče, z maksimalno 60% pozidavo.
Parcele je možno medsebojno združevati in prilagajati potrebam posameznega poslovnega programa.
8. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja izraba prostora:
– stanovanjski objekti,
– stanovanjsko-poslovni objekti,
– prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– vrtovi, sadovnjaki, cvetličnjaki ipd.,
– ute, bazeni, terase, nadstrešnice,
– pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in vzdrževalna dela,
– manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in zabavišča.
9. člen
Obstoječi stanovanjski objekti so na parcelni številki 110 in 797/3 k.o. Leskovec.
Predvideni stanovanjsko-poslovni objekti so na parcelnih številkah 797/2, 797/1, 797/3 in 110 k.o. Leskovec.
Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črke »L«, v osnovi z dvokapno streho, sleme vzporedno z ulico.
Zasnova:
– klet – shramba,
– pritličje – poslovni del (trgovina, skladišče, servis, delavnica, pisarne, garaža, kurilnica, stanovanjski del...),
– nadstropje – stanovanjski del,
– podstrešje – stanovanjski del.
Konstrukcija:
– stanovanjsko-poslovni objekti – klasična, zidana, montažna in kombinirana,
– nadstrešnice – lesena, betonska ali kovinska. Obvezno je da sta dve nadstrešnici, ki se držita skupaj enako oblikovane in zgrajene iz enakega materiala,
– pomožni objekti – klasična, zidana ali lesena.
Gabariti:
– objekti ob Ulici 11. novembra – 15 x 9 m + 13 x 9 m, kota slemena max. 12 m nad koto terena,
– objekti ob Ulici MDB – 15 x 9 m, kota slemena max. 10 m nad koto terena,
– nadstrešnice med objekti – 6 x 4 m, kota slemena max. 5 m nad koto terena,
– pomožni objekti v globini parcele – 4 x 6 m (dva skupaj 8 x 6 m), kota, slemena max. 8 m nad koto terena.
Obvezno je, da dva pomožna objekta, ki se držita skupaj imata enako višino slemena in da sta enako oblikovana kot enotni objekt.
Klet je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom le za 50 cm.
Kota pritličja: max. 50 cm nad koto terena – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.
Streha: v osnovi je dvokapna, možna večkapna, smer osnovnega slemena vzporedna z ulico, naklona 35–45 stopinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad in kolektorjev le na dvoriščni strani. Obvezen je enak naklon strehe in višina slemena za objekte, ki se držita skupaj (pomožni objekti in nadstrešnice).
Kritina: Je enotne barve in vrste kritine – temnorjava. Pomožni objekti in nadstrešnice sledijo značilnosti strehe glavnega objekta. Prepovedana je uporaba plastične, pločevinaste in salonitne kritine.
Fasada: omet svetlejših barv, kombinacija s steklom. Objekta, ki se držita skupaj morata imeti enako obdelavo in barvo fasade.
Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, ki se držita skupaj je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Osvetlitev podstrešij: frčade, strešna okna na dvoriščni strani.
Gradbena linija: 15 m oddaljena od ulice – cestišča.
10. člen
Parkirišča so asfaltirana z vrisanimi parkirnimi mesti.
11. člen
Zelenice:
– ob parkirišču so zasajene z visokim drevjem,
– ostali del parcele je zatravljen in hortikulturno urejen,
– na zelenicah je možna ureditev otroških igrišč in zabavišč ter manjših rekreativnih površin.
12. člen
Ograje:
– dopustna je postavitev ograje ob ulicah – kombinacija betona in kovine, ob parcelnih mejah – lesena ali živa meja. Ograje so max. višine 2 m, poenotene za vse parcele. Na asfaltiranih površinah in dostopih na parcelo ni možna postavitev ograje.
13. člen
Prostor za kontejnerje je betoniran in ograjen s treh strani z leseno ograjo ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
14. člen
Promet
Izvedejo se asfaltirani dostopi za po dve parceli skupaj širine 6 m.
Ob Ulici 11. novembra se asfaltira peš pločnik na južni strani cestišča v širini 1,2 m in dolžini 180 m.
Ob pločniku se rezervira koridor v širini 2 m za izgradnjo kolesarske steze, ki bo obravnavana v drugemu prostorskemu dokumentu.
Asfaltirajo se dostopni platoji pred objektom za dve parceli skupaj min. širine 11 m v dolžini 38 m.
Parkirišča se asfaltirajo, enostransko vrišejo pod kotom 90 stopinj, dimenzij 2,5 x 5 m.
Na parkiriščih se postavijo lovilci olj.
Peš poti na parceli so min. širine 2 m, tlakovane in potekajo ob objektu.
15. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Stanovanjsko-poslovni objekti se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje S-200 mm.
Sekundarni vodovod se izvede v dolžini 160 m z cevmi PHD 65 mm.
Izvedejo se ločeni priključki za stanovanjski del objekta (PHD 25mm) in poslovni (PHD 65 mm).
Pod asfaltiranimi površinami se vodovodna cev položi v zaščitno cev BC profila 150 mm. Vodomerni jaški se postavijo na zelenici izven objekta, na dostopno mesto.
Zgradi se hidrantno omrežje iz cevi PHD 80 mm in dva nadzemna hidranta.
V poslovnem delu objekta se zgradi notranje hidrantno omrežje.
16. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija se spelje v pretočne dvoprekatne greznice, ki se vežejo s PVC cevmi profila 250 mm v dolžini 70 m na predvideni kolektor mešane kanalizacije AB cevi profila 30 cm, ki poteka po Ulici 11. novembra in se priključi na obstoječi kanalizacijski kolektor na Ulici MDB.
Meteorne vode s strehe so speljane preko peskolovov na jašek, ki se nahaja za greznico in v kanalizacijski kolektor. Prav tako meteorne vode s parkirnih površin preko lovilcev olj in PVC cevi profila 200 mm v skupni dolžini 80 m.
Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objektov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
17. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo ločeno za komunalne in posebne odpadke v zabojnikih kapacitete, ki jih predpiše upravljalec. Zabojniki se odvažajo s smetarskimi vozili na skupno deponijo. Mesta za postavitev zabojnikov morajo biti na dostopnem mestu za specialna smetarska vozila.
18. člen
Elektroenergetsko omrežje
NN omrežje
Priključek na NN omrežje se izvede v kabelski izvedbi na obstoječo TP Obrtna cona v dolžini 100 m zunaj meje zazidalnega načrta in 170 m znotraj meja ureditve.
Kablovodi so položeni direktno v zemljo, oziroma v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi profila 110 mm pod asfaltiranimi površinami.
Vsi predvideni objekti znotraj meje zazidalnega načrta morajo biti odmaknjeni od obstoječih visokonapetostnih kablovodov najmanj 3 m.
Javna razsvetljava
Dostopno pot in manipulativne površine ter parkirišče je potrebno osvetliti z vrtnimi svetili, ki bodo nameščeni v zelenici in na objektu.
19. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je iz lastne kurilnice, ki se nahaja v sklopu objekta. Po izgradnji plinske mestne mreže je obvezna priključitev na njo po pogojih, ki jih bo določil upravljavec.
20. člen
TK omrežje
PTT in KaTV omrežje se izvede v sistemu dvocevne kabelske kanalizacije.
Novi objekti se priključijo na predvideno kabelsko kanalizacijo ob Ulici MDB.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
21. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje hidrantno omrežje,
– v notranjosti objekta se namestijo gasilni aparati,
– strelovodna zaščita,
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite,
– v času gradnje urediti skladišče vnetljivih snovi,
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m,
– ustrezni radij prometnic, minimalno 6 m,
– požarni zid med nadstrešnicama.
22. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
23. člen
Zaščita okolja in hrup
Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v kolektor mešane kanalizacije le preko lovilcev olj in maščob.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.
24. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
25. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti »vhode« na peš pločnike ob objektu z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
26. člen
I. etapa
– prometno, komunalno in energetsko opremiti zemljišče,
– posekati nasad,
– izvesti dozidave obstoječega objekta.
II. etapa
– porušiti gospodarsko poslopje,
– zgraditi nove objekte.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo nastal ob izkopu.
VIII. TOLERANCE
28. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 1,2 m, vertikalne pa 1 m, za ostale ureditve so 10%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja organizacije programa po etažah in določitve vhodov v objekt in na parcelo.
Pri oblikovanju nadstrešnic in pomožnih objektov, ki se držita skupaj, možna so odstopanja le v manjših okrasnih detajlih na fasadi nikakor ne v velikosti in obliki odprtin, barvi fasade ter barvi in vrsti kritine in višini slemena.
Pri oblikovanju kritine je obvezna enaka barva za vse objekte, vrsta kritine je lahko različna le za samostoječe objekte.
Nadstrešnici med objektoma je možno po potrebi nameniti za garaže, vendar ni dovoljena sprememba namembnosti le ene nadstrešnice med objektoma.
Dopustne so tudi tolerance pri prometno komunalnem in energetskem urejanju prostora ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
30. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Krško.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/15-352-1/97
Krško, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti