Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3290. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič, stran 5147.

Na podlagi 29., 64. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98) in na podlagi 1., 78., 89. in 100. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet občine Tržič na 14. izredni seji dne 23. septembra 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Tržič
1. člen
V statutu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) se spremeni 8. člen tako, da glasi:
“Na območju Občine Tržič se ustanovijo ožji deli občine, in sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču, ki obsega naselji Bistrica pri Tržiču in Ročevnica,
2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču, ki obsega naselja Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušica in Visoče,
3. Krajevna skupnost Jelendol, ki obsega naselji Dolina in Jelendol,
4. Krajevna skupnost Kovor, ki obsega naselja Brdo, Hudo, Kovor, Loka in Zvirče,
5. Krajevna skupnost Križe, ki obsega naselja Gozd, Križe in severni del naselja Retnje,
6. Krajevna skupnost Leše, ki obsega naselja Leše, Paloviče, Popovo in Vadiče,
7. Krajevna skupnost Lom pod Storžičem, ki obsega naselja Grahovše, Lom pod Storžičem in Potarje,
8. Krajevna skupnost Podljubelj, ki obsega naselje Podljubelj,
9. Krajevna skupnost Pristava, ki obsega naselje Pristava,
10. Krajevna skupnost Ravne, ki obsega severni del naselja Tržič,
11. Krajevna skupnost Sebenje, ki obsega naselja Breg ob Bistrici, Sebenje, Žiganja vas in južni del naselja Retnje,
12. Krajevna skupnost Senično, ki obsega naselja Novake, Senično, Spodnje Vetrno in Zgornje Vetrno,
13. Krajevna skupnost Tržič mesto, ki obsega južni del naselja Čadovlje pri Tržiču, Slap in južni del naselja Tržič.
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce skladno z zakonom in jih v njeno izvajanje prenese občina, natančneje pa določa odlok o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič, ki ga sprejme občinski svet s statutarnim sklepom.”
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
“Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene z odlokom navedenim v drugem odstavku prejšnjega člena in za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti občina odgovarja subsidiarno.”
3. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c in 9.d členi, ki glasijo:
“9.a člen
Organ ožjega dela občine je svet krajevne skupnosti, ki ga skladno z zakonom izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič, ki ga sprejme s statutarnim sklepom.
Člani sveta krajevne skupnosti izmed sebe izvolijo predsednika sveta krajevne skupnosti, ki krajevno skupnost zastopa kot pravno osebo.
9.b člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, samoprispevki in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega proračuna.
9.c člen
Odločitve sveta krajevne skupnosti, ki jih natančneje opredeljuje odlok iz drugega odstavka 8. člena statuta, so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
9.d člen
Občinski svet lahko z odlokom prenese določene zadeve iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevni skupnosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-05/96-02
Tržič, dne 23. septembra 1998.
Podpredsednica
Občinskega sveta
občine Tržič
Marija Šimenko Vodnjov l. r.

AAA Zlata odličnost