Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3181. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-A), stran 5005.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. septembra 1998.
Št. 001-22-76/98
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU (ZPOOSRP-A)
1. člen
V zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98) se v prvem odstavku 6. člena besedilo “letih 1998 in 1999“ nadomesti z besedilom “letu 1998“.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“(3) Posebnega prispevka ne plačajo fizične osebe, ki so upravičenci iz 13. člena tega zakona, oziroma so imele 12. aprila 1998 stalno prebivališče v objektu, za katerega je bila potrjena ocena škode v poročilu o škodi. Ministrstvo za okolje in prostor posreduje davčnemu organu seznam upravičencev z območja popotresne obnove, občine pa posredujejo seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo navedene pogoje.
(4) Posebni prispevek, ki je zavezancem iz prejšnjega odstavka že odmerjen, se po uradni dolžnosti odpiše.“
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
V šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta besedilo “ter v letu 1999 po stopnji 0,2%“.
V sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se črta besedilo “V letu 1999 se posebni prispevek odmeri z odločbo na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za leto 1998 in podatkov, pridobljenih na podlagi odredbe o dostavi podatkov o odmeri dohodnine za leto 1998“.
V osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se doda nov prvi stavek, ki se glasi:
“Osnova za dohodnino za leto 1998 se zmanjša za višino posebnega prispevka iz prvega odstavka tega člena, ne glede na vrsto dohodka, ki je vir dohodnine.“
2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda “in“ nadomesti z vejico, v 5. točki pa se pika na koncu stavka nadomesti z besedo “in“ ter doda 6. točka, ki se glasi:
“6. refundacijo stroškov, ki jih zaradi začasne preselitve nosijo v potresu prizadeti prebivalci v zvezi s koriščenjem začasnih stanovanj oziroma drugih začasnih objektov (stroški najemnine in stroški, ki nastanejo zaradi uporabe pitne vode, elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in drugi stroški komunalne oskrbe ter povečani stroški prevoza na delo in z dela) in sicer za čas, dokler se ne vselijo v njihove obnovljene oziroma nadomeščene objekte.“
3. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku 1., 2., 3. in 4. točka spremenijo, tako da se glasijo:
“1. do 60% vseh sredstev, če gre za objekt v katerem je lastnik objekta izvajal svojo dejavnost,
2. do 80% vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt, v katerem je imel stalno prebivališče na dan potresa lastnik objekta ali njegov družinski član,
3. do 80% vseh sredstev, če gre za stanovanjski objekt in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ceste in objekte za zajem vode kmetije na gričevnato-hribovitem območju in je na kmetiji imel stalno prebivališče na dan potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,
4. do višine 80% sredstev, če gre za stanovanjski objekt in pripadajoče kmetijske gospodarske objekte, gozdne ceste in objekte za zajem vode kmetije na gorsko-višinskem območju in je na kmetiji imel stalno prebivališče na dan potresa lastnik kmetije ali njegov družinski član,“.
4. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo “A enako 0,5, če gre za objekt iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena“ nadomesti z besedilom “A enako 0,6, če gre za objekt iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena“, besedilo v 1), 2), 3) in 4) točki pa se spremeni, tako da se glasijo:
“1) za eno ali dve osebi s stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu je standardna neto površina enaka 90 m2;
2) za tri osebe s stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu je standardna neto površina enaka 115 m2;
3) za štiri osebe s stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu je standardna površina enaka 120 m2;
4) za pet oseb s stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu je standardna površina enaka 135 m2.
5. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku besedilo:
“S dodatna državna pomoč = S državna pomoč.(5. D zajamčeni – D lastnika) / (4. D zajamčeni)“
spremeni, tako da se glasi:
“S dodatna državna pomoč = S državna pomoč.(10. D zajamčeni – D lastnika) / (6. D zajamčeni)“.
V četrtem odstavku se beseda “petkrat“ nadomesti z besedo “desetkrat“.“
6. člen
V 16. členu se v tretjem stavku šestega odstavka besedilo “150% sredstev“ nadomesti z besedilom “170% sredstev“.
7. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih državne pomoči in o rezultatih izvajanja programa popotresne obnove objektov ter poročilo o prioritetnih nalogah nadaljnje popotresne obnove za posamezno časovno obdobje, predloži vlada Državnemu zboru dvakrat letno: ob zaključku posamezne obnovitvene sezone (meseca decembra) in pred začetkom novega obnovitvenega obdobja (meseca marca). Celovito poročilo o realiziranih prihodkih in izplačilih za posamezno leto popotresne obnove pa predloži vlada Državnemu zboru v roku iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona.“
8. člen
V 27. členu se v 5. točki tretjega odstavka vejica na koncu besedila črta in doda besedilo: “ter nudi pravno in finančno svetovanje v zvezi z odpravo posledic potresa,“.
9. člen
V 34. členu se v drugem odstavku za besedo “dovoljenja“ postavi pika in črta besedilo “na obravnavi, ki se praviloma opravi na kraju samem“. Dodata se novi drugi in tretji stavek, ki se glasita:
“Če upravni organ, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja sam ugotovi stanje stvari, se gradbeno dovoljenje lahko izda v skrajšanem postopku, razen če gre za objekt, ki je zavarovan po predpisih o kulturni dediščini. V tem primeru se lokacijski in drugi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja določijo neposredno na obravnavi, ki se opravi na kraju samem.“
10. člen
V 38. členu se v sedmi alinei prvega odstavka pika na koncu stavka nadomesti z vejico ter dodata osma in deveta alinea, ki se glasita:
“- sanacija ali zamenjava poškodovanih armiranobetonskih elementov in
– sanacija nosilnih zidov.“
11. člen
Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:
“40.a člen
(1) Izvajalci del popotresne obnove zavarujejo izpolnjevanje obveznosti za dobro in pravočasno izvedbo del ter za odpravo napak v garancijskem roku z izročitvijo naslednjih vrst finančnih zavarovanj: menice, akceptnega naloga ali bančne garancije.
(2) Za vrednost del po posamezni pogodbi, ki so plačana iz sredstev državne pomoči nad 10.000.000 tolarjev, izročijo izvajalci del popotresne obnove Državni tehnični pisarni:
– najkasneje v roku desetih dni od sklenitve pogodbe: brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za dobro izvedbo in pravočasnost izvedbe posla v višini 10% vrednosti del, ki bodo plačana iz sredstev državne pomoči po posamezni pogodbi. Bančna garancija mora imeti veljavnost en dan več kot je rok za izvedbo;
– ob primopredaji del: brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% vrednosti del plačanih iz državne pomoči po posamezni pogodbi. Bančna garancija mora imeti veljavnost en dan več kot je rok za garancijo.“
12. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.
13. člen
Za 46. členom se dodata nova 46.a in 46.b člen, ki se glasita:
“46.a člen
(1) Osnova za dohodnino za leto 1998 se zmanjša za prostovoljne prispevke, ki so jih zavezanci za dohodnino v letu 1998 vplačali do 13. junija 1998 osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti in drugim osebam, ki so prostovoljne prispevke nakazale v potresu prizadetim v Posočju ali neposredno osebam, prizadetim v potresu, ne glede na omejitev iz 9. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 71/93, p.2/94, 7/95 in 44/96). Zavezanec za dohodnino mora navedeno vplačilo dokazati z ustreznimi dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so jim bili nakazani prostovoljni prispevki, morajo do 31. decembra 1998 pristojnemu davčnemu uradu posredovati podatke o vplačnikih prostovoljnih prispevkov in o višini vplačanih prispevkov ter poročilo o tem, za katere namene so bila zbrana sredstva porabljena.
46.b člen
Sredstva, prejeta iz naslova humanitarne pomoči od oseb iz 46. in 46.a člena zakona v letu 1998 oziroma v letu 1999, se prejemnikom, ki so upravičenci do državne pomoči za popotresno obnovo po tem zakonu, ne vštevajo v davčno osnovo za leto 1998 oziroma za leto 1999.“
14. člen
(1) Postopki za določitev sredstev državne pomoči po določbah 10., 13., 14., 15. in 16. člena zakona, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po določbah 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega zakona.
(2) Če se pri pravnomočno končanih postopkih za določitev sredstev državne pomoči po določbah zakona iz prejšnjega odstavka, ugotovi, da so bila upravičencem dodeljena manjša sredstva državne pomoči, kot bi jim pripadala po določbah tega zakona, imajo takšni upravičenci pravico do razlike. V takšnem primeru ministrstvo po uradni dolžnosti izda dopolnilno odločbo o namenu porabe in obsegu sredstev državne pomoči pri popotresni obnovi objektov.
(3) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja na območju popotresne obnove, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po določbah 9. in 10. člena tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-07/98-13/6
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti