Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3253. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 5122.

Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na 10. seji dne 27. 7. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa način razporeditve sredstev, pogoje za sofinanciranje izvajalcev programov, postopek za izbor izvajalcev in merila za izbor izvajalcev, katerih programi se financirajo oziroma sofinancirajo iz sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija).
II. NAČIN RAZPOREDITVE SREDSTEV
2. člen
V skladu s finančnim načrtom za tekoče leto se sredstva za naloge iz 12. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok) razdelijo na naslednji način:
– za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50% sredstev,
– za gradnje športnih objektov ne manj kot 40 in ne več kot 50% sredstev,
– za raziskovanje in razvoj športa ne manj kot 4 in ne več kot 12% sredstev,
– za založništvo v športu ne manj kot 2 in ne več kot 4% sredstev.
Za programe, ki jih je treba nujno izvesti, in za delovanje fundacije se lahko v letnem programu predvidi do 5% sredstev fundacije.
3. člen
Za sofinanciranje programov iz 2. člena tega pravilnika lahko kandidirajo izvajalci, ki so določeni v 13. členu odloka.
Športne dejavnosti
4. člen
S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo:
– dejavnosti vrhunskega športa – programi reprezentanc do 40%,
– dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc do 40%,
– dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija do 20%,
– drugi programi do 10% sredstev.
Sredstva za športne dejavnosti, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 50% vrednosti dejavnosti.
Gradnja športnih objektov
5. člen
S sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancirajo:
– novogradnje,
– rekonstrukcije športnih objektov,
– adaptacije športnih objektov,
– vzdrževanja športnih objektov.
Izjemoma lahko svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) nameni sredstva za pridobitev dokumentacije (projekte), vendar le-ta ne smejo presegati 5% vseh sredstev, namenjenih gradnji športnih objektov.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije.
Raziskovanje in razvoj športa
6. člen
S sredstvi za raziskovanje in razvoj športa se sofinancirajo:
– nakupi tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in razvoj treninga,
– programi spremljanja in razvoja treninga,
– manjkajoči programi za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu,
– štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu,
– izbrani znanstveno raziskovalni projekti.
Sredstva za raziskovanje in razvoj športa, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75% vrednosti programa.
Založništvo v športu
7. člen
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira naslednja strokovna in znanstvena literatura na vseh medijih s področja športa:
– strokovne knjige,
– strokovne in znanstvene revije oziroma deli revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
– zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov.
Sredstva za založniško dejavnost, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 70% stroškov. Pod prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena fundacija sofinancira stroške tiska in avtorskih honorarjev, pod tretjo alineo prvega odstavka tega člena pa stroške tiska.
III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV
Športne dejavnosti
8. člen
Za sofinanciranje dejavnosti iz 4. člena tega pravilnika lahko kandidirajo izvajalci, če:
– so v programe iz prve alinee vključeni športniki mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda,
– so v programe iz druge alinee vključeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
– za programe iz tretje in četrte alinee predložijo predvideno število vključenih udeležencev.
Vsi izvajalci morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
Gradnja športnih objektov
9. člen
Na objavljenih razpisih fundacije lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije ali vzdrževalnega dela na športnih objektih.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena največ enkrat.
Za sofinanciranje novogradenj in rekonstrukcij športnih objektov lahko kandidirajo investitorji, ki predložijo lokacijsko dokumentacijo in investicijski program. Investitorjem se odobrena sredstva nakažejo po predložitvi gradbenega dovoljenja, ki ga morajo investitorji predložiti najkasneje do 31. 8. tekočega leta.
Za sofinanciranje adaptacij in vzdrževanj športnih objektov lahko kandidirajo investitorji, ki predložijo investicijski program in odobreno priglasitev del pristojnega upravnega organa.
Za dokazovanje javnega interesa v investicijah, ki bodo kandidirale za sredstva fundacije, je treba predložiti program nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, ki je potrjen s strani pristojnega organa in iz katerega bo razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in investicije.
Investitorji morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Raziskovanje in razvoj športa
10. člen
Za sofinanciranje programov iz 6. člena tega pravilnika lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo projekt, iz katerega mora biti razvidna vsebina in natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in razvoj treninga, in programov spremljanja in razvoja treninga morajo izvajalci programov dokazati prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz drugih virov.
Izvajalci manjkajočih programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da imajo za izvedbo programov usposabljanja in/ali izobraževanja ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: MŠŠ).
Kandidati za štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije doma in v tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače programe morajo dokazati, da se bodo udeležili programov usposabljanja ali izobraževanja z ustrezno koncesijo MŠŠ.
Za sofinanciranje izbranih znanstveno raziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki imajo znanstveno raziskovalne projekte sofinancirane v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo (aplikativni projekti, CRP).
Založništvo v športu
11. člen
Za sofinanciranje programov iz 7. člena tega pravilnika lahko pridobijo sredstva kandidati, ki predložijo:
– vsebinski opis dela,
– natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje dveh recenzentov. Enega recenzenta določi svet, drugega pa Fakulteta za šport (v nadaljnjem besedilu: FŠ) ali pristojna nacionalna panožna športna zveza.
Za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij oziroma delov revij s strokovno ali znanstveno tematiko mora kandidat predložiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS – ZŠZ), FŠ ali pristojne nacionalne panožne športne zveze.
IV. POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV
12. člen
Izvajalce letnega programa fundacije se izbere v skladu z določili 13. člena odloka. Javni razpis za prihodnje leto se objavi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije. Prosilci oddajo vloge do 15. decembra tekočega leta. Strokovne komisije sveta fundacije pripravijo predlog razdelitve sredstev do 28. februarja prihodnjega leta.
V. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV
Športne dejavnosti
13. člen
Pri izboru programov dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, imajo prednost programi, v katere so vključeni športniki mednarodnega in svetovnega razreda, ki so v tekočem letu dosegli pomembnejše rezultate, oziroma perspektivni športniki in športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki so v letu pred tem dosegli pomembnejše rezultate. Rezultate ovrednoti OKS – ZŠZ oziroma združenje ali zveza, v katero je športnik vključen, če to združenje ali zveza ni članica OKS – ZŠZ.
Pri izboru programov dejavnosti interesne športne vgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije ter drugih programov imajo ob enakih pogojih prednost programi športnih društev in njihovih združenj oziroma zvez.
Gradnja športnih objektov
14. člen
Za sofinanciranje programov iz prve in druge alinee 5. člena tega pravilnika lahko investitorji predložijo mnenje pristojne službe MŠŠ – sektorja za šport o ustreznosti objekta. V primeru, da za sredstva gradnje športnih objektov kandidirajo investitorji iz iste panoge, lahko svet zaprosi za mnenje in prednostno razvrstitev prošenj nacionalno panožno športno zvezo oziroma drugo krovno organizacijo.
Prednost pri izboru imajo investicije, ki so opredeljene hkrati v programu investicij nacionalnih panožnih športnih zvez in programu investicij na področju športa v občinah. Prednost imajo investicije, ki so v obeh programih uvrščene višje na prednostni lestvici in zagotavljajo pogoje za vadbo večjemu številu prebivalstva (izvajanje programa športne vzgoje v šoli, interesne vadbe otrok in mladine, izvajanje programov športnih društev, ki so v javnem interesu, in vadba rekreativnih skupin).
Raziskovanje in razvoj športa
15. člen
Prednost pri izboru programov raziskovanja in razvoja športa imajo programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 10. člena in so ob enakih pogojih finančno ugodnejši za uporabnike.
Založništvo v športu
16. člen
Prednost pri izboru programov založništva v športu imajo programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena in so ob enakih pogojih finančno ugodnejši za uporabnike.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko se pridobi soglasje Državnega zbora Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. julija 1998.
Predsednik
sveta fundacije
Tone Vogrinec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti