Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3256. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1998, stran 5127.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 - odl. US, 56/98), ter 26. in 85. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na izredni seji dne 18. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljubljana.
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja skupaj s prilogami, ki tvorijo posebni del proračuna in je sestavni del tega odloka.
Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tudi prihodke in odhodke za urejanje stavbnih zemljišč in Stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljane.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 31.234,847.000 SIT.
Odhodki proračuna za leto 1998 znašajo 31.234,847.000 SIT od tega:
– financiranje zagotovljene porabe – 17.809,436.000 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog – 13.425,411.000 SIT.
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Mestne občine Ljubljana.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prihodkov.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
6. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki so dolžni Oddelku za finance mestne uprave mestne občine Ljubljana predložiti finančne načrte za leto 1998 s primerjalnimi podatki preteklega leta in programe investicij za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča mestni svet na predlog župana.
9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prerazporedijo drugim proračunskim uporabnikom. O prerazporeditvi odloča mestni svet.
10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan. O odločitvi obvesti mestni svet na njegovi naslednji seji.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.
12. člen
Sredstva za plače zaposlenim se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na število zasedenih delovnih mest in poklicnih funkcij v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih pri teh uporabnikih.
13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, sredstva za zagotavljanje pravic trajno presežnim delavcem in solidarnostne pomoči.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo na podlagi predloženih dokumentov o že opravljenih storitvah, dobavah oziroma nabavah. Pri tem višina dodeljenih sredstev ne more presegati mesečnih dvanajstin na proračunskih postavkah zagotovljenih sredstev.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu posebnega dela proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
15. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
16. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za finance in ob primernem zavarovanju predplačila.
17. člen
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se uporabljajo v skladu z letnim planom.
18. člen
Uporabnikom proračuna se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki je zagotovljena s proračunom.
Uporabniki uporabljajo amortizacijo za ustrezne namene iz 17. člena.
19. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10 %. Če prihodki proračuna do 30. 11. pritekajo v višini, ki je za 10% ali več manjša od predvidenega plana, župan predlaga sprejem spremembe odloka o proračunu.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles, strokovne službe mestnega sveta in volilne komisije je odredbodajalec predsednik mestnega sveta.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju nadzornega odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora.
20. člen
Za kritje obveznosti iz naslova obveznic Mestne občine Ljubljana za leto 1998 se zagotovijo sredstva v proračunu.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba, razen za sredstva dela proračuna iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega odloka.
22. člen
Oddelek za finance mestne uprave Mestne občine Ljubljana je pristojen, da :
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh računih Mestne občine Ljubljana, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 400-1/98
Ljubljana, dne 18. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.
              PRORAČUN

       MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 1998


Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:

                            v tolarjih
-----------------------------------------------------------------
              Bilanca prihodkov        Račun
                 in odhodkov    financiranja
-----------------------------------------------------------------
Prihodki            31.234,847.000

Odhodki            31.154,156.000     80.691.000

Primanjkljaj

Presežek              80,691.000

Povečanje sredstev na računih

Zmanjšanje sredstev na računih
-----------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del proračuna.


                           Znesek v SIT
-----------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI PRORAČUNA               31.234,847.000
-----------------------------------------------------------------
A) Prenešena sredstva iz preteklega leta      3.846,552.000

1. Namenska sredstva                3.841,720.000

2. Prenos v integralni proračun             4,832.000

B) Prihodki za zagotovljeno porabo         17.409,809.000

1. Sredstva finančne izravnave                 0

2. Dohodnina:                   15.382,949.000

2.1. Davek od osebnih prejemkov          13.584,327.000

2.2. Davek od dohodka iz kmetijstva           8,236.000

2.3. Davek od dohodka iz dejavnosti          638,655.000

2.4. Davek od dohodka iz kapitala           10,951.000

2.5. Davek od dohodka iz premoženja          378,132.000

2.6. Davek od dohodka iz premož. pravic        365,252.000

2.7. Zamudne obresti od dohodnine           397,396.000

3. Davki od prometa proizvodov in storitev     1.684,955.000

3.1. Davek od prometa nepremičnin          1.684,955.000

4. Davki na premoženje                123,807.000

4.1. Davek na dediščine in darila           55,838.000

4.2. Davek na dobitke od iger na srečo         67,969.000

5. Prihodki od taks povračil in den. kazni      218,098.000

5.1. Upravne takse                   1,304.000

5.2. Posebne takse na igral. avtomate         216,794.000

C) Prihodki za druge naloge             9.978,486.000

1. Davki od premoženja                168,310.000

2. Turistična taksa                  43,000.000

3. Taksa od registracije kmet. strojev          140.000

4. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo       5,000.000

5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest        600.000

6. Odškodnina za spremembo nam. kmet. zemljišč     20,000.000

7. Prihodki upravnih organov            1.490,381.000

7.1. Lastni prihodki upravnih organov         528,471.000

7.2. Prihodki od obresti               334,732.000

7.3. Najemnine za poslovne prostore          627,178.000

8. Drugi prihodki                  8.251,055.000

8.1. Holding                     669,167.000

8.2. Prihodki za urejanje stavb.zemljišč      5.900,000.000

8.3. Sredstva stanovanjskega sklada         1.523,023.000

8.4. Požarna taksa                   58,927.000

8.5. Dotacije - sofinanciranje             79,938.000

8.6. Izredni prihodki                 20,000.000
-----------------------------------------------------------------


                           Znesek v SIT
-----------------------------------------------------------------
II. ODHODKI PRORAČUNA 
-----------------------------------------------------------------
A) Tekoči odhodki 

1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 

1.1. V upravnih organih in v mest. svetu      1.586,474.000

1.2. V izvajalskih organizacijah          6.217,039.000

2. Materialni in drugi stroški z amortizacijo 

2.1. V upravnih organih in v mest. svetu      1.119,198.000

2.2. V izvajalskih organizacijah          2.464,520.000

3. Socialni transferi 

3.1. Socialno skrbstvo                747,625.000
 
3.2. Zdravstvo                    304,149.000

4. Sredstva za znanost                 73,020.000

4.1. Raziskovalna dejavnost              73,020.000

5. Plačila storitev ter subvencije v gospodarstvu   411,382.000

5.1. Kmetijstvo                    134,263.000

5.2. Požarna varnost                 122,709.000

5.3. Sred.za podjet. (malo gospod.)          71,571.000

5.4. Turizem                      75,589.000

5.5. Sofinanciranje linije MPP Ljubljana-Tuji Grm    7,250.000

6. Drugi odhodki 

6.1. Stroški plačilnega prometa             4,293.000

6.2. Sredstva za lokalno samoupravo          252,920.000

6.3. Program civilne zaščite              69,194.000

6.4. Drugi odhodki                  714,307.000

B) Investicijski odhodki 

1. Investicije in investicijsko vzdrževanje 

1.1. Stanovanjsko gospodarstvo           3.749,757.000

1.2. Invest. vzdrževanje družb.dejavnosti       831,876.000

1.3. Invest. vzdrževanje v komun. gosp.       2.505,796.000

1.4. Program prometa                 138,053.000
 
1.5. Program cest                   398,797.000

1.6. Urejanje stavbnih zemljišč           8.047,331.000

1.7. Holding                     824,499.000

1.8. Drugi odhodki                  527,144.000

2. Kapitalske naložbe                 110,532.000

C) Rezerve                      136,941.000
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti