Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3247. Odločba o razveljavitvi 130. točke 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ter o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 146. točka 2. člena istega zakona, stran 5114.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občinskega sveta občine Škocjan, na seji dne 17. septembra 1998
o d l o č i l o:
1. 130. točka 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) se razveljavi v delu, ki se nanaša na naselja Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt.
2. V neskladju z ustavo je, da 146. točka 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ne vsebuje naselij Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt.
3. Državni zbor mora to neskladje z ustavo odpraviti do 31. 2. 1998.
4. Dokler Državni zbor ne odpravi protiustavnosti iz prejšnje točke izreka, so naselja iz 1. in 2. točke tega izreka sestavni del območja Občine Škocjan.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Občinski svet občine Škocjan (v nadaljevanju: vlagatelj) izpodbija 130. in 146. točko 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v delu, ki se nanaša na naselja v nekdanji Krajevni skupnosti Bučka (naselja Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt). Navaja, da je zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (v nadaljevanju: ZUODNO) v prvotnem besedilu določal, da območje Občine Škocjan obsega tudi območje teh naselij. Podlaga za tako odločitev, navaja vlagatelj, je bil izid referenduma v letu 1994, na katerem se je 61,3% volivcev na volišču Bučka odločilo za Občino Škocjan. Pod pritiskom peščice občanov naj bi bil Občinski svet občine Škocjan sprejel sklep, da “ne namerava ovirati Bučke pri njeni priključitvi k Sevnici, vendar pod pogojem, če se bo tako odločila večina občanov legitimno na referendumu”. Pobudnik navaja, da z odlokom o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin (Uradni list RS, št. 21/98) ni bil razpisan referendum za izločitev naselij iz Občine Škocjan in za priključitev Občini Sevnica. Državni zbor pa je na podlagi amandmaja poslanca v tretji obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah ZUODNO brez razprave sprejel odločitev, da se devet vasi območja Bučke izloči iz Občine Škocjan in priključi nazaj k Občini Sevnica. Vlagatelj navaja, da je takšna priključitev v nasprotju z zakonom o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96 v nadaljevanju: ZPUO) in “ustavno pravico državljanov glede samoodločbe”.
2. Državni zbor na pobudo ni posebej odgovoril, temveč je poslal gradivo, ki je vsebovalo magnetogram 23. izredne seje (3. točka dnevnega reda) in nekatera druga gradiva, ki se nanašajo na odločanje o zakonu o spremembah in dopolnitvah ZUODNO.
B)
3. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUODNO je prišlo do izločitve devetih naselij iz Občine Škocjan in njihove priključitve k Občini Sevnica, ne da bi bil poprej izveden referendum na območju spornih naselij in na območju Občine Sevnica. Ustava določa v tretjem odstavku 139. člena, da se občina ustanovi z zakonom po poprej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Navedena ustavna določba sicer ne zahteva izrecno, da bi bilo potrebno izvesti referendum tudi v primeru izločitve dela občine in priključitve k drugi občini, vendar iz namena te ustavne določbe izhaja, da je referendum obvezen tudi v primeru takšnih sprememb. Določba tretjega odstavka 139. člena zagotavlja prebivalcem območij, na katerih so predlagane teritorialne spemembe v mreži občin, pravico do “zaslišanja” oziroma do demokratičnega opredeljevanja do predlaganih sprememb. ZPUO ureja postopek za ustanovitev novih občin in za spremembe njihovih območij tako, da se pred vsako teritorialno spremembo (le-ta se izvede z zakonom) obvezno izvede referendum na prizadetih območjih. V primeru izločitve dela občine in vključitve v drugo občino je potrebno izvesti referendum na območju, ki naj bi se po predlogu izločilo, in na območju občine, h kateri naj bi se to območje priključilo (15. člen ZPUO). V 26. členu ZPUO je določeno, da se lahko območje občin spremeni le, če se je za to na ustreznih referendumskih območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali. Izjema od tega pravila je dopustna le, če Državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti z ustavo ali zakonom (drugi odstavek 26. člena ZPUO).
4. V primeru naselij na območju nekdanje KS Bučka ni bil izveden postopek za izločitev dela območja občine in priključitev k drugi občini v skladu z ZPUO. Državni zbor na spornem območju in na območju Občine Sevnica sploh ni razpisal referenduma. Zakonske določbe o postopku za ustanovitev občine torej niso bile spoštovane. Ustavno sodišče sicer ni pristojno za presojo skladnosti zakona (v tem primeru ZUODNO) z drugim zakonom (v tem primeru ZPUO), toda kršitev zakonskih določb o obvezni izvedbi referenduma pred spremembo območja občine hkrati pomeni tudi kršitev določbe tretjega odstavka 139. člena ustave. Zato je izločitev devetih naselij iz Občine Škocjan v Občino Sevnica protiustavna.
5. Ustavno sodišče je razveljavilo del določbe 130. točke 2. člena ZUODNO (Občina Sevnica) v delu, ki se nanaša na sporno območje, in hkrati ugotovilo protiustavno pravno praznino v 146. točki 2. člena (Občina Škocjan). Državnemu zboru je naložilo, da mora protiustavno pravno praznino zapolniti do 31. 2. 1998. Ker je zaradi razveljavitve nastala pravna praznina (sporna naselja po razveljavitvi ne bi spadala v območje nobene občine), je ustavno sodi-šče na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94, v nadaljevanju: ZUstS) določilo način izvršitve svoje odločbe tako, da je zapolnilo nastalo pravno praznino. Do spremembe ZUODNO v skladu s tretjo točko izreka te odločbe so sporna naselja del Občine Škocjan, tako kot so bila pred spremembo ZUODNO. Na rednih volitvah županov in članov občinskih svetov v letošnjem letu volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju teh naselij uresničujejo aktivno in pasivno volilno pravico v Občini Škocjan.
C)
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v naslednji sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miroslava Geč–Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam–Lukić. 1. točko izreka je sprejelo soglasno, 2., 3. in 4. pa s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je napovedal ločeno mnenje.
Št. U-I-285/98
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost