Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3262. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica, stran 5131.

Na podlagi 19.a, 21. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 31. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet občine Cerknica na 32. redni seji dne 17. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev za dobljeni glas. Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata upravičena do povrnitve stroškov še za 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
Določilo prvega odstavka se uporablja tako za prvi kot za drugi krog glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Cerknica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00601-0003/98-9
Cerknica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost