Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3243. Pravilnik o nomenklaturi poklicev, stran 5023.

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o nomenklaturi poklicev
1. člen
Ta pravilnik določa poklice, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja.
2. člen
Nomenklatura poklicev obsega seznam poklica/ev, tipična dela poklica/ev, oceno ravni zahtevnosti tipičnih del, ime poklica, kodo poklica/ev, strokovna znanja, ki naj jih posameznik pridobi po izobraževalnem programu, nazive poklicne oziroma strokovne izobrazbe in stopnjo izobrazbe.
Podatki iz prejšnjega odstavka so določeni v prilogah, ki so sestavni deli tega pravilnika.
Stopnja izobrazbe je določena v:
– prilogi I – višja strokovna izobrazba,
– prilogi I/1 – višja strokovna izobrazba – specializacija,
– prilogi II – srednja strokovna izobrazba,
– prilogi II/1- srednja strokovna izobrazba – specializacija,
– prilogi III – srednja poklicna izobrazba,
– prilogi III/1 – srednja poklicna izobrazba – specializacija,
– prilogi IV – nižja poklicna izobrazba.
3. člen
Tipična dela v okviru najznačilnejših poklicev so vsa dela, ki se izvajajo v tehnično-tehnološkem ali organizacijskem zaporedju delovnega procesa.
Tipična dela se naštevajo po naslednjih principih:
1. od tistih, ki se pojavljajo redno k tistim, ki se pojavljajo od časa do časa in so zanje nujno potrebna strokovna znanja,
2. od enostavnejših in manj zahtevnih del h kompleksnejšim in bolj zahtevnim delom.
Opis tipičnih del dopolnimo z navedbo:
1. predmetov dela oziroma sredstev, na katerih se ta dela opravljajo,
2. delovnih pripomočkov, s katerimi se opravljajo dela na nekem predmetu dela.
4. člen
Raven zahtevnosti dela se določa glede na:
– kompleksnost delovnih nalog,
– zahtevano znanje,
– odgovornost za vodenje,
– psiho-fizične obremenitve in fizične pogoje.
Ocena ravni zahtevnosti tipičnih del se izvede za poklice, ki so si glede na opisana tipična dela med seboj podobni, in za poklice, pri katerih se opisi razlikujejo.
5. člen
Poklic tvori eno- ali več sorodnih delovnih mest, ki so sestavljena iz različnega števila med seboj zelo podobnih opravil oziroma delovnih nalog. Poklic je statistično analitična enota, v katero se razvršča delo sorodno po vsebini in zahtevnosti, in ki ga je opravljala, ga opravlja ali pa bi ga lahko opravljala praviloma ena oseba.
Temeljni kriteriji sorodnosti poklicev so:
– tehnološka sorodnost poklicev (sorodnost glede na predmet dela, delovna sredstva, tehnološke postopke),
– sorodnost potrebnih splošnih, zlasti pa strokovnih znanj,
– sorodnost potrebnih spretnosti in delovne usposobljenosti,
– možnosti za graditev poklicne kariere in
– medsebojna zamenljivost poklicev.
6. člen
Strokovna znanja so strokovno-teoretična in praktična znanja, ki jih mora posameznik osvojiti v času izobraževanja.
7. člen
Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki ga dobi posameznik po ustreznem izobraževalnem programu zagotavlja izobrazbo za vse poklice, ki jih za ta naziv navaja nomenklatura poklicev.
Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki pokriva več poklicev, se določa na podlagi naslednjih kriterijev:
– tehnološka sorodnost poklicev (sorodnost glede na predmet dela, delovna sredstva, tehnološke postopke);
– sorodnost potrebnih splošnih in strokovnih znanj;
– sorodnost ključnih kvalifikacij, spretnosti in sposobnosti;
– sorodnost položaja poklicev v poklicni vertikali in izkustveno preverjanje možnosti za graditev poklicne kariere;
– možnost mobilnosti na delu, zamenljivost pri zaposlovanju.
Če se v naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe razvršča več poklicev, predstavlja naziv vse poklice enakovredno.
8. člen
Poklicna – strokovna izobrazba se razvršča v naslednje stopnje:
– nižja poklicna izobrazba,
– srednja poklicna izobrazba,
– srednja strokovna izobrazba,
– višja strokovna izobrazba.
9. člen
Predlog nomenklature poklicev in analizo potreb po poklicih z vidika dolgoročnega razvoja gospodarskega in drugih dejavnosti predlagajo pristojne zbornice, za področja za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna ministrstva. Nomenklaturo poklicev na predlog zbornic, za področja za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna ministrstva določi minister za delo, družino in socialne zadeve.
10. člen
Predlagatelji nomenklature poklicev (zbornice ali pristojna ministrstva) usklajujejo svoje predloge v okviru Centra Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, ki imenuje za to nalogo strokovni odbor, ki je sestavljen partnersko iz predstavnikov delodajalcev, sindikatov in pristojnih ministrstev.
11. člen
Strokovni odbor pri odločanju o nomenklaturi poklicev:
– upošteva analizo potreb po poklicih z vidika dolgoročnega razvoja gospodarstva in drugih dejavnosti,
– upošteva mednarodno primerljivost poklicev,
– upošteva predpise, ki urejajo to področje v okviru Evropske zveze,
– presoja usklajenost nomenklature poklicev z vidika dolgoročnega razvoja gospodarstva in drugih dejavnosti.
12. člen
Center RS za poklicno izobraževanje usklajen predlog nomenklature poklicev posreduje v mnenje Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
13. člen
Če strokovni svet meni, da predlagana nomenklatura ni primerna z vidika širine poklicev, ki jih obsega posamezen naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ali ne bi zagotavljala potrebne zaposlitvene in izobraževalne mobilnosti ljudi, ali bi bilo izobraževanje v skladu s tako nomenklaturo neracionalno in podobno, svoje pomisleke utemelji in posreduje Centru RS za poklicno izobraževanje odklonilno mnenje.
14. člen
Center RS za poklicno izobraževanje opravi usklajevanje med predlagatelji nomenklature, predstavniki strokovnega sveta in odborom Centra RS za poklicno izobraževanje.
15. člen
Usklajen predlog in mnenje Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, Center RS za poklicno izobraževanje posreduje predlagatelju, ki ga posreduje ministru za delo, družino in socialne zadeve v sprejem.
16. člen
Center RS za poklicno izobraževanje pripravi čistopis nomenklature poklicev.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 17/96 in št. 2/97) razen prilog pravilnika (Uradni list RS, št. 2/97).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-01-003/96
Ljubljana, dne 3. avgusta 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
PRILOGA I VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
    Tipična dela    . Ocena ravni . Poklic     . Koda  . Strokovna znanja      . Naziv  . Stopnja .
              . zahtevnosti .        .     .               . poklicne . izobrazbe .
              . tipičnih del.        .     .               . oziroma .      .
              .       .        .     .               . strokovne .      .
              .       .        .     .               . izobrazbe .      .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
     1        .   2    .  3      .  4  .     5          .  6   .  7   .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
- načrtovanje in vodenje  .       .        .     .               .      .      .
 operativne in tehnološke .       .        .     .               .      .      .
 priprave dela      .  VI.   . Inženir/    . 2149.01 . - zna tehnično in      . Inženir/ . Višja   .
- organiziranje in vodenje .       . inženirka   .     .  ekonomsko spremljati   . Inženirka . strokovna .
 delov ali celotnih    .       . lesarstva   .     .  in vrednotiti       . lesarstva . izobrazba .
 proizvodnih procesov   .       .        .     .  proizvodne parametre   .      .      .
- vodenje nabave in prodaje.       .        .     . - se usposobi za      .      .      .
 proizvodov        .       .        .     .  načrtovanje,       .      .      .
- spremljanje in nadziranje.       .        .     .  organiziranje,      .      .      .
 proizvodnih procesov z  .       .        .     .  vodenje in nadziranje   .      .      .
 ustreznimi        .       .        .     .  proizvodnega       .      .      .
 informacijskimi sredstvi .       .        .     .  procesa, materialnih   .      .      .
- načrtovanje,       .       .        .     .  in proizvodnih      .      .      .
 organiziranje in vodenje .       .        .     .  pretokov         .      .      .
 montažnih del      .       .        .     . - se usposobi za      .      .      .
- načrtovanje in      .       .        .     .  organiziranje delovnega  .      .      .
 organiziranje      .       .        .     .  procesa in ekološko    .      .      .
 vzdrževalnih sistemov  .       .        .     .  ravnanje         .      .      .
- zagotavljanje izvajanja .       .        .     . - se usposobi za vodenje  .      .      .
 ekoloških, tehničnih in .       .        .     .  nabave in prodaje     .      .      .
 varstvenih predpisov   .       .        .     .  proizvodov (marketing)  .      .      .
- upravljanje sistema   .       .        .     . - se usposobi za uporabo  .      .      .
 celovite kakovosti    .       .        .     .  računalniških programov, .      .      .
- vodenje praktičnega   .       .        .     .  za sodoben in učinkovit  .      .      .
 izobraževanja vajencev, .       .        .     .  način poslovanja in    .      .      .
 dijakov in študentov   .       .        .     .  načrtovanja delovnih   .      .      .
 višjih lesarskih šol   .       .        .     .  procesov         .      .      .
              .       .        .     . - obvlada sisteme celovite .      .      .
              .       .        .     .  kakovosti         .      .      .
              .       .        .     . - zna prenašati znanja in  .      .      .
              .       .        .     .  izkušnje         .      .      .
              .       .        .     . - razvije samozavest in   .      .      .
              .       .        .     .  odločnost za poslovne   .      .      .
              .       .        .     .  odločitve in razreševanje .      .      .
              .       .        .     .  konkretne poslovne    .      .      .
              .       .        .     .  problematike       .      .      .
- načrtovanje,       .       . Inženir/    .     . - pozna in obvlada način  . Inženir/ . Višja   .
 organiziranje, vodenje in.  VI.   . inženirka   .     .  projektiranja in izvedbe . inženirka . strokovna .
 nadzor izvajanja TK   .       . telekomunikacij. 2144.03 .  žičnih in brezžičnih   .telekomunikacij.    .
 projektov ter gradnje TK .       .        .     .  omrežij in storitev    .      . izobrazba.
 objektov s področja   .       . Inženir/    .     . - pozna tehnologije in   .      .     .
 informacijskih omrežij, .       . inženirka   .     .  obvlada proizvodnjo TK  .      .     .
 radijskih, satelitskih, .       . telekomunikacij.     .  naprav in sistemov    .      .     .
 fiksnih in mobilnih   .       . signalno    .     . - razume načine zajemanja, .      .     .
 komunikacij ter zaščite .  VI.   . varnostnih   . 2144.02 .  prenosa in zaščite prenosa.      .     .
 prenosa podatkov     .       . naprav     .     .  podatkov         .      .     .
- načrtovanje,       .       .        .     . - pozna tehnologije in   .      .     .
 organiziranje, vodenje in.       .        .     .  tehnike s področja    .      .     .
 nadzor priprave del in  .       .        .     .  širokopasovnih in     .      .     .
 izvedbe proizvodnje TK  .       .        .     .  intelegentnih omrežij   .      .     .
 naprav, montaže     .       .        .     . - usposobi se        .      .     .
 TK naprav        .       .        .     .  za delo z         .      .     .
 in sistemov       .       .        .     .  informacijskimi orodji  .      .     .
- načrtovanje,       .       .        .     . - pozna zakonodajo,     .      .     .
 organiziranje in vodenje .       .        .     .  standardizacijo, tehnične .      .     .
 vzdrževanja, upravljanja .       .        .     .  predpise, certificiranje .      .     .
 sistemov ter nadzor   .       .        .     .  ter sisteme za      .      .     .
 delovanja TK in SV    .       .        .     .  zagotavljanje kakovosti  .      .     .
 sistemov, naprav in   .       .        .     . - pozna varnostne predpise, .      .     .
 storitev         .       .        .     .  predpise s področja    .      .     .
- svetovanje, načrtovanje .       .        .     .  požarne varnosti in    .      .     .
 in vodenje izvedb na   .       .        .     .  varstva okolja      .      .     .
 področju inženiringa in .       .        .     . - osvoji temeljna znanja o .      .     .
 trženja TK sistemov ter .       .        .     .  podjetništvu, ekonomiki  .      .     .
 storitev         .       .        .     .  podjetij in projektnem  .      .     .
- načrtovanje,       .       .        .     .  vodenju          .      .     .
 organiziranje, vodenje  .       .        .     . - osvoji temeljne metode in .      .     .
 in nadzor izvajanja   .       .        .     .  tehnike poslovnih     .      .     .
 kontrolnih in merilnih  .       .        .     .  komunikacij ter veščine  .      .     .
 postopkov za       .       .        .     .  vodenja in poslovanja   .      .     .
 zagotavljanje celovite  .       .        .     . - usposobi se za pisno in  .      .     .
 kakovosti v proizvodnji .       .        .     .  govorno sporazumevanje v .      .     .
 naprav, pri gradnji TK  .       .        .     .  tujem jeziku s poudarkom .      .     .
 sistemov ter TK storitev;.       .        .     .  na strokovni in poslovni .      .     .
 načrtovanje,       .       .        .     .  terminologiji       .      .     .
 organiziranje      .       .        .     .               .      .     .
 dokumentiranja      .       .        .     .               .      .     .
- načrtovanje,       .       .        .     .               .      .     .
 organiziranje in nadzor .       .        .     .               .      .     .
 izvedbe zaključnih    .       .        .     .               .      .     .
 meritev, zagonskih in  .       .        .     .               .      .     .
 funkcionalnih preskusov, .       .        .     .               .      .     .
 tehničnih pregledov in  .       .        .     .               .      .     .
 prevzemov TK objektov ter.       .        .     .               .      .     .
 sistemov         .       .        .     .               .      .     .
- organiziranje ter    .       .        .     .               .      .     .
 zagotavljanje izvajanja .       .        .     .               .      .     .
 ekoloških in varnostnih .       .        .     .               .      .     .
 predpisov        .       .        .     .               .      .     .
- načrtovanje,       .       .        .     .               .      .     .
 organiziranje in     .       .        .     .               .      .     .
 izvajanje usposabljanja .       .        .     .               .      .     .
 strokovnih skupin in   .       .        .     .               .      .     .
 uporabnikov na področju .       .        .     .               .      .     .
 TK naprav in sistemov  .       .        .     .               .      .     .
- načrtovanje, vodenje in .       .        .     .               .      .     .
 nadzor nad izvajanjem  .       .        .     .               .      .     .
 montaže namenskih TK   .       .        .     .               .      .     .
 naprav in sistemov ter  .       .        .     .               .      .     .
 organizacija in izvajanje.       .        .     .               .      .     .
 uporabe ter vzdrževanje .       .        .     .               .      .     .
 naprav in sistemov    .       .        .     .               .      .     .
- organiziranje in     .       .        .     .               .      .     .
 izvajanje usposabljanja .       .        .     .               .      .     .
 specialistov za področje .       .        .     .               .      .     .
 namenskih TK in     .       .        .     .               .      .     .
 informatike       .       .        .     .               .      .     .
              .       .        .     .               .      .     .
              .       .        .     .               .      .     .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRILOGA II SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
    Tipična dela    . Ocena ravni . Poklic     . Koda  . Strokovna znanja      . Naziv  . Stopnja .
              . zahtevnosti .        .     .               . poklicne . izobrazbe .
              . tipičnih del.        .     .               . oziroma .      .
              .       .        .     .               . strokovne .      .
              .       .        .     .               . izobrazbe .      .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
     1        .   2    .  3      .  4  .     5          .  6   .  7   .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
- rokovanje s stroji in  .       . Upravljalec/  .     . - usposobi se za      . Živilski .      .
 napravami - avtomatskimi .       . upravljalka  .     .  organizacijo lastnega dela. tehnik  . Srednja  .
 linijami         .       . strojev za   .     .  in dela manjše skupine  . operater/ . strokovna .
- vodenje delovnih skupin .  V.    . predelavo mesa . 8271.01 . - pozna teoretično in    . živilska . izobrazba .
 in tehnoloških procesov .       .        .     .  praktično obvladovanje  . tehnica  .      .
- zagotavljanje kontrole  .       . Upravljalec/  .     .  delovnih procesov,    . operaterka.      .
 kakovosti, izvajanje   .       . upravljalka  .     .  strojeslovja in      .      .      .
 kontrolnih meritev    .       . strojev za   .     .  vzdrževanja        .      .      .
- izdelava operativnih   .  V.    . predelavo rib . 8271.02 . - obvlada metode in tehnike .      .      .
 planov          .       .        .     .  zagotavljanja kakovosti  .      .      .
- izdelava poročil:    .       . Upravljalec/  .     . - osvoji strokovno znanje iz.      .      .
 - dnevna, tedenska,   .       . upravljalka  .     .  izbirne tehnologije,   .      .      .
  mesečna        .       . strojev za   .     .  higiene živil, hranilne  .      .      .
 - o proizvodnji     .       . proizvodnjo  .     .  vrednosti, predelave in  .      .      .
 - o zalogah       .       . mlečnih    .     .  pakiranja živil      .      .      .
 - o kadrih        .  V.    . izdelkov    . 8272.01 . - obvlada računalniško   .      .      .
- vodenje dnevnika o    .       .        .     .  podprte sisteme zbiranja .      .      .
 vzdrževanju linije    .       . Upravljalec/  .     .  in obdelave podatkov   .      .      .
- zagotavljanje izvajanja .       . upravljalka  .     . - osvoji znanja o varstvu  .      .      .
 higiensko neoporečne   .       . strojev za   .     .  pri delu, požarnem varstvu.      .      .
 proizvodnje (prostori,  .  V.    . mletje kavovin . 8273.01 .  in varstvu okolja     .      .      .
 kadri)          .       .        .     . - usposobi se za samostojno .      .      .
- normiranje dela     .       . Upravljalec/  .     .  komuniciranje, vodenje in .      .      .
- sodelovanje pri razvoju .       . upravljalka  .     .  motiviranje        .      .      .
 novih proizvodov in   .       . strojev za   .     .               .      .      .
 uvajanju nove tehnologije.  V.    . mletje začimb . 8273.02 .               .      .      .
 in tehnoloških izboljšav .       .        .     .               .      .      .
- skrb za izvajanje    .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
 varstva pri delu,    .       . upravljalka  .     .               .      .      .
 požarnega varstva in   .       . strojev za   .     .               .      .      .
 varstva okolja v okviru .  V.    . mletje žita  . 8273.03 .               .      .      .
 pooblastil        .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . mletje živinske.     .               .      .      .
              .  V.    . krme      . 8273.04 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .       . konditorskih  .     .               .      .      .
              .  V.    . izdelkov    . 8274.01 . - usposobi se za spremljanje.      .      .
              .       .        .     .  novosti na področju    .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .  tehnologije v domačem in .      .      .
              .       . upravljalka  .     .  tujem jeziku       .      .      .
              .       . strojev za   .     . - obvlada tehnike reševanja .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .  problemov         .      .      .
              .  V.    . kruha in peciva. 8274.02 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .  V.    . slaščic    . 8274.03 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalci/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalke  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .  V.    . testenin    . 8274.04 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . predelavo   .     .               .      .      .
              .       . rastlinskih  .     .               .      .      .
              .  V.    . maščob     . 8275.01 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . predelavo   .     .               .      .      .
              .  V.    . zelenjave   . 8275.03 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . predelavo   .     .               .      .      .
              .  V.    . drugih rastlin . 8275.04 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .  V.    . sladkorja   . 8276.01 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .  V.    . predelavo medu . 8276.02 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .  V.    . predelavo čaja . 8277.01 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . predelavo   .     .               .      .      .
              .  V.    . kakava     . 8277.02 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .  V.    . predelavo kave . 8277.03 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .       . brezalkoholnih .     .               .      .      .
              .       . pijač (razen  .     .               .      .      .
              .       . sadnih in   .     .               .      .      .
              .       . zelenjavnih  .     .               .      .      .
              .  V.    . sokov)     . 8278.01 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .  V.    . piva      . 8278.02 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .  V.    . vina      . 8278.03 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .  V.    . žganih pijač  . 8278.04 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Upravljalec/  .     .               .      .      .
              .       . upravljalka  .     .               .      .      .
              .       . strojev za   .     .               .      .      .
              .       . proizvodnjo  .     .               .      .      .
              .       . tobaka in   .     .               .      .      .
              .       . tobačnih    .     .               .      .      .
              .  V.    . izdelkov    . 8279.01 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- načrtovanje, priprava  .  V.    . Pomočnik/   . 3320.01 . - osvoji teoretična in   .Vzgojitelj/. Srednja  .
 ter evalvacija:     .       . pomočnica   .     .  praktična znanja o razvoju.vzgojiteljica.strokovna.
 - sodelovanje pri analizi.       . vzgojitelja/  .     .  otrok in vzgoji      .predšolskih. izobrazba .
  stanja oddelka     .       . vzgojiteljice .     .  (pedagogika, psihologija, . otrok   .      .
 - sodelovanje pri izboru .       . predšolskih  .     .  sociologija...)      .      .      .
  strategij v skladu s  .       . otrok     .     . - pozna posamezna vzgojna  .      .      .
  kurikulom in programom .       .        .     .  področja         .      .      .
  vrtca         .       .        .     . - usposobi se za uporabo  .      .      .
 - sodelovanje pri    .       .        .     .  metodik in didaktik    .      .      .
  načrtovanju konkretnih .       .        .     .  vzgojnih področij     .      .      .
  nalog in pripravi   .       .        .     . - osvoji teoretična in   .      .      .
  vzgojnih sredstev   .       .        .     .  praktična znanja o    .      .      .
 - sodelovanje pri zapisu .       .        .     .  higieni, negi in     .      .      .
  spremljanja razvoja in .       .        .     .  zdravstveni vzgoji    .      .      .
  napredka otrok po   .       .        .     . - spozna vzgojna sredstva  .      .      .
  dogovoru z       .       .        .     . - usposobi se za izdelavo in.      .      .
  vzgojiteljem/     .       .        .     .  uporabo vzgojnih sredstev,.      .      .
  vzgojiteljico     .       .        .     .  pripomočkov in materialov .      .      .
 - samostojna izdelava  .       .        .     . - usposobi se za vodenje  .      .      .
  zapisa, priprava    .       .        .     .  dokumentacije in za    .      .      .
  potrebnih materialov  .       .        .     .  pripravo na vzgojno-   .      .      .
  in gradiv za izvedbo  .       .        .     .  izobraževalno delo    .      .      .
  programa s starši   .       .        .     . - razvije spretnosti    .      .      .
 - analiza lastnih    .       .        .     .  opazovanja in spremljanja .      .      .
  postopkov       .       .        .     .  otrokovega razvoja in   .      .      .
 - sodelovanje pri    .       .        .     .  napredka         .      .      .
  izdelavi zaključnega  .       .        .     . - osvoji teoretična in   .      .      .
  poročila o realizaciji .       .        .     .  praktična znanja o metodah.      .      .
  nalog v preteklem letu .       .        .     .  in oblikah sodelovanja s .      .      .
- izvajanje vzgojno-    .       .        .     .  starši in jih zna     .      .      .
 izobraževalnih      .       .        .     .  uporabljati        .      .      .
 dejavnosti:       .       .        .     . - razvije spretnosti    .      .      .
 - estetsko in      .       .        .     .  komuniciranja z otroki in .      .      .
  funkcionalno urejanje .       .        .     .  odraslimi         .      .      .
  prostora, sodelovanje .       .        .     . - usposobi se za kritično  .      .      .
  pri neposrednem    .       .        .     .  analizo lastnih postopkov .      .      .
  izvajanju programa za .       .        .     . - usposobi se za samostojno .      .      .
  predšolske otroke ali .       .        .     .  spremljanje in študij   .      .      .
  samostojno izvajanje  .       .        .     .  literature        .      .      .
  posameznih elementov v .       .        .     .               .      .      .
  dogovoru z       .       .        .     .               .      .      .
  vzgojiteljem-ico    .       .        .     .               .      .      .
- opazovanje vodenja in  .       .        .     .               .      .      .
 dejavnosti otrok     .       .        .     .               .      .      .
- časovno razporejanje in .       .        .     .               .      .      .
 izvajanje dnevnih opravil.       .        .     .               .      .      .
- delo s starši:      .       .        .     .               .      .      .
 - sodelovanje pri    .       .        .     .               .      .      .
  roditeljskih sestankih .       .        .     .               .      .      .
  in skupinskih oblikah .       .        .     .               .      .      .
  sodelovanja vrtca s  .       .        .     .               .      .      .
  starši         .       .        .     .               .      .      .
 - sodelovanje pri vodenju.       .        .     .               .      .      .
  in organiziranju drugih.       .        .     .               .      .      .
  oblik sodelovanja vrtca.       .        .     .               .      .      .
  s starši in samostojno .       .        .     .               .      .      .
  izvajanje posameznih  .       .        .     .               .      .      .
  dejavnosti po dogovoru .       .        .     .               .      .      .
  z vzgojiteljem/    .       .        .     .               .      .      .
  vzgojiteljico     .       .        .     .               .      .      .
 - posredovanje opažanj o .       .        .     .               .      .      .
  dejavnostih in vedenju .       .        .     .               .      .      .
  otroka staršem, dnevna .       .        .     .               .      .      .
  izmenjava informacij s .       .        .     .               .      .      .
  starši in vzgojiteljem/.       .        .     .               .      .      .
  vzgojiteljico     .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje nalog 3.    .       .        .     . - pozna zgradbo ladijskih  . Ladijski . Srednja  .
 strojnega častnika    .       .        .     .  postrojev in različne   . strojni  . strokovna .
- izvajanje nalog 2.    .       . Pomorski    .     .  sisteme za njihovo    . tehnik/  . izobrazba .
 strojnega častnika na  .  V.    . strojnik    . 3141.02 .  daljinsko upravljanje   . ladijska .      .
 vseh ladjah ne glede na .       .        .     . - pozna konstrukcijo in   . strojna  .      .
 moč ladijskega strojnega .       .        .     .  delovanje različnih vrst . tehnica  .      .
 kompleksa; pogoj: eno  .       .        .     .  ladijskih pogonskih    .      .      .
 leto plovbe (kot 3.   .       .        .     .  motorjev ter zgradbo in  .      .      .
 čast.)          .       .        .     .  delovanje drugih pomožnih .      .      .
- izvajanje nalog 1.    .       .        .     .  strojev in naprav,    .      .      .
 strojnega častnika ne  .       .        .     .  parnih kotlov in turbin, .      .      .
 glede na moč ladijskega .       . Tehnik/tehnica .     .  hladilnih sistemov ter  .      .      .
 strojnega kompleksa;   .  V.    . ladijskega   . 3115.10 .  električnih strojev,   .      .      .
 pogoj: dve leti plovbe  .       . strojništva  .     .  instalacij in naprav   .      .      .
 kot 2. častnik      .       .        .     . - razume pomen pospešenega .      .      .
- upravljanje z ladijskim .       .        .     .  uvajanja elektronike   .      .      .
 strojnim kompleksom do  .       .        .     .  oziroma avtomatizacije za .      .      .
 moči 2000 KW; pogoj:   .       .        .     .  varno in ekonomično    .      .      .
 najmanj dve leti plovbe .       . Tehnični/   .     .  izkoriščanje različnih  .      .      .
 kot strojni častnik   .  V.    . tehnična    . 3141.03 .  vrst ladijskih motorjev  .      .      .
- upravljanje z ladijskim .       . vodja marine  .     .  in naprav in se usposobi .      .      .
 strojnim kompleksom do  .       .        .     .  za upravljanje z njimi  .      .      .
 moči 3700 KW; pogoj:   .       .        .     . - temeljito pozna fizikalne .      .      .
 najmanj pet let plovbe  .       .        .     .  in kemične lastnosti goriv.      .      .
 kot strojni častnik   .       .        .     .  in maziv, ki se      .      .      .
              .       .        .     .  uporabljajo za pogon   .      .      .
              .       .        .     .  motorjev na ladjah in se .      .      .
              .       .        .     .  usposobi za njihovo    .      .      .
              .       .        .     .  pravilno hrambo in    .      .      .
- organiziranje in vodenje .       .        .     .  in ekonomično       .      .      .
 tehnične službe marine  .       .        .     .  eksploatacijo       .      .      .
- skrb za opremljanje   .       .        .     . - spozna različne alarmne  .      .      .
 marine z okolju     .       .        .     .  sisteme ladij in razume  .      .      .
 neškodljivo tehnično   .       .        .     .  njihov pomen za varnost  .      .      .
 opremo          .       .        .     .  plovbe          .      .      .
- nadzor in vodenje    .       .        .     . - usposobi se za osebno in .      .      .
 vzdrževalnih del na   .       .        .     .  kolektivno zaščito v   .      .      .
 tehničnih napravah v   .       .        .     .  primeru nevarnosti (požar,.      .      .
 marini          .       .        .     .  trčenje, ipd.), zna    .      .      .
- stalno nadziranje    .       .        .     .  uporabljati reševalno   .      .      .
 morebitnega onesnaženja .       .        .     .  opremo in nuditi prvo   .      .      .
 akvatorija in kopnega  .       .        .     .  pomoč           .      .      .
 dela marine       .       .        .     . - pozna različne mednarodne .      .      .
              .       .        .     .  in nacionalne pomorske  .      .      .
              .       .        .     .  predpise, ki se nanašajo .      .      .
              .       .        .     .  na varnost plovbe,    .      .      .
              .       .        .     .  ukrepanje pred možnim   .      .      .
              .       .        .     .  onesnaženjem morja z   .      .      .
              .       .        .     .  ladje, na posadko in   .      .      .
              .       .        .     .  potnike ter na ravnanje  .      .      .
              .       .        .     .  s tovorom ladje      .      .      .
              .       .        .     . - pozna tehnično      .      .      .
              .       .        .     .  dokumentacijo za različne .      .      .
              .       .        .     .  stroje in naprave, na   .      .      .
              .       .        .     .  osnovi tega opravljati  .      .      .
              .       .        .     .  tehnične preglede,    .      .      .
              .       .        .     .  izdelovati poročila o   .      .      .
              .       .        .     .  okvarah in zahtevke za  .      .      .
              .       .        .     .  nadomestne dele ter zna  .      .      .
              .       .        .     .  voditi drugo zahtevano  .      .      .
              .       .        .     .  dokumentacijo in knjige  .      .      .
              .       .        .     . - zna se sporazumevati v  .      .      .
              .       .        .     .  angleškem jeziku, pozna  .      .      .
              .       .        .     .  tehnično terminologijo za .      .      .
              .       .        .     .  svoje delovno področje in .      .      .
              .       .        .     .  obvlada standardni    .      .      .
              .       .        .     .  pomorski strokovni    .      .      .
              .       .        .     .  besednjak         .      .      .
- poveljevanje potniškim  .       . Kapitan/    .     . - temeljito pozna in se   . Plovbni  . Srednja  .
 ladjam do 500 BT,    .  V.    . kapitanka   . 3142.01 .  usposobi za vse vrste   . tehnik/  . strokovna .
 tovornim ladjam do 1000 .       . ladje     .     .  navigacije (obalno,    . plovbna  . izobrazba .
 BT oziroma morskim    .       .        .     .  oceansko, satelitsko,   . tehnica  .      .
 tehničnim objektom v mali.       .        .     .  astronomsko in      .      .      .
 obalni plovbi      .       .        .     .  elektronsko)       .      .      .
- poveljevanje ribiškim  .       .        .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
 ladjam v veliki obalni  .       .        .     .  komunikacij z drugimi   .      .      .
 plovbi          .       .        .     .  plovbnimi objekti in   .      .      .
- poveljevanje potniškim  .       .        .     .  kopnim v skladu z GMDSS  .      .      .
 ladjam do 2000 BT v   .       . Pomorski    .     . - temeljito pozna      .      .      .
 veliki obalni plovbi   .  V.    . Pilot/     . 3142.05 .  meteorologijo in     .      .      .
 oziroma tovornim ladjam .       . pomorska    .     .  oceanografijo, obvlada  .      .      .
 do 4000 BT v veliki   .       . pilotka    .     .  različna meteorološka   .      .      .
 obalni plovbi; pogoj:  .       .        .     .  opazovanja in zna na   .      .      .
 najmanj dve leti plovbe .       .        .     .  osnovi meteoroloških   .      .      .
 kot prvi krovni častnik .       .        .     .  obvestil ustrezno ukrepati.      .      .
 v veliki obalni plovbi  .       .        .     . - pozna in zna uporabljati .      .      .
 oziroma dolgi plovbi ali .       . Poročnik/   .     .  razne vrste pomorskih kart.      .      .
 če je že poveljeval   .  V.    . poročnica   . 3142.04 . - temeljito pozna manevrske .      .      .
 potniški ladji do 500 BT .       . trgovske    .     .  in prevozne lastnosti   .      .      .
 oziroma tovorni ladji do .       . mornarice   .     .  ladje           .      .      .
 1000 BT         .       .        .     . - pozna postopke radijske, .      .      .
- poveljevanje ribiškim  .       .        .     .  svetlobne in zvočne    .      .      .
 ladjam v dolgi plovbi;  .       .        .     .  signalizacije pri manevru .      .      .
 pogoj: najmanj štiri leta.       .        .     .  v pristaniščih      .      .      .
 plovbe, od tega najmanj .       .        .     .  (komunikacija s kopnim in .      .      .
 dve leti kot prvi krovni .       .        .     .  z vlačilci)        .      .      .
 častnik v dolgi plovbi  .       . Pristaniški  .     . - zna ravnati z ladjo pri  .      .      .
              .  V.    . nadzornik/   . 3142.06 .  nakladanju, razkladanju in.      .      .
              .       . pristaniška  .     .  hrambi blaga med prevozom .      .      .
- opravljanje pilotaže v  .       . nadzornica   .     .  skladno z ustreznimi   .      .      .
 luki - svetovanje    .       .        .     .  varnostnimi pravili    .      .      .
 poveljniku pilotirane  .       .        .     .  (varnost pri delu, požarna.      .      .
 ladje pri manevriranju v .       .        .     .  varnost)         .      .      .
 skladu s predpisi in   .       .        .     . - pozna mednarodna pravila .      .      .
 pravili na področju   .       .        .     .  za izogibanje trčenj   .      .      .
 pilotaže         .       .        .     .  plovbnih objektov in zna .      .      .
- opravljanje pilotaže v  .       .        .     .  ustrezno ukrepati v    .      .      .
 obalnem področju     .       .        .     .  nevarnosti        .      .      .
              .       .        .     . - pozna različne metode in .      .      .
              .       .        .     .  postopke za vzdrževanje  .      .      .
- izvajanje nalog 3.    .       .        .     .  ladje in njene opreme   .      .      .
 krovnega častnika    .       .        .     . - pozna osnove       .      .      .
- izvajanje nalog 2.    .       .        .     .  mednarodnega pomorskega  .      .      .
 krovnega častnika na   .       .        .     .  prava ter drugih     .      .      .
 vseh ladjah trgovske   .       .        .     .  pravno-upravnih      .      .      .
 mornarice ne glede na  .       .        .     .  predpisov (pristaniške  .      .      .
 tonažo in vrsto plovbe; .       .        .     .  uzance, carinski     .      .      .
 pogoj: eno leto plovbe  .       .        .     .  predpisi)         .      .      .
 (kot 3. čast.)      .       .        .     . - se usposobi za aktivno  .      .      .
- izvajanje nalog 1.    .       .        .     .  komuniciranje v      .      .      .
 krovnega častnika na   .       .        .     .  angleškem jeziku in    .      .      .
 ribiških ladjah, ki   .       .        .     .  obvlada standardni    .      .      .
 ribarijo v dolgi plovbi; .       .        .     .  pomorski strokovni    .      .      .
 pogoj: eno leto plovbe  .       .        .     .  besednjak         .      .      .
 kot krovni častnik    .       .        .     . - usposobi se za nudenje  .      .      .
- izvajanje nalog 1.    .       .        .     .  prve pomoči, nego bolnika .      .      .
 krovnega častnika na   .       .        .     .  ter primerno ukrepanje  .      .      .
 tovornih ladjah velike  .       .        .     .               .      .      .
 obalne plovbe; pogoj:  .       .        .     .               .      .      .
 najmanj dve leti plovbe .       .        .     .               .      .      .
 kot krovni častnik    .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje nalog 1.    .       .        .     .               .      .      .
 krovnega častnika na   .       .        .     .               .      .      .
 ladjah dolge plovbe;   .       .        .     .               .      .      .
 pogoj: najmanj dve leti .       .        .     .               .      .      .
 plovbe kot 2. krovni   .       .        .     .               .      .      .
 častnik na ladjah dolge .       .        .     .               .      .      .
 plovbe          .       .        .     .               .      .      .
- nadzorovanje prometa   .       .        .     .               .      .      .
 ladij, čolnov in drugih .       .        .     .               .      .      .
 plovbnih objektov v coni .       .        .     .               .      .      .
 pristanišča       .       .        .     .               .      .      .
- nadzorovanje vkrcavanja .       .        .     .               .      .      .
 in izkrcavanja potnikov, .       .        .     .               .      .      .
 nakladanja in razkladanja.       .        .     .               .      .      .
 blaga          .       .        .     .               .      .      .
- vzdrževanje reda v    .       .        .     .               .      .      .
 pristaniščih       .       .        .     .               .      .      .
- nadzorovanje čistoče   .       .        .     .               .      .      .
 morja v lukah      .       .        .     .               .      .      .
- izdajanje dovoljenj za  .       .        .     .               .      .      .
 vplutje in izplutje ladij.       .        .     .               .      .      .
 iz pristanišč      .       .        .     .               .      .      .
- kontroliranje      .       .        .     .               .      .      .
 obremenjenosti ladij ob .       .        .     .               .      .      .
 prihodu in odhodu iz   .       .        .     .               .      .      .
 pristanišč        .       .        .     .               .      .      .
- prevzem predpisane    .       .        .     .               .      .      .
 dokumentacije od     .       .        .     .               .      .      .
 poveljnikov tankerjev za .       .        .     .               .      .      .
 tekoča goriva in     .       .        .     .               .      .      .
 kemikalije (kontrola   .       .        .     .               .      .      .
 zaščitnih sredstev proti .       .        .     .               .      .      .
 izlitju le-teh v morje) .       .        .     .               .      .      .
- pregled potnikov, ki   .  V.    . Carinik/    . 3441.01 . - spozna blago kot predmet . Prometni . Srednja  .
 prestopajo državno mejo .       . carinica    .     .  prevoza, spozna      . tehnik/  . strokovna .
 in blaga         .       .        .     .  prevozna         . prometna . izobrazba .
- pregled carinske     .       .        .     .  sredstva cestnega,    . tehnica  .      .
 dokumentacije      .       .        .     .  železniškega, vodnega in .      .      .
- potrjevanje dokumentov z .       . Carinski    .     .  zračnega prometa     .      .      .
 žigom pri prehodu    .       . deklarant/   .     . - spozna različne vrste   .      .      .
 državne meje       .       . carinska    .     .  pretovorne mehanizacije in.      .      .
- organizacija carinjenega .  V.    . deklarantka  . 3422.01 .  transportnih pripomočkov, .      .      .
 blaga (carinsko     .       .        .     .  njihove lastnosti in   .      .      .
 posredovanje pri uvoznem .       .        .     .  namen uporabe       .      .      .
 ali izvoznem carinjenju, .       . Špediter/   .     . - spozna prometno      .      .      .
 izdelava enotne carinske .  V.    . špediterka   . 3422.03 .  infrastrukturo in njen  .      .      .
 listine, vlaganje    .       .        .     .  namen           .      .      .
 dokumentov na carinarnici.       .        .     . - spozna osnovne zakonitosti.      .      .
 za carinjenje,      .       .        .     .  gibanja prevoznih     .      .      .
 sodelovanje pri     .       .        .     .  sredstev         .      .      .
 carinjenju in pregledih .       .        .     . - usposobi se za različne  .      .      .
 blaga)          .       .        .     .  analize in planiranje   .      .      .
- korespondenca in     .       .        .     .  prometnih tokov      .      .      .
 kontaktiranje s strankami.       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
- izdelovanje transportnih .       .        .     .  organizacijo prevoza oseb,.      .      .
 dokumentov        .       .        .     .  živil in drugega blaga  .      .      .
- sklepanje pogodb s    .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
 prevozniki, skladiščnimi .       .        .     .  organizacijo del v    .      .      .
 podjetji, zavarovalnicami.       .        .     .  skladiščnih,       .      .      .
- sestavljanje in     .       .        .     .  distribucijskih,     .      .      .
 podpisovanje potrebne  .       .        .     .  konsignacijskih in    .      .      .
 carinske ter ostale   .       .        .     .  blagovno-transportnih   .      .      .
 dokumentacije in     .       .        .     .  podjetjih         .      .      .
 reklamacije zahtevkov  .       .        .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
 (provizije, refakcije  .       .        .     .  vzdrževalnih del za    .      .      .
 ipd.)          .       .        .     .  prevozna in pretovorna  .      .      .
- pripravljanje in     .       .        .     .  sredstva         .      .      .
 likvidiranje stroškov,  .       .        .     . - usposobi se za vodenje  .      .      .
 sestavljanje obračuna s .       .        .     .  operative pri razporejanju.      .      .
 stranko         .       .        .     .  voznikov in vozil     .      .      .
- odgovornost za izterjavo .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
 dolgov in zavarovanje  .       .        .     .  organizacijo       .      .      .
 plačil          .       .        .     .  špediterskega,      .      .      .
- svetovanje stranki o   .       .        .     .  zavarovalniškega in    .      .      .
 najboljšem možnem načinu .       .        .     .  carinskega dela v     .      .      .
 organizacije prevoza   .       .        .     .  transportu        .      .      .
 blaga          .       .        .     . - spozna organizacijo in  .      .      .
- organiziranje celotnega .       .        .     .  tehnologijo notranjega  .      .      .
 procesa premeščanja   .       .        .     .  transporta        .      .      .
 blaga z vsemi      .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
 spremljajočimi      .       .        .     .  izpolnjevanje in vodenje .      .      .
 dejavnostmi       .       .        .     .  dokumentacije in prevoz  .      .      .
- izdelava različnih    .       . Kontrolor/   .     .  oseb, živali in drugega  .      .      .
 poročil za        .       . kontrolorka  .     .  blaga           .      .      .
 nadrejene        .       . sprejema in  .     . - aktivno obvlada vsaj en  .      .      .
- kontrola kvantitete   .  V.    . oddaje blaga  . 4131.00 .  tuj jezik in se zna    .      .      .
 in kvalitete       .       .        .     .  sporazumevati s tujci pri .      .      .
 blaga          .       .        .     .  organizaciji prevozov   .      .      .
- kvantitativno      .       .        .     . - se nauči uporabljati   .      .      .
 sprejemanje       .       .        .     .  zakonske predpise s    .      .      .
 blaga          .       .        .     .  področja prometnega in  .      .      .
- izpisovanje, hranjenje, .       .        .     .  in transportnega prava  .      .      .
 potrjevanje spremljajočih.       .        .     . - usposobi se za ravnanje s .      .      .
 blagovnih listov     .       .        .     .  sodobnimi         .      .      .
 (skladiščnica,      .       .        .     .  telekomunikacijskimi   .      .      .
 dispozicija skladiščniku,.       .        .     .  sredstvi         .      .      .
 obvestilo o skladiščenju .       . Kontrolor/   .     . - osvoji osnove opisne   .      .      .
 oziroma izskladiščenju, .       . kontrolorka  .     .  geometrije in tehničnega .      .      .
 skladiščna knjiga,    .       . prometne    .     .  risanja          .      .      .
 obračun storitev,    .  V.    . dokumentacije .  **  . - usposobi se za razumevanje.      .      .
 transportni dokumenti, ki.       .        .     .  in izdelavo tehnične   .      .      .
 spremljajo blago ipd.)  .       .        .     .  dokumentacije s področja .      .      .
- nadziranje veljavnosti in.       .        .     .  strojništva,       .      .      .
 pravilnega izpolnjevanja .       .        .     .  elektrotehnike in     .      .      .
 prevozne dokumentacije  .       .        .     .  gradbeništva       .      .      .
- ocenjevanje psihofizičnih.       .        .     . - pozna vizualne      .      .      .
 sposobnosti voznega   .       .        .     .  komunikacije in se    .      .      .
 osebja          .       .        .     .  usposobi za njihovo    .      .      .
- kontroliranje delovnega .       .        .     .  smotrno uporabo      .      .      .
 časa in počitka voznega .       .        .     . - osvoji tehnike      .      .      .
 osebja          .       .        .     .  projektiranja prometnih  .      .      .
- sodelovanje pri preizkusu.       .        .     .  površin          .      .      .
 znanja voznega osebja  .       .        .     . - usposobi se za uporabo  .      .      .
- sodeluje pri sestavi   .       . Posrednik/   .     .  programskih orodij s   .      .      .
 voznih redov       .       . posrednica za .     .  področja službe      .      .      .
- kontroliranje upoštevanja.  V.    . prevozništvo  . 3421.01 . - zna organizirati promet  .      .      .
 voznih redov na linijah .       .        .     .  v izjemnih okoliščinah  .      .      .
 ter pravilno ustavljanje .       .        .     . - usposobi se za skladiščno .      .      .
 na postajališčih in   .       .        .     .  poslovanje, vodenje    .      .      .
 parkiriščih       .       .        .     .  dokumentacije ter ravnanje.      .      .
- zbiranje povpraševanj in .       .        .     .  z blagom, embalažo itd.  .      .      .
 ponudb po prevoznih   .       .        .     . - pozna predpise v zvezi z .      .      .
 storitvah blaga ali ljudi.       .        .     .  blagom in predpise s   .      .      .
- izdelovanje kalkulacij, .       .        .     .  področja varstva pri delu .      .      .
 zaključevanja poslov   .       . Referent/   .     .  v različnih panoga prometa.      .      .
- usklajevanje povpraševanj.       . referentka za .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
 in posredovanje ponudb  .  V.    . promet     . 4133.02 .  delovnih postopkov v   .      .      .
 zainteresiranim strankam .       .        .     .  procesu skladiščenja   .      .      .
- kontroliranje      .       .        .     . - usposobi se za vodenje  .      .      .
 dokumentacije      .       .        .     .  manjših skupin delavcev  .      .      .
- sestavljanje delovnih  .       .        .     . - pozna fizikalne, kemične .      .      .
 naslovov         .       .        .     .  in druge pomembne     .      .      .
- skrb za usklajenost   .       .        .     .  lastnosti blaga in embalaže      .      .
 delovnih nalog z     .       .        .     . - pozna transportno     .      .      .
 zakonskimi predpisi   .       .        .     .  dokumentacijo in zna z njo.      .      .
- spremljanje rentabilnosti.       .        .     .  ravnati v skladu s    .      .      .
 posameznih delovnih nalog.       .        .     .  predpisi         .      .      .
- ugotavljanje obsega dela .       .        .     .               .      .      .
 voznika in izkoriščenost .       .        .     .               .      .      .
 vozila          .       .        .     .               .      .      .
- sodelovanje z ustreznimi .       .        .     .               .      .      .
 službami pri izvedbi   .       .        .     .               .      .      .
 delovnih nalog      .       .        .     .               .      .      .
- sestavljanje,      .       .        .     .               .      .      .
 usklajevanje, obnavljanje.       . Referent/   .     .               .      .      .
 in registriranje voznih .       . referentka za .     .               .      .      .
 redov          .  V.    . vozne rede   . 4133.03 .               .      .      .
- zbiranje potrebne    .       .        .     .               .      .      .
 dokumentacije      .       .        .     .               .      .      .
- proučevanje tržišča,   .       .        .     .               .      .      .
 frekvence potnikov in  .       .        .     .               .      .      .
 predlaganje ustreznih  .       .        .     .               .      .      .
 ukrepov         .       .        .     .               .      .      .
- sestavljanje in     .       .        .     .               .      .      .
 ažuriranje daljinarjev  .       .        .     .               .      .      .
 in cenikov        .       .        .     .               .      .      .
- reševanje reklamacij v  .       .        .     .               .      .      .
 zvezi z voznimi redi   .       . Prometni    .     .               .      .      .
- upravljanje prometa na  .       . odpravnik/   .     .               .      .      .
 postajah in razporednih .       . prometna    .     .               .      .      .
 odsekih         .  V.    . odpravnica   . 4133.04 .               .      .      .
- urejanje in koordiniranje.       .        .     .               .      .      .
 premikalnega dela ter  .       .        .     .               .      .      .
 odpravljanje tovora   .       .        .     .               .      .      .
- operativno nadziranje  .       .        .     .               .      .      .
 delavcev, ki neposredno .       .        .     .               .      .      .
 sodelujejo pri      .       .        .     .               .      .      .
 opravljanju železniškega .       .        .     .               .      .      .
 prometa         .       .        .     .               .      .      .
- izdelovanje razporedov  .       .        .     .               .      .      .
 osebja          .       .        .     .               .      .      .
- organiziranje in     .       .        .     .               .      .      .
 nadzorovanje dela v   .       .        .     .               .      .      .
 vagonski službi     .       .        .     .               .      .      .
- nadziranje izvajanja   .       .        .     .               .      .      .
 voznega reda       .       . Transportni  .     .               .      .      .
- obračunavanje prevoznine .  V.    . komercialist  .  **  .               .      .      .
 blaga in sklepanje    .       .        .     .               .      .      .
 prevoznih pogodb     .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje blagajniških  .       .        .     .               .      .      .
 opravil         .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje del v     .       .        .     .               .      .      .
 železniških carinskih  .       .        .     .               .      .      .
 odpravništvih      .       .        .     .               .      .      .
- urejanje spornih     .       .        .     .               .      .      .
 terjatev, ugotovljenih  .       .        .     .               .      .      .
 pri kontroli obračuna  .       .        .     .               .      .      .
 transportnih dohodkov  .       .        .     .               .      .      .
- pregledovanje      .       .        .     .               .      .      .
 skladiščenja pošiljk   .       .        .     .               .      .      .
- pregledovanje stanja   .       .        .     .               .      .      .
 vagonov, kontrola poteka .       .        .     .               .      .      .
 in načina nalaganja   .       .        .     .               .      .      .
 pošiljk         .       .        .     .               .      .      .
- opravljanje reklamacijske.       .        .     .               .      .      .
 službe          .       .        .     .               .      .      .
- tarifna in računska   .       .        .     .               .      .      .
 kontrola zaračunanih   .       .        .     .               .      .      .
 prevoznih stroškov    .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje refakcij za.       .        .     .               .      .      .
 mednarodni promet    .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- analiza materialov    .       .        .     . - obvlada znanja kemije in .      .      .
- priprava standardnih   .       . Labotorijski  .     .  kemijskih zakonitosti   . Kemijski . Srednja  .
 analiznih reaktantov   .       . tehnik/    .     . - pozna in razlikuje    . tehnik/  . strokovna .
- priprava in umerjanje  .       . laboratorijska .     .  materiale po izvoru,   . kemijska . izobrazba .
 instrumentov za analize .  V.    . tehnica kemije . 3111.02 .  kvaliteti, lastnostih,  . tehnica  .      .
- rokovanje z zahtevno   .       .        .     .  uporabi          .      .      .
 laboratorijsko opremo  .       .        .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
- obdelava analiznih    .       .        .     .  analiznih in sinteznih ter.      .      .
 rezultatov        .       .        .     .  kemijsko tehnoloških   .      .      .
- vzorčenje (surovin,   .       .        .     .  postopkov ter tehnik   .      .      .
 izdelkov ...)      .       .        .     . - razume delovanje strojev .      .      .
- operativna kontrola   .       .        .     .  naprav in pomen      .      .      .
 kakovosti        .       .        .     .  vzdrževanja        .      .      .
- arhiviranje vzorcev in  .       .        .     . - obvlada kemijske analizne .      .      .
 dokumentacije      .       .        .     .  metode in osnove     .      .      .
- sodelovanje pri razvojnem.       .        .     .  veljavnosti merjenja   .      .      .
 in raziskovalnem delu  .       .        .     .  (validacije), obdelavo  .      .      .
- vodenje oddelka v    .       .        .     .  podatkov ter njihovo   .      .      .
 laboratoriju       .       .        .     .  vrednotenje        .      .      .
              .       .        .     . - pozna osnove       .      .      .
              .       . Tehnik/tehnica .     .  elektrotehnike      .      .      .
              .       . za sintezo in .     . - pozna metode       .      .      .
- izvajanje tehnoloških  .  V.    . predelavo   .     .  merjenja in        .      .      .
 procesov predelave    .       . polimerov   . 3116.11 .  merilno regulacijske   .      .      .
 polimerov ali sintez   .       .        .     .  tehnike          .      .      .
 polimerov        .       .        .     . - obvlada kemijsko računanje.      .      .
- nadzor mehansko in    .       .        .     . - pozna osnove statistike  .      .      .
 elektronsko vodenih   .       .        .     . - obvlada metode vzorčenja .      .      .
 procesov in naprav    .       .        .     . - pozna osnove zagotavljanja.      .      .
- nastavitve tehnoloških  .       .        .     .  kakovosti         .      .      .
 parametrov za tehnike  .       .        .     . - zna izvajati ukrepe    .      .      .
 predelave polimerov   .       .        .     .  osnovnega varstva pri delu.      .      .
- rokovanje z zahtevno   .       .        .     .  in varstva pred požari  .      .      .
 procesno opremo in    .       .        .     . - zna upoštevati in     .      .      .
 napravami        .       .        .     .  zagotoviti ukrepe     .      .      .
- operativna in tehnološka .       .        .     .  varovanja okolja     .      .      .
 priprava proizvodnje   .       .        .     . - prepozna vrsto polimerov .      .      .
- analiza in meritve    .       .        .     .  glede na tipične lastnosti.      .      .
 lastnosti polimerov   .       .        .     .  in uporabo        .      .      .
- sodelovanje pri razvojnem.       .        .     . - pozna tehnološke postopke .      .      .
 in raziskovalnem delu  .       .        .     .  sinteze in predelave   .      .      .
- operativna kontrola   .       .        .     .  polimerov ter osnovna   .      .      .
 kakovosti        .       .        .     .  orodja          .      .      .
- obdelava podatkov in   .       .        .     . - obvlada analizne postopke .      .      .
 vodenje dokumentacije  .       .        .     .  za karakterizacijo    .      .      .
- komercialno tehnična   .       .        .     .  polimerov         .      .      .
 dela, vključno z deli  .       .        .     . - obvlada znanje tujega   .      .      .
 skladiščenja in odpreme .       .        .     .  jezika (strokovno     .      .      .
- sodelovanje pri razvojnem.       .        .     .  terminologijo in     .      .      .
 in raziskovalnem delu  .       .        .     .  pogovorno)        .      .      .
- vodenje izmene, oddelka, .       .        .     . - obvlada delo z      .      .      .
 proizvodne enote     .       .        .     .  računalnikom in zna    .      .      .
              .       .        .     .  uporabljati specialno   .      .      .
              .       .        .     .  programsko opremo     .      .      .
              .       .        .     . - razume osnove ekonomike  .      .      .
              .       .        .     .  poslovanja in pozna osnove.      .      .
              .       .        .     .  organiziranja dela    .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje kemijskih   .  V.    . Tehnik/tehnica . 3116.08 .               .      .      .
 tehnoloških procesov   .       . kemijske    .     .               .      .      .
- nadzor mehansko in    .       . tehnologije  .     .               .      .      .
 elektronsko vodenih   .       .        .     .               .      .      .
 procesov in naprav    .       .        .     .               .      .      .
- rokovanje z zahtevno   .       .        .     .               .      .      .
 procesno opremo in    .       .        .     .               .      .      .
 napravami        .       .        .     .               .      .      .
- operativna in tehnološka .       .        .     .               .      .      .
 priprava proizvodnje   .       .        .     .               .      .      .
- analitska dela v procesu .       .        .     .               .      .      .
- sodelovanje pri razvojnem.       .        .     .               .      .      .
 in raziskovalnem delu  .       .        .     .               .      .      .
- operativna kontrola   .       .        .     .               .      .      .
 kakovosti        .       .        .     .               .      .      .
- obdelava podatkov in   .       .        .     .               .      .      .
 vodenje dokumentacije  .       .        .     .               .      .      .
- komercialno tehnična dela.       .        .     .               .      .      .
 vključno z deli     .       .        .     .               .      .      .
 skladiščenja in odpreme .       .        .     .               .      .      .
- vodenje izmene, oddelka, .       .        .     .               .      .      .
 proizvodne enote     .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     . - obvlada znanja fizikalne .      .      .
- svetovanje pri izboru  .       . Očesni     .     .  in geometrijske tehnike  . Tehnik - . Srednja  .
 očesnih pripomočkov   .       . optik/očesna  .     . - pozna osnove tehnike   . optik/  . strokovna .
- izdelava vseh vrst očal .  V.    . optičarka   .  **  . - pozna materiale, ki se  . tehnica- . izobrazba .
 po predpisu       .       .        .     .  uporabljajo v optiki   . optičarka .      .
- merjenje potrebnih    .       .        .     . - pozna tehnologijo izdelave.      .      .
 parametrov za pravilno  .       .        .     .  in obdelave optičnega   .      .      .
 izdelavo pripomočkov   .       .        .     .  stekla          .      .      .
- izdelava pripomočkov za .       .        .     . - pozna osnove atonomije  .      .      .
 slabovidne        .       .        .     .  človeškega telesa     .      .      .
- skiciranje in izdelovanje.       .        .     . - usposobi se za uporabo  .      .      .
 okvirjev za očala,    .       .        .     .  optičnih instrumentov,  .      .      .
 upoštevajoč estetska in .       .        .     .  merilnih naprav in    .      .      .
 anatomska merila     .       .        .     .  ostalih pripomočkov    .      .      .
- popravljanje očal in   .       .        .     . - usposobi se za samostojno,.      .      .
 drugih pripomočkov    .       .        .     .  kvalitetno, gospodarno in .      .      .
- servisiranje očesnih   .       .        .     .  varno delo        .      .      .
 pripomočkov       .       .        .     . - obvlada delo z      .      .      .
- svetovanje o uporabi in .       .        .     .  računalnikom       .      .      .
 negi očesnih pripomočkov .       .        .     . - pozna osnove organizacije .      .      .
- prodaja na drobno    .       .        .     .  poslovanja        .      .      .
 pripomočkov       .       .        .     . - pozna predpise iz varstva .      .      .
- vezanih na nego in    .       .        .     .  pri delu         .      .      .
 vzdrževanje očal in   .       .        .     .               .      .      .
 kontaktnih leč      .       .        .     . - pozna anatomijo in    .      .      .
- uporaba strojev in    .       .        .     .  fiziologijo očesa ter   .      .      .
 merilnih naprav in    .       .        .     .  anomalije očesa      .      .      .
 pripomočkov ter     .       .        .     . - obvlada očalno optiko   .      .      .
 vzdrževanje le-teh    .       .        .     . - seznani se z osnovami   .      .      .
              .       .        .     .  kontaktne optike     .      .      .
              .       .        .     . - zna spremljati modne   .      .      .
              .       .        .     .  trende          .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     . - zna uporabljati optične  .      .      .
              .       .        .     .  aparate: oftalmoskope,  .      .      .
- poliranje optičnih    .       .        .     .  endoskope, mikroskope,  .      .      .
 elementov (prizem, leč, .       . Instrumentalni .     .  daljnoglede, teodolite,  .      .      .
 zrcal, itd.)       .       . optik/     .     .  projektorje, dataskope  .      .      .
- čiščenje optičnih    .       . instrumentalna .     . - razume tehnično      .      .      .
 komponent s pomočjo   .  V.    . optičarka   .  **  .  dokumentacijo za posamezne.      .      .
 ultrazvočnih naprav   .       .        .     .  aparature         .      .      .
- centriranje leč na    .       .        .     . - pozna tehnologijo     .      .      .
 ustreznih strojih z   .       .        .     .  izdelovanja in elektronske.      .      .
 diamantnim orodjem    .       .        .     .  sklope v teh aparatih   .      .      .
              .       .        .     . - pozna vlogo optičnih   .      .      .
              .       .        .     .  elementov v teh aparatih .      .      .
- lepljenje optičnih    .       .        .     . - zna justirati optične   .      .      .
 komponent s pomočjo   .       .        .     .  elemente         .      .      .
 ultrazvočnih naprav   .       .        .     .               .      .      .
- sestavljanje objektivov, .       .        .     .               .      .      .
 okulatorjev in prizem v .       .        .     .               .      .      .
 sestave         .       .        .     .               .      .      .
- izdelava enostavnejših  .       .        .     .               .      .      .
 pripomočkov za justiranje.       .        .     .               .      .      .
 optičnih sestavov    .       .        .     .               .      .      .
- struženje distančnikov do.       .        .     .               .      .      .
 0,01 mm natančno     .       .        .     .               .      .      .
- vstavljanje HC vložkov  .       .        .     .               .      .      .
- kontrola in priprava za .       .        .     .               .      .      .
 nanos optičnih prekritij .       .        .     .               .      .      .
- nanos optičnih prekritij .       .        .     .               .      .      .
- montaža optičnih aparatov.       .        .     .               .      .      .
- popravilo optičnih    .       .        .     .               .      .      .
 elementov        .       .        .     .               .      .      .
- menjanje optičnih    .       .        .     .               .      .      .
 aparatov         .       .        .     .               .      .      .
- justaža (precizna    .       .        .     .               .      .      .
 nastavitev) optičnih   .       .        .     .               .      .      .
 elementov        .       .        .     .               .      .      .
- popravilo elektronskih  .       .        .     .               .      .      .
 sklopov         .       .        .     .               .      .      .
- nastavitev elektronskih .       .        .     .               .      .      .
 sklopov         .       .        .     .               .      .      .
- montaža finomehaničnih  .       .        .     .               .      .      .
 sklopov in menjava    .       .        .     .               .      .      .
- urejanje tehnične    .       .        .     .               .      .      .
 dokumentacije      .       .        .     .               .      .      .
- poznavanje standardov  .       .        .     .               .      .      .
- komunikacija in     .       .        .     .               .      .      .
 svetovanje strankam   .       .        .     .               .      .      .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRILOGA III SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
    Tipična dela    . Ocena ravni . Poklic     . Koda  . Strokovna znanja      . Naziv  . Stopnja .
              . zahtevnosti .        .     .               . poklicne . izobrazbe .
              . tipičnih del.        .     .               . oziroma .      .
              .       .        .     .               . strokovne .      .
              .       .        .     .               . izobrazbe .      .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
     1        .   2    .  3      .  4  .     5          .  6   .  7   .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
- nabava in priprava za  .       .        .     . - pozna okrasne rastline,  .      .      .
 prodajo         .       .        .     .  njihovo vzgojo      .      .      .
- aranžiranje daril    .       .        .     . - usposobi se za vzdrževanje.      .      .
- izdelovanje šopkov    .  IV    . Cvetličar/   .  **  .  in skladiščenje okrasnih .      .      .
- izdelovanje aranžmajev  .       . Cvetličarka  .     .  rastlin          .      .      .
- izdelovanje vencev    .       .        .     . - pozna in uporablja    . Cvetličar/. Srednja  .
- dekoriranje prostora   .       .        .     .  sredstva za        . Cvetličarka poklicna .
- notranje in zunanje   .       .        .     .  - vzdrževanje rezanega  .      . izobrazba .
 zasaditve        .       .        .     .   cvetja         .      .      .
- oskrba lončnic in    .       .        .     .  - vzgojo rastlin     .      .      .
 rezanega cvetja     .       .        .     .  - vzdrževanje in zaščito .      .      .
- svetovanje kupcem    .       .        .     .   rastlin         .      .      .
- komuniciranje s strankami.       .        .     . - pozna pripomočke za    .      .      .
 v domačem in tujem jeziku.       .        .     .  aranžiranje, aranžerski  .      .      .
- prodaja izdelkov in   .       .        .     .  material in dopolnilni  .      .      .
 storitev         .       .        .     .  okrasni material     .      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za aranžiranje.      .      .
              .       .        .     . - pozna barvne kombinacije .      .      .
              .       .        .     .  in njihovo uporabo    .      .      .
              .       .        .     . - pozna lastnosti      .      .      .
              .       .        .     .  geometrijskih oblik in jih.      .      .
              .       .        .     .  zna pravilno vključevati .      .      .
              .       .        .     .  v združbo         .      .      .
              .       .        .     . - pozna linije rasti v   .      .      .
              .       .        .     .  naravi in prenaša to na  .      .      .
              .       .        .     .  izdelke          .      .      .
              .       .        .     . - pozna vrste šopkov po   .      .      .
              .       .        .     .  namenu in tehniki izdelave.      .      .
              .       .        .     . - pozna girlande      .      .      .
              .       .        .     . - pozna vrste vencev po   .      .      .
              .       .        .     .  namenu in tehniki izdelave.      .      .
              .       .        .     . - pozna pogrebne dekoracije .      .      .
              .       .        .     . - pozna ikebane       .      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za izdelavo  .      .      .
              .       .        .     .  vencev in ikeban     .      .      .
              .       .        .     . - pozna različne stile   .      .      .
              .       .        .     .  aranžiranja        .      .      .
              .       .        .     . - pozna praznike (njihov  .      .      .
              .       .        .     .  pomen, kakšni so običaji .      .      .
              .       .        .     .  ....)           .      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
              .       .        .     .  notranje ozelenitve:   .      .      .
              .       .        .     .  - ozelenitve prostorov  .      .      .
              .       .        .     .  - skladno združevanje   .      .      .
              .       .        .     .   notranjih rastlin    .      .      .
              .       .        .     .  - posamična namestitev,  .      .      .
              .       .        .     .   nasadki, bonsai     .      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za ozelenitve .      .      .
              .       .        .     .  balkonov, teras, oken   .      .      .
              .       .        .     . - pozna navade kupcev in  .      .      .
              .       .        .     .  dobaviteljev (strank)   .      .      .
              .       .        .     .  - ocena stranke      .      .      .
              .       .        .     .  - značilnosti stranke   .      .      .
              .       .        .     .  - komuniciranje s stranko .      .      .
              .       .        .     .  - motiviranje kupca    .      .      .
              .       .        .     . - pozna osnove kalkulacij, .      .      .
              .       .        .     .  osnove poslovne matematike.      .      .
              .       .        .     . - pozna osnove organizacije .      .      .
              .       .        .     .  in poslovanja       .      .      .
              .       .        .     . - zna tuji jezik      .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
KLANJE:          .  IV.    . Mesar/mesarka . 7411.03 . - pozna tehnološke postopke . Mesar/  . Srednja  .
- omamljanje in klanje   .       .        .     .  pri proizvodnji mesa   . mesarka  . poklicna .
 živali          .       .        .     . - obvlada posamezne faze  .      . izobrazba .
- odiranje-slačenje kože  .       .        .     .  zakola prašičev, goveda in.      .      .
- odstranjevanje drobovine .       .        .     .  perutnine         .      .      .
- razpolavljanje trupov z .       .        .     . - obvlada razsekavanje,   .      .      .
 rezanjem in sekanjem   .       .        .     .  izkoščevanje in      .      .      .
- odstranjevanje, sekanje .       .        .     .  kategoriziranje mesa glede.      .      .
 in čiščenje glav     .       .        .     .  na namen ter pozna vrste .      .      .
- odstranjevanje repov,  .       .        .     .  in kose mesa       .      .      .
 mehurjev ipd.      .       .        .     . - obvlada čiščenje črev in .      .      .
              .       .        .     .  želodcev ter sortiranje  .      .      .
RAZKOSAVANJE:       .       .        .     . - pozna konzerviranje in  .      .      .
- razrezovanje in     .       .        .     .  termično obdelavo izdelkov.      .      .
 razsekavanje polovic   .       .        .     . - pozna ohlajevanje,    .      .      .
- obrezovanje visečih   .       .        .     .  zamrzovanje in tajanje  .      .      .
 koncev, odstranjevanje  .       .        .     .  mesa           .      .      .
 krvavih delov in     .       .        .     . - pozna osnove računalništva.      .      .
 drobcev kosti      .       .        .     .               .      .      .
- oblikovanje kosov mesa  .       .        .     . - pozna stroje, orodja in  .      .      .
- sortiranje mesa     .       .        .     .  naprave ter rokovanje z  .      .      .
- izločanje kosti     .       .        .     .  njimi ob upoštevanju   .      .      .
- ločevanje mesa in slanine.       .        .     .  pravil varnega dela    .      .      .
              .       .        .     . - pozna osnove živinoreje  .      .      .
SKLADIŠČENJE:       .       .        .     . - pozna osnove gospodarskega.      .      .
- sortiranje mesa po    .       .        .     .  poslovanja        .      .      .
 kvaliteti in namenu   .       .        .     . - pozna osnove prehrane z  .      .      .
- pripravljanje in     .       .        .     .  mikrobiologijo      .      .      .
 razslojevanje mesa    .       .        .     . - pozna tehniko in     .      .      .
- ohlajevanje in      .       .        .     .  psihologijo prodaje    .      .      .
 zamrzovanje mesa     .       .        .     .               .      .      .
- nadzorovanje zorenja mesa.       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
PREDELAVA MESA:      .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje mesa in  .       .        .     . - osvoji osnovno znanje o  .      .      .
 drobovine za posamezne  .       .        .     .  higieni živil, osebni   .      .      .
 izdelke         .       .        .     .  higieni ter higieni    .      .      .
- pripravljanje mesnih   .       .        .     .  delovnega okolja     .      .      .
 nadevov         .       .        .     . - pozna predpise o varstvu .      .      .
- pripravljanje črev    .       .        .     .  pri delu         .      .      .
- polnjenje in izdelovanje .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .               .      .      .
- izdelovanje zaseke    .       .        .     .               .      .      .
- oblikovanje šunk     .       .        .     .               .      .      .
- termična obdelava    .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov (kuhanje,    .       .        .     .               .      .      .
 pečenje, dimljenje)   .       .        .     .               .      .      .
- topljenje masti     .       .        .     .               .      .      .
- hlajenje in ohlajevanje .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
PRODAJA MESA:       .       .        .     .               .      .      .
- nabavljanje mesa     .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje mesa za  .       .        .     .               .      .      .
 prodajo         .       .        .     .               .      .      .
- aranžiranje izložb in  .       .        .     .               .      .      .
 prodajnih vitrin     .       .        .     .               .      .      .
- prodajanje mesa     .       .        .     .               .      .      .
 (odrezovanje, odsekanine .       .        .     .               .      .      .
 po želji stranke,    .       .        .     .               .      .      .
 razsekavanje,      .       .        .     .               .      .      .
 oblikovanje, tehtanje,  .       .        .     .               .      .      .
 izračunavanje cene,   .       .        .     .               .      .      .
 omotavanje)       .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- naročanje in prevzemanje .       .        .     .               .      .      .
 živil in drugega blaga  .  IV.    . Kuhar/kuharica . 5122.04 . - usposobi se za pripravo  . Kuhar/  . Srednja  .
 za pripravo obrokov hrane.       .        .     .  hrane           . kuharica . poklicna .
- pripravljanje in     .       .        .     . - zna ravnati z živili in  .      . izobrazba .
 čiščenje živil,     .       .        .     .  kuhano hrano       .      .      .
 razporejanje tega dela  .       .        .     . - pozna količinske normative.      .      .
 pomožnemu osebju v    .       .        .     . - zna programirati in    .      .      .
 kuhinji         .       .        .     .  načrtovati prehrano    .      .      .
- pripravljanje hladnih  .       .        .     . - osvoji higienske in    .      .      .
 in toplih jedil in sladic.       .        .     .  tehnične predpise     .      .      .
 po dnevnih menujih in po .       .        .     . - zna organizirati lastno  .      .      .
 jedilnem listu skladno s .       .        .     .  delo           .      .      .
 količinskimi normativi  .       .        .     . - zna uporabljati strokovno .      .      .
- izdajanje jedil po    .       .        .     .  literaturo        .      .      .
 predhodnem naročilu   .       .        .     .               .      .      .
 gostu, izklicevalcu ali .       .        .     .               .      .      .
 strežnemu osebju     .       .        .     .               .      .      .
- skrb za higieno dela in .       .        .     .               .      .      .
 čistočo v kuhinji    .       .        .     .               .      .      .
- priprava podatkov za   .       .        .     .               .      .      .
 dnevno obračunavanje   .       .        .     .               .      .      .
 porabljenih živil in   .       .        .     .               .      .      .
 izdanih obrokov hrane  .       .        .     .               .      .      .
 ter evidentiranje zalog .       .        .     .               .      .      .
 in sodelovanje pri    .       .        .     .               .      .      .
 inventurah        .       .        .     .               .      .      .
- sodelovanje pri pripravi .       .        .     .               .      .      .
 in sestavljanju jedilnih .       .        .     .               .      .      .
 listov in dnevnih    .       .        .     .               .      .      .
 menujev         .       .        .     .               .      .      .
- sodelovanje pri pripravi .       .        .     .               .      .      .
 kalkulacij za posamezna .       .        .     .               .      .      .
 jedila ali obroke    .       .        .     .               .      .      .
- spremljanje strokovnih  .       .        .     .               .      .      .
 novosti in njihova    .       .        .     .               .      .      .
 uporaba         .       .        .     .               .      .      .
- sodelovanje pri uvajanju .       .        .     .               .      .      .
 novih delavcev      .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje in     .       .        .     .               .      .      .
 pospravljanje strežnega .  IV.    . Natakar/    . 5123.04 . - usposobi se za postrežbo . Natakar/ . Srednja  .
 inventarja v       .       . natakarica   .     .  hrane in pijače      . natakarica. poklicna .
 pripravljalnici in    .       .        .     . - pozna tehnološko pripravo .      . izobrazba .
 jedilnici        .       .        .     .  hrane in pijač      .      .      .
- sprejem gosta, ponudba  .       .        .     . - pozna pravila bontona   .      .      .
 storitev gostu s pomočjo .       .        .     . - razvije smisel za estetiko.      .      .
 jedilnega lista in cenika.       .        .     .  in poslovno komuniciranje .      .      .
 pijač, seznanitev gosta .       .        .     .  v slovenskem in dveh   .      .      .
 z dnevno ponudbo, dogovor.       .        .     .  tujih jezikih       .      .      .
 z gostom in prevzem,   .       .        .     . - pozna predpise s področja .      .      .
 preverjanje in      .       .        .     .  materialnega in      .      .      .
 evidentiranje naročila  .       .        .     .  finančnega poslovanja   .      .      .
- strežba gostu, obračun  .       .        .     . - osvoji higienske in    .      .      .
 konzumacije, zahvala in .       .        .     .  tehnične predpise     .      .      .
 poslovitev ob gostovem  .       .        .     . - zna organizirati lastno  .      .      .
 odhodu          .       .        .     .  delo           .      .      .
- obračun dnevnega iztržka .       .        .     . - zna uporabljati strokovno .      .      .
- sodelovanje pri pripravi .       .        .     .  literaturo        .      .      .
 jedilnih listov, vinskih .       .        .     .               .      .      .
 kart, dnevnih menu kart .       .        .     .               .      .      .
- sodelovanje pri uvajanju .       .        .     .               .      .      .
 novih delavcev      .       .        .     .               .      .      .
- spremljanje strokovnih  .       .        .     .               .      .      .
 novosti in njihova    .       .        .     .               .      .      .
 uporaba         .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- naročanje, prevzem in  .       .        .     . - zna uporabljati osnovna  . Oskrbnik/ . Srednja  .
 skladiščenje ter vodenje .  IV.    . Ekonom/ekonomka. 5121.03 .  programska orodja     . oskrbnica . poklicna .
 evidenc zalog      .       .        .     . - usposobi se za osnovna  .      . izobrazba .
- osnovno načrtovanje,   .       .        .     .  knjigovodska in      .      .      .
 priprava, delitev in   .       .        .     .  računovodska dela     .      .      .
 enostavni načini     .       . Oskrbnik/   .     . - pozna osnovne tehnološke .      .      .
 postrežbe preprostih jedi.  IV.    . oskrbnica   . 5121.07 .  postopke pri pripravi   .      .      .
 ter pijač        .       .        .     .  hrane in enostavne načine .      .      .
- vzdrževanje stanovanjskih.       .        .     .  postrežbe         .      .      .
 prostorov in perila   .       . Gospodinja/  .     . - pozna osnovne značilnosti .      .      .
- manj zahtevna dela pri  .       . gospodinjec v .     .  tekstilij         .      .      .
 vodenju gospodinjstva ali.       . zasebnem    .     . - usposobi se za osnovne  .      .      .
 manjšega obrata     .  IV.    . gospodinjstvu . 5121.04 .  tehnike krojenja in    .      .      .
- nudenje pomoči pri    .       .        .     .  šivanja tekstilnih    .      .      .
 ohranjanju osebne higiene.       .        .     .  izdelkov         .      .      .
- pomoč pri ohranjanju   .       .        .     . - zna vzdrževati osebno   .      .      .
 socialnih stikov     .       .        .     .  higieno, higieno prostorov.      .      .
- priprava, urejanje in  .       .        .     .  in delovnih sredstev   .      .      .
 dekoriranje prostorov  .       . Gostinski   .     . - zna nuditi pomoč pri   .      .      .
- izdelava enostavnih   .       . gospodinjec/  .     .  ohranjanju socialnih   .      .      .
 krojev po predlogah   .       . gostinska   .     .  stikov          .      .      .
- šivanje enostavnih    .  IV.    . gospodinja   . 5121.05 . - spozna osnovne zakonitosti.      .      .
 tekstilnih izdelkov   .       .        .     .  estetike in jih zna    .      .      .
- opravljanje manj     .       .        .     .  uporabiti v praksi    .      .      .
 zahtevnih administrativno.       .        .     .               .      .      .
 tehničnih, knjigovodskih .       .        .     .               .      .      .
 računovodskih, kadrovskih.       .        .     .               .      .      .
 in organizacijskih del  .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- posvetovanje s stranko o .       .        .     . - pozna zgradbo in lastnosti.      .      .
 storitvi         .       .        .     .  kože obraza, rok in    .      .      .
- umivanje las in lasišča .  IV.    . Frizer/frizerka. 5141.02 .  nohtov, lasu in lasišča  . Frizer/  . Srednja  .
 ter površinsko čiščenje .       .        .     . - pozna bolezni las, lasišča. frizerka . poklicna .
 obraza, vratu in     .       .        .     .  ter tvorb in izrastkov na .      . izobrazba .
 dekolteja        .       .        .     .  lasišču          .      .      .
- nega poškodovanih in   .       .        .     . - usposobi se za zaščito  .      .      .
 zdravih las, lasišča, rok.       .        .     .  stranke in delavca    .      .      .
 in nohtov z izbiro    .       .        .     . - usposobi se za uporabo  .      .      .
 ustreznih preparatov in .       .        .     .  aparatov, pripomočkov in .      .      .
 delovnih pripomočkov   .       .        .     .  preparatov v frizerstvu  .      .      .
- masaža lasišča, obraza, .       .        .     . - osvoji različne tehnike  .      .      .
 vratu, dekolteja in rok .       .        .     .  nege vseh vrst las in   .      .      .
- oblikovanje pričeske   .       .        .     .  lasišča, rok in nohtov  .      .      .
 (striženje, navijanje,  .       .        .     . - osvoji različne tehnike  .      .      .
 spenjanje, oblikovanje s .       .        .     .  masaže lasišča, obraza,  .      .      .
 sušilcem in krtačo ter  .       .        .     .  vratu, dekolteja, zatilja .      .      .
 drugimi frizerskimi   .       .        .     .  in rok          .      .      .
 aparati in pripomočki)  .       .        .     . - usposobi se za vse vrste .      .      .
- prepariranje, barvanje, .       .        .     .  in tehnike striženja,   .      .      .
 svetlenje, beljenje,   .       .        .     .  barvanja, prepariranja,  .      .      .
 niansiranje, onduliranje .       .        .     .  beljenja, onduliranja,  .      .      .
 las ali le pramenov   .       .        .     .  oblikovanja obrvi in   .      .      .
- barvanje obrvi in    .       .        .     .  britja brade, brk,    .      .      .
 trepalnic        .       .        .     .  zalizcev, glave      .      .      .
- oblikovanje obrvi in   .       .        .     . - osvoji zakonitosti ličenja.      .      .
 britje brade, brkov,   .       .        .     .  (dnevno, večerno, svečano,.      .      .
 zalizc, glave      .       .        .     .  fotografsko, scensko,   .      .      .
- izvajanje različnih   .       .        .     .  maska)          .      .      .
 tehnik in vrst ličenja  .       .        .     . - zna izdelovati lasne   .      .      .
- izdelovanje lasničarskih .       .        .     .  izdelke (lasničarstvo)  .      .      .
 izdelkov z različnimi  .       .        .     . - spozna zgodovinski razvoj .      .      .
 tehnikami        .       .        .     .  frizerstva        .      .      .
- svetovanje o negi doma  .       .        .     . - spozna estetiko in likovne.      .      .
- spremljanje novosti v  .       .        .     .  zakonitosti        .      .      .
 frizerstvu v domačem in .       .        .     . - razvije poklicno etiko in .      .      .
 tujem jeziku       .       .        .     .  sposobnost komuniciranja s.      .      .
- upoštevanje sanitarno-  .       .        .     .  stranko          .      .      .
 higienskih in tehničnih .       .        .     . - razume strokovno     .      .      .
 predpisov za varno delo .       .        .     .  izrazoslovje v tujem   .      .      .
 in varovanje okolja   .       .        .     .  jeziku          .      .      .
- zaračunavanje storitev  .       .        .     . - pozna sanitarno-higienske .      .      .
 strankam         .       .        .     .  in varnostne predpise ter .      .      .
              .       .        .     .  varovanje okolja     .      .      .
              .       .        .     . - zna zaračunati storitve  .      .      .
- blazinjenje pohištva   .       .        .     . - zna narisati načrte za  .      .      .
 (sedežnih garnitur,   .       .        .     .  tipične tapetniške izdelke.      .      .
 stolov, pisarniških   .       .        .     .  v skladu z veljavnimi   .      .      .
 stolov, foteljev,    .       . Tapetnik/   .     .  normativi         . Tapetnik/ . Srednja  .
 polfoteljev, postelj)  .  IV.    . tapetnica   . 7437.00 . - zna izdelke po načrtu   . tapetnica . poklicna .
- blazinjenje športnih   .       .        .     .  razstaviti na elemente in .      . izobrazba .
 rekvizitov        .       .        .     .  zanje narisati kosovnice .      .      .
- blazinjenje vikend    .       .        .     . - pozna merske standarde,  .      .      .
 prikolic, kino dvoran  .       .        .     .  standarde kakovosti    .      .      .
- izdelovanje posteljnih  .       .        .     . - pozna tehnološke lastnosti.      .      .
 vložkov, vzmetnic,    .       .        .     .  tapetniških materialov  .      .      .
 nadvložkov, pregrinjal  .       .        .     .  lesa in pomožnih     .      .      .
- obnova in restavriranje .       .        .     .  materialov        .      .      .
 stilnega, oblazinjenega .       .        .     . - osvoji znanje tehnoloških .      .      .
 pohištva         .       .        .     .  postopkov obdelave    .      .      .
- polaganje tekstilnih   .       .        .     .  tapetniških materialov in .      .      .
 oblog          .       .        .     .  lesa           .      .      .
- opremljanje prostorov s .       .        .     . - pozna tehnične predpise, .      .      .
 senčili, zavesami    .       .        .     .  predpise varstva pri delu .      .      .
 (notranje, zunanje,   .       .        .     .  ter za varovanje okolja  .      .      .
 tende, roloji, platnena .       .        .     . - povezuje tehnološke    .      .      .
 senčila)         .       .        .     .  postopke v tehnološke   .      .      .
- izdelovanje odrskih zaves.       .        .     .  procese za individualno  .      .      .
- izdelovanje lamelnih   .       .        .     .  proizvodnjo        .      .      .
 zaves          .       .        .     . - spozna zgradbo, delovanje .      .      .
- izdelovanje druge    .       .        .     .  in način uporabe strojev .      .      .
 tekstilne dekoracije   .       .        .     .  in naprav za obdelavo   .      .      .
- blazinjenje vseh vrst  .       .        .     .  tapetniških in pomožnih  .      .      .
 prevoznih sredstev in  .       .        .     .  materialov ter lesa,   .      .      .
 izdelovanje vseh vrst  .       .        .     .  hidravlične in pnevmatske .      .      .
 ponjav (cerad)      .       .        .     .  ter transportne naprave  .      .      .
- izdelovanje prevlek   .       .        .     . - osvoji osnovna znanja   .      .      .
              .       .        .     .  vzdrževanja strojev in  .      .      .
              .       .        .     .  naprav          .      .      .
              .       .        .     . - zna izračunati, napisati .      .      .
              .       .        .     .  in narisati tehnološko  .      .      .
              .       .        .     .  dokumentacijo vključno s .      .      .
              .       .        .     .  kalkulacijo        .      .      .
              .       .        .     . - spozna osnove materialnega.      .      .
              .       .        .     .  poslovanja        .      .      .
              .       .        .     . - zna samostojno, varno,  .      .      .
              .       .        .     .  gospodarno in kvalitetno .      .      .
              .       .        .     .  izdelati tapetniške    .      .      .
              .       .        .     .  izdelke, prepozne različne.      .      .
              .       .        .     .  stile sedežnega pohištva .      .      .
- izdelava vseh vrst    .       .        .     . - zna narisati načrte za  .      .      .
 pohištva za opremo    .       .        .     .  tipične lesarske izdelke .      .      .
 stanovanj in poslovnih  .       .        .     .  v skladu z veljavnimi   .      .      .
 prostorov ter vsa    .       . Mizar/     .     .  normativi         . Mizar/  . Srednja  .
 popravila pohištva    .  IV.    . mizarka    . 7422.03 . - zna izdelke po načrtu   . Mizarka  . poklicna .
- sestavljanje industrijsko.       .        .     .  razstaviti na elemente in .      . izobrazba .
 izdelanega pohištva   .       .        .     .  zanje narisati kosovnice .      .      .
- izdelava vseh vrst    .       .        .     . - pozna merske ter     .      .      .
 stavbnega pohištva za  .       .        .     .  kakovostne standarde in  .      .      .
 stanovanjske in poslovne .       .        .     .  tehnološke lastnosti lesa,.      .      .
 zgradbe, popravila in  .       .        .     .  furnirja in lesenih plošč .      .      .
 vgrajevanje stavbnega  .       .        .     . - spozna lastnosti, uporabo .      .      .
 pohištva         .       .        .     .  in obdelavo umetnih mas  .      .      .
- izdelovanje modelov in  .       .        .     . - usposobi se za obdelavo  .      .      .
 kalupov iz lesa, lesnih .       .        .     .  lesa, furnirja in plošč  .      .      .
 tvoriv in drugih     .       .        .     . - spozna pravila za varno  .      .      .
 materialov        .       .        .     .  delo in varovanje okolja .      .      .
- vzdrževanje strojev,   .       .        .     . - zna povezovati tehnološke .      .      .
 orodij in naprav     .       .        .     .  postopke v tehnološke   .      .      .
- izdelovanje odrske opreme.       .        .     .  procese za individualno  .      .      .
- izdelovanje parketa   .       .        .     .  proizvodnjo        .      .      .
- izdelovanje lesenih   .       .        .     . - pozna zgradbo, delovanje .      .      .
 instrumentov       .       .        .     .  in način uporabe     .      .      .
- izdelovanje izdelkov   .       .        .     .  lesnoobdelovalnih strojev,.      .      .
 domače obrti iz lesa   .       .        .     .  pnevmatičnih in      .      .      .
- kontroliranje izdelkov  .       .        .     .  hidravličnih naprav,   .      .      .
 iz lesa         .       .        .     .  transportnih naprav in  .      .      .
- izdelava intarzij    .       .        .     .  električnih strojev    .      .      .
- izdelava športne opreme .       .        .     . - osvoji znanja o      .      .      .
 iz lesa         .       .        .     .  vzdrževanju strojev in  .      .      .
- izdelava drugih izdelkov .       .        .     .  naprav          .      .      .
 iz lesa         .       .        .     . - zna izračunati, napisati .      .      .
- izdelava lesenih igrač  .       .        .     .  in narisati tehnološko  .      .      .
- izdelava lesnih vodnih  .       .        .     .  dokumentacijo za izdelek, .      .      .
 plovil          .       .        .     .  izdelan na obrtniški   .      .      .
- izdelava kolarskih    .       .        .     .  način, vključno s     .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .  kalkulacijo        .      .      .
- izdelava stilnega    .       .        .     . - spozna vodenje enostavnega.      .      .
 pohištva         .       .        .     .  knjigovodstva       .      .      .
- popravila športne opreme .       .        .     . - zna samostojno, varno,  .      .      .
- nastavljanje       .       .        .     .  gospodarno, kvalitetno  .      .      .
 lesnoobdelovalnih strojev.       .        .     .  izdelati izbrane mizarske .      .      .
- upravljanje       .       .        .     .  izdelke          .      .      .
 lesnoobdelovalnih strojev.       .        .     .               .      .      .
- upravljanje procesnih  .       .        .     .               .      .      .
 linij za obdelavo in   .       .        .     .               .      .      .
 predelavo lesa      .       .        .     .               .      .      .
- lakiranje lesnih izdelkov.       .        .     .               .      .      .
- zidanje zidov iz vseh  .       .        .     .               .      .      .
 vrst materialov     .       .        .     .               .      .      .
- zidanje stebrov in slopov.       .        .     .               .      .      .
 (pravokotne, mnogokotne, .       . Zidar/     . 7122.07 . - razume gradbene načrte  . Zidar/  . Srednja  .
 okrogle in drugih oblik) .  IV.    . zidarka    .     . - usposobi se za risanje  . zidarka  . poklicna .
- zidanje predelnih sten, .       .        .     .  enostavnih konstrukcij  .      . izobrazba .
 požarnih zidov in vencev .       .        .     . - pozna osnove iz gradbene .      .      .
- izdelava grobih in finih .       .        .     .  mehanike         .      .      .
 ometov          .       .        .     . - pozna lastnosti, sestavo .      .      .
- izdelovanje, ometavanje .       .        .     .  in namen gradbenih    .      .      .
 in oblaganje fasad    .       .        .     .  elementov in materialov  .      .      .
- vzidavanje (okenskih in .       .        .     . - pozna tehnologijo gradnje .      .      .
 vratnih okvirjev, ograj, .       .        .     . - spozna osnove organizacije.      .      .
 stopnic ....)      .       .        .     .  dela in poslovanja na   .      .      .
- zazidavanje (instalacij, .       .        .     .  gradbišču in delovnem   .      .      .
 odprtin, ostrešij ...)  .       .        .     .  mestu           .      .      .
- zidarska dela na     .       .        .     . - spozna osnove kalkuliranja.      .      .
 kanalizaciji (polagajanje.       .        .     . - usposobi se za zahtevnejša.      .      .
 cevi, izdelava jaškov,  .       .        .     .  dela pri vgradnji betona, .      .      .
 peskolovov, septičnih  .       .        .     .  zidanju in ometavanju   .      .      .
 jam, požiralnikov ...)  .       .        .     . - pozna vsa spremljajoča  .      .      .
- izdelovanje, vgrajevanje .       .        .     .  dela na gradbišču     .      .      .
 in negovanje betona   .       .        .     . - osvoji delovne postopke  .      .      .
- postavljanje delovnih  .       .        .     . - pozna zakonodajo in    .      .      .
 odrov in enostavnih   .       .        .     .  predpise         .      .      .
 fasadnih odrov      .       .        .     . - osvoji znanje s področja .      .      .
- izvajanje rušitvenih del .       .        .     .  varstva pri delu     .      .      .
 in sanacije       .       .        .     .               .      .      .
- opravljanje meritev   .       .        .     .               .      .      .
 (zakoličenje, postavitev .       .        .     .               .      .      .
 gradbenih profilov,   .       .        .     .               .      .      .
 prenos in obeleževanje  .       .        .     .               .      .      .
 višinskih točk in    .       .        .     .               .      .      .
 zakoličbe na profile in .       .        .     .               .      .      .
 iz profilov na objekt in .       .        .     .               .      .      .
 v objektu, niveliranje  .       .        .     .               .      .      .
 ...)           .       .        .     .               .      .      .
- krivljenje in polaganje .       .        .     .               .      .      .
 enostavne armature    .       .        .     .               .      .      .
- izdelovanje opažev    .       .        .     .               .      .      .
 enostavnih betonskih   .       .        .     .               .      .      .
 konstrukcij       .       .        .     .               .      .      .
- polaganje in betoniranje .       .        .     .               .      .      .
 stropov s polnili    .       .        .     .               .      .      .
- izdelovanje cementnih  .       .        .     .               .      .      .
 prevlek in estrihov   .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje krovskih del z .       .        .     .               .      .      .
 opečnimi in betonskimi  .       .        .     .               .      .      .
 strešniki        .       .        .     .               .      .      .
- izvajanje gradbenih del .       .        .     .               .      .      .
 pri nizkih gradnjah   .       .        .     .               .      .      .
 (zunanje ureditve,    .       .        .     .               .      .      .
 funkcionalne površine  .       .        .     .               .      .      .
 objektov, dovozne ceste .       .        .     .               .      .      .
 ...)           .       .        .     .               .      .      .
- vgrajevanje hidro,    .       .        .     .               .      .      .
 toplotnih in zvočnih   .       .        .     .               .      .      .
 izolacij         .       .        .     .               .      .      .
- razreza lesa       .       .        .     . - pozna konstrukcijske   .      .      .
- izdelovanje in      .       .        .     .  elemente zgradb      .      .      .
 obdelovanje lesenih   .       . Tesar/     .     . - pozna konstrukcijske   . Tesar/  . Srednja  .
 elementov (risanje    .  IV.    . tesarka    . 7124.04 .  sklope in sisteme     . tesarka  . poklicna .
 profilov, predrisanje na .       .        .     . - usposobi se za delo s   .      . izobrazba .
 material, ročno tesanje, .       .        .     .  stroji in orodjem     .      .      .
 površinska zaščita lesa, .       .        .     . - usposobi se za risanje  .      .      .
 strojna in ročna obdelava.       .        .     .  konstrukcij        .      .      .
 elementov, izdelovanje  .       .        .     . - razume projektno     .      .      .
 delov odrov, elementov  .       .        .     .  dokumentacijo       .      .      .
 opažev in konstrukcij)  .       .        .     . - spozna osnove gradbene  .      .      .
- izdelovanje lesenih   .       .        .     .  mehanike in opisne    .      .      .
 konstrukcij (tramovja,  .       .        .     .  geometrije        .      .      .
 opažev, letev, ostrešij) .       .        .     . - pozna materiale in    .      .      .
- postavljanje,      .       .        .     .  tehnologijo gradnje    .      .      .
 sestavljanje strešnih  .       .        .     . - osvoji znanje s področja .      .      .
 konstrukcij in lesenih  .       .        .     .  varstva pri delu     .      .      .
 elementov        .       .        .     . - razume osnove organizacije.      .      .
- vzdrževanje lesenih   .       .        .     .  in poslovanja (gradbišča .      .      .
 objektov in konstrukcij .       .        .     .  in delovnega mesta)    .      .      .
- izvajanje krovskih del  .       .        .     . - pozna osnove kalkuliranja .      .      .
 (opečne, betonske,    .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
 lesene, bitumenske    .       .        .     .  računalništva in     .      .      .
 kritine)         .       .        .     .  informatike        .      .      .
- polaganje toplotnih   .       .        .     .               .      .      .
 izolacij         .       .        .     .               .      .      .
- uporaba in vzdrževanje  .       .        .     .               .      .      .
 orodja          .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje in     .       .        .     .               .      .      .
 izdelovanje pločevinastih.       .        .     .               .      .      .
 elementov        .       . Klepar - krovec/     . - razume tehnično      . Klepar - . Srednja  .
- rezanje, krojenje,    .  IV.    . kleparka -   . *    .  dokumentacijo       . krovec/  . poklicna .
 upogibanje, ravnanje,  .       . krovka     .     . - zna izdelati delavniški  . kleparka . izobrazba .
 glajenje, izbočevanje,  .       .        .     .  načrt           . - krovka .      .
 brušenje in drugo    .  IV.    . Klepar/kleparka. 7213.05 . - pozna opisno geometrijo  .      .      .
 oblikovanje pločevine  .       .        .     . - pozna osnove kalkulacij  .      .      .
- spajanje, sestavljanje in.  IV.    . Krovec/krovka . 7131.01 . - spozna osnove       .      .      .
 popravljanje delov s   .       .        .     .  računalništva       .      .      .
 pomočjo varjenja,    .       .        .     . - osvoji tehnologijo in   .      .      .
 lotanja, kovičenja in  .       .        .     .  obdelavo materialov    .      .      .
 drugih postopkov     .       .        .     . - pozna strojeslovje in   .      .      .
- izdelava in montaža   .       .        .     .  strojne elemente     .      .      .
 kleparsko - krovskih   .       .        .     . - pozna osnove statike,   .      .      .
 elementov        .       .        .     .  gradbene fizike in    .      .      .
- priprav podlage za    .       .        .     .  energetike        .      .      .
 pokrivanje z vsemi    .       .        .     . - pozna zakonodajo in    .      .      .
 vrstami strešnih kritin .       .        .     .  predpise v okviru stroke .      .      .
- pokrivanje ravnih in   .       .        .     . - osvoji znanja s področja .      .      .
 poševnih streh z rezanimi.       .        .     .  varstva pri delu, zlasti .      .      .
 vrstami strešnih kritin .       .        .     .  o delu na višini ter   .      .      .
- izdelava hidroizolacij in.       .        .     .  osebnih in tehničnih   .      .      .
 vgrajevanje toplotnih  .       .        .     .  zaščitnih sredstvih    .      .      .
 izolacij         .       .        .     . - usposobi se za izdelavo  .      .      .
- izdelava in montaža   .       .        .     .  in montažo kleparsko-   .      .      .
 prezračevalnih naprav  .       .        .     .  krovskih elementov    .      .      .
- izdelava in montaža   .       .        .     . - spozna se z raznimi    .      .      .
 strelovodnih naprav   .       .        .     .  vrstami strešnih kritin  .      .      .
              .       .        .     .  in njihovo uporabo    .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- popravilo finomehaničnih .       .        .     . - pozna tehnično in     .Finomehanik/      .
 strojev in naprav, ki  .       . Finomehanik/  .     .  tehnološko dokumentacijo .finomehaničarka Srednja.
 delujejo na mehaničnih, .  IV.    . finomehaničarka. 7311.02 .  na področju finomehanike .      . poklicna .
 električnih in drugih  .       .        .     . - pozna materiale in    .      . izobrazba .
 principih (pisalni,   .       .        .     .  tehnologijo na področju  .      .      .
 kopirni, šivalni in   .       .        .     .  finomehanike       .      .      .
 drugi stroji, merilne  .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
 naprave, tehtnice ter  .       .        .     .  diagnosticiranje napak in .      .      .
 medicinske, optične in  .       .        .     .  njihovo odpravljanje   .      .      .
 druge naprave)      .       .        .     . - pozna principe delovanja .      .      .
- izdelovanje nadomestnih .       .        .     .  mehaničnih in elektronskih.      .      .
 delov          .       .        .     .  sklopov in sistemov    .      .      .
- vgrajevanje delov    .       .        .     . - obvlada meritve in    .      .      .
- opravljanje servisne   .       .        .     .  nastanitve fin. naprav  .      .      .
 dejavnosti finomehaničnih.       .        .     . - zna izdelovati nadomestne .      .      .
 strojev in naprav    .       .        .     .  dele           .      .      .
- svetovanje naročniku,  .       .        .     . - pozna predpise o varstvu .      .      .
 kupcu          .       .        .     .  pri delu in varstvu okolja.      .      .
              .       .        .     . - zna komunicirati v domačem.      .      .
              .       .        .     .  in tujem jeziku      .      .      .
              .       .        .     . - pozna osnove ekonomike in .      .      .
              .       .        .     .  tržne strategije     .      .      .
- izdelovanje ur      .       .        .     . - pozna urarsko tehnično in .      .      .
- popravilo ur       .       .        .     .  tehnološko dokumentacijo . Urar/urarka Srednja  .
- vzdrževanje ur      .  IV.    . Urar/Urarka  . 7311.10 . - pozna materiale in    .      . strokovna .
- vgrajevanje delov v ure .       .        .     .  urarsko tehnologijo    .      . izobrazba .
- gravura ur        .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
- prodaja in svetovanje  .       .        .     .  diagnosticiranje napak in .      .      .
 kupcu          .       .        .     .  njihovo odpravljanje   .      .      .
              .       .        .     . - pozna principe delovanja .      .      .
              .       .        .     .  analognih in digitalnih ur.      .      .
              .       .        .     . - obvlada meritve za    .      .      .
              .       .        .     .  umirjanje in nastavitev ur.      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za gravuro  .      .      .
              .       .        .     . - zna izdelovati nadomestne .      .      .
              .       .        .     .  dele ur          .      .      .
              .       .        .     . - pozna postopke za     .      .      .
              .       .        .     .  restavriranje starih ur  .      .      .
              .       .        .     . - razvija komunikacijo v  .      .      .
              .       .        .     .  domačem in tujem jeziku  .      .      .
              .       .        .     . - pozna psihologijo prodaje .      .      .
              .       .        .     .  in osnove ekonomike    .      .      .
              .       .        .     . - osvoji načela varstva pri .      .      .
              .       .        .     .  delu in varstva okolja  .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- izdelovanje nakita in  .       .        .     . - pozna plemenite kovine in .      .      .
 izdelkov iz plemenitih  .       .        .     .  drage ter poldrage kamne .      .      .
 kovin in dragih ter   .  IV.    . Zlatar/Zlatarka. 7313.05 . - pozna strojno litje nakita. Zlatar/  . Srednja  .
 poldragih kamnov     .       .        .     .  in drugih izdelkov iz   . Zlatarka . poklicna .
- popravila nakita in   .       .        .     .  plemenitih kovin     .      . izobrazba .
 izdelkov iz plemenitih  .  IV.    . Srebrar/    . 7313.04 . - usposobi se za gravuro črk.      .      .
 kovin in dragih ter   .       . Srebrarka   .     .  in vzorcev na nakit in  .      .      .
 poldragih kamnov     .       .        .     .  izdelke iz plemenitih   .      .      .
- strojna gravura     .       .        .     .  kovin           .      .      .
- vzdrževanje nakita    .       .        .     . - pozna legiranje, taljenje,.      .      .
- svetovanje kupcu     .       .        .     .  žarenje, žlahtnih kovin  .      .      .
- prodaja izdelkov in   .       .        .     . - usposobi se za vstavljanje.      .      .
 storitev         .       .        .     .  dragih in poldragih    .      .      .
              .       .        .     .  kamnov          .      .      .
              .       .        .     . - obvlada zlatarsko     .      .      .
              .       .        .     .  računstvo         .      .      .
              .       .        .     . - pozna sloge, oblike nakita.      .      .
              .       .        .     .  in razvija kreativnost  .      .      .
              .       .        .     . - razvija komunikativnost  .      .      .
              .       .        .     .  v domačem in tujem jeziku .      .      .
              .       .        .     . - pozna psihologijo prodaje .      .      .
              .       .        .     .  in osnove ekonomike    .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- demontaža in montaža   .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
 delov, sklopov in naprav .       .        .     .  ugotavljanje poškodb in  .      .      .
 in sistemov na voznih  .       .        .     .  napak na karoserijah vozil.      .      .
 sredstvih        .       . Avtoklepar/  .     .  in za njihovo odpravljanje. Avtoklepar/      .
- konstruiranje razvitih  .  IV.    . avtokleparka  . 7213.01 . - spoznava osnove tehnične . avtokleparka Srednja .
 ploščev, zasnova in   .       .        .     .  matematike        .      . poklicna .
 izdelava šablon in    .       .        .     . - razume tehnično      .      . izobrazba .
 prirezov         .       .        .     .  dokumentacijo       .      .      .
- kontrola in vzdrževanje .       .        .     . - pozna strokovno      .      .      .
 okvirjev,karoserij in  .       .        .     .  tehnologijo        .      .      .
 nadgradenj motornih   .       .        .     . - spozna materiale, ki jih .      .      .
 vozil, motornih koles in .       .        .     .  uporablja pri delu    .      .      .
 njih priključnih vozil  .       .        .     . - pozna osnove kalkulacij  .      .      .
- izdelava in       .       .        .     . - spozna zakonodajo in   .      .      .
 rekonstrukcija okvirjev, .       .        .     .  tehnične predpise na   .      .      .
 karoserij in nadgradenj .       .        .     .  svojem področju      .      .      .
 motornih vozil, motornih .       .        .     . - spozna principe      .      .      .
 koles in njih priključnih.       .        .     .  organizacije dela     .      .      .
 vozil          .       .        .     . - osvoji znanja s področja .      .      .
- izvedba popravil v    .       .        .     .  varstva pri delu in    .      .      .
 obliki izbočenja,    .       .        .     .  zaščite okolja      .      .      .
 brušenja, glajenja,   .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
 ravnanja ali obnove   .       .        .     .  računalništva in     .      .      .
 karoserijskih delov   .       .        .     .  informatike        .      .      .
- izvajanje varilskih del .       .        .     . - seznani se z osnovami   .      .      .
 na delih okvirja in   .       .        .     .  podjetništva       .      .      .
 karoserij ob uporabi   .       .        .     . - zna komunicirati s    .      .      .
 različnih varilskih   .       .        .     .  strankami v domačem in  .      .      .
 tehnik          .       .        .     .  tujem jeziku       .      .      .
- omejitev in določitev  .       .        .     .               .      .      .
 napak, motenj in njihovih.       .        .     .               .      .      .
 vzrokov ter ocenjevanje .       .        .     .               .      .      .
 poškodb na voznih    .       .        .     .               .      .      .
 sredstvih z metodično  .       .        .     .               .      .      .
 preiskavo poškodb in   .       .        .     .               .      .      .
 pomanjkljivosti     .       .        .     .               .      .      .
- kontrola, nastavljanje, .       .        .     .               .      .      .
 vzdrževanje in      .       .        .     .               .      .      .
 priključitev mehaničnih, .       .        .     .               .      .      .
 električnih,       .       .        .     .               .      .      .
 elektronskih, pnevmatskih.       .        .     .               .      .      .
 in hidravličnih naprav  .       .        .     .               .      .      .
 njihovih sklopov na   .       .        .     .               .      .      .
 motornih vozilih,    .       .        .     .               .      .      .
 motornih kolesih in njih .       .        .     .               .      .      .
 priključnih vozilih,   .       .        .     .               .      .      .
 nadalje transportnih,  .       .        .     .               .      .      .
 gradbenih, kmetijskih in .       .        .     .               .      .      .
 delovnih strojih ter   .       .        .     .               .      .      .
 napravah z motorjem z  .       .        .     .               .      .      .
 notranjim izgorevanjem  .       .        .     .               .      .      .
- enostavno vzdrževanje  .       .        .     .               .      .      .
 pnevmatik in koles na  .       .        .     .               .      .      .
 vozilih in delovnih   .       .        .     .               .      .      .
 sredstvih        .       .        .     .               .      .      .
- opremljanje in predelava .       .        .     .               .      .      .
 motornih vozil, motornih .       .        .     .               .      .      .
 koles in njih priključnih.       .        .     .               .      .      .
 vozil, nadalje      .       .        .     .               .      .      .
 transportnih, gradbenih, .       .        .     .               .      .      .
 kmetijskih in delovnih  .       .        .     .               .      .      .
 strojev ter naprav z   .       .        .     .               .      .      .
 motorjem z notranjim   .       .        .     .               .      .      .
 izgorevanjem       .       .        .     .               .      .      .
- kontrola, obdelava in  .       .        .     .               .      .      .
 zaščita površin     .       .        .     .               .      .      .
 protikorozijska zaščita .       .        .     .               .      .      .
 votlih delov in     .       .        .     .               .      .      .
 podvozja, kot tudi    .       .        .     .               .      .      .
 lakiranje povezano s   .       .        .     .               .      .      .
 popravilom karoserije  .       .        .     .               .      .      .
- kontrola nastavitve in  .       .        .     .               .      .      .
 presoja funkcije in   .       .        .     .               .      .      .
 stanja z ustreznimi   .       .        .     .               .      .      .
 meritvami in ravnanjem  .       .        .     .               .      .      .
 okvirja in karoserije  .       .        .     .               .      .      .
 motornega vozila s    .       .        .     .               .      .      .
 posebnim poudarkom na  .       .        .     .               .      .      .
 krmilnih napravah in   .       .        .     .               .      .      .
 geometriji podvozja ter .       .        .     .               .      .      .
 opravljanje del ob    .       .        .     .               .      .      .
 upoštevanju mejnih    .       .        .     .               .      .      .
 področij         .       .        .     .               .      .      .
- vzdrževanje in popravilo .       .        .     .               .      .      .
 hladilnikov in ogrevalnih.       .        .     .               .      .      .
 naprav za motorna vozila .       .        .     .               .      .      .
- servis izpušnih sistemov .       .        .     .               .      .      .
- diagnosticiranje,    .       . Avtomehanik/  .     . - usposobi se za      .      .      .
 nastavljanje, vzdrževanje.  IV.    . avtomehaničarka. 7231.02 .  vzdrževanje,       .      .      .
 in popravilo vozil,   .       .        .     .  diagnosticiranje in    .      .      .
 motornih koles in njih  .       .        .     .  odpravljanje napak na   .      .      .
 priključnih vozil,    .       .        .     .  motornih vozilih     .Avtomehanik/      .
 transportnih, gradbenih, .       .        .     . - spozna osnove tehnične  .avtomehaničarka Srednja.
 kmetijskih in drugih   .       .        .     .  matematike        .      . poklicna .
 delovnih strojev ter   .       . Mehanik/    .     . - razume tehnično      .      . izobrazba .
 naprav z motorjem z   .       . mehaničarka za .     .  dokumentacijo       .      .      .
 notranjim izgorevanjem, .  IV.    . dvokolesa   . 7231.05 . - pozna strokovno      .      .      .
 njihovih sklopov, delov .       .        .     .  tehnologijo        .      .      .
- diagnosticiranje,    .       .        .     . - spozna materiale, ki jih .      .      .
 nastavljanje,      .       .        .     .  uporablja pri delu    .      .      .
 vzdrževanje in popravilo .       .        .     . - pozna osnove kalkulacij  .      .      .
 električnih in      .       . Monter/monterka.     . - spozna zakonodajo in   .      .      .
 elektronskih naprav in  .  IV.    . motornih vozil . 7231.06 .  tehnične predpise na   .      .      .
 njih sklopov na motornih .       .        .     .  svojem področju      .      .      .
 vozilih, motornih kolesih.       .        .     . - spozna principe      .      .      .
 in njih priključnih   .       .        .     .  organizacije dela     .      .      .
 vozilih, transportnih,  .       . Monter/monterka.     . - osvoji znanje s področja .      .      .
 gradbenih, kmetijskih in .  IV.    . za dvokolesa  . 7231.07 .  varstva pri delu in    .      .      .
 delovnih strojih ter   .       .        .     .  zaščite okolja      .      .      .
 napravah z motorjem z  .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
 notranjim izgorevanjem, .       .        .     .  računalništva in     .      .      .
 vključno njihove     .       .        .     .  informatike        .      .      .
 električne pogone,    .       . Tehnični    .     . - seznani se z osnovami   .      .      .
 akumulatorje energije  .       . kontrolor/   .     .  podjetništva       .      .      .
 ter regulacijske in   .       . tehnična    .     . - zna komunicirati s    .      .      .
 krmilne naprave     .       . kontrolorka  .     .  strankami v domačem in  .      .      .
- enostavno vzdrževanje in .  IV.    . vozil     . 7231.08 .  tujem jeziku       .      .      .
 popravilo pnevmatskih in .       .        .     .               .      .      .
 hidravličnih naprav na  .       . Ladijski    .     .               .      .      .
 motornih vozilih,    .  IV.    . mehanik/ladijska 7233.04 .               .      .      .
 motornih kolesih in njih .       . mehaničarka  .     .               .      .      .
 priključnih vozilih,   .       .        .     .               .      .      .
 transportnih, gradbenih, .       . Mehanik/    .     .               .      .      .
 kmetijskih in delovnih  .       . mehaničarka  .     .               .      .      .
 strojih ter napravah z  .       . kmetijskih   .     .               .      .      .
 motorjem z notranjim   .       . strojev in   .     .               .      .      .
 izgorevanjem       .  IV.    . naprav     . 7233.08 .               .      .      .
- enostavno vzdrževanje  .       .        .     .               .      .      .
 karoserij in okvirjev  .       .        .     .               .      .      .
 motornih vozil, motornih .       .        .     .               .      .      .
 koles in njih priklopnih .       .        .     .               .      .      .
 vozil, kakor tudi    .       .        .     .               .      .      .
 protikorozijske zaščite .       .        .     .               .      .      .
 votlih delov in     .       .        .     .               .      .      .
 podvozja, kot tudi    .       .        .     .               .      .      .
 lakiranje, povezano s  .       .        .     .               .      .      .
 popravilom karoserije  .       .        .     .               .      .      .
- kontrola, nastavitve in .       .        .     .               .      .      .
 presoja funkcije in   .       .        .     .               .      .      .
 stanja motornega vozila, .       .        .     .               .      .      .
 sklopov in sistemov s  .       .        .     .               .      .      .
 posebnim poudarkom na  .       .        .     .               .      .      .
 zavornih in krmilnih   .       .        .     .               .      .      .
 napravah, na pravilnem  .       .        .     .               .      .      .
 delovanju motorja z   .       .        .     .               .      .      .
 notranjim izgorevanjem  .       .        .     .               .      .      .
 in naprav za čiščenje  .       .        .     .               .      .      .
 izpušnih plinov, na   .       .        .     .               .      .      .
 tehničnih pregledih   .       .        .     .               .      .      .
 motornih vozil (dnevni, .       .        .     .               .      .      .
 mesečni, letni)     .       .        .     .               .      .      .
- opremljanje motornih   .       .        .     .               .      .      .
 vozil, motornih koles in .       .        .     .               .      .      .
 njih priključnih vozil, .       .        .     .               .      .      .
 transportnih, gradbenih, .       .        .     .               .      .      .
 kmetijskih in delovnih  .       .        .     .               .      .      .
 strojev ter naprav z   .       .        .     .               .      .      .
 motorjem z notranjim   .       .        .     .               .      .      .
 izgorevanjem z dodatno  .       .        .     .               .      .      .
 opremo in priborom    .       .        .     .               .      .      .
- pomoč in vleka motornih .       .        .     .               .      .      .
 vozil na terenu     .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- vgrajevanje cevovodov za .       . Instalater/  .     . - pozna tehnično      .Instalater/. Srednja  .
 vodovodno instalacijo  .       . instalaterka za.     .  dokumentacijo       .instalaterka poklicna .
- rezanje, spajanje in   .       . vodovod    .     . - osvoji osnove tehniškega . strojnih . izobrazba .
 oblikovanje cevovodov  .       . plin in    .     .  risanja          . instalacij.      .
- zaščita in izolacija   .  IV.    . kanalizacijo  . *    . - razume osnove       .      .      .
 cevovodov        .       .        .     .  dimenzionianja      .      .      .
- montaže in vzdrževanje  .       .        .     . - pozna lastnosti osnovnih .      .      .
 oskrbnih sistemov (virov).       .        .     .  in pomožnih materialov  .      .      .
 z vodo          .       .        .     . - pozna in uporablja    .      .      .
- montaža sanitarne opreme .       .        .     .  postopke tesnjenja    .      .      .
 in iztočnih armatur   .       . Monter/    .     . - pozna izolacijske     .      .      .
- montaža sistemov za   .       . monterka    .     .  materiale         .      .      .
 pripravo tople vode   .       . vodovodnih   .     . - usposobi se za obdelavo  .      .      .
- montaža solarnih sistemi .  IV.    . naprav     . 7136.08 .  materialov        .      .      .
 za pripravo tople vode  .       .        .     . - pozna fizikalne in    .      .      .
- dezinfekcija omrežja   .       .        .     .  transportne lastnosti   .      .      .
- tlačni preizkus omrežja .       .        .     .  pretočnih in ogrevalnih  .      .      .
- polaganje in spajanje  .       . Monter/    .     .  medijev          .      .      .
 cevovodov za odvod    .       . monterka    .     . - usposobi se za merjenje  .      .      .
 odpadnih voda      .  IV.    . plinskih naprav. 7136.07 .  fizikalnih količin    .      .      .
              .       .        .     . - pozna zgorevanje goriv  .      .      .
              .       . Vzdrževalec/  .     . - pozna sisteme odvoda   .      .      .
- rezanje, spajanje in   .       . vzdrževalka  .     .  dimnih plinov       .      .      .
 polaganje cevovodov za  .       . komunalne   .     . - usposobi se za izvedbo  .      .      .
 plinsko instalacijo   .  IV.    . opreme     . 7136.09 .  regulacij energetskih   .      .      .
- montaža plinskih trošil .       .        .     .  sistemov         .      .      .
- montaža in nastavitev  .       .        .     . - razume osnove       .      .      .
 plinskih gorilnikov   .       .        .     .  izračunavanja toplotnih  .      .      .
- vzdrževanje in      .       .        .     .  izgub           .      .      .
 servisiranje plinskih  .       .        .     . - razume osnove hidrodinamike,     .      .
 trošil          .       .        .     .  termodinamike in     .      .      .
- montaža elementov    .       .        .     .  elektrotehnike      .      .      .
 plinskega omrežja    .       .        .     . - pozna osnove računalništva.      .      .
- zamenjava plinomerov in .       .        .     . - pozna obnovljive vire   .      .      .
 zapornih ventilov    .       .        .     .  energije         .      .      .
- ugotavljanje in     .       .        .     . - pozna osnove kalkulacij  .      .      .
 odpravljanje napak v   .       .        .     . - pozna zakonodajo in    .      .      .
 sistemih (vzdrževanje)  .       .        .     .  predpise         .      .      .
              .       .        .     . - pozna načine za transport .      .      .
              .       .        .     .  in skladiščenje gorilnih .      .      .
              .       .        .     .  plinov          .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- rezanje, spajanje in   .       . Instalater/  .     . - usposobi se za nameščanje .      .      .
 polaganje cevovodov   .       . instalaterka  .     .  vodovodnih, plinskih in  .      .      .
 ogrevalnih naprav    .       . ogrevalnih,  .     .  kanalizacijskih instalacij.      .      .
- montaža elementov    .       . prezračevalnih,.     .  ter za instaliranje    .      .      .
 centralnega ogrevanja  .       . hladilnih in  .     .  ogrevalnih,        .      .      .
 (kotlov, ogrevalnih,   .       . klimatizacijskih     .  prezračevalnih, hladilnih .      .      .
 regulacijskih in     .  IV.    . naprav     . **   .  in klimatizacijskih    .      .      .
 varnostnih)       .       .        .     .  naprav          .      .      .
- montaža ogreval     .       .        .     . - usposobi se iz področja  .      .      .
- montaža in nastavitev  .       .        .     .  varstva pri delu in    .      .      .
 gorilnikov        .       .        .     .  požarne          .      .      .
- zaščita in izolacija   .       .        .     .               .      .      .
 cevovodov        .       .        .     .               .      .      .
- montaža solarnih sistemov.       .        .     .               .      .      .
 za pripravo tople vode  .       . Monter/    .     .               .      .      .
 ali ogrevanja      .       . monterka    .     .               .      .      .
- tlačni preizkus in    .       . hladilnih   .     .               .      .      .
 nastavitev pretokov   .  IV.    . naprav     . 7136.03 .               .      .      .
 omrežja         .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- izdelava in montaža   .       . Monter/    .     .               .      .      .
 prezračevalnih kanalov  .       . monterka    .     .               .      .      .
 in oblikovnih kosov   .       . klimatskih   .     .               .      .      .
- montaža elementov    .  IV.    . naprav     . 7136.04 .               .      .      .
 klimatizacije in     .       .        .     .               .      .      .
 prezračevanje (klimatskih.       .        .     .               .      .      .
 naprav, ventilatorjev,  .       .        .     .               .      .      .
 hladilnih naprav,    .       . Monter/    .     .               .      .      .
 distribucijskih     .       . monterka    .     .               .      .      .
 elementov in elementov  .       . ogrevalnih   .     .               .      .      .
 regulacije)       .  IV.    . naprav     . 7136.06 .               .      .      .
- protipožarna, zvočna in .       .        .     .               .      .      .
 toplotna izolacija    .       .        .     .               .      .      .
 kanalov         .       .        .     .               .      .      .
- meritve in regulacije  .       .        .     .               .      .      .
 sistema         .       .        .     .               .      .      .
- ugotavljanje in     .       .        .     .               .      .      .
 odpravljanje napak v   .       .        .     .               .      .      .
 sistemih (vzdrževanje)  .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- polaganje in       .       . Elektromonter/ .     . - pozna materiale, elemente . Elektrikar. Srednja  .
 priključevanje kablov,  .  IV.    . elektromonterka. 7241.13 .  in tehnologijo v     . energetik . poklicna .
 gradnja nadzemnih    .       .        .     .  elektrotehniki ter osnove .      . izobrazba .
 električnih omrežij,   .       .        .     .  tehničnega dokumentiranja .      .      .
 montaža in ozemljitev  .       .        .     . - pozna osnove       .      .      .
 strelovodnih sistemov  .       . Elektromehanik/.     .  elektrotehniških predpisov.      .      .
- izdelava, montaža in   .       .elektromehaničarka    .  in standardov       .      .      .
 priključevanje stikalnih .       . proizvodnih  .     . - usposobi se za izvedbo  .      .      .
 blokov in električnih  .       . strojev in   .     .  vseh vrst električnih   .      .      .
 instalacij        .  IV.    . naprav     . 7241.03 .  instalacij, razsvetljave .      .      .
- izdelava, montaža in   .       .        .     .  in izdelavo stikalnih   .      .      .
 priključevanje      .       .        .     .  blokov          .      .      .
 zahtevnejših električnih .       .        .     . - pozna vlogo, sestavo in  .      .      .
 strojev in        .       .        .     .  delovanje električnih   .      .      .
 elektroenergetskih    .       .Elektroinštalater/    .  strojev in naprav     .      .      .
 naprav po načrtih    .  IV.    .elektroinštalaterka 7137.01 - usposobi se za      .      .      .
- vzdrževanje in      .       .        .     .  priključevanje,      .      .      .
 servisiranje       .       .        .     .  vzdrževanje in nadzor   .      .      .
 elektroenergetskih    .       . Mehanik/    .     .  obratovanja ter      .      .      .
 strojev, naprav, omrežij .       . mehaničarka  .     .  servisiranje električnih .      .      .
 in instalacij      .       .elektroenergetskih    .  strojev in naprav     .      .      .
- preskušanje električnih .  IV.    . postrojenj   . 7241.16 . - usposobi se za gradnjo in .      .      .
 strojev,         .       .        .     .  vzdrževanje        .      .      .
 elektroenergetskih    .       .        .     .  elektroenergetskih    .      .      .
 naprav in instalacij,  .       . Monter/    .     .  omrežij          .      .      .
 merjenje električnih   .       . monterka    .     . - pozna, vzdržuje in nadzira.      .      .
 veličin in izdelava   .       . električnega  .     .  delovanje         .      .      .
 merilnih protokolov   .  IV.    . omrežja    . 7245.02 .  elektroenergetskih naprav .      .      .
- izvajanje stikalnih   .       .        .     . - usposobi se za montažo,  .      .      .
 manipulacij na      .       .        .     .  vzdrževnje in nadzor   .      .      .
 elektroenergetskih    .       . Elektromonter/ .     .  nekaterih vrst zaščit v  .      .      .
 napravah in kontrola   .       .elektromonterka .     .  elektroenergetiki     .      .      .
 delovanja        .       . proizvodnih  .     .  (instalacij, naprav in  .      .      .
              .       . strojev in   .     .  oseb)           .      .      .
              .  IV.    . naprav     . 7241.15 . - usposobi se za izvajanje .      .      .
              .       .        .     .  določb in predpisov iz  .      .      .
              .       .        .     .  varstva pri delu, požarne .      .      .
              .       . Elektromehanik/.     .  varnosti in varstva    .      .      .
              .  IV.    .elektromehaničarka 7241.04.  okolja          .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Serviser/   .     .               .      .      .
              .       . serviserka   .     .               .      .      .
              .       . električnih  .     .               .      .      .
              .       . naprav in   .     .               .      .      .
              .  IV.    . opreme     . 7241.17 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- izdelava manj zahtevnih .       . Monter/    .     . - pozna materiale,     . Elektrikar. Srednja  .
 elektronskih podsklopov .       . monterka    .     .  elemente, podsklope in  . elektronik. poklicna .
 in sklopov po načrtih  .       . elektronskih  .     .  tehnologije v elektroniki .      . izobrazba .
- montaža in priključevanje.       . naprav in   .     . - pozna osnove       .      .      .
 zahtevnejših       .  IV.    . opreme     . 7242.04 .  elektrotehniških predpisov.      .      .
 podsklopov, sklopov,   .       .        .     .  in standardov, tehničnega .      .      .
 naprav in opreme po   .       . Mehanik/    .     .  dokumentiranja      .      .      .
 načrtih         .       . mehaničarka  .     . - pozna merilno opremo in  .      .      .
- izvajanje postopkov in  .       . elektronskih  .     .  postopke ter se usposobi .      .      .
 opravil v procesu    .       . naprav in   .     .  za izvajanje meritev manj .      .      .
 zagotavljanja kakovosti .  IV.    . opreme     . 7242.08 .  zahtevnih sklopov in   .      .      .
- izvajanje manj zahtevnih .       .        .     .  naprav          .      .      .
 merilnih in kontrolnih  .       . Serviser/   .     . - usposobi se za izdelavo, .      .      .
 postopkov in       .       . serviserka   .     .  kontrolo in servisiranje .      .      .
 dokumentiranje      .       . elektronskih  .     .  elektronskih podsklopov  .      .      .
- vzdrževanje in      .       . naprav in   .     .  in naprav         .      .      .
 servisiranje elektronskih.  IV.    . opreme     . 7242.07 . - pozna delovanje in    .      .      .
 naprav in krmilij    .       .        .     .  sestavo proizvodnih    .      .      .
 (avdiovideo naprav,   .       . Mehanik/    .     .  informacijskih mrež    .      .      .
 naprav industrijske in  .       . mehaničarka  .     . - pozna osnove programiranja.      .      .
 energetske elektronike) .       . avdio-video  .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
- konstruiranje manj    .       . naprav in   .     .  določb in predpisov iz  .      .      .
 zahtevnih podsklopov in .  IV.    . opreme     . 7242.02 .  varstva pri delu, požarne .      .      .
 delovnih priprav     .       .        .     .  varnosti in varstva    .      .      .
- sodelovanje pri     .       . Monter/    .     .  okolja          .      .      .
 prevzemanju, zagonu in  .       . monterka    .     .               .      .      .
 preskušanju elektronskih .       . elektronskih  .     .               .      .      .
 naprav in sistemov    .       . avdio-video  .     .               .      .      .
- izgradnja, vzdrževanje  .       . naprav in   . 7242.03 .               .      .      .
 in delo na proizvodnih  .  IV.    . opreme     .     .               .      .      .
 in informacijskih mrežah .       .        .     .               .      .      .
              .       . RTV      .     .               .      .      .
              .       . mehanik/    .     .               .      .      .
              .  IV.    . mehaničarka  . 7242.05 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . RTV      .     .               .      .      .
              .  IV.    . monter/monterka. 7242.06 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Mehanik/    .     .               .      .      .
              .       . mehaničarka  .     .               .      .      .
              .       . elektronskih  .     .               .      .      .
              .       . pisarniških  .     .               .      .      .
              .  IV.    . strojev    . 7242.09 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- posnetje točnih dimenzij .  IV.    . Stavbni    . 7322.08 . - pozna stekla (sestavo,  .      .      .
- ročno, strojno in    .       . steklar/    .     .  lastnosti, vrste, uporabo,. Stavbni  . Srednja  .
 avtomatizirano      .       . stavbna    .     .  varno ravnanje)      . steklar/ . poklicna .
 izdelovanje in      .       . steklarka   .     . - pozna les, kovine,    . stavbna  . izobrazba .
 obdelovanje steklenih  .       .        .     .  umetne mase in tesnilne  . steklarka .      .
 izdelkov: razrez stekla .       .        .     .  materiale, ki se     .      .      .
- žaganje stekla, brušenje .       .        .     .  pojavljajo v steklarstvu, .      .      .
 in poliranje ravnih in  .       .        .     .  njihovo uporabo in    .      .      .
 oblikovanih stekel,   .       .        .     .  obdelavo         .      .      .
 vrtanje stekla, peskanje .       .        .     . - obvlada osnove tehničnega .      .      .
 stekla, graviranje,   .       .        .     .  risanja          .      .      .
 sitotisk, upogibanje,  .       .        .     . - obvlada poklicno     .      .      .
 dekorativno taljenje,  .       .        .     .  specifične osnove     .      .      .
 lepljenje stekla     .       .        .     .  matematike        .      .      .
- obdelava in priprava   .       .        .     . - osvoji strokovno znanje o .      .      .
 stekla za kaljenje    .       .        .     .  razrezu in tehnoloških  .      .      .
- zasteklitve z vsemi   .       .        .     .  postopkih za obdelavo   .      .      .
 vrstami stekla,     .       .        .     .  stekla, spozna osnove   .      .      .
- izdelava in montaža   .       .        .     .  izdelave vitražev,    .      .      .
 izolacijskega stekla   .       .        .     .  jedkanja         .      .      .
- zasteklitve s kopelit  .       .        .     . - spozna osnove upogibanja .      .      .
 steklom         .       .        .     .  stekel          .      .      .
- neprebojno in      .       .        .     . - osvoji osnove izdelave  .      .      .
 protipožarne zasteklitve .       .        .     .  ogledal          .      .      .
- postavljanje sestavljenih.       .        .     . - spozna osnove peskanja,  .      .      .
 steklenih fasad,     .       .        .     .  sitotiska in lepljenja  .      .      .
 nadstreškov in predelnih .       .        .     .  stekla          .      .      .
 sten iz kaljenega stekla .       .        .     . - pozna zgradbo, način   .      .      .
- priprava, uporaba,    .       .        .     .  izdelave in montaže    .      .      .
 strežba in vzdrževanje  .       .        .     .  izolacijskega stekla,   .      .      .
 avtomatiziranih,     .       .        .     .  kopelit, neprebojnega,  .      .      .
 enostavnih steklarskih  .       .        .     .  protipožarnega stekla   .      .      .
 strojev, orodij in naprav.       .        .     . - zna narisati načrte za  .      .      .
- nakladanje, razkladanje, .       .        .     .  tipične steklarske    .      .      .
 sortiranje in      .       .        .     .  izdelke v skladu z    .      .      .
 skladiščenje stekla in  .       .        .     .  veljavnimi normativi   .      .      .
 izdelkov         .       .        .     . - zna načrtovati kaljenje  .      .      .
- sprejemanje naročil in  .       .        .     .  steklene stene in podobno .      .      .
 svetovanje strankam   .       .        .     .  z uporabo okovja iz    .      .      .
- skrb za varno delo    .       .        .     .  standardnih katalogov   .      .      .
              .       .        .     . - razume projektno     .      .      .
              .       .        .     .  dokumentacijo in skice  .      .      .
              .       .        .     . - obvlada izdelavo     .      .      .
              .       .        .     .  kalkulacije        .      .      .
              .       .        .     . - se seznani z osnovami   .      .      .
              .       .        .     .  informatike in      .      .      .
              .       .        .     .  računalništva       .      .      .
              .       .        .     . - pozna delovanje, uporabo .      .      .
              .       .        .     .  in vzdrževanje      .      .      .
              .       .        .     .  steklarskih obdelovalnih .      .      .
              .       .        .     .  strojev, njihovo sestavo .      .      .
              .       .        .     .  in vzdrževanje      .      .      .
              .       .        .     . - se nauči splošnih in   .      .      .
              .       .        .     .  posebnih pravil za varno .      .      .
              .       .        .     .  delo in varovanje okolja .      .      .
              .       .        .     . - pozna osnove organizacije .      .      .
              .       .        .     .  poslovanja        .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- oskrba varovancev/    .       . Bolničar/   .     . - pozna zdrav način     . Bolničar -. Srednja  .
 stanovalcev v splošnih  .       . bolničarka v  .     .  življenja in načine    . negovalec/. poklicna .
 socialnih in posebnih  .       .socialnovarstvenem    .  preprečevanje škodljivih . bolničarka. izobrazba .
 socialnih varstvenih   .  IV.    . zavodu     . 5132.01 .  vplivov na zdravje    .- negovalka.      .
 zavodih, zdravstvenih  .       .        .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
 domovih ter na domovih: .       . Bolničar/   .     .  osebne higiene in higiene .      .      .
 - gospodinjska dela   .       . bolničarka v  .     .  opreme v socialnih in   .      .      .
 - osebna nega      .       . zdravstvenem  .     .  posebnih socialno     .      .      .
 - ohranjanje socialnih  .  IV.    . zavodu     . 5132.02 .  varstvenih zavodih ter  .      .      .
  stikov         .       .        .     .  za izvajanje higiene   .      .      .
- higiensko vzdrževanje  .       . Negovalec/   .     .  zahtevnejših delovnih   .      .      .
 opreme in pripomočkov v .       . negovalka v  .     .  prostorov in pripomočkov .      .      .
 varovančevem okolju   .       .socialnovarstvenem    .  za delo          .      .      .
- čiščenje delovnih    .  IV.    . zavodu     . **   . - usposobi se za izvajanje .      .      .
 pripomočkov, opreme in  .       .        .     .  oskrbe varovancev po   .      .      .
 površin (razen delovnih) .       .        .     .  navodilih         .      .      .
 v zahtevnejših delovnih .       .        .     . - usposobi se za izvajanje .      .      .
 prostorih: prostori za  .       .        .     .  transporta varovancev po .      .      .
 intervencije,      .       .        .     .  navodilih         .      .      .
 sterilizacija      .       .        .     . - pozna osnovne principe  .      .      .
- pomoč in izvedba     .       .        .     .  delovanja človekovega   .      .      .
 transporta varovanca po .       .        .     .  telesa in psihe      .      .      .
 navodilih        .       .        .     . - zna komunicirati z    .      .      .
              .       .        .     .  varovanci         .      .      .
              .       .        .     . - pozna in upošteva     .      .      .
              .       .        .     .  človekove pravice     .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- priprava dela (pregled  .       . Usnjarski   .     . - poznajo osnovne in pomožne. Usnjarski . Srednja  .
 kakovosti usnja, rezanja .       . galanterist/  .     .  materiale (vrste,     .galenterist/ poklicna .
 ter mehanska obdelava  .       . usnjarska   .     .  lastnosti, poimenovanje, . usnjarska . izobrazba .
 usnja)          .  IV.    . galenteristika . 7442.03 .  uporabnost)        .galanteristika     .
- priprav osnovnih krojev .       .        .     . - pozna stroje in naprave  .      .      .
- strojno in ročno     .       .        .     . - osvoji tehnologijo    .      .      .
 krojenje         .       .        .     .  izdelave usnjarskih in  .      .      .
- sestavljanje usnjenih  .       .        .     .  krznarskih izdelkov    .      .      .
 galanterijskih izdelkov .       .        .     . - spozna estetiko in    .      .      .
 s šivanjem in lepljenjem .       .        .     .  modelirstvo        .      .      .
- dodelava in končna    .       .        .     . - usposobi se za izdelovanje.      .      .
 izdelava usnjenih    .       .        .     .  izdelkov usnjene     .      .      .
 galanterijskih izdelkov .       .        .     .  galanterije        .      .      .
              .       .        .     . - spozna znanja iz fizike  .      .      .
              .       .        .     .  in kemije za razumevanje .      .      .
              .       .        .     .  materialov in       .      .      .
              .       .        .     .  tehnologije        .      .      .
- priprava dela (pregled  .       .        .     . - osvoji osnove varstva pri .      .      .
 kakovosti usnja, rezanje .       .        .     .  delu           .      .      .
 ter mehanska obdelava  .       .        .     . - osvoji varstvo delovnega .      .      .
 usnja)          .       .        .     .  in bivalnega okolja    .      .      .
- priprav osnovnih krojev .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
- strojno in ročno krojenje.       .        .     .  računalniške informatike .      .      .
- sestavljanje sedlarskih .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov in jermen s   .       .        .     .               .      .      .
 šivanjem in lepljenjem  .       .        .     .               .      .      .
- dodelava in končna    .       .        .     .               .      .      .
 izdelava sedlarskih   .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov in jermen    .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- razvrščanje usnja in   .       . Izdelovalec/  . 7434.02 . - pozna osnovne in     .Izdelovalec/ Srednja  .
 pomožnih materialov v  .  IV.    . izdelovalka  . **   .  premožne materiale (vrste,.izdelovalka. poklicna .
 kakovostne razrede    .       . usnjenih    .     .  lasnosti, poimenovanje,  . usnjenih . izobrazba .
- priprava dela (jemanje  .       . oblačil    .     .  uporabnost)        . in    .      .
 mer, izdelava krojev in .       .        .     . - pozna stroje in naprave  . krznenih .      .
 krojenje)        .       .        .     . - osvoji tehnologijo    . oblačil  .      .
- izdelovanje usnjenih   .       .        .     .  izdelave usnjarskih in  .      .      .
 oblačil (sestavljanje  .       .        .     .  krznarskih izdelkov    .      .      .
 in šivanje oblačil)   .       .        .     . - spozna estetiko in    .      .      .
- priprava strojev ter   .       .        .     .  modelirstvo        .      .      .
 delo s stroji in orodji .       .        .     . - usposobi se za      .      .      .
- dodelava usnjenih    .       .        .     .  izdelovanje usnjenih in  .      .      .
 oblačil (likanje,    .       .        .     .  krznenih oblačil     .      .      .
 označevanje)       .       .        .     . - spozna znanja iz fizike  .      .      .
              .       .        .     .  in kemije potrebna za   .      .      .
- razvrščanje krzna in   .       . Izdelovalec/  . 7434.01 .  razumevanje materialov  .      .      .
 pomožnih materialov v  .  IV.    . izdelovalka  . **   .  in tehnologije      .      .      .
 kakovostne razrede    .       . krznenih    .     . - osvoji osnove varstva pri .      .      .
- priprava dela (jemanje  .       . oblačil    .     .  delu           .      .      .
 mer, izdelava krojev in .       .        .     . - osvoji znanja o varstvu  .      .      .
 krojenje)        .       .        .     .  delovnega in bivalnega  .      .      .
- računsko obdelovanje kož .       .        .     .  okolja          .      .      .
- izdelovanje krznenih   .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
 oblačil (sestavljanje  .       .        .     .  računalniške informatike .      .      .
 in šivanje oblačil)   .       .        .     .               .      .      .
- priprava strojev ter   .       .        .     .               .      .      .
 delo s stroji in orodij .       .        .     .               .      .      .
- dodelava krznenih oblačil.       .        .     .               .      .      .
 (likanje, uravnavanje  .       .        .     .               .      .      .
 dlake)          .       .        .     .               .      .      .
              .  IV.    . Rokavičar/   . 7434.03 .               .      .      .
- razvrščanje usnja, krzna .       . rokavičarka  . **   .               .      .      .
 in pomožnih materialov  .       .        .     .               .      .      .
 v kakovostne razrede   .       .        .     .               .      .      .
- priprava dela (jemanje  .       .        .     .               .      .      .
 mer, izdelava krojev in .       .        .     .               .      .      .
 krojenje)        .       .        .     .               .      .      .
- izdelava rokavic     .       .        .     .               .      .      .
 (sestavljanje in šivanje).       .        .     .               .      .      .
- priprava strojev ter   .       .        .     .               .      .      .
 delo s stroj in orodji  .       .        .     .               .      .      .
- dodelava rokavic     .       .        .     .               .      .      .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRILOGA IV  NIŽJA POKLICNA ŠOLA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
    Tipična dela    . Ocena ravni . Poklic     . Koda  . Strokovna znanja      . Naziv  . Stopnja .
              . zahtevnosti .        .     .               . poklicne . izobrazbe .
              . tipičnih del.        .     .               . oziroma .      .
              .       .        .     .               . strokovne .      .
              .       .        .     .               . izobrazbe .      .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
     1        .   2    .  3      .  4  .     5          .  6   .  7   .
---------------------------.-------------.----------------.---------.-----------------------------.-----------.-----------.
- preprosta ročna in    .       . Delavec/    .     .               .      .      .
 strojna dela pri     .       . delavka za   .     . - zna opravljati preprosta . Pomočnik/ . Nižja   .
 pridelavi poljščin in  .       . preprosta   .     .  dela v kmetijski     . pomočnica . poklicna .
 vrtnin ter v trajnih   .  III.   . kmetijska dela . 9211.01 .  proizvodnji: priprava   . kmetovalca. izobrazba .
 nasadih         .       .        .     .  tal, setev, gojenje,   .      .      .
- strojna in ročna     .       .        .     .  oskrba posevkov, spravilo .      .      .
 obdelava tal       .       .        .     .  košnje          .      .      .
- spravilo poljščin,    .       .        .     . - zna opravljati preprosta .      .      .
 vrtnin, obiranje     .       .        .     .  dela v živinorejski    .      .      .
 grozdja, sadja, hmelja  .       .        .     .  proizvodnji: oskrbi    .      .      .
- skrb za travinje, košnja .       .        .     .  živali, krmljenje,    .      .      .
 in dosuševanje      .       .        .     .  vzdrževanje hleva, molža .      .      .
- krmljenje in oskrba   .       .        .     . - zna opravljati preprosta .      .      .
 živali v hlevu      .       .        .     .  dela v sadjarski in    .      .      .
- molža in oskrba mleka  .       .        .     .  vinogradniški proizvodnji:.      .      .
- oskrbovanje broljerjev  .       .        .     .  priprava zemljišča,    .      .      .
 in nesnic        .       .        .     .  sajenje, rez, oskrba...  .      .      .
- vzdrževanje ročnega   .       .        .     . - zna uporabljati osnovno  .      .      .
 orodja in oskrba     .       .        .     .  ročno orodje in opremo  .      .      .
 kmetijskih strojev    .       .        .     .  v kmetijski pridelavi   .      .      .
- izdelovanje dekorativnih .       .        .     . - zazna potrebo pri     .      .      .
 in uporabnih predmetov  .       .        .     .  povezovanju pridobljenega .      .      .
 iz lesa, papirja in vrbe .       .        .     .  teoretičnega znanja iz  .      .      .
- pomoč pri predelavi   .       .        .     .  poljedelstva, sadjarstva, .      .      .
 kmetijskih pridelkov,  .       .        .     .  vinogradništva in     .      .      .
 grozdja in jabolk    .       .        .     .  živinoreje s praktičnim  .      .      .
- nabiranje in sušenje   .       .        .     .  delom           .      .      .
 zelišč          .       .        .     . - spozna osnove delovanja  .      .      .
              .       .        .     .  kmetijskih strojev in   .      .      .
              .       .        .     .  naprav ter ročnega in   .      .      .
              .       .        .     .  strojnega orodja     .      .      .
              .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
              .       .        .     .  vzdrževanja strojev    .      .      .
              .       .        .     . - utrdi in dopolni splošna .      .      .
              .       .        .     .  znanja iz ključnih    .      .      .
              .       .        .     .  predmetov, ki so pomembni .      .      .
              .       .        .     .  za življenjsko uspešnost .      .      .
              .       .        .     .  in socializacijo     .      .      .
              .       .        .     . - spozna nevarnosti pri   .      .      .
              .       .        .     .  delu v kmetijstvu in   .      .      .
              .       .        .     .  varnostne ukrepe za    .      .      .
              .       .        .     .  preprečevanje delovnih  .      .      .
              .       .        .     .  nezgod          .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- vzdrževanje in čiščenje .       . Delavec/delavka.     .               .      .      .
 ribogojnih bazenov    .       . za preprosta  .     .               .      .      .
- skrb za krmo ter     .  III.   . ribiška dela  . 9213.02 . - spozna osnove naravnih  .      .      .
 hranjenje rib in drugih .       .        .     .  ekosistemov        .      .      .
 vodnih živali      .       .        .     . - spozna življenje v vodi  .      .      .
- izlov rib, pobiranje   .       .        .     . - spozna osnovna načela   .      .      .
 alg, školjk, lupinarjev .       .        .     .  ribogojništva       .      .      .
 in mehkužcev       .       .        .     . - zna oskrbeti sladkovodne .      .      .
- opazovanje živali in   .       .        .     .  in morske živali     .      .      .
 opozarjanje na bolezni, .       .        .     .               .      .      .
 onesnaženost voda in   .       .        .     .               .      .      .
 druge probleme      .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- vzdrževanje napajališč  .       .        .     .               .      .      .
 in krmišč za divjad   .       . Delavec/delavka.     . - spozna osnove naravnih  .      .      .
- krmljenje živali     .       . za preprosta  .     .  ekosistemov        .      .      .
- pomoč pri lovu      .  III.   . lovska dela  . 9213.01 . - spozna življenje v gozdu .      .      .
- nastavljanje pasti,   .       .        .     . - pozna osnovna načela lova .      .      .
 kopanje jam in lukenj  .       .        .     . - zna oskrbovati gozdne   .      .      .
- opazovanje in bleženje  .       .        .     .  živali          .      .      .
 staleža divjadi     .       .        .     .               .      .      .
- opozarjanje na stare   .       .        .     .               .      .      .
 živali in na bolezni   .       .        .     .               .      .      .
- opazovanje gozda in   .       .        .     .               .      .      .
 opozarjanje na pojave  .       .        .     .               .      .      .
 onesnaženosti      .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- sejanje moke       .       .        .     . - pozna osnove prehrane z  .      .      .
- priprava surovin     .       . Delavec/delavka.     .  mikrobiološkimi živili  . Pomočnik/ . Nižja   .
- oblikovanje kruha in   .       . za srednje   .     . - osvoji osnove pekarstva, . pomočnica . poklicna .
 enostavnih vrst     .       . zahtevna dela .     .  slaščičarstva in     . peka za  . izobrazba .
 pekovskega peciva    .       . v proizvodnji .     .  konditorstva       .slaščičarja.      .
- pomoč pri peki kruha in .  III.   . kruha in peciva. ***   . - spozna delovne postopke  . -     .      .
 peki peciva       .       .        .     .  pri izdelovanju      . konditorja.      .
- manipuliranje z izdelki .       .        .     .  pekarskih izdelkov,    .      .      .
 po pečenju        .       .        .     .  slaščic in konditorskih  .      .      .
- štetje in zlaganje    .       .        .     .  izdelkov         .      .      .
 pekovskih izdelkov    .       .        .     . - prepozna stroje, orodja  .      .      .
- pakiranje izdelkov    .       .        .     .  in naprave        .      .      .
- rezanje kruha      .       .        .     . - osvoji znanje o higieni  .      .      .
- priprava komisinov    .       .        .     .  živil, osebni higieni in .      .      .
- urejanje delovnega    .       .        .     .  higieni delovnega okolja .      .      .
 prostora         .       .        .     . - osvoji znanje iz varstva .      .      .
- delo na strojnih linijah .       .        .     .  pri delu         .      .      .
 za izdelavo testa in   .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
 oblikovanje izdelkov   .       .        .     .  računalništva       .      .      .
              .       .        .     . - pozna tehnike in sredstva .      .      .
              .       .        .     .  za pakiranje       .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Delavec/delavka.     .               .      .      .
- priprava delovnih    .       . za srednjo   .     .               .      .      .
 sredstev in pripomočkov .       . zahtevna dela .     .               .      .      .
- priprava in mešanje   .       . v proizvodnji .     .               .      .      .
 surovin za izdelavo mas, .  III.   . slaščic    . ***   .               .      .      .
 testa in krem po     .       .        .     .               .      .      .
 predpisanih postopkih  .       .        .     .               .      .      .
- mehanska obdelava živil .       .        .     .               .      .      .
- pomoč pri izdelavi in  .       . Delavec/delavka.     .               .      .      .
 pripravi konditorskih  .       . za srednje   .     .               .      .      .
 izdelkov         .       . zahtevna dela .     .               .      .      .
- upravljanje in nadziranje.       . v proizvodnji .     .               .      .      .
 enostavnejših strojev  .       . konditorskih  .     .               .      .      .
 za proizvodnjo slaščic  .       . izdelkov    .     .               .      .      .
 in konditorskih     .  III.   .        . ***   .               .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .               .      .      .
- peka manj zahtevnih   .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .               .      .      .
- manipuliranje z izdelki .       .        .     .               .      .      .
 in polizdelki po pečenju .       .        .     .               .      .      .
- oblikovanju manj     .       .        .     .               .      .      .
 zahtevnih slaščičarskih .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .               .      .      .
- ročno in strojno     .       .        .     .               .      .      .
 pakiranje proizvodov   .       .        .     .               .      .      .
- priprava komisionov   .       .        .     .               .      .      .
- pomoč pri cvrtju krofov .       .        .     .               .      .      .
- urejanje delovnega    .       .        .     .               .      .      .
 prostora         .       .        .     .               .      .      .
- dela na liniji klanja  .       . Delavec/delavka.     . - pozna osnove tehnoloških .      .      .
 - omamljanje       .       . za srednje   .     .  postopkov pri proizvodnji . Pomočnik . Nižja   .
 - obešanje        .       . zahtevna dela .     .  mesa           . mesarja  . poklicna .
 - čiščenje drobovine   .       . v proizvodnji .     . - zna opravljati različne  .      . izobrazba .
 - obdelava trupov in   .       . mesa in mesnih .     .  tehnike termične obdelave .      .      .
  glav          .  III.   . izdelkov    . **   .  in konzerviranje mesa   .      .      .
 - obdelava črev     .       .        .     . - zna opravljati različne  .      .      .
 - pakiranje mesa     .       .        .     .  tehnike in pozna     .      .      .
- delo v predelavi     .       .        .     .  sredstva za pakiranje   .      .      .
 - opravljanje del pri  .       .        .     . - spozna stroje, orodja in .      .      .
  polnilnikih      .       .        .     .  naprave          .      .      .
 - priprava črev in    .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
  oblikovanje klobas v  .       .        .     .  računalništva       .      .      .
  naravnih črevih    .       .        .     . - osvoji znanje o higieni  .      .      .
 - priprava mesa in    .       .        .     .  živil, osebni higieni   .      .      .
  dodatkov za pripravo  .       .        .     .  ter higieni delovnega   .      .      .
  različnih mas polnjenja.       .        .     .  okolja          .      .      .
 - opravljanje del na   .       .        .     . - osvoji in razume predpise .      .      .
  stroju za polnjenje  .       .        .     .  iz varstva pri delu    .      .      .
  pločevink in      .       .        .     .               .      .      .
  kontroliranje neto mase.       .        .     .               .      .      .
 - pranje, pakiranje in  .       .        .     .               .      .      .
  skladiščenje konzerv  .       .        .     .               .      .      .
 - serviranje stroju za  .       .        .     .               .      .      .
  zapiranje konzerv   .       .        .     .               .      .      .
 - vakuumsko pakiranje  .       .        .     .               .      .      .
  klobas in suho mesnatih.       .        .     .               .      .      .
  izdelkov        .       .        .     .               .      .      .
 - pakiranje klobas in  .       .        .     .               .      .      .
  suho mesnatih izdelkov .       .        .     .               .      .      .
  v kartonske škatle   .       .        .     .               .      .      .
 - mletje in mešanje mesa .       .        .     .               .      .      .
  za sekljance      .       .        .     .               .      .      .
 - upravljanje z     .       .        .     .               .      .      .
  oblikovalnim strojem  .       .        .     .               .      .      .
  in pakiranje sekljancev.       .        .     .               .      .      .
 - upravljanje s strojem .       .        .     .               .      .      .
  za oblikovanje     .       .        .     .               .      .      .
  kartonskih škatel   .       .        .     .               .      .      .
 - čiščenje delovnih   .       .        .     .               .      .      .
  sredstev in delovnih  .       .        .     .               .      .      .
  prostorov       .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
V skladu z navodili:    .  III.   . Likalec/likalka. 9133.01 . - razlikuje namembnost   . Pomočnik/ . Nižja   .
- označevanje, pranje,   .  III.   . Pralec/pralka . 9133.02 .  prostorov, opreme in   . pomočnica . poklicna .
 likanje, zlaganje in   .       .        .     .  inventarja        . gospodinje. izobrazba .
 pakiranje tekstilij doma .       .        .     . - spozna osnovne higienske, .- oskrbnice.      .
 in v pralnicah      .       .        .     .  organizacijske, ekonomske .      .      .
- odstranjevanje madežev  .       .        .     .  in druge zahteve dela   .      .      .
 s tekstilij, usnja, kože .       .        .     . - zna opravljati osnovna  .      .      .
 z uporabo kemičnih    .       .        .     .  dela pri vzdrževanju in  .      .      .
 izdelkov doma in v    .       .        .     .  čiščenju v gospodinjstvu .      .      .
 pralnicah        .       .        .     . - pozna osnove varstva pri .      .      .
              .       .        .     .  delu           .      .      .
V skladu z navodili:    .  III.   . Sobar/sobarica . 9132.07 . - pozna sestavo jedil in  .      .      .
- vzdrževanje hodnikov,  .       .        .     .  živil           .      .      .
 sob, kopalnic in drugih .       .        .     . - usposobi se za osnovne  .      .      .
 prostorov        .       .        .     .  procese pripravljanja   .      .      .
- čiščenje in pospravljanje.       .        .     .  hrane           .      .      .
 hodnikov, sob, kopalnic .       .        .     . - razvije osebnostne    .      .      .
 in drugih prostorov   .       .        .     .  lasnosti za pomoč in   .      .      .
- menjava perila in    .       .        .     .  sodelovanje z ljudmi   .      .      .
 higienskih potrebščin  .       .        .     . - razvije občutek      .      .      .
              .       .        .     .  odgovornosti za delo,   .      .      .
V skladu z navodili:    .       .        .     .  delovna sredstva in    .      .      .
- oskrbovanje okrasnih   .       . Delavec/delavka.     .  materiale         .      .      .
 rastlin v hiši in okolici.       . za preprosta  .     . - usposobi se za delo z   .      .      .
- opravljanje del na vrtu .  III.   . vrtnarska dela . 9211.01 .  različnimi materiali in  .      .      .
 (obdelava tal, oskrba in .       .        .     .  preprostimi delovnimi   .      .      .
 osnovna zaščita rastlin) .       .        .     .  sredstvi         .      .      .
- pobiranje, skladiščenje .       .        .     . - spozna vrste in lastnosti .      .      .
 in pravilna raba     .       .        .     .  tekstilnih in drugih   .      .      .
 pridelkov rastlinske in .       .        .     .  materialov ter možnosti  .      .      .
 živinorejske proizvodnje .       .        .     .  njihove predelave     .      .      .
- oskrbovanje okrasnih   .       .        .     . - zna opravljati ročne in  .      .      .
 rastlin v okolici hiše  .       .        .     .  enostavne strojne postopke.      .      .
              .       .        .     .  za izdelavo tekstilnih  .      .      .
              .       .        .     .  izdelkov ter za      .      .      .
              .       .        .     .  vzdrževanje tekstilij,  .      .      .
              .       .        .     .  usnja, kože ...      .      .      .
              .       .        .     . - zna opravljati osnovna  .      .      .
              .       .        .     .  kmetijska dela      .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
V skladu z navodili:    .       .        .     .               .      .      .
- pometanje, sesanje,   .       . Čistilec/   .     .               .      .      .
 čiščenje, loščenje    .       . čistilka na  .     .               .      .      .
 hišnih površin, oken in .  III.   . domu      . 9131.01 .               .      .      .
 pohištva         .       . Čistilec/   .     .               .      .      .
- vzdrževanje in      .       . čistilka    .     .               .      .      .
 pospravljanje hiš in   .  III.   . prostorov   . 9132.03 .               .      .      .
 poslovnih objektov    .       . Čistilec/   .     .               .      .      .
- postiljanje, zamenjava  .  III.   . čistilka oken . 9142.01 .               .      .      .
 perila, brisač,     .       . Čistilec/   .     .               .      .      .
 higienskih potrebščin  .       . čistilka    .     .               .      .      .
              .       . pohištva in  .     .               .      .      .
V skladu z navodili:    .  III.   . talnih oblog  . 9132.02 .               .      .      .
- pomivanje posode     .       .        .     .               .      .      .
- izdelovanje preprostih  .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov iz tekstila in .       .        .     .               .      .      .
 krpanje         .       .        .     .               .      .      .
- uporaba gospodinjskih  .       .        .     .               .      .      .
 strojev in naprav    .       . Gospodinjski  .     .               .      .      .
- nabava živil in drugih  .       . pomočnik/   .     .               .      .      .
 izdelkov za gospodinjstvo.       . gospodinjska  .     .               .      .      .
- nudenje osnovne pomoči  .       . pomočnica na  .     .               .      .      .
 pri osebni negi     .  III.   . domu      . 9131.02 .               .      .      .
Samostojno pripravljanje, .       .        .     .               .      .      .
kuhanje, serviranje in   .       .        .     .               .      .      .
razdeljevanje enostavnih  .       .        .     .               .      .      .
obrokov          .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
V skladu z navodili:    .       .        .     .               .      .      .
- skrbi za nabavo hrane  .       .        .     .               .      .      .
- pripravlja hrano, kuha, .       .        .     .               .      .      .
 servira in razdeljuje  .       .        .     .               .      .      .
 obroke          .       .        .     .               .      .      .
- pripravlja dietne obroke .       .        .     .               .      .      .
 glede na potrebe     .       .        .     .               .      .      .
 posameznikov       .       .        .     .               .      .      .
              .       . Kuhinjski   .     .               .      .      .
              .       . pomočnik/   .     .               .      .      .
              .       . kuhinjska   .     .               .      .      .
              .       . pomočnica na  .     .               .      .      .
              .  III.   . domu      . 9131.03 .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       . Kuhinjski   .     .               .      .      .
              .       . pomočnik/   .     .               .      .      .
              .       . kuhinjska   .     .               .      .      .
              .       . pomočnica (ne .     .               .      .      .
              .  III.   . na domu)    . 9132.03 .               .      .      .
- razrez, krojenje,    .       .        .     . - spozna vrste ter fizikalno.      .      .
 čeljenje, robljenje lesa .       . Obdelovalec/  .     .  - kemične lastnosti lesa .Obdelovalec/ Nižja   .
 na krožni žagi      .       . obdelovalka  .     .  in lesnih tvoriv     .obdelovalka. poklicna .
- žaganje z motorno žago  .  III.   . lesa      . 7421.01 . - pozna vrste tehničnih in . lesa   . izobrazba .
- parjenje lesa      .       .        .     .  drugih materialov z    .      .      .
- strojno, ročno brušenje .       .        .     .  nameni uporabe      .      .      .
 in poliranje elementov  .       .        .     . - pozna osnove delovanja  .      .      .
 ali izdelkov       .       .        .     .  strojev in naprav ter   .      .      .
- pakiranje izdelkov    .       .        .     .  ročnega in strojnega   .      .      .
- strojno, ročno      .       .        .     .  orodja z osnovnim     .      .      .
 sestavljanje, lepljenje .       .        .     .  vzdrževanjem za obdelavo .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .  oziroma predelavo lesa  .      .      .
- strojno spajanje furnirja.       .        .     .  in lesnih tvoriv     .      .      .
- ročni nanos premaznih in .       .        .     . - usposobi se za ročno in  .      .      .
 drugih sredstev     .       .        .     .  strojno obdelavo oziroma .      .      .
- izdelava moznikov, čepov .       .        .     .  predelavo lesa in lesnih .      .      .
 paličic ipd.       .       .        .     .  tvoriv          .      .      .
- ročno furniranje robov  .       .        .     . - spozna osnove       .      .      .
- vgrajevanje zaskočnikov, .       .        .     .  elektrotehnike      .      .      .
 ključavnic in okovja   .       .        .     . - osvoji znanje s področja .      .      .
- pomožna dela pri     .       .        .     .  varstva pri delu,     .      .      .
 obdelavi, predelavi lesa,.       .        .     .  požarnega varstva ter   .      .      .
 lesnih tvoriv z     .       .        .     .  varstva okolja      .      .      .
 vizuelno kontrolo in   .       .        .     .               .      .      .
 sortiranje        .       .        .     .               .      .      .
- impregniranje lesa    .       .        .     .               .      .      .
- vgrajevanje stavbnega  .       .        .     .               .      .      .
 pohištva         .       .        .     .               .      .      .
- izdelava opažev     .       .        .     .               .      .      .
- polaganje podov     .       .        .     .               .      .      .
- izdelava sodov      .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- upravljanje z lahkimi  .       .        .     . - usposobi se za pripravo  .      .      .
 gradbenimi stroji    .       . Upravljalec/  .     .  delovnega mesta, delo s  .Upravljalec/ Nižja   .
- upravljanje z      .       . upravljalka  .     .  stroji, čiščenje strojev .upravljalka. poklicna .
 mehanizacijo pri     .       . strojev    .     .  v gradbene mehanizacije  . gradbene . izobrazba .
 betoniranju       .       . gradbene    .     . - spozna lastnosti in    .mehanizacije      .
- upravljanje z mešalnikom .  III.   . mehanizacije  . 8332.02 .  namen lahkih gradbenih  .      .      .
 za malto         .       .        .     .  strojev          .      .      .
- upravljanje z lahkim   .       .        .     . - pozna tehnologijo dela z .      .      .
 konzolnim dvigalom    .       .        .     .  lahkimi gradbenimi stroji .      .      .
- upravljanje z vrtalnim  .       .        .     . - spozna gradbene materiale .      .      .
 kladivom nabijanja    .       .        .     . - spozna elemente,     .      .      .
- vzdrževanje       .       .        .     .  konstrukcije       .      .      .
              .       .        .     . - osvoji znanje s področja .      .      .
              .       .        .     .  varstva pri delu     .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- zidanje zidov, stebrov  .       .        .     .               .      .      .
 in slopov        .       . Zidar/zidarka .     . - pozna lastnosti, sestavo . Gradbinec/. Nižja   .
- zidanje predelnih sten  .       . za zidanje in .     .  in namen gradbenih    . gradbinka . poklicna .
- priprava betona in    .  III.   . ometavanje   . 7122.06 .  materialov in elementov  .      . izobrazba .
 malte          .       .        .     . - spozna tehnologijo dela  .      .      .
- vgrajevanje betona    .       .        .     . - razume načrte zidanja in .      .      .
- izdelava notranjih in  .       .        .     .  polaganja keramičnih   .      .      .
 zunanjih ometov     .       .        .     .  ploščic          .      .      .
- zazidava odprtin in   .       .        .     . - usposobi se za delo pri  .      .      .
 inštalacij        .       .        .     .  pripravi in vgradnji   .      .      .
- rušitvena dela      .       .        .     .  betona ter za pripravo  .      .      .
              .       .        .     .  podlog in rezilnih    .      .      .
              .       .        .     .  materialov        .      .      .
- priprava podlog za    .       . Pologalec/   .     . - usposobi se za delo pri  .      .      .
 polaganje keramičnih   .       . polagalka   .     .  zidanju in ometavanju ter .      .      .
 ploščic (prevzem,    .       . keramičnih   .     .  za zaključno obdelavo   .      .      .
 izravnava, premazi,...) .  III.   . ploščic    . 7132.02 .  oblog           .      .      .
- priprava cemente malte  .       .        .     . - pozna delovne postopke  .      .      .
 in lepil         .       .        .     . - osvoji znanja s področja .      .      .
- polaganje tlakov v    .       .        .     .  varstva pri delu     .      .      .
 cemento malto      .       .        .     .               .      .      .
- polaganje tlakov na   .       .        .     .               .      .      .
 lepilo          .       .        .     .               .      .      .
- polaganje stenske    .       .        .     .               .      .      .
 keramike v cemento malto .       .        .     .               .      .      .
- polaganje stenske    .       .        .     .               .      .      .
 keramike na lepilo    .       .        .     .               .      .      .
- oblaganje stopnic    .       .        .     .               .      .      .
- izdelava zaključkov   .       .        .     .               .      .      .
 (balkonske obrobe,    .       .        .     .               .      .      .
 stenske obrobe,     .       .        .     .               .      .      .
 stopniščni zaključki,...).       .        .     .               .      .      .
- obdelava stikov     .       .        .     .               .      .      .
- čiščenje in zaključna  .       .        .     .               .      .      .
 obdelava keramičnih oblog.       .        .     .               .      .      .
- izdelava, montaža in   .       .        .     . - razume opažne načrte   .      .      .
 demontaža opažev     .       .        .     . - pozna lastnosti, sestavo .      .      .
- izdelava enostavnih   .       . Tesar/     .     .  in namen gradbenih    . Tesar/  . Nižja   .
 lesnih zvez       .       . tesarka    .     .  materialov in gradbenih  . tesarka  . poklicna .
- montaža lakih lesnih   .  III.   . opažev     . 7124.03 .  elementov         . opažev  . izobrazba .
 odrov          .       .        .     . - pozna delovne postopke  .      .      .
- enostavno betoniranje  .       .        .     . - usposobi se za izdelavo  .      .      .
              .       .        .     .  in montažo opažev in   .      .      .
              .       .        .     .  lahkih lesnih odrov    .      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za delo pri  .      .      .
              .       .        .     .  enostavnem betoniranju  .      .      .
              .       .        .     . - osvoji znanja s področja .      .      .
              .       .        .     .  varstva pri delu     .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- priprava sredstev za   .       .        .     . - spozna premazna sredstva .      .      .
 nanašanje        .       .        .     . - usposobi se za pripravo  .      .      .
- priprava površin pred  .  III.   . Ličar/ličarka . 7141.04 .  površin pred nanosom   . Ličar/  . Nižja   .
 nanosom         .       .        .     . - usposobi se za nanos   . ličarka  . poklicna .
- nanos premaznih sredstev .       .        .     . - prepozna zahteve     .      . izobrazba .
- priprava izdelkov ali  .  III.   .Pleskar/pleskarka 7141.05 .  kakovosti izdelka ali   .      .      .
 storitve za odpremo ali .       .        .     .  storitve         .      .      .
 prevzem         .       .        .     . - usposobi se za popravilo .      .      .
- popravilo napak     .       .        .     . - osvoji predpise o     .      .      .
              .       .        .     .  zaščitnih ukrepih in   .      .      .
              .       .        .     .  predpise v zvezi z    .      .      .
              .       .        .     .  onesnaževanjem okolja   .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- skladno s proizvodnimi  .  III.   . Obdelovalec/  .     . - spozna tehnično in    .Obdelovalec/ Nižja   .
 postopki in navodili   .       . obdelovalka  .     .  tehnološko dokumentacijo .obdelovalka. poklicna .
 upravlja stroje in    .       . kovin     . *    . - pozna materiale in    . kovin   . izobrazba .
 naprave, na katerih   .       .        .     .  tehnologijo        .      .      .
 opravlja enostavne    .       .        .     . - zna se odločiti za izbiro .      .      .
 operacije        .       .        .     .  ustreznega orodja v    .      .      .
- pri tem izvrši:     .       .        .     .  skladu z zahtevami    .      .      .
    - izbiro potrebnega .       .        .     .  izdelka,         .      .      .
     orodja, glede na .       .        .     . - zna določiti pogoje    .      .      .
     zahteve izdelka  .       .        .     .  obdelave         .      .      .
    - določa pogoje   .       .        .     . - usposobi se za obdelavo  .      .      .
     obdelave     .       .        .     .  obdelovancev v skladu z  .      .      .
     (hitrost, gibanje).       .        .     .  navodili in tehnično   .      .      .
    - obdelavo     .       .        .     .  dokumentacijo       .      .      .
     obdelovanca:   .       .        .     . - zna uporabljati klasična .      .      .
       - ostrenje  .       .        .     .  merila za dimenzijsko in .      .      .
       - poliranje  .       .        .     .  kvalitativno kontrolo   .      .      .
       - oblikovanje .       .        .     .  izdelkov         .      .      .
       - struženje  .       .        .     . - osvoji načela varstva pri .      .      .
       - rezkanje  .       .        .     .  delu           .      .      .
       - brušenje  .       .        .     .               .      .      .
       - vrtanje   .       .        .     .               .      .      .
       - varjenje  .       .        .     .               .      .      .
    - uporablja razne  .       .        .     .               .      .      .
     aparate, merilne .       .        .     .               .      .      .
     instrumente in  .       .        .     .               .      .      .
     instrumente za  .       .        .     .               .      .      .
     klasično kontrolo .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
IZVAJANJE OSNOVNIH     .       .        .     . - osvoji osnovna matematična. Pomočnik/ . Nižja   .
MONTAŽNIH DEL V      .       . Impregnator - .     .  znanja, (izračun površin, . pomočnica . poklicna .
ELEKTROINŠTALACIJAH    .       . impregnatorka .     .  volumnov, mas, vrednosti .elektrikarja izobrazba .
OBJEKTOV          .  III.   . navitij    . 8282.01 .  v procentih itd.)     .      .      .
- priprava vodnikov in   .       .        .     . - spozna, razume in zna   .      .      .
 kablov: razvijanje,   .       .        .     .  uporabiti osnovne zakone .      .      .
 zvijanje vodnikov,    .       . Kontrolor -  .     .  v elektrotehniki     .      .      .
 snemanje izolacije,   .       . kontrolorka  .     . - spozna osnovne fizikalne .      .      .
 stiskanje votlic in   .       . električnih  .     .  veličine in razume    .      .      .
 kabelskih čevljev,    .  III.   . izdelkov    . 8282.02 .  elementarna fizikalna   .      .      .
 spajanje vodnikov,    .       .        .     .  dogajanja         .      .      .
 izdelava žičnih     .       .        .     . - pozna vrste in nekatere  .      .      .
 snopičev...       .       . Navijalec -  .     .  lastnosti materialov v  .      .      .
- gradnja podometnih    .       . navijalka   .     .  elektrotehniki in osnovne .      .      .
 inštalacij: zaris,    .       . navitij in   .     .  strojne elemente     .      .      .
 dolblenje, pritrjevanje .  III.   . tuljav     . 8282.03 . - zna pravilno skicirati  .      .      .
 cevi za podometno    .       .        .     .  enostavnejše elemente s  .      .      .
 inštalacijo, mavčenje,  .       .        .     .  svojega delovnega področja.      .      .
 montaža doz, razvodnic, .       . Sestavljalec - .     . - usposobi se za osnovne  .      .      .
 stikal in vtičnic    .       . sestavljalka  .     .  tehnološke operacije   .      .      .
- gradnja nadomestnih   .  III.   . žičnih spletov . 8282.04 .  (žaganje, vrtanje,    .      .      .
 inštalacij: montaža cevi,.       .        .     .  kovičenje itd.)      .      .      .
 objemk, skob, nadomestnih.       .        .     . - pozna konstrukcijo in   .      .      .
 stikal, vtičnic in    .       . Sestavljalec - .     .  osnove električnih    .      .      .
 razvodnic; montaža    .       . sestavljalka  .     .  inštalacij        .      .      .
 polic za vodnike,    .       . električnih  .     . - pozna strukturo in    .      .      .
 kanalov, montaža vtičnic .  III.   . delov     . 8282.05 .  sestavne dele       .      .      .
 v kanale;        .       .        .     .  telekomunikacijskih vodov .      .      .
- montaža nadomestnih   .       .        .     . - pozna osnovno strukturo  .      .      .
 razdelilcev in priprava .       . Spajalec -   .     .  in sestavne dele     .      .      .
 kablov za vezavo     .       . spajalka    .     .  elektroenergetskega    .      .      .
SESTAVLJANJE        .       . navitij in   .     .  sistema          .      .      .
ELEKTROMEHANSKIH KOMPONENT .  III.   . vezij     . 8282.06 . - pozna konstrukcijo in   .      .      .
IN SKLOPOV         .       .        .     .  princip delovanja     .      .      .
- transformatorji:     .       .        .     .  električnih strojev    .      .      .
 razidiranje, navijanje  .       . Sestavljalec - .     . - pozna konstrukcijo in   .      .      .
 in sestavljanje, izdelava.       . sestavljalka  .     .  lastnosti elementov    .      .      .
 tuljavnika;       .       . električne   .     .  nadzemnih in kabelskih  .      .      .
- motorji: razstavljanje, .  III.   . opreme     . 8282.07 .  omrežij          .      .      .
 čiščenje, sestavljanje, .       .        .     . - usposobi se za pripravo  .      .      .
 pomoč pri navijanju   .       .        .     .  vodnikov za priklope   .      .      .
 elektromotorja, menjava .       .        .     .  elektroenergetskih naprav .      .      .
 ležajev in ostalih delov .       .        .     . - razvije ročne spretnosti .      .      .
 motorja, nameščanje   .       .        .     .  za delo pri montaži,   .      .      .
 motorja k porabniku,   .       .        .     .  servisu in vzdrževanju  .      .      .
 osnovni priklopi     .       .        .     .  enostavnejših naprav s  .      .      .
 motorjev;        .       .        .     .  področja elektroenergetike,      .      .
- releji: nameščanje,   .       .        .     .  instalacij in električnih .      .      .
 čiščenje, osnovne vezave;.       .        .     .  strojev          .      .      .
SODELOVANJE PRI GRADBENIH .       .        .     . - pozna zaščitne ukrepe, ki .      .      .
IN MONTAŽNIH DELIH V    .       .        .     .  ga varujejo pri delu   .      .      .
ELEKTROENERGETIKI     .       .        .     .               .      .      .
- gradnja nadzemnih    .       .        .     .               .      .      .
 omrežij: transport,   .       .        .     .               .      .      .
 priprava in postavljanje .       .        .     .               .      .      .
 drogov, pritrjevanje   .       .        .     .               .      .      .
 izolatorjev, razvlačenje,.       .        .     .               .      .      .
 napajanje in       .       .        .     .               .      .      .
 pritrjevanje neizoliranih.       .        .     .               .      .      .
 vodnikov, polaganje in  .       .        .     .               .      .      .
 priključevanje ozemljil .       .        .     .               .      .      .
- gradnja kabelske mreže: .       .        .     .               .      .      .
 priprava jarka in    .       .        .     .               .      .      .
 dohodnih poti, transport .       .        .     .               .      .      .
 in razvlečenje kabla,  .       .        .     .               .      .      .
 prekritje kabla in    .       .        .     .               .      .      .
 zasipavanje jarka,    .       .        .     .               .      .      .
 transport in polaganje  .       .        .     .               .      .      .
 kablov v zgradbah    .       .        .     .               .      .      .
- montiranje samonosilnih .       .        .     .               .      .      .
 kabelskih snopov:    .       .        .     .               .      .      .
 transport in       .       .        .     .               .      .      .
 razvlačenje       .       .        .     .               .      .      .
 samonosilnega kabelskega .       .        .     .               .      .      .
 snopa, napenjanje snopa .       .        .     .               .      .      .
 na oporne točke     .       .        .     .               .      .      .
- gradnja transformatorskih.       .        .     .               .      .      .
 postaj: vgrajevanje   .       .        .     .               .      .      .
 različnih nosilnih    .       .        .     .               .      .      .
 elementov, montaža    .       .        .     .               .      .      .
 zbiralnic, polaganje   .       .        .     .               .      .      .
 ozemljil in izvedba   .       .        .     .               .      .      .
 ozemljitev, sodelovanje .       .        .     .               .      .      .
 pri montaži       .       .        .     .               .      .      .
 transformatorjev     .       .        .     .               .      .      .
POMOČ PRI MONTIRANJU    .       .        .     .               .      .      .
KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ .       .        .     .               .      .      .
- polaganje kablov: za   .       .        .     .               .      .      .
 računalniške mreže,   .       .        .     .               .      .      .
 telefonskih, koaksialnih .       .        .     .               .      .      .
- nameščanje elementov za .       .        .     .               .      .      .
 komunikacije: montaža  .       .        .     .               .      .      .
 telefonskih vtičnic, TV .       .        .     .               .      .      .
 vtičnic, razvodnic in  .       .        .     .               .      .      .
 klicnih naprav;     .       .        .     .               .      .      .
- sestavljanje in montaža .       . Delavec/delavka.     . - pozna materialne, elemente. Monter/  . Nižja   .
 električnih in      .       . za preprosta  .     .  in tehnologije dela v   . monterka . poklicna .
 elektronskih naprav   .       . dela v     . 9320.12 .  elektrotehniki ter osnove .elektronskih izobrazba .
              .       . proizvodnji  .     .  tehničnega dokumentiranja . sklopov  .      .
- izdelava manj zahtevnih .       . električne in .     .               .      .      .
 podsklopov in sklopov po .  III.   . optične opreme .     . - pozna splošne določbe   .      .      .
 montažnih ali vezalnih  .       .        .     .  predpisov iz varstva pri .      .      .
 načrtih         .       . Sestavljalec/ . 8282.05 .  delu, požarne varnosti in .      .      .
              .       . sestavljalka  .     .  varstva okolja      .      .      .
- sodelovanje pri prevzemu .  III.   . električnih  .     .               .      .      .
 in izdaji        .       . delov     .     . - pozna osnovne določbe   .      .      .
 elektrotehniških     .       .        .     .  predpisov s področja   .      .      .
 elementov in naprav   .       . Sestavljalec/ . 8282.04 .  elektrotehnike in     .      .      .
              .       . sestavljalka  .     .  standarde         .      .      .
- posluževalna dela pri  .  III.   . žičnih spletov .     .               .      .      .
 avtomatskih in      .       .        .     . - pozna zaščitna sredstva  .      .      .
 polavtomatskih procesih .       . Kontrolor/   .     .  in zaščitne ukrepe, ki ga .      .      .
              .       . kontrolorka  . 8282.02 .  varujejo pred poškodbami .      .      .
- servisiranje in     .       . električnih  .     .  pri delu         .      .      .
 vzdrževanje gospodinjskih.  III.   . izdelkov    .     .               .      .      .
 in ročnih orodij     .       .        .     . - pozna, razume in zna   .      .      .
              .       . Sestavljalec/ .     .  uporabiti elektrotehniške .      .      .
- pomoč pri vzdrževanju in .       . sestavljalka  . 8283.05 .  zakonitosti in razumevanje.      .      .
 servisiranju naprav   .       . tiskanih vezij .     .  fizikalnega dogajanja v  .      .      .
              .  III.   .        .     .  električnih tokokrogih  .      .      .
- izvajanje manj zahtevnih .       .        .     .               .      .      .
 kontrolnih in merilnih  .       .        .     . - pozna električne in    .      .      .
 postopkov        .       .        .     .  elektronske elemente,   .      .      .
              .       .        .     .  uporabljene v       .      .      .
- pomoč pri izvajanju   .       .        .     .  najpogostejših električnih.      .      .
 električnih instalacij  .       .        .     .  in elektronskih napravah .      .      .
 na nezahtevnih gradbenih .       .        .     .               .      .      .
 objektih         .       .        .     . - pozna enostavnejše    .      .      .
              .       .        .     .  merilne opreme in se   .      .      .
- priklop in vzdrževanje  .       .        .     .  usposobi za izvajanje   .      .      .
 manjših in manj zahtevnih.       .        .     .  meritev osnovnih veličin .      .      .
 električnih naprav    .       .        .     .  v elektrotehniki     .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     . - pozna konstrukcijo in   .      .      .
              .       .        .     .  osnovne principe delovanja.      .      .
              .       .        .     .  električnih inštalacij  .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje orodja in .       . Stekloslikar/ .     . - pozna osnovna orodja   . Pomočnik . Nižja   .
 pripomočkov za slikanje .  III.   . stekloslikarka . 7324.03 . - pozna tehnološke postopke .steklobrusilca poklicna.
 na steklo, za      .       .        .     .  za obdelavo stekla,    . za    . izobrazba .
 sitotiskanje in brizganje.       .        .     . - pozna izbor steklarskih  .stekloslikarja     .
 na steklo        .       .        .     .  zmesi, taljenje in    .      .      .
- pripravljanje izdelkov  .       .        .     .  pripravo steklovine    .      .      .
 za dekoracijo      .       .        .     . - pozna fizikalne lastnosti .      .      .
- pripravljanje barv    .       .        .     .  steklene mase       .      .      .
- dekoriranje izdelkov z  .       .        .     . - seznani se z osnovami   .      .      .
 odlepnimi slikami    .       .        .     .  tehnike risanja in    .      .      .
- ročno slikanje steklenih .       .        .     .  oblikovanja stekla    .      .      .
 izdelkov enostavnih   .       .        .     . - pozna delovanje in    .      .      .
 dekorjev z emajli    .       .        .     .  pravilno uporabo strojev .      .      .
- slikanje na steklo s   .       .        .     . - pozna osnovne lastnosti  .      .      .
 sitotiskom        .       .        .     .  stekloslikarskih barv in .      .      .
- brizganje steklenih   .       .        .     .  dodatkov         .      .      .
 izdelkov         .       .        .     . - usposobi se za enostavno .      .      .
- utrjevanje barve na   .       .        .     .  ročno slikanje, slikanje .      .      .
 izdelkih s segrevanjem  .       .        .     .  s sitotiskom in brizganje .      .      .
 v pečeh         .       .        .     .  steklenih izdelkov    .      .      .
              .       .        .     . - usposobi se za enostavna .      .      .
              .       .        .     .  dela na brusilnih strojih .      .      .
              .       .        .     . - zna uporabiti zaščitna  .      .      .
- pripravljanje brusnih  .       . Steklobrusilec/.     .  sredstva         .      .      .
 strojev, plošč, sredstev .  III.   . steklobrusilka . 7322.05 .               .      .      .
 in drugega orodja    .       .        .     .               .      .      .
- označevanje steklenih  .       .        .     .               .      .      .
 izdelkov         .       .        .     .               .      .      .
- brušenje opalnega,    .       .        .     .               .      .      .
 kristalin in svinčenega .       .        .     .               .      .      .
 kristalnega stekla:   .       .        .     .               .      .      .
 - podbrušenje      .       .        .     .               .      .      .
  enostavnejših elementov.       .        .     .               .      .      .
 - glajenje enostavnejših .       .        .     .               .      .      .
  elementov       .       .        .     .               .      .      .
 - mehanično matiranje  .       .        .     .               .      .      .
 - peskanje steklenih   .       .        .     .               .      .      .
  izdelkov        .       .        .     .               .      .      .
 - brušenje in poliranje .       .        .     .               .      .      .
  na plan plošči     .       .        .     .               .      .      .
 - posnemanje robov    .       .        .     .               .      .      .
 - vrtanje, žaganje,   .       .        .     .               .      .      .
  rezanje        .       .        .     .               .      .      .
 - vribavanje zamaškov  .       .        .     .               .      .      .
              .       .        .     .               .      .      .
- pripravljanje      .       .        .     . - pozna orodje       .      .      .
 steklarskega orodja in  .  III.   . Steklopihalec -. 7322.06 . - pozna tehnološke postopke . Pomočnik/ . Nižja   .
 pripomočkov       .       . krogličar/   .     .  za obdelavo stekla,    . pomočnica . poklicna .
- nabiranje steklovine   .       . steklopihalka .     . - pozna izbor steklarskih  .steklopihalca izobrazba.
- izdelovanje kroglic za  .       . krogličarka  .     .  zmesi, taljenje in    .      .      .
 vse vrste steklenih   .       .        .     .  pripravo steklovine    .      .      .
 izdelkov         .       .        .     . - pozna fizikalne lastnosti .      .      .
- prinašanje steklovine za .       .        .     .  steklene mase       .      .      .
 podstavke, ročke, peclje .       .        .     . - seznani se z osnovami   .      .      .
- izdelovanje enostavnejših.       .        .     .  tehnike risanja in    .      .      .
 steklenih izdelkov za  .       .        .     .  oblikovanja stekla    .      .      .
 široko potrošnjo,    .       .        .     . - pozna delovanje in    .      .      .
 gostinstvo in      .       .        .     .  pravilno uporabo strojev .      .      .
 razsvetljavo       .       .        .     . - seznani se z osnovami   .      .      .
- prinašanje steklovine na .       .        .     .  tehnike pihanja stekla,  .      .      .
 stiskalnice in ostale  .       .        .     . - usposobi se za izdelovanje.      .      .
 polavtomatske steklarske .       .        .     .  vseh vrst kroglic, za   .      .      .
 stroje          .       .        .     .  pihanje enostavnih    .      .      .
              .       .        .     .  izdelkov ter za nabiranje .      .      .
              .       .        .     .  in prinašanje stekla   .      .      .
              .       .        .     . - zna uporabiti zaščitna  .      .      .
              .       .        .     .  sredstva         .      .      .
- enostavna dela pri    .       . Konfekcijski  .     . - spozna osnovne vrste in  . Pomočnik . Nižja   .
 proizvodnji oblačil   .       . delavec/    .     .  lasnosti tekstilnih    .konfekcionarja/ poklicna
 (nalaganje, robljenje  .       . konfekcijska  . 8263.01 .  surovin          . pomočnica . izobrazba .
 etiketiranje,      .  III.   . delavka    . **   . - spozna osnove       .konfekcionarja     .
 embaliranje, ...)    .       .        .     .  konfekcijske tehnologije .      .      .
- enostavna dela pri    .       .        .     . - spozna osnove delovanja  .      .      .
 proizvodnji drugih    .       .        .     .  in način uporabe     .      .      .
 tekstilij        .       .        .     .  konfekcijskih strojev in .      .      .
- enostavna dela pri    .       .        .     .  naprav          .      .      .
 vzdrževanju orodij in  .       .        .     . - usposobi se za enostavna .      .      .
 naprav (sodelovanje pri .       .        .     .  dela v oblačilni     .      .      .
 vzdrževanju strojev in  .       .        .     .  industriji (enostavna   .      .      .
 naprav, čiščenje orodja) .       .        .     .  dela v prikrojevalnici,  .      .      .
              .       .        .     .  enostavne operacije v   .      .      .
              .       .        .     .  šivalnici, medfazno    .      .      .
              .       .        .     .  likanje, enostavna dela  .      .      .
              .       .        .     .  v adjustirnici)      .      .      .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti