Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3254. Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 5124.

Na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na 9. seji dne 2. 6. 1998 sprejel
P R A V I L A
fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravila določajo znak fundacije, urejajo organizacijo fundacije, način dela organov in strokovnih teles fundacije, pravila postopka sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pogoje in postopek imenovanja predsednika, podpredsednika, direktorja ter članov strokovnih komisij fundacije ter merila in pogoje za izplačevanje sejnine in povračila drugih stroškov za člane organov fundacije.
2. člen
Fundacija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o ustanovitvi, po teh pravilih, pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in drugih splošnih aktih.
3. člen
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije. Znak fundacije je sestavljen iz črk F in Š ter dveh debelih puščic; prva izhaja iz dna črke Š in se v polkrožnem loku končuje v dnu črke F, druga pa izhaja iz vrha črke F in se v polkrožnem loku končuje kot strešica črke Š.
II. ORGANI FUNDACIJE
4. člen
Organi fundacije so svet fundacije, direktor in strokovne komisije.
1. Svet fundacije
5. člen
Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) upravlja fundacijo in opravlja naloge, določene v 20. členu odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok).
6. člen
Predsednik sveta
Predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji, ki se opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov sveta. Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov.
Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje se tajno z glasovnicami. Če je za predsednika sveta predlaganih več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov.
7. člen
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo.
Predsednik sveta zlasti:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
– skrbi za izvajanje pravil, pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in drugih aktov sveta,
– obvešča javnost o delu sveta fundacije,
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.
Predsednik sveta je za svoje delo odgovoren svetu.
8. člen
Razrešitev predsednika lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Predsednik je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina navzočih članov sveta.
9. člen
Podpredsednik sveta
Podpredsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji z večino glasov vseh članov sveta.
Kandidata za podpredsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje se tajno z glasovnicami. Če je za podpredsednika sveta predlaganih več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za podpredsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov.
10. člen
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne naloge iz njegove pristojnosti. Če je predsednik sveta zadržan ali iz drugih razlogov ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik.
11. člen
Razrešitev podpredsednika lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Podpredsednik je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina navzočih članov sveta.
12. člen
Odločanje
Svet odloča na sejah.
Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
Svet z večino glasov vseh članov sprejme pravila fundacije in pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije.
13. člen
Glasovanje
Glasovanja so javna, razen tistih, za katera svet z večino glasov odloči, da so tajna, in glasovanja o volitvah.
2. Direktor
14. člen
Poslovodni organ fundacije je direktor.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo,
– da ni član sveta,
– je državljan Republike Slovenije,
– ima izkušnje pri vodenju.
15. člen
Direktorja fundacije (v nadaljnjem besedilu: direktor) imenujejo člani sveta na redni seji sveta na podlagi javnega razpisa. Če javni razpis ni uspešen, se ponovi. Če je za direktorja prijavljenih več kandidatov in v prvem glasovanju noben ne dobi večine, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. Direktorja izvolijo člani sveta s tajnimi glasovnicami z večino glasov vseh članov sveta. Kandidati so na glasovnem lističu razvrščeni po abecednem vrstnem redu. Če nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se razpis takoj ponovi.
16. člen
Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve direktorja ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Kandidate predlagajo člani sveta.
Za v.d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena pravil. Kandidat je imenovan z večino glasov navzočih članov sveta do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo enega leta.
17. člen
Direktor lahko s sredstvi fundacije razpolaga samo za namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Direktor je odgovoren za razpolaganje s sredstvi fundacije v skladu z odlokom.
Omejitev porabe sredstev za poslovanje se lahko spreminja glede na potrebe fundacije, vendar mora direktor skrbeti, da višina sredstev, potrebnih za poslovanje fundacije, ne ogroža premoženja, potrebnega za izpolnjevanje namenov fundacije.
18. člen
Če sklep sveta ni v skladu z zakoni ali drugimi podzakonskimi akti, direktor o tem pisno obvesti svet. V primeru, da svet vztraja pri izvršitvi takšnega sklepa, direktor pisno obvesti ustanovitelja.
19. člen
Direktor pripravi predlog letnega programa dela, predlog pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev ter predloge drugih splošnih aktov fundacije.
20. člen
Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z odlokom oziroma s pravili, ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev direktorja lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Direktor je razrešen, če za razrešnico glasuje večina navzočih članov sveta, in k njegovi razrešitvi da soglasje Državni zbor.
3. Strokovne komisije
21. člen
Strokovne komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem. Pri svetu delujejo strokovne komisije za:
– športne dejavnosti,
– gradnjo športnih objektov,
– raziskovanje in razvoj športa in
– založništvo v športu.
22. člen
Strokovna komisija ima najmanj tri člane iz vrst članov fundacije. Kandidate za člane strokovne komisije predlaga svet. Mandatna doba članov strokovne komisije poteče s potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.
Člani strokovne komisije izmed sebe z večino glasov izvolijo predsednika.
III. IZPLAČEVANJE SEJNIN IN POVRAČILO STROŠKOV
23. člen
Člani sveta in direktor imajo za udeležbo na rednih in izrednih sejah sveta pravico do izplačila sejnine.
Člani sveta, direktor in člani strokovne komisije, ki sodelujejo na sejah strokovne komisije, imajo pravico do izplačila sejnine.
Člani sveta, direktor in člani strokovnih komisij imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja).
IV. POGODBENA RAZMERJA
24. člen
Direktor kot poslovodni organ fundacije za potrebe fundacije (pravno, finančno svetovanje, strokovno svetovanje s področja športa itd.) sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami na podlagi sklepov sveta.
25. člen
Na predlog direktorja svet fundacije z večino glasov odloča o sistemizaciji delovnih mest glede na potrebe fundacije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Določbe 15. člena teh pravil ne veljajo za prvo imenovanje direktorja po ustanovitvi fundacije, če kandidat izpolnjuje pogoje.
27. člen
Organizacija in način dela organov fundacije se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet fundacije.
28. člen
Spremembo pravil lahko predlagajo najmanj trije člani sveta in direktor. O predlogu za spremembo pravil glasujejo člani sveta na redni seji. Sprememba pravil mora biti sprejeta z večino glasov vseh članov sveta. Pravila stopijo v veljavo, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
29. člen
Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta in stopijo v veljavo, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. junija 1998.
Predsednik
sveta fundacije
Tone Vogrinec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti