Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3183. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP), stran 5007.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. septembra 1998.
Št. 001-22-78/98
Ljubljana, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA NAJELA STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE IN SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI SKLADU SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ, ZA IZVEDBO PROGRAMOV PRI POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU RAZVOJA POSOČJA (ZPOKP)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Sklada za regionalni razvoj ter ohranjanja slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalca) za kredit, ki ga kreditojemalca najameta pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljnjem besedilu: kreditodajalec) v višini 959,000.000 tolarjev (Stanovanjski sklad RS 225,000.000 tolarjev, Sklad za regionalni razvoj 734,000.000 tolarjev), za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja, pod naslednjimi pogoji:
– rok odplačila kredita je deset let z vključenim petletnim moratorijem za odplačilo glavnice;
– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne tranše;
– obrestna mera je obrestna mera za izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna, trimesečni LIBOR) ali stalna (fiksna). Kreditojemalci se za obrestno mero in valuto črpanja odločajo pred vsako posamezno tranšo črpanja s pismenim zahtevkom kreditodajalcu in sicer 30 dni pred nameravanim črpanjem;
– plačilo obresti: obresti za spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno, za stalno obrestno mero pa polletno. Plačilo obresti se izvrši v isti valuti kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti so vsota enomesečnih variabilnih obresti LIBOR za izbrano valuto in dodatnih obresti v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
– obrestno mero, ki se določa za vsako posamezno tranšo črpanja kreditodajalec zmanjša za 50 baznih točk.
Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v primeru da kreditojemalca ne bosta poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poziv kreditodajalca plačala te obveznosti namesto kreditojemalcev.
2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.
3. člen
Sredstva za plačilo obveznosti Republike Slovenije iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/98-81/1
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti