Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3289. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 5146.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 36/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 70/97 in 10/98) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 8. 9. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
V statutu Občine Sv. Jurij (Uradni list RS, št. 37/95) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da glasi:
“Občina je pravna oseba. Sedež Občine Sv. Jurij je: Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
Polni naziv Občine Sveti Jurij je: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
V 7. členu se črta vejica in besedi “dela naselja”.
3. člen
V zadnjem odstavku 5. člena se številka “1329” nadomesti s številko 1336.
4. člen
V 9. členu se beseda “skladu” nadomesti z besedo “sklade”.
5. člen
Črta se tretja alinea 7. točke 11. člena.
6. člen
Spremeni se 14. člen, tako da glasi:
“Organi občine so občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska volilna komisija.”
7. člen
Nadomesti se novi 15. člen, ki glasi:
“Mandatna doba članov občinskega sveta, župana, podžupana in članov nadzornega odbora traja 4 leta. “
8. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki glasi:
“Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.”
9. člen
V 17. členu se besedi “najmanj polovico” nadomesti z besedo “večina”.
10. člen
Štirinajsta alinea 19. člena se nadomesti z novo alineo, ki glasi:
– “določi organizacijo in delovno področje občinske uprave na predlog župana”.
11. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki glasi:
Član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za katere je v zakonu določeno, da jih sprejema občinski svet na predlog župana.
12. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta beseda “odbora”.
13. člen
V 29. členu se 2. točka glasi:
“za infrastrukturo, okolje in prostor”.
14. člen
36. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.”
15. člen
37. člen se spremeni tako, da glasi:
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
16. člen
Za 37. členom se doda novi 37.a člen, ki glasi:
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po predpisih, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku je uporabnik sredstev občinskih financ kot so občinska uprava, javni zavodi in podjetja, skladi in drugi porabniki proračunskih sredstev.
Nadzorni obor opravlja redne in občasne nadzore.
O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno. Predsednik izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki. V sklepu se določi: predmet nadzora, nadzorovana oseba, cilj nadzora, čas za izvedbo nadzora, člana, ki je nosilec naloge in člana, ki bo sodeloval pri nadzoru.
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom tako, da bodo na daljši rok zajeti vsi uporabniki proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
S programom nadzorni odbor seznani občinski svet in župana. Poleg zadev iz programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.
Nadzorni odbor obvešča občinski svet v obliki pisnega poročila, ki vsebuje predvsem ugotovitve o skladnosti ravnanja, mnenja in navodila za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predloge ukrepov za zagotovitev zakonitosti oziroma skladnosti ravnanja. Občinski svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so poročilo dolžni obravnavati in upoštevati predloge in priporočila v skladu s svojimi pristojnostmi.
17. člen
Za 37.a členom se doda novi 37.b člen, ki glasi:
Nadzorni odbor ima tri člane. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani nadzornega odbora so lahko občani, ki izpolnjujejo temeljne pogoje strokovnosti in poznajo finančno – računovodske predpise.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
Člane nadzornega odbora razrešuje občinski svet na predlog nadzornega odbora.
Glede razrešitve nadzornega odbora se uporabljajo zakonski pogoji za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
18. člen
Za prvim odstavkom 54. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
“Razpis referenduma za razveljavitev splošnega akta ni mogoče izvesti za akte, ki jih je potrdilo ustavno sodišče”.
19. člen
Zadnji stavek 84. člena se spremeni tako, da glasi:
“O zadolžitvi občina zaprosi Ministrstvo za finance za soglasje.”
20. člen
V 86. členu se beseda “zagotovljena” nadomesti s “primerna”.
21. člen
Na koncu 115. člena se doda stavek, ki glasi:
“Na predlog župana, občinski svet lahko z drugimi občinami ustanovi skupne organe uprave.”
22. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-0001/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti