Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3257. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Borovnica, stran 5129.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) je Občinski svet občine Borovnica na 34. redni seji dne 17. 9. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Borovnica
1. člen
Spremeni se 6. člen tako, da glasi:
“Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se občina razdeli na vaške skupnosti, ki obsegajo območja naslednjih naselij oziroma delov naselij:
– Borovnica-Nova vas; območje volišča št. 1,
– Borovnica-Pod goro; območje volišča št. 2, razen občanov Pot v Jele,
– Borovnica-Center; območje volišča št. 3,
– Borovnica-Grič; območje volišča št. 4,
– Pot v Jele,
– Breg-Pako; območje obeh naselij,
– Zabočevo,
– Brezovica; območje naselja Brezovica in Niževec,
– Dražica; območje naselij Dražica, Ohonica, Lašče, Pristava,
– Dol,
– Laze.
Pobudo za ustanovitev vaške skupnosti ali za spremembo območja lahko da zbor krajanov ali s podpisovanjem skupina najmanj 20 polnoletnih prebivalcev dela občine.
Pred ustanovitvijo vaške skupnosti ali pred spremembo območja vaške skupnosti mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.”
2. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet lahko z odlokom prenese upravljanje določenih zadev, ki so v interesu prebivalcev posamezne skupnosti, iz občinske pristojnosti v pristojnost vaške skupnosti.
Te zadeve se nanašajo:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe vaškega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.”
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Kadar odloča o zadevah, ki se nanašajo le na ožji del občine - vaško skupnost, mora občinski svet predhodno pridobiti mnenje odbora vaške skupnosti. Odbor vaške skupnosti je dolžan mnenje posredovati najkasneje v 30 dneh, v nasprotnem primeru občinski svet njihovega mnenja ni dolžan upoštevati. “
4. člen
Črta se tretja alinea 7. točke 10. člena.
(zagotavlja in organizira izvensodno poravnavo sporov)
5. člen
Črta se 16. alinea 11. člena.
(izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj)
6. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občina ima tudi odbor vaških skupnosti.”
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Organi občine se volijo za štiri leta. Odbori pri občinskem svetu se imenujejo za čas trajanja mandata članov občinskega sveta.”
8. člen
V 31. členu se doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
“Delo nadzornega odbora je javno. Pri svojem delu je dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in uporabnikov proračunskih sredstev. Prav tako je dolžan spoštovani dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.”
9. člen
V 32. členu se za prvim stavkom doda nov stavek:
“Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.”
Zadnji odstavek 32. člena se spremeni tako, da glasi:
“Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani odborov, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev.”
10. člen
V 33. člen se doda nov, drugi odstavek:
“Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.”
11. člen
V poglavju III. ORGANI OBČINE se naslov podpoglavja 5. Svet krajevnih skupnosti spremeni tako, da glasi:
5. Odbor vaških skupnosti
12. člen
34. člen se spremeni tako, da glasi:
“Odbor vaških skupnosti predstavlja interese vaških skupnosti v občini. Vsaka vaška skupnost ima v tem odboru enega predstavnika, ki ga imenuje občinski svet na predlog zbora krajanov vaške skupnosti (izmed članov vaškega odbora). Odbor vaške skupnosti je posvetovalno telo občinskega sveta.
13. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
“Odbor vaških skupnosti daje mnenje občinskemu svetu, odborom in županu o vseh zadevah, ki se nanašajo na interese vaških skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, razvoj občine in prostorsko ureditev občine.
Odbor vaških skupnosti lahko od občinskega sveta zahteva, da ponovno obravnava in odloči o aktu, s katerim je uredil zadevo iz prejšnjega odstavka. To zahtevo lahko odbor poda najkasneje v 15 dneh od sprejema takega akta. Odločitev o taki zahtevi sprejme odbor z večino glasov vseh svojih članov.
Sklep občinskega sveta po pritožbi je dokončen.”
14. člen
V 37. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
“Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu.”
15. člen
V poglavju III. ORGANI OBČINE se naslov podpoglavja 7. Organi krajevnih skupnosti nadomesti z naslovom podpoglavja 7. Organi vaških skupnosti.
16. člen
41. člen se spremeni tako, da glasi:
“Organ vaške skupnosti je vaški odbor. Sestavljen je iz treh članov vaške skupnosti. Volijo ga polnoletni vaščani na zboru krajanov z večino glasov prisotnih. Občinski svet na predlog vaške skupnosti, enega izmed treh članov vaškega odbora imenuje v odbor vaških skupnosti.”
17. člen
42. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vaški odbor odloča in razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na interese vaške skupnosti.
Glede načina dela vaškega odbora se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo način dela občinskega sveta”.
18. člen
43. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vaški odbor izmed sebe izvoli predsednika in tajnika. Tajnik pomaga predsedniku pri njihovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po navodilih predsednika.”
19. člen
45. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa za eno ali več vaških skupnosti.”
20. člen
47. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov v vaški skupnosti:
– razpravlja o spremembah statuta občine,
– razpravlja o delu vaškega odbora oziroma o njegovem poročilu,
– razpravlja o delo svojega predstavnika v odboru vaških skupnosti,
– razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov vaške skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinei.”
21. člen
48. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj 5% volilcev v občini, zbor občanov v vaški skupnosti, pa tudi na pobudo najmanj 5% volilcev v tej skupnosti ali na pobudo vaškega odbora.”
22. člen
54. člen se spremeni tako, da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.”
23. člen
V 56. členu se besede “tajnika občinske uprave” nadomestijo s “tajnika občine”.
24. člen
63. člen se spremeni tako, da glasi:
“O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet. O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik.”
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Določbe 54. člena se začnejo uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
26. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati v roku petnajstih dni po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-2/5-34/98
Borovnica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti