Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3329. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija, stran 5195.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 119. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne 24. 9. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Idrija
1. člen
V 80. členu statuta Občine Idrija se doda nov peti odstavek, ki glasi:
V bilance iz tega člena se vključujejo tudi vsi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
V 82. členu se doda nov drugi stavek, ki glasi:
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
3. člen
Zadnji stavek 83. člena se spremeni tako, da glasi:
O najemanju posojila odloča župan.
4. člen
V 87. členu se besedi “zagotovljene porabe” nadomestita z besedama “realiziranih prihodkov” in doda nov četrti odstavek, ki glasi:
Ne glede na prvi odstavek tega člena se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
5. člen
88. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
6. člen
V 89. členu se besedi “zagotovljene porabe” nadomestita z besedama “realiziranih prihodkov” in doda nov četrti odstavek, ki glasi:
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.
7. člen
V 90. členu se v prvem in zadnjem stavku črta beseda “zagotovljene”.
8. člen
V 91. členu se:
– v prvem stavku besede “drugih nalog so” nadomestijo z besedami “porabe so tudi”
– v tretji alinei prvega odstavka za besedo “krajevne” doda beseda “turistične”
– v zadnjem odstavku beseda “tajnik” nadomesti z besedami “direktor občinske uprave”.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/94
Idrija, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti