Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3315. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorenja vas-Poljane, stran 5179.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/96), 10. in 91. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 35. seji dne 17. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorenja vas-Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda, ki nastaja v gospodinjstvih, pri opravljanju dejavnosti in pri drugih uporabnikih, iz naselij in posameznih objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija), ter obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov.
2. člen
Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode je pooblaščen izvajalec javne službe, ki mora biti tehnično in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti.
3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in padavinska voda in odteka v javno kanalizacijo.
4. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode. Javna kanalizacija je lahko tudi kanalizacija za odvajanje padavinske vode, kjer je zasnovan in zgrajen ločen sistem (meteorna kanalizacija).
5. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so javno dobro v lasti občine.
Lastnik oziroma investitor javne kanalizacije je dolžan po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje ustrezno organizirani javni službi v smislu 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV
6. člen
Pod objekte in naprave uporabnikov štejemo hišno ali interno kanalizacijo.
Hišna kanalizacija je kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu in zemljišču oziroma dvorišču uporabnika:
– hišna napeljava v objektu,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda,
– hišni priključek – spojni kanal na zemljišču uporabnika oziroma do priključka na javno kanalizacijo.
Objekti in naprave iz tega člena, ki so na zemljišču uporabnika so njegova last in jih je dolžan financirati in vzdrževati ter gospodariti z njimi tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
Hišni priključek mora biti vedno dostopen upravljavcu zaradi nadzora.
7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
– magistralno omrežje in naprave,
– primarno omrežje in naprave,
– sekundarno omrežje in naprave.
Za te objekte in naprave štejemo:
– zbirni kanalski vodi z revizijskimi jaški,
– črpališča za prečrpavanje,
– kanalizacijski priključki, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov,
– čistilne naprave,
– drugi objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode.
Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav ter register kanalizacijskih in hišnih priključkov.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
8. člen
V naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je nanjo, če je to tehnično izvedljivo, obvezna priključitev vseh objektov, ki proizvajajo odpadne vode.
Po izgradnji nove kanalizacije so se v roku šestih mesecev, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, nanjo dolžni priključiti vsi objekti iz prvega odstavka tega člena. Ob priključitvi mora uporabnik opustiti greznice.
Kjer objektov ni tehnično možno priključiti na javno kanalizacijo ali ta ni zgrajena, je investitor dolžan hišno omrežje zaključiti z vodotesno greznico oziroma skladno s tovrstnimi predpisi in pogoji, ki jih predpiše sanitarna inšpekcija.
9. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo si mora uporabnik pridobiti soglasje upravljavca. Na podlagi predložene ustrezne dokumentacije (lokacijska dokumentacija, tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ali odločbe o priglasitvi del, projekt hišne kanalizacije s situacijskim načrtom priključnega mesta) upravljavec v soglasju določi v roku trideset dni vse pogoje za priključitev.
10. člen
V soglasju za priključitev na javno kanalizacijo upravljavec določi:
– minimalni odmik novogradnje od kanalizacijskega omrežja,
– traso, globine in preseke priključnih cevi,
– lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalskega jaška pred priključkom oziroma na priključku hišne ali skupinske kanalizacije,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa hišnega priključka,
– pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnoloških vod,
– pogoje za križanje podzemnih vodov s kanalizacijskim omrežjem,
– druge posebne pogoje.
11. člen
Izgradnjo hišnega priključka v dogovoru z upravljavcem lahko izvede uporabnik sam ali upravljavec oziroma od njega pooblaščen strokovno usposobljen izvajalec na stroške uporabnika.
Kolikor bodoči uporabnik sam zgradi hišni priključek, mora po izgradnji oziroma pred zasutjem o tem obvestiti upravljavca, ki je dolžan pregledati samo izvedbo priključka in morebitne objekte in naprave za predčiščenje.
Priključitev na javno kanalizacijo na podlagi prijave uporabnika izvede upravljavec oziroma za to usposobljen izvajalec pod nadzorom upravljavca, kolikor je dana tehnična možnost in so s strani uporabnika izpolnjeni pogoji iz soglasja ter plačana priključnina.
Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
12. člen
Padavinske vode je obvezno ločeno speljati v ponikovalnico ali površinski vodotok.
Kolikor padavinskih voda ni možno speljati na način iz prvega odstavka tega člena, je potrebno zgraditi poleg kanalov za odvod sanitarnih odpadnih voda ločeno tudi meteorne kanale za odvod padavinskih voda, ki pa se ne smejo zaključiti na čistilni napravi (iztok v površinski vodotok).
13. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru rušenja priključnega objekta. O odjavi priključka mora uporabnik obvestiti upravljavca in sicer najkasneje v roku 30 dni pred rušitvijo objekta.
IV. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA
14. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za priključek oziroma, ki so dovoljene po veljavnih standardih in predpisih o snoveh, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo (uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, Uradni list RS, št. 35/96).
15. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo in ni primerna za direkten izpust v javno kanalizacijo, mora pred izpustom v javno kanalizacijo to vodo očistiti na stopnjo onesnaženosti, primerno za izpust v javno kanalizacijo.
Meritve o ustreznosti odpadne vode izvaja uporabnik na svoje stroške. Upravljavec predpiše pogostnost in obseg meritev ter način merjenja količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode v svojem soglasju. Merilno mesto mora v vsakem času biti dostopno upravljavcu.
16. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadne vode, ki vsebujejo škodljive ali nevarne snovi ali snovi v takšni koncentraciji, ki bi lahko povzročale:
– požar ali nevarnost eksplozije,
– korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenih,
– ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalne ali občasne hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivale na delovanje javne kanalizacije,
– ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– da bi nastajal vodikov sulfid,
– zaviranje tehnoloških postopkov na čistilni napravi,
– da bi nastajal neprijeten vonj,
– onesnaženje z drugimi snovmi, ki se po predpisih štejejo za nevarno ali škodljivo snov.
17. člen
Odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno itd.), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.
18. člen
Če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, mora uporabnik pismeno obvestiti upravljavca o spremembah načina obratovanja naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja.
V. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
19. člen
Uporabniki javnega kanalizacijskega omrežja so dolžni plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda (v nadaljevanju: kanalščina) od dneva priključitve na javno kanalizacijo.
Osnova za zaračunavanje kanalščine je količina odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo. Količina odvedene odpadne vode se meri po stanju vodomera porabljene pitne ali tehnološke vode ne glede na vir (javni vodovod, lastni vodovod).
Kjer vodomeri niso vgrajeni, se količina odpadne vode določi na osnovi pavšala za porabo pitne oziroma tehnološke vode v preteklem obračunskem obdobju.
20. člen
Višina kanalščine se določi na podlagi ugotovljene količine odvedene odpadne vode in stopnjo onesnaženosti ter cene za enoto.
Višino, v skladu z veljavnimi predpisi (uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev), na predlog upravljavca potrjuje občinski svet.
21. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora uporabnik plačati priključno takso ali priključnino, ki predstavlja povračilo dela stroškov za izgradnjo ter posodobitev in širitev kanalizacijskega omrežja.
Višino priključnine določa pravilnik o merilih in kriterijih za izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod.
VI. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
22. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika s predhodnim opozorilom prekine odvajanje odpadne in padavinske vode, če ugotovi, da z njo uporabnik ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije ali ravna v nasprotju z navodili, ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistema javne kanalizacije oziroma pogoji iz soglasja.
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je prekinjeno, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala zaradi njegovega ravnanja.
23. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije ali nepredvidljivih okvar, okvar zaradi višje sile, vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja.
V primeru, da se čas prekinitve zaradi upravičenih razlogov podaljša, je upravljavec dolžan organizirati odvajanje odpadnih voda na podlagi sprejetih ukrepov za te primere.
VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
24. člen
Zaščita vodotokov in varstvenih pasov vodnih virov je primarna pravica in dolžnost uporabnikov in upravljavca.
25. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima še naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,
– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne vode, delovanje naprav za predčiščenje odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,
– gradi ali nadzira izgradnjo objektov in naprav javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
– izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
– skrbi za meritve in obračun odvedene in očiščene odpadne vode,
– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja,
– vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
– organizira odvajanje odpadne vode v primerih daljše prekinitve,
– pisno obvešča uporabnike o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
– sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov.
26. člen
Uporabniki imajo še naslednje obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca,
– pridobiti soglasje upravljavca in upoštevati vse pogoje iz izdanega soglasja,
– omogočiti upravljavcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
– redno vzdrževanje interne kanalizacije z vsemi objekti in napravami,
– redno kontroliranje (meritve) sestave odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo posredovati upravljavcu,
– odvajati v javno kanalizacijo samo tiste odpadne vode, ki ustrezajo po veljavnih standardih in predpisih,
– pravočasno opozarjanje na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
– obveščanje upravljavca o vsaki spremembi pogojev za priključitev (količina in kvaliteta odpadne vode),
– spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,
– uveljavljati take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo količino odpadne in padavinske vode, ki odteka v javno kanalizacijo (varčevanje s pitno vodo, odvod meteorne vode v okviru možnosti v ponikovalnice ali površinski vodotok).
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in plačila priključnine.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 500.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik, kot uporabnik:
– če se ne priključi na javno kanalizacijo in ne ravna skladno z 8. členom,
– če padavinske vode spelje v nasprotju z 12. členom,
– če ukine priključek v nasprotju s 13. členom,
– če v javno kanalizacijo izpušča odpadne vode, ki so v nasprotju s 14. in 16. členom,
– če redči odpadno vodo in ravna v nasprotju s 17. členom,
– če ne poravna stroškov in škode v smislu 22. člena,
– če odvaja odpadne vode na območja varstvenih pasov in vodotokov v nasprotju s 24. členom,
– če ne upošteva obveznosti iz 26. člena.
28. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 27. člena tega odloka.
29. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, kot uporabnik:
– če se ne priključi na javno kanalizacijo in ne ravna skladno z 8. členom,
– če padavinske vode spelje v nasprotju z 12. členom,
– če ukine priključek v nasprotju s 13. členom,
– če ne poravna stroškov in škode v smislu 22. člena,
– če odvaja odpadne vode na območja varstvenih pasov in vodotokov v nasprotju s 24. členom,
– če ne upošteva obveznosti iz 26. člena.
30. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 500.000 SIT se za prekršek kaznuje upravljavec:
– če ne izda soglasja v roku iz 9. člena,
– če ne upošteva obveznosti iz 25. člena.
IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe ter pooblaščeni delavci upravljavca.
32. člen
Občinski svet sprejme po uveljavitvi tega odloka pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije v Občini Gorenja vas-Poljane.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-30/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti