Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče, stran 5201.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) in 8. člena statuta Krajevne skupnosti Rafolče (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/97) je Svet krajevne skupnosti Rafolče na seji dne 17. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče: za naselje Rafolče in zgornjega dela naselja Vrhovlje (hišne št. 13, 16, 17, 18, 20, 21).
2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabila za financiranje izgradnje kanalizacije v naselju Rafolče in zgornjem delu naselja Vrhovlje.
Program uporabe sredstev samoprispevka je bil usklajen na zboru krajanov v KS Rafolče, dne 10. 5. 1998.
3. člen
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 54,000.000 SIT. S samoprispevkom bo v petih letih zbranih 7,800.000 SIT. Razlika sredstev med celotno vrednostjo investicije in zbranimi sredstvi samoprispevka bo zagotovljena iz proračuna Občine Lukovica in drugih sredstev.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 11. 1998, od 7. do 19. ure.
Volišče določi volilna komisija krajevne skupnosti, ki tudi izvede referendum.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani z volilno pravico in s stalnim bivališčem na območju dela KS Rafolče, za katerega je razpisan referendum.
Pravico osebnega izjavljanja o referendumu s podpisovanjem imajo tudi lastniki nepremičnin, ki na območju dela KS Rafolče, za katerega je razpisan referendum, nimajo stalnega bivališča.
7. člen
Krajevni samoprispevek so zavezani plačevati:
– zaposleni krajani po stopnji 2% od mesečne bruto plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu;
– upokojenci po stopnji 2% od vseh mesečnih pokojnin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
– lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 2% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
– lastniki nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim bivališčem drugje 150 DEM letno v tolarski protivrednosti.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohodka, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, ki jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje socialno stanje.
Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka priznava Svet KS Rafolče.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev iz krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno na zboru krajanov ali na krajevno običajen način.
10. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov iz pokojnin odtegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijske dejavnosti iz četrte alinee 7. člena tega sklepa pa Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Domžale.
Lastnikom nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim bivališčem drugje, bo samoprispevek odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Domžale.
11. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišče, imenuje volilni odbor, pripravi volilno gradivo, ugotovi volilne rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE
                             GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 8. 11. 1998 za dobo pet let, to je od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003, za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče (naselje Rafolče in zgornjega dela naselja Vrhovlje), za izgradnjo kanalizacije ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma
GLASUJEM
                     ZA         PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži breseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinja.
13. člen
Svet krajevne skupnosti Rafolče sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volilcev, ki so glasovali na referendumu.
14. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Rafolče, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Rafolče
Andrej Iglič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti