Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3335. Pravilnik o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, stran 5198.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na 39. seji dne 24. 9. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičencev v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno delo Idrija kot javno službo v Občini Idrija. Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za službo za pomoč na domu tudi koncesijo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitev nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pomoč lahko odobri tudi v primeru pozitivnega pisnega mnenja osebnega zdravnika.
Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja na podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo Idrija.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 12 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 6 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 2 uri tedensko se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informacije ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe koristnikov določi strokovni delavec CSD, ki posamezni primer obravnava.
III. DOLOČANJE CENE STORITVE
6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu (storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve socialne oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Vrednost urne postavke na predlog Centra za socialno delo Idrija oziroma koncesionarja določi župan Občine Idrija oziroma koncedent. Cene se usklajujejo z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu, objavljenega v Uradnem listu RS. Uskladitev opravi koncesionar oziroma Center za socialno delo Idrija ob koncu vsakega trimesečja, oziroma v naslednjem mesecu potem, ko se vrednost koeficienta dvigne za 5 odstotkov in več.
IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem pravilniku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Idrija zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitev.
9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Idrija po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
10. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in šoloobveznih dejavnosti ki so upravičeni do dodatka po zakonu o družinskih prejemkih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve plačila na domu je odvisna od materialnega stanja upravičencev in zavezancev ter od njihovega zdravstvenega stanja.
11. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se lahko določi za določen čas največ za dobo 6 mesecev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
12. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede, upoštevaje odstotek preseganja mesečnega neto dohodka na družinskega člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za denarni dodatek (26. člen zakona o socialnem varstvu) in sicer:
---------------------------------------------------------------------------------------
Plačilni  % preseganja mesečnega neto         % prispevka k ceni storitev
razred   dohodka na druž. člana zadnjih treh  en upravičenec   več upravičencev
      mesecev od cenzusa za denarni                 
      dodatek                       gospodinjstva
---------------------------------------------------------------------------------------
1.     do 30%                     –          10%
2.     od 30 do 100%                 10%          20%
3.     od 100 do 200%                20%          20%
4.     od 200 do 300%                30%          50%
5.     od 300 do 400%                50%          80%
6.     od 400 do 500%                80%         100%
7.     nad 500%                   100%         100%
---------------------------------------------------------------------------------------
V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene.
V izjemnih primerih lahko Center za socialno delo pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega izkazanega dohodka;
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
13. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako, da se upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in pomoč.
14. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev Občina Idrija pooblašča Center za socialno delo Idrija oziroma koncesionarja.
Center za socialno delo Idrija zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
15. člen
Center za socialno delo Idrija oziroma koncesionar sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred pričetkom izvajanja pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravičenca.
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočili plačilo po tem pravilniku in ima v lasti nepremično premoženje je praviloma upravičen le, če pristane na zemljiško knjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina na predlog Centra za socialno delo Idrija.
Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja in ga je podaril tri leta pred vložitvijo zahtevka za nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov po tem pravilniku.
16. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni več upravičen.
17. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
18. člen
Storitve po tem pravilniku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu pomoči na domu, ki obsega:
– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenca opravljenih poti.
Občina Idrija ima pravico vpogleda v te evidence.
19. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Idrija in Centrom za socialno delo Idrija oziroma koncesionarjem se dogovorijo s pogodbo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 57111-2/96
Idrija, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti