Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3310. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990, za območje nove Občine Bohinj, stran 5174.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) ter 9. in 34. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 in 39/98) je Občinski svet občine Bohinj na 43. redni seji dne 16. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990, za območje nove Občine Bohinj
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (UVG, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) – v nadaljnjem besedilu “dolgoročni plan” in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (UVG, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94,48/94, 79/94, 5/95 in 19/97) – v nadaljnjem besedilu “srednjeročni plan”.
2. člen
Dolgoročni plan se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
VII. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
7.2. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe prostora za posamezne dejavnosti
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
“Za potrebe gradnje celotnih kmetij ali samo gospodarskih poslopij se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč v primeru, da ti objekti nimajo možnosti razvoja v strnjenem delu naselja.”
3. člen
Spremeni in dopolni se kartografsko gradivo dolgoročnega plana, in sicer:
– karte v merilu 1: 25000 (namenska raba prostora),
– karte v merilu 1: 5000 (namenska raba površin).
4. člen
Srednjeročni plan se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
IV. Razvojne usmeritve gospodarske infrastrukture
Pod zaporedno številko 4.6. Energetika se v tretjem odstavku doda četrta alinea:
– gradnja nove Rtp Bohinj 110/20 kV.
VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
“Za potrebe gradnje celotnih kmetij ali samo gospodarskih poslopij se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč v primeru, da ti objekti nimajo možnosti razvoja v strnjenem delu naselja.”
Programske zasnove ureditvenih območij:
V točki 6: Območje T2 – Bohinj se doda:
“Območje je namenjeno postavitvi tipične bohinjske vasi z elementi bohinjske arhitekture za turistično dejavnost in potrebne infrastrukture.”
5. člen
Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica, iz prvega člena tega odloka, se zaradi posegov, navedenih v tem členu, dopolnita v prostorskih sestavinah tako, da se v kartografskem gradivu kot stavbna zemljišča opredelijo zemljišča ali deli zemljišč naslednjih parcelnih številk:
I. Posegi na 1. območja kmetijskih zemljišč
Številka posega:
1: del parc. št. 208, k.o. Savica, stanovanjska hiša, 600 m2;
2: del parc. št. 475, k.o. Savica, stanovanjska hiša, 600 m2;
5: del parc. št. 41/3, k.o. Savica, shrambni in garažni prostor za kmetijsko mehanizacijo, 200 m2;
8: parc. št. 417, 418, 434, 435, 412 in del vodnega kanala, parc. št. 2007/3, vse k.o. Boh. Češnjica, za hlev, gospodarsko poslopje in stanovanjske hiše, 3114 m2;
9: del parc. št. 415, k.o. Boh. Češnjica, garaža za kmetijske stroje, 200 m2;
12: del parc. št. 1084, k.o. Studor, stanovanjska hiša, 500 m2;
13: del parc. št. 1045, 1057, 1056 in 1053, vse k.o. Boh. Češnjica, hlev in pomožni gospodarski objekti, 2600 m2;
14: del parc. št. 641/2, k.o. Boh. Srednja vas tako, da bo vsa parcela stavbna. Celotna parcela meri 3099 m2;
15: parc. št. 638/4, 638/5, 639/1, 467/2, vse k.o. Boh. Srednja vas, stanovanjska hiša, 638 m2;
16: parc. št. 934, k.o. Boh. Bistrica, stanovanjska hiša, 1591 m2;
17: parc. št. 309/3 in del parc. št. 309/1, obe k.o. Nomenj, stanovanjska hiša, 600 m2;
22: del parc. št. 910/1, k.o. Gorjuše, stanovanjska hiša, 600 m2;
23: del parc. št. 63/2, k.o. Gorjuše, stanovanjska hiša, 500 m2;
35: del parc. št. 771/1, del 771/3, k.o. Studor, stanovanjska hiša, 300 m2;
II. Posegi na 2. območja kmetijskih zemljišč:
24: del parc. št. 1474/5, k.o. Studor, stanovanjska hiša 600 m2;
26: del parc. št. 1113/2, k.o. Savica, stanovanjska hiša 600 m2;
27: del parc. št. 1112/325, k.o. Savica, stanovanjsko turistični objekt za turistično dejavnost, 1000 m2;
29: del. parc. št. 1143/4, k.o. Savica, razširitev območja bungalovov za turistično dejavnost, 3000 m2;
30: parc. št. 1111, k.o. Studor, stanovanjsko turistični objekt za turistično dejavnost, 1215 m2;
33: parc. št. 1126, 1129, 1130/4, 1130/1, 1131 in 1132, k.o. Studor, postavitev tipične bohinjske vasi z elementi bohinjske arhitekture za turistično dejavnost in potrebne infrastrukture, 30.115 m2;
34. del parc. št. 1842/1, 1841/1, obe k.o. Studor in parc. št. 1233/1, k.o. Savica, dodatno zasneževanje, oskrba s pitno vodo, odpadne vode;
36: del parc. št. 338, k.o. Nomenj, garaža za kmetijske stroje s stanovanjem, 400 m2;
37: del parc. št. 432, 431/1, 430/2, 430/1, 429/1, 440/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica, nova Rtp Bohinj 110/20 kV, 1219 m2;
Za poseg pod zap. št. 33 je potrebno izdelati prostorsko izvedbeni načrt – ureditveni načrt.
6. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radovljica na območju Občine Bohinj se objavijo v Uradnem listu RS in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-00-33/98
Bohinjska Bistrica, dne 16. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti