Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3422. Odlok o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, stran 5286.

Na podlagi 34. in 109. do 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98), 19.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/97) ter 43. in 44. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) in po poprejšnjem soglasju svetov vseh krajevnih skupnosti, je Občinski svet občine Metlika na seji, dne 1. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote in število članov svetov krajevnih skupnosti ter način volitev članov svetov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: članov svetov).
Za volitve članov svetov se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah v Državni zbor.
II. VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
2. člen
Volitve članov svetov se izvajajo po večinskem načelu in sicer v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
3. člen
Na volitvah je v svet izvoljenih toliko kandidatov, kot je navedeno v 5. členu odloka. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov volilcev. V primeru, da sta dobila dva ali več kandidatov isto zadnje največje število glasov, se vrstni red teh kandidatov in članstvo v svetu med njimi določi z žrebom.
Mandatna doba izvoljenih članov svetov traja 4 leta, oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.
4. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
III. VOLILNE ENOTE IN ŠTEVILO ČLANOV SVETOV
5. člen
V Občini Metlika se za volitve članov svetov določijo naslednje volilne enote in število članov sveta:
Volilna enota številka 1 – KS Božakovo
Volilna enota obsega naselja: Božakovo, Rakovec in Želebej.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 2 – KS Dobravice
Volilna enota obsega naselja: Dolnje Dobravice, Geršiči, Gornje Dobravice in Krivoglavice.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 3 – KS Drašiči
Volilna enota obsega naselja: Drašiči, Kamenica, Krmačina, Vidošiči in Železniki.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 4 – KS Grabrovec
Volilna enota obsega naselje Grabrovec.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 5 – KS Gradac
Volilna enota obsega naselja: Gradac, Klošter in Okljuka.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 6 – KS Jugorje
Volilna enota obsega naselja: Božič vrh, Jugorje pri Metliki, Mačkovec pri Suhorju, Sela pri Jugorju in Škemljevec.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 7 – KS Lokvica
Volilna enota obsega naselja: Dolnja Lokvica, Gornja Lokvica in Trnovec.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 8 – KS Metlika
Volilna enota obsega naselja: mesto Metlika in naselje Križevska vas.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 9 – KS Podzemelj
Volilna enota obsega naselja: Boginja vas, Boršt, Grm pri Podzemlju, Kapljišče, Krasinec, Mlake, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek Škrilje in Zemelj.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 10 – KS Radovica
Volilna enota obsega naselja: Bojanja vas, Krašnji vrh, Radoši in Radovica.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 11 – KS Rosalnice
Volilna enota obsega naselja: Čurile, Radoviči, Rosalnice in Svržaki.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.
Volilna enota številka 12 – KS Slamna vas
Volilna enota obsega naselji Boldraž in Slamna vas.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.
Volilna enota številka 13 – KS Suhor
Volilna enota obsega naselja: Bereča vas, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Dole, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Gornji Suhor pri Metliki, Hrast pri Jugorju, Malo Lešče in Ravnace.
V volilni enoti se voli sedem članov.
IV. VOLILNA PRAVICA
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Volilno pravico ima državljan v tisti volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče.
V. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije (dosedanji predsednik sveta). Potek konstitutivne seje sveta se uredi z začasnim poslovnikom sveta.
8. člen
Do izvolitve novih organov nadaljujejo delo dosedanji organi krajevnih skupnosti.
9. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metliki (Uradni list RS, št. 17/96).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost