Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3423. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Metlika, stran 5287.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 10. ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 1. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Metlika
I
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrni- tev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Metlika.
II
Stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ne smejo preseči 60 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati svetnikov v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovljenem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 SIT za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Metlika v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost