Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3402. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj, stran 5273.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 39. seji dne 28. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj.
II
Povračilo stroškov volilne kampanje za volitve v občinski svet ne sme preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Povračilo stroškov volilne kampanje za volitve župana ne sme preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Črnomelj v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost