Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3391. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I, stran 5259.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28. 9. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
1. člen
Zazidalni načrt Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (proj. Razvojni center Celje – TOZD Planiranje št. 2/84, potrjen z odlokom v Uradnem listu SRS, št. 42/86) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 2/98-IUP izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in RS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 42/86, se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
– Zazidalni načrt Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I št. proj. 2/84 RC Celje TOZD Planiranje, se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 2/98-IUP izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu 5. točke Območje za dejavnosti sekundarnih surovin doda nova alinea, ki glasi:
– Spremembe se nanašajo na zemlj. parc. št. 475/5, 475/16, 475/17, 475/18, 475/19, 476/3, 476/9 in 476/10, k. o. Trnovlje, v velikosti ca. 2700 m2, ki so namenjena gradnji poslovno – trgovskega objekta.
4. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu 4. točke doda nova alinea, ki glasi:
– Ob križišču nove Bežigrajske ceste in dovoza k DINUS-u je predvidena gradnja poslovno – trgovskega objekta tlorisnih dimenzij 40,50 m x 15,50 m in 35 m x 15 m. Objekt bo pritličen, delno dvoetažen višine 9,50 m (višina kapi 8 m). Streha bo dvokapnica s smerjo slemena sever – jug in minimalnim naklonom do 18°. Fasade bodo obdelane klasično z ometom ali iz prefabriciranih armiranobetonskih elementov. Atraktivna lokacija ob pomembni prometnici pogojuje pozorno arhitektonsko oblikovanje fasade.
5. člen
V 5. členu odloka se 5. točki dodajo naslednje alinee:
– izgradnja visokovodnega nasipa na levem bregu potoka XII
– prestavitev obstoječega nizkonapetostnega in visokonapetostnega omrežja
– prestavitev obstoječega TK kabla.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-136/97
Celje, dne 28. septembra1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost