Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3456. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3492. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998
3497. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

3493. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči

MINISTRSTVA

3457. Odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
3458. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi

USTAVNO SODIŠČE

3459. Odločba, da 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov v delu, ki se nanaša na 12.a člen (razen njegovega prvega odstavka), 12.b in 12.c člena, ni v neskladju z ustavo
3494. Sklep o podaljšanju razveljavitve učinkovanja roka 11. in 19.a člena zakona o notranjih zadevah

BANKA SLOVENIJE

3495. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3496. Dodatek k pravilom igre Dobim podarim

OBČINE

Beltinci

3460. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za ZS del naselja Lipovci
3461. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci

Borovnica

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998

Brežice

3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1998
3464. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«
3465. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)
3466. Program priprave prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju
3467. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Brežicah (ČNBr)
3468. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Globokem (ČNGl)

Dol pri Ljubljani

3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998
3470. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo
3471. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol
3472. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti
3473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko
3474. Odlok o občinskih cestah

Gornji Grad

3475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad

Grosuplje

3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, dopolnjene 1998 (Špaja dolina)
3477. Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina
3478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje

Ig

3479. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Ig
3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj

Kamnik

3481. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik
3482. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo

Velike Lašče

3483. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Velike Lašče
3484. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče
3485. Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče
3486. Odlok o občinskih cestah
3487. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče
3488. Sklep o povečanju davka od premoženja v Občini Velike Lašče

Videm

3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol

Vuzenica

3490. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica
3491. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine Vuzenica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

42. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino) in Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (MVCPB)
43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu (BTUZP)
44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO)
45. Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu (BPOPPP)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti