Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3472. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti, stran 5346.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti
(prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti (Uradni list SRS, št. 3/88-254 in Uradni list RS, št. 56/92-2617), dopolnjeni v maju 1998 (Uradni list RS, št. 61/98).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
MS 10/1-1 Vinje-Žabja vas    MS 10/8 Osredki
MS 10/1-2 Vagaja        MS 10/9 Klopce
MS 10/1-3 Vagaja        MS 10/10 Vrh
MS 10/2 Vinje          MS 10/11 Zagorica
MS 10/3 Vinje          MS 10/12 Zagorica
MS 10/4 Vinje          MS 10/13 Križevska vas
MS 10/5 Vinje          MS 10/14 Senožeti
MS 10/6 Dolina         MS 10/15 Senožeti
MS 10/7 Hrib          MS 10/16 Zagorica
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.
3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M10 Vinje–Klopce–Senožeti, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list SRS, št. 3/88) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92 in 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti M10 Vinje–Klopce–Senožeti, kolikor ni s posebnimi merili drugače določeno.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
5. člen
MS 10/1-1 Vinje-Žabja vas, MS 10/1-2 Vagaja in MS 10/1-3 Vagaja
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno električno omrežje.
6. člen
Območje urejanja MS 10/2 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
7. člen
Območje urejanja MS 10/3 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
8. člen
Območje urejanja MS 10/4 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– dograditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetosno elektro omrežje.
9. člen
Območje urejanja MS 10/5 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– dograditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
10. člen
Območje urejanja MS 10/6 Dolina,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.
11. člen
Območje urejanja MS 10/7 Hrib,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.
12. člen
Območje urejanja MS 10/8 Osredki,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– začasno sanirati lokalne vodne vire,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.
13. člen
Območje urejanja MS 10/9 Klopce,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– začasno sanirati lokalne vodne vire,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.
14. člen
Območje urejanja MS 10/10 Vrh,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
15. člen
Območje urejanja MS 10/11 Zagorica,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
16. člen
Območje urejanja MS 10/12 Zagorica,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
17. člen
Območje urejanja MS 10/13 Križevska vas,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
18. člen
Območje urejanja MS 10/14 Senožeti
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje za potrebe sanitarno-pitne in požarne vode,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo,
– iz grafične priloge v M 1:2880 se v območju morfološke enote 2A/1 črta predvidena povezovalna cesta.
19. člen
Območje urejanja MS 10/15 Senožeti
V morfološki enoti 5A/1 veljajo splošna določila odloka in:
– v območju šole je dopustno urediti športna igrišča po veljavnih normativih ter prostore VVZ.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje za potrebe sanitarno-pitne in požarne vode,
– razširiti nizkonapetosno elektro omrežje.
20. člen
Območje urejanja MS 10/16 Zagorica
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A. Dopustna je gradnja objektov za turizem in rekreacijo.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dol pri Ljubljani,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o urbanističnem redu za naselja in območja v Občini Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 16/74), in sicer za območje, ki se ureja s tem odlokom.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-8/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost