Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3465. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje MMP Obrežje (PP VF), stran 5331.

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo vsebine in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PP VF, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PP VF, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PP VF vire financiranja potrebna za njegovo izvedbo.
Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PP VF ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84),
b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda,
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (veterina, fitopatologija),
– Ministrstvo za finance (carina),
– Ministrstvo za promet in zveze (DARS, DRSC),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Krško, enota Brežice,
– odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastrukturo, urbanizem in okolje),
– Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem,
– upravljalci ostalih javnih infrastrukturnih omrežij in ostali po potrebi.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred začetkom izdelave občinskih prostorskih planskih aktov, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru različnih interesov v prostoru.
Če v roku 15 dni po prejemu programa priprave novelacije organ ali organizacija ne posreduje (pogoje) svojega odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave (izdela se dispozicija) in sklenitev pogodbe,
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve se je pričelo v septembru 1998,
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu dva meseca po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag,
– župan Občine Brežice sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva,
– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice in v krajevni skupnosti na katerem območju se izvede sprememba prostorskih planov,
– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu Občine Brežice ali tangirane krajevne skupnosti,
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,
– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje tako pripravljen osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju obvestila Vlade RS o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku,
– sprejeti predlog (z dopolnitvami) se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Za pripravo oziroma izvedbo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov zagotovijo sredstva zunanji investitorji in pristojna ministrstva.
7. člen
Program priprave Občine Brežice se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-130/98-24
Brežice, dne 5. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost