Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO), stran 299.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z NOTRANJIM PRAVOM (BMKPSO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 001-22-85/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z NOTRANJIM PRAVOM (BMKPSO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom, podpisan v Ljubljani dne 27. januarja 1998.
2. člen
Besedili sporazuma v slovenskem in angleškem jeziku se glasita:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z NOTRANJIM PRAVOM
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
z željo, da v duhu dobrega sodelovanja in na medsebojni podlagi olajšata ponoven sprejem oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom,
dogovorili naslednje:
I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC
1. člen
(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice ponovno sprejeti na svoje ozemlje vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če se ugotovi ali utemeljeno domneva, da ima ta oseba državljanstvo zaprošene pogodbenice.
(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na podlagi dokumentov, navedenih v prilogi k temu sporazumu. Državljanstvo se lahko utemeljeno domneva tudi na podlagi drugih podatkov. Če se državljanstvo utemeljeno domneva, se le-to ugotavlja v sodelovanju z najbližjim diplomatsko-konzularnim predstavništvom zaprošene pogodbenice.
(3) Pogodbenica prosilka mora osebo pod istimi pogoji ponovno sprejeti, če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da oseba v trenutku, ko je zapustila ozemlje pogodbenice prosilke, ni imela državljanstva zaprošene pogodbenice.
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za vsako osebo, ki se sklicuje na svojo prošnjo za odpust iz državljanstva, če se pristojni organi o njej še niso dokončno odločili.
II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
2. člen
(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice ponovno sprejeti na svoje ozemlje državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če se ugotovi, da je taka oseba vstopila na ozemlje pogodbenice prosilke po bivanju na ozemlju zaprošene pogodbenice ali potovanju čezenj.
(2) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če ima taka oseba veljaven vizum ali kako drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je izdala zaprošena pogodbenica.
3. člen
Obveznost ponovnega sprejema, določena v 2. členu, ne velja, kadar gre za:
a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno državno mejo s pogodbenico prosilko;
b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po zapustitvi ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na ozemlje pogodbenice prosilke od slednje dobili vizum ali dovoljenje za bivanje;
c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju pogodbenice prosilke;
d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je pogodbenica prosilka priznala bodisi status begunca na podlagi določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in določb Newyorškega protokola o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967 ali status osebe brez državljanstva na podlagi Newyorške konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954;
e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je zaprošena pogodbenica dejansko vrnila v njihovo matično državo ali v kako drugo tretjo državo.
4. člen
Pogodbenica prosilka soglaša s ponovnim sprejemom na svoje ozemlje tistih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere bi zaprošena pogodbenica po ustreznem preverjanju ugotovila, da v času odhoda z ozemlja pogodbenice prosilke ne ustrezajo določbam 2. in 3. člena tega sporazuma.
III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA
5. člen
(1) Zaprošena pogodbenica je dolžna brez odlašanja odgovoriti na prošnjo za ponoven sprejem, v vsakem primeru pa najkasneje v petnajstih dneh. Vsako zavrnitev ponovnega sprejema je treba utemeljiti.
(2) Zaprošena pogodbenica mora najpozneje v enem mesecu ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven sprejem. To obdobje se lahko podaljša na zahtevo pogodbenice prosilke.
6. člen
Zaprošena pogodbenica mora pogodbenici prosilki izdati potrdilo o ponovnem sprejemu, vključno z identifikacijskimi podatki in morebitnimi dokumenti osebe, za katero se zahteva ponoven sprejem. Kadar se ponoven sprejem izvede brez spremstva, mora biti pogodbenica prosilka o tem pisno obveščena.
7. člen
Pogodbenica prosilka krije stroške prevoza oseb, ki jih je treba ponovno sprejeti, do meje zaprošene pogodbenice. Pogodbenica prosilka po potrebi krije vse stroške ponovnega sprejema oseb.
IV. TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE
8. člen
(1) Vsaka pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice dovoli vstop na svoje ozemlje in tranzit čezenj državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki jih je pogodbenica prosilka zavrnila, če je takšen tranzit potreben in najgospodarnejši. Tranzit se lahko opravi po cesti, železnici ali z letalom.
(2) Pogodbenica prosilka prevzame polno odgovornost za nadaljevanje potovanja take osebe v namembno državo in bo tako osebo ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kateregakoli razloga ne bi mogel izvesti.
(3) Pogodbenica prosilka zaprošeni pogodbenici potrdi, da ima oseba, za katero je bil odobren tranzit, veljaven dokument za prevoz v namembno državo.
9. člen
Pogodbenica prosilka mora obvestiti zaprošeno pogodbenico, ali zavrnjena oseba potrebuje spremstvo. Spremstvo zagotovi pogodbenica prosilka, ki tudi krije vse potrebne stroške tranzita v namembno državo in vse stroške, ki bi nastali pri vračanju.
10. člen
Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata pristojna organa pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o istovetnosti in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in kraj prihoda v državo tranzita ter čas in kraj odhoda iz nje v namembno državo, vključno z vsemi podatki o uradnih osebah, če le-te spremljajo tako osebo. Zaprošena pogodbenica mora pogodbenici prosilki na zahtevo za tranzit odgovoriti v oseminštiridesetih urah po prejemu take zahteve.
11. člen
Tranzit se lahko zavrne, če osebi v njeni namembni državi grozi kazenski pregon ali obsodba zaradi njene rase, veroizpovedi, etnične pripadnosti ali članstva v določeni družbeni skupini ali zaradi njenega političnega prepričanja.
V. SPLOŠNE DOLOČBE
12. člen
Pogodbenici po diplomatski poti določita:
– državne organe, odgovorne za obravnavo prošenj za ponoven sprejem ali tranzit;
– mednarodne mejne prehode, ki se lahko uporabijo za ponoven sprejem ali za vstop oseb, ki so v tranzitu.
13. člen
Če je treba za izvajanje tega sporazuma sporočati osebne podatke, naj taka informacija vsebuje le:
a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in če je to potrebno, še o njenih družinskih članih, kot so: priimek, ime, vsako prejšnje ime, vzdevek ali psevdonim, alias, datum in kraj rojstva, spol, sedanje in vsa prejšnja državljanstva;
b) potni list, potni dokument, prepustnica ali kakršenkoli drug identifikacijski dokument (številka, datum izdaje, organ, ki ga je izdal, kraj izdaje, čas veljavnosti);
c) druge podatke, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo premeščena;
d) načrt potovanja;
e) dovoljenja za vstop v državo, ki jih je izdala ena od pogodbenic ali tretja država, njihove opise;
f) obvestilo o posebni pomoči starejšim ali bolnim osebam, če je ta potrebna.
14. člen
(1) Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti ponovnega sprejemanja ali vračanja oseb, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, veljavnih za pogodbenici.
(2) Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, dopolnjene z Newyorškim protokolom o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, in Newyorške konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954.
(3) Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950.
15. člen
Morebitna nesoglasja v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti.
16. člen
(1) Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne veljati z dnem prejema kasnejše od not, s katerima se pogodbenici uradno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
(2) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno preneha izvajati sporazum, z izjemo 2. člena tega sporazuma, zaradi razlogov državne varnosti, javnega reda ali zdravja ljudi z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Prenehanje izvajanja sporazuma začne veljati takoj.
(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati prvi dan drugega meseca po mesecu, v katerem je druga pogodbenica prejela uradno obvestilo.
Da bi to potrdila, sta predstavnika pogodbenic, pravilno pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 27. januarja 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob sporu ali razlikah v razlagi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Za Vlado
Republike Makedonije
Tomislav Čokrevski l. r.
PRILOGA
K SPORAZUMU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z NOTRANJIM PRAVOM
Kadar gre za Republiko Slovenijo, se državljanstvo lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na podlagi teh dokumentov Republike Slovenije:
– potrdilo o državljanstvu;
– potni list;
– osebna izkaznica;
tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali je njihova veljavnost potekla pred manj kot tremi leti.
Kadar gre za Republiko Makedonijo, se državljanstvo lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na podlagi teh dokumentov Republike Makedonijo:
– potrdilo o državljanstvu;
– potni list;
– osebna izkaznica;
tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali je njihova veljavnost potekla pred manj kot tremi leti.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON READMISSION OF PERSONS WHOSE ENTRY INTO AND/OR RESIDENCE IS CONTRARY TO THE NATIONAL LAW
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
with the desire to facilitate, in the spirit of good co-operation and on the mutual basis, the readmission of persons whose entry into and/or residence in a country is contrary to the national law,
have agreed as follows:
I. READMISSION OF THE NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES
Article 1
(1) Each Contracting Party shall, upon request of the other Contracting Party, readmit to its territory any person, who does not or does not any longer, comply with the conditions for entry or stay, applicable on the territory of the requesting Contracting Party, if it is ascertained or validly presumed, that such person has the nationality of the requested Contracting Party.
(2) The nationality may be ascertained or validly presumed on the basis of the documents, mentioned in Annex to the present Agreement. The nationality may also be validly presumed on the basis of other data. In the case of validly presumed nationality the latter shall be ascertained in collaboration with the nearest diplomatic-consular mission of the requested Contracting Party.
(3) The requesting Contracting Party shall, under the same conditions, accept back a readmitted person, if it has been ascertained through further verification that at the moment of leaving the territory of the requesting Contracting Party, the said person did not have the nationality of the requested Contracting Party.
(4) The provisions of this Article shall also apply in case of persons who call upon the existence of his/her requests for renunciation of his/her nationality if the competent authorities have not reached definite decision about them.
II. READMISSION OF THE NATIONALS OF THIRD STATES AND STATELESS PERSONS
Article 2
(1) Each Contracting Party shall readmit to its territory, upon request of the other Contracting Party, a national of a third state or a stateless person who does not, or does not any longer comply with the conditions for entry or stay applicable on the territory of the requesting Contracting Party, if it has been ascertained that such person entered the territory of the Contracting Party after having sojourned in or travelled through the territory of the requested Contracting Party.
(2) Each Contracting Party shall, upon request of the other Contracting Party, readmit a national of a third state or a stateless person who does not, or does not any longer comply with the conditions for entry or stay applicable on the territory of the requesting Contracting Party, if such a person has a valid visa or any other valid residence permit, issued by the requested Contracting Party.
Article 3
The obligation of readmission as provided in Article 2 shall not apply in case of:
a) nationals of third states that have a common state border with the requesting Contracting Party;
b) nationals of third states or stateless persons who, after they left the territory of the requested Contracting Party or after they entered the territory of the requesting Contracting Party, obtained a visa or residence permit from the latter;
c) nationals of third states or stateless persons who have resided for the last six months on the territory of the requesting Contracting Party;
d) nationals of third states or stateless persons who were recognised by the requesting Contracting Party as having either the status of refugee on the basis of the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the provisions of the New York Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, or the status of stateless person on the basis of the New York Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954;
e) nationals of third states or stateless persons, actually returned by the requested Contracting Party to their state of origin or to any other third state.
Article 4
The requesting Contracting Party agrees to accept back to its territory those nationals of third states or stateless persons for whom it may be ascertained, after adequate verification carried out by the requested Contracting Party, that they do not comply with the clauses under Articles 2 and 3 of the present Agreement at the time of their departure from the territory of the requesting Contracting Party.
III. READMISSION PROCEDURE
Article 5
(1) The requested Contracting Party is obliged to answer the request for readmission in writing without delay, and in any case within a maximum of fifteen days. Any refusal of readmission must be founded.
(2) The requested Contracting Party shall, within one month at the latest, readmit a person whose readmission was confirmed. The said period may be extended upon request by the requesting Contracting Party.
Article 6
The requested Contracting Party shall issue a confirmation of readmission to the requesting Contracting Party, including the identity data and any possible documents of the person whose readmission was requested, and, where the readmission is carried out without an escort, the requesting Contracting Party should be informed in writing.
Article 7
The requesting Contracting Party shall cover the expenses of transportation of persons to be readmitted to the border of the requested Contracting Party. The requesting Contracting Party shall also, if necessary, bear all the expenses in the case of readmission of persons.
IV. TRANSIT IN CASE OF REJECTION
Article 8
(1) Each Contracting Party shall allow, upon request of the other Contracting Party, entry into and transit through its territory to nationals of third states or stateless persons who were rejected by the requesting Contracting Party, provided that such transit is necessary and the most cost-effective. The transit may be carried out by road, rail or air transport.
(2) The requesting Contracting Party shall take full responsibility for the continuation of the travel of such person to the country of final destination and shall readmit such person, if the measure of rejection cannot be carried out for any reason.
(3) The requesting Contracting Party shall confirm to the requested Contracting Party, that the person for whom the transit was approved, has a valid document for the transportation to the country of final destination.
Article 9
The requesting Contracting Party shall inform the requested Contracting Party in case the rejected person needs an escort. The escort shall be provided by the requesting Contracting Party bearing all necessary costs for transit to the country of final destination as well as any costs that may occur in case of return.
Article 10
The request for transit shall be exchanged directly between the competent authorities of the Contracting Parties. The request should contain all data pertaining to the identity and nationality of the person, the date of travel, the time and place of the arrival to the transit state as well as the time and place of the departure from it to the country of final destination and including all data of the officials, if they accompany such a person. The requested Contracting Party shall answer the request for transit submitted by the requesting Contracting Party within the period of forty-eight hours from the day of receipt of such request.
Article 11
The transit may be rejected if the person is threatened to be prosecuted or sentenced in the country of final destination because of his/her race, religion, ethnicity or membership of a certain social group or because of his/her political opinion.
V. GENERAL PROVISIONS
Article 12
The Contracting Parties shall define through the diplomatic channels:
- the state authorities responsible for dealing with applications for readmission or transit;
- international border crossings that may be used for the readmission or entrance of persons in transit.
Article 13
Insofar as personal data have to be communicated in order to implement this Agreement, such information should contain only the following:
a) the particulars of the person to be transferred and, when necessary, of the members of the person’s family, such as: surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, aliases, date and place of birth, sex, current and any previous nationality;
b) passport, travel document, laissez-passer or any other identity document (number, date of issue, issuing authority, place of issue, period of validity);
c) other details needed to identify the person to be transferred;
d) itineraries;
e) entry permits issued by one of the Contracting Parties or a third state, their descriptions;
f) if necessary, the need for special assistance to elderly or sick persons should be notified.
Article 14
(1) The provisions of the present Agreement shall not interfere with any obligations for the readmission or return of persons which derive from other international agreements in force for the Contracting Parties.
(2) The provisions of the present Agreement shall not prevent the application of the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, complemented by the New York Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967 and the New York Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954.
(3) The provisions of the present Agreement shall not prevent the application of the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950.
Article 15
Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
Article 16
(1) This Agreement shall apply provisionally from the date of its signature and shall enter into force on the date of the receipt of the latter note by which the Contracting Parties notify each other of the fulfilment of all internal legal requirements necessary for its entry into force.
(2) Each Contracting Party may temporarily suspend the implementation, in whole or in part, with the exception of Article 2 of this Agreement for reasons of state security, public order or public health by notification to the other Contracting Party. The suspension shall become effective immediately.
(3) This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may terminate this Agreement by notification to the other Contracting Party. The termination shall become effective on the first day of the second month following the month in which notification was received by the other Contracting Party.
In confirmation of the above, the representatives of both Contracting Parties, duly authorised for this purpose, have signed the present Agreement.
Done at Ljubljana on the 27 January 1998 in two originals in Slovenian, Macedonian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any dispute or difference in the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Mirko Bandelj (s)
For the Government of
the Republic of Macedonia
Tomislav Čokrevski (s)
ANNEX
TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON READMISSION OF PERSONS WHOSE ENTRY INTO AND/OR RESIDENCE IS CONTRARY TO THE NATIONAL LAW
In the case of the Republic of Slovenia the nationality may be ascertained or validly presumed on the basis of the following documents of the Republic of Slovenia:
– citizenship certificate;
– passport;
– identity card;
even if such documents were issued incorrectly or if they expired not more than three years previously.
In the case of the Republic of Macedonia the nationality may be ascertained or validly presumed on the basis of the following documents of the Republic of Macedonia:
– citizenship certificate;
– passport;
– identity card;
even if such documents were issued incorrectly or if they expired not more than three years previously.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/98-23/1
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost